Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Fundusze strukturalne w latach 2007-2013 w Polsce Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Fundusze strukturalne w latach 2007-2013 w Polsce Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 1 Fundusze strukturalne w latach 2007-2013 w Polsce Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 17 maja 2007 r.

2 2 nowy okres programowania - podstawy Podstawy przygotowań do nowego okresu programowania: reforma polityki spójności – uproszenia, ułatwienia i podejście strategiczne budżet Unii Europejskiej na lata 2007-2013 rozporządzenia dotyczące polityki spójności decyzje wewnętrzne w kraju

3 3 reforma polityki spójności: stare i nowe cele 2000 – 2006 2007 – 2013 F. Spójności CEL 1 CEL 2 CEL 3 EQUAL URBAN II LEADER + INTERREG III KONWERGENCJA KONKURENCYJNOŚĆ I ZATRUDNIENIE W REGIONACH EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA

4 4 poniżej 75% w UE-25 efekt statystyczny poniżej 75% w UE-15 powyżej w UE-25 naturalnie powyżej 75% ze względu na wzrost inne regiony Wskaźnik UE-25 = 100 Źródło: Eurostat PKB/ 1 mieszk. 2000-2001 r.- 2002 poniżej 75% w UE-25 efekt statystyczny poniżej 75% w UE-15 powyżej w UE-25 naturalnie powyżej 75% ze względu na wzrost inne regiony Wskaźnik UE-25 = 100 Źródło: Eurostat PKB/ 1 mieszk. 2000-2001 r.- 2002 Koncentracja geograficzna Regiony poniżej lub blisko progu 75%

5 5 reforma polityki spójności: liczba funduszy zawężona do trzech 2000 – 2006 2007 – 2013 4 Fundusze strukturalne: EFRR EFS EFOiGR - Sekcja Gwarancji FIWR 2 Fundusze strukturalne: EFRR EFS Fundusz Spójności Wspólna Polityka Rolna: EFRROW EFR Fundusze przedakcesyjne Współpraca zewnętrzna (Tacis, Meda, Cards...) Polityka zewnętrzna: Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (eng. IPA) Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (eng. ENPI)

6 6 reforma polityki spójności: programy jedno-funduszowe oraz cross-financing 2000-2006: 2000-2006: programy wielo-funduszowe w ramach F. Strukturalnych oddzielna Strategia dla F. Spójności 2007-2013: 2007-2013: programy jedno-funduszowe w ramach funduszy strukturalnych programy dwu-funduszowe: EFRR + Fundusz Spójności cross-financing dopuszczający finansowanie w ramach EFRR oraz EFS do pułapu 10% na działania wspierane przez drugi fundusz

7 7 reforma polityki spójności: ułatwienia dla nowych PC maksymalny poziom współfinansowania Wspólnoty zwiększony z 75% do 85% zasada N+3 do 2010 r. zmiany w zakresie interwencji – mieszkalnictwo, wsparcie dla administracji

8 8 reforma polityki spójności:

9 9 Środki UE dla Polski w okresie 2004-2006 oraz 2007-2013 67,3 mld euro, w tym: EFRR - 52% EFS: 15% Fundusz Spójności: 33% UE 80,6% Polska 19,4% UE (2007-2013) – 347,4 mld EUR PL (2007-2013) – 67,3 mld EUR 2007-20132004-2006 UE 94% Polska 6% 12,8 mld euro, w tym: 8,6 mld euro na 7 programów operacyjnych i 2 Inicjatywy Wspólnotowe w ramach funduszy strukturalnych 4,2 mld euro w ramach Funduszu Spójności na duże inwestycje z zakresu transportu i środowiska UE (2000-2006) – 213,0 mld EUR PL (2004-2006) – 12,8 mld EUR

10 10 Cel strategiczny: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej Rozwój obszarów wiejskich PO Kapitał Ludzki PO Innowacyjna Gospodarka PO Infrastruktura i Środowisko 16 Regionalnych Programów Operacyjnych PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Pomoc Techniczna Cele szczegółowe: Programy Operacyjne:

11 11 Finansowanie rozwoju Polski Wyzwania - 2007 - 2013 Ceny z 2004 r. Dodatkowo na realizację SRK przeznaczone będą również środki z mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego mechanizmu Finansowego (250 mln euro w latach 2004 – 2009) Fundusze Unii Europejskiej i środki krajowe mld euro Fundusze UE Budżet UE Współfinansowanie krajowe RAZEM EFRR, EFS, FS 67,3 Środki publiczne 11,9 85,6 Środki prywatne 6,4 EFR - ROW 13,2 x 3,917,1 EF Rybacki 0,7 x 0,1 0,8 Tzw. polityki lizbońskie (7 Program ramowy, wspieranie konkurencyjności, TENs, program edukacyjny i in.) oraz dot. bezpieczeństwa i obywatelstwa UE 4,3* x x RAZEM 85,5108

12 NSRO 2007-2013 - realizacja zadań Strategii Lizbońskiej przedsiębiorczość innowacje, ICT 36% infrastruktura 43% zrównoważone wykorzystanie zasobów 8% zatrudnienie adaptacyjność inwestycje w KL 13% 62% środków na realizację Strategii Lizbońskiej w tym:

13 13 Podział środków UE na programy operacyjne 2007-2013 Program operacyjny alokacja (mln EUR) Regionalne Programy Operacyjne (16)16 555,6 1. PO Infrastruktura i Środowisko27 913,7 2. PO Kapitał Ludzki9 707,2 3. PO Innowacyjna Gospodarka8 254,9 4. PO Rozwój Polski Wschodniej2 273,8 5. PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej731,1 6. PO Pomoc Techniczna516,7

14 14 Podział środków unijnych na RPO Podział środków unijnych na RPO 16,6 mld euro = 24% całej alokacji UE dla Polski

15 15 Podstawowe założenia systemu przepływów finansowych w programach operacyjnych w okresie 2007 – 2013 środki przekazywane przez KE stanowić będą dochody budżetu państwa (rezygnacja z kont programowych) środki na realizację programów operacyjnych (w części odpowiadającej kwocie refundowanej przez KE oraz współfinansowaniu z budżetu państwa) zostaną zaplanowane w części budżetowej właściwego dysponenta wydatki państwowych jednostek budżetowych realizujących projekty finansowane będą w całości z części budżetowej danego dysponenta poszczególne projekty otrzymają dofinansowanie ze środków publicznych (brak rozbicia dofinansowania na środki UE i krajowe na poziomie projektu)

16 NSRO 2007-2013 System realizacji Minister Rozwoju Regionalnego (MRR) odpowiedzialny za programowanie i zarządzanie wszystkimi programami rozwojowymi finansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Pozostali ministrowie sektorowi – instytucje pośredniczące, odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych priorytetów PO Zarządy województw – instytucje zarządzające RPO Instytucja Certyfikująca –ulokowana w MRR Instytucja Audytowa Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

17 NSRO 2007-2013 System realizacji Inne instytucje: Instytucja koordynacji strategicznej Instytucja koordynująca wdrażanie NSRO Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne Komitet Koordynacyjny Zespół międzyresortowy ds. zapewnienia bieżącej, skutecznej koordynacji realizacji NSRO Komitet Monitorujący na poziomie PO 16 Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne

18 18 21 instytucji zarządzających: - 5 instytucji dla krajowych programów operacyjnych - 16 dla regionalnych programów operacyjnych) 31 instytucje pośredniczące w zarządzaniu w krajowych programach operacyjnych 71 instytucji pośredniczących II stopnia w krajowych programach operacyjnych w RPO trwają prace, głównie komórki organizacyjne w Urzędach Marszałkowskich Instytucje zaangażowane we wdrażanie PO 2007-2013

19 Aktualne prace nad przygotowaniem wdrażania NSRO i PO 2007-2013 Przygotowywanie szczegółowych opisów osi priorytetowych PO Przygotowywanie systemu instytucjonalnego (pre-audyt) Demarkacja/komplementarność (obszary problemowe) Przygotowywanie schematów pomoc publicznej Opracowywanie wytycznych MRR Nowelizacja ustawy z dn. 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (projekt RM z dnia 8 maja br.) Negocjacje NSRO i PO z Komisją Europejską

20 29 listopada 2006 r. Rada Ministrów Rada Ministrów przyjęła Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007 – 2013(NSRO 2007-2013) 7 grudnia 2006 r. wprowadzenie NSRO do systemu informatycznego SFC 14 marca 2007 r. pierwsze oficjalne spotkanie negocjacyjne dot. NSRO 2007-2013 06 kwietnia 2007 r. NSRO 2007-2013, uwzględniające uwagi po pierwszej rundzie negocjacji wysłane do Komisji Europejskiej 07 maja 2007 r. decyzja KE zatwierdzająca NSRO (uroczyste podpisanie NSRO przez stronę polską 9 maja 2007 r.) NSRO 2007-2013 Stan prac

21 21 Harmonogram przygotowania systemu instytucjonalnego PO 2007-2013 System wdrażania PO 2007-2013 – dalsze prace Działanie luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień 1 Wyznaczenie komórek organizacyjnych (dla krajowych PO) 2 Wyznaczenie komórek organizacyjnych (dla regionalnych PO) 3 Pre- audyt 4 lista instytucji 5 Osiągnięcie pełnej funkcjonalności komórek organizacyjnych (Krajowe PO) 6 Osiągnięcie pełnej funkcjonalności komórek organizacyjnych (Regionalne PO) 7 Porozumienie IZ z IP 8 Porozumienie IP z IW (sektor publiczny) 9 Porozumienie IP z IW (przetarg) 10 Audyt do maksymalnie 12 m-cy odzatwierdzenia ostatniego programu przez KE

22 22 Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego /na podstawie art. 35 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju/: wytyczne horyzontalne wspólne dla wszystkich programów operacyjnych, w tym m. in.: –szczegółowy opis priorytetów, –wybór projektów, –płatności i rozliczenia, –sprawozdawczość, –system informatyczny, –kontrola realizacji PO, –kwalifikowalność, Planowane zakończenie procesu konsultacji wytycznych horyzontalnych: czerwiec 2007 wytyczne instytucji zarządzających programami operacyjnymi : Planowane zakończenie procesu konsultacji wytycznych IZ PO: wrzesień 2007 System wdrażania PO 2007-2013 – prace nad Wytycznymi MRR

23 23 System wdrażania PO 2007-2013 - system zarządzania i kontroli opisy systemów zarządzania i kontroli poszczególnych PO: Planowane zakończenie: czerwiec 2007 instrukcje wykonawcze instytucji zaangażowanych we wdrażanie: Planowane zakończenie: lipiec 2007 (październik 2007 dla IP II/IW) porozumienia międzyinstytucjonalne: Planowane zakończenie: czerwiec 2007 (wrzesień 2007 dla RPO) wzory dokumentów: Planowane zakończenie: sierpień 2007

24 24 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "1 Fundusze strukturalne w latach 2007-2013 w Polsce Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google