Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupa Robocza ds. MŚP przy Komitecie Koordynacyjnym NSRO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupa Robocza ds. MŚP przy Komitecie Koordynacyjnym NSRO"— Zapis prezentacji:

1 Grupa Robocza ds. MŚP przy Komitecie Koordynacyjnym NSRO 2007-2013
Monitoring wdrażania programów wsparcia MŚP na poziomie centralnym i regionalnym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy UE Grupa Robocza ds. MŚP przy Komitecie Koordynacyjnym NSRO 11 lipca 2013 r.

2 Cele horyzontalne NSRO 2007-2013
Cel 1 Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa Cel 2 Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Cel 3 Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Cel 4 Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług Cel 5 Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Cel 6 Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich

3 Cele horyzontalne NSRO 2007-2013
Cel 4 NSRO jest osiągany zwłaszcza poprzez: wspieranie działalności wytwórczej przynoszącej wysoką wartość dodaną, rozwój sektora usług, poprawę otoczenia funkcjonowania przedsiębiorstw i ich dostępu do zewnętrznego finansowania, rozwój społeczeństwa informacyjnego, zwiększenie inwestycji w badania i rozwój i tworzenie rozwiązań innowacyjnych. Na działania, które sprzyjają osiągnięciu celu horyzontalnego 4 w ramach kategorii interwencji przewidziano kwotę 15,24 mld EUR (wkład UE), przy czym przedsiębiorcy mogą realizować projekty także poza ww. obszarami wsparcia.

4 Cele horyzontalne NSRO 2007-2013
Postępy w realizacji 4 celu horyzontalnego NSRO monitorowane są w trybie rocznym poprzez system 10 podstawowych wskaźników statystyki publicznej. Źródło: Eurostat, GUS. * Wg PKD 2004 Sekcje: „Handel i naprawy", „Hotele i restauracje", „Transport, gospodarka magazynowa i łączność”, „Pośrednictwo finansowe”, „Obsługa nieruchomości i firm” (.) – brak danych

5 Wsparcie przedsiębiorstw w NSRO 2007-2013 krajowe programy regionalne
* Powyższa lista instrumentów nie jest zamknięta. Zestawienie obejmuje instrumenty wsparcia bezpośredniego, jaki i oferowane poprzez IOB (w tym instrumenty finansowe). W niektórych działaniach przedsiębiorcy ubiegają się o wsparcie obok innych grup beneficjentów.

6 Wsparcie przedsiębiorstw w NSRO 2007-2013 regionalne programy regionalne
* Powyższa lista instrumentów nie jest zamknięta; przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska, energetyki, turystyki, współpracy międzynarodowej, społeczeństwa informacyjnego mogą być realizowane poza ww. osiami priorytetowymi.

7 Stan realizacji NSRO 2007-2013 dane na 30 czerwca 2013 r.
Wnioski po ocenie formalnej: 267,9 tys. wniosków na całkowitą kwotę dofinansowania (środki UE i krajowe) wynoszącą 547,4 mld zł (MŚP: 76,7 tys. wniosków na kwotę dofinansowania 59,2 mld zł) Umowy o dofinansowanie: 86,3 tys. umów o dofinansowanie o wartości wydatków kwalifikowalnych 356,6 mld zł oraz kwocie dofinansowania w części UE 246,2 mld zł, tj. 86% alokacji (MŚP: 38 tys. umów na kwotę dofinansowania UE 33,5 mld zł) Wnioski o płatność: 215,9 mld zł - wydatki uznane za kwalifikowalne (MŚP: 10,4 mld zł) 153,1 mld zł - dofinansowanie UE w złożonych wnioskach o płatność (MŚP: 6,2 mld zł)

8 Poziom kontraktacji oraz płatności w stosunku do alokacji dane na 30 czerwca 2013 r.
8

9 Poziom kontraktacji oraz płatności w stosunku do alokacji dane na 30 czerwca 2013 r.
9

10 wartość bezwzględna per capita
NSRO – wsparcie w układzie regionalnym wg PO dane na 30 czerwca 2013 r. wartość bezwzględna per capita Wartość dofinansowania UE per capita: zł (6 409 tys. zł po uwzględnieniu projektów realizowanych na obszarze całego kraju). Najwięcej środków per capita trafiło do województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskiego (8 333 zł) i podkarpackiego (8 165 zł). Z kwoty 244,8 mld zł dofinansowania UE w podpisanych umowach w ramach NSRO (bez EWT) w ujęciu regionalnym (223,6 mld zł) najwięcej środków przypada na województwa: mazowieckie (36,4 mld zł) i śląskie (22,3 mld zł).

11 NSRO – wsparcie wg kategorii interwencji dane na 30 czerwca 2013 r.
Liczba projektów: B+R, innowacje, przedsiębiorczość – 25,4 tys. społeczeństwo informacyjne – 6,7 tys. Transport – 2,5 tys. Energetyka – 1,2 tys. Środowisko – 2,3 tys. Zasoby ludzkie – 39,5 tys. Infrastruktura społeczna – 5,7 tys. Zdolność instytucjonalna – 2,6 tys.

12 Umowy o dofinansowanie w ujęciu regionalnym: 223,6 mld zł (wkład UE)
NSRO – wsparcie w układzie regionalnym wg kategorii interwencji dane na 30 czerwca 2013 r. Umowy o dofinansowanie w ujęciu regionalnym: 223,6 mld zł (wkład UE) W ujęciu regionalnym struktura wsparcia jest zbliżona do struktury na poziomie NSRO. O pewnym zróżnicowaniu mówić w odniesieniu np. do województw: opolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego

13 NSRO – wsparcie wg rodzaju beneficjenta dane na 30 czerwca 2013 r.
Liczba projektów: JST – 26 tys. Organ władzy, administracji rządowej – 1,7 tys. Organizacja non profit – 11,1 tys. Przedsiębiorstwa – 40,9 tys. Uczelnie, jednostki naukowe – 4,3 tys. Inne – 1,9 tys.

14 Umowy o dofinansowanie w ujęciu regionalnym: 223,6 mld zł (wkład UE)
NSRO – wsparcie w układzie regionalnym wg rodzaju beneficjenta dane na 30 czerwca 2013 r. Umowy o dofinansowanie w ujęciu regionalnym: 223,6 mld zł (wkład UE)

15 Beneficjenci NSRO - MŚP wg wielkości dane na 30 czerwca 2013 r.
Liczba projektów wg wielkości przedsiębiorstwa: mikro – 19,9 tys. małe – 11,8 tys. średnie – 6,3 tys. Spośród 40,9 tys. projektów przedsiębiorstw, MŚP realizują 38 tys. projektów o łącznej wartości 33,5 mld zł (dofinansowanie UE).

16 Umowy o dofinansowanie w ujęciu regionalnym: 71,2 mld zł (wkład UE)
NSRO - wsparcie w układzie regionalnym wg wielkości przedsiębiorstwa dane na 30 czerwca 2013 r. Umowy o dofinansowanie w ujęciu regionalnym: 71,2 mld zł (wkład UE) Projekty o największej łącznej wartości dofinansowania UE realizowane przez przedsiębiorstwa: mikro – w województwie mazowieckim (1,5 mld zł), wielkopolskim (1,1 mld zł) i łódzkim (1 mld zł) małe – w województwie śląskim (1,3 mld zł), dolnośląskim (1,2 mld zł) i pomorskim (1,1 mld zł) średnie – w województwie śląskim (1,1 mld zł)

17 MŚP w programach operacyjnych dane na 30 czerwca 2013 r.
Liczba projektów Wartość dofinansowania UE Blisko połowa wszystkich projektów MŚP jest realizowana w ramach RPO (17,3 tys.) Projekty o największej wartości dofinansowania UE są realizowane w ramach POIG (12,2 mld zł)

18 Umowy o dofinansowanie w ujęciu regionalnym: 32,4 mld zł (wkład UE)
MŚP – wsparcie w układzie regionalnym wg programów operacyjnych dane na 30 czerwca 2013 r. Umowy o dofinansowanie w ujęciu regionalnym: 32,4 mld zł (wkład UE) Projekty MŚP o największej łącznej wartości dofinansowania UE z POIŚ są realizowane w województwie pomorskim (1,2 mld zł), z POIG – w województwie mazowieckim (1,9 mld zł), z POKL - w województwie mazowieckim (609 mln zł) i małopolskim (585 mln zł).

19 MŚP wg obszarów wsparcia dane na 30 czerwca 2013 r.

20 Umowy o dofinansowanie w ujęciu regionalnym: 32,4 mld zł (wkład UE)
MŚP – wsparcie w układzie regionalnym wg obszarów wsparcia na 30 czerwca 2013 r. Umowy o dofinansowanie w ujęciu regionalnym: 32,4 mld zł (wkład UE)

21 Dziękuję za uwagę Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 Warszawa


Pobierz ppt "Grupa Robocza ds. MŚP przy Komitecie Koordynacyjnym NSRO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google