Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAŁE PROJEKTY Małe Projekty to operacje, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach osi 3 PROW 2007 – 2013, jednak przyczyniają się do osiągnięcia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAŁE PROJEKTY Małe Projekty to operacje, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach osi 3 PROW 2007 – 2013, jednak przyczyniają się do osiągnięcia."— Zapis prezentacji:

1

2 MAŁE PROJEKTY Małe Projekty to operacje, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach osi 3 PROW 2007 – 2013, jednak przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, czyli poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze LGD. Wyróżnikiem Małych Projektów jest fakt, iż wartość projektu może wynosić od 4500 zł do 100 000 zł oraz może być realizowane przez tradycyjne stowarzyszenia oraz osoby prywatne.

3 1. Osoba fizyczna, która: a) Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej b) Jest pełnoletnia c) Posiada miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju zwaną dalej LSR, lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze albo;

4 2. Osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną: a) Działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, lub b) Utworzonym na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacjom albo stowarzyszeniom, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.

5 3. Osoby prawne: stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, fundacje, instytucje kultury – jednostki JST utworzone na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, wspólnoty gruntowe – ustawa z 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, uczniowskie kluby sportowe,

6 4. Z pomocy nie mogą skorzystać: szkoły publiczne, parki narodowe i krajobrazowe, KGW nierejestrowe, OSP nierejestrowe, sołectwa.

7 1.Pomoc na Małe Projekty przyznaje się w formie refundacji części kosztów niezbędnych do realizacji małego projektu (do 70% kosztów kwalifikowanych).

8 2.Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty ogólne nieprzekraczające 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych.

9 3.Do kosztów kwalifikowanych małych projektów zalicza się także: - podatek od towarów i usług (VAT) - wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, nie więcej niż 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych

10 4.W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowanych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty, lecz nie wcześniej niż w dniu w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.

11 5.Jeżeli mały projekt dotyczący inwestycji jest realizowany także poza obszarem objętym w LSR, koszty poniesione poza tym obszarem nie są kosztami kwalifikowanymi małych projektów.

12 6.Limit pomocy na jednego beneficjenta, wynosi 100 tys. złotych, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 25 tys. złotych.

13 1. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez:

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 6. Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalnej dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej "produktami lub usługami lokalnymi", albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług

27

28 W roku 2011 na małe projekty jest przeznaczona kwota 150 000 zł. Nabór planowany jest w drugim kwartale tego roku.


Pobierz ppt "MAŁE PROJEKTY Małe Projekty to operacje, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach osi 3 PROW 2007 – 2013, jednak przyczyniają się do osiągnięcia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google