Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka spójności i jej instrumenty finansowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka spójności i jej instrumenty finansowe"— Zapis prezentacji:

1 Polityka spójności i jej instrumenty finansowe
Grudzień 2004 PL Polityka spójności i jej instrumenty finansowe

2 Polityka strukturalna UE 2000-2006
Grudzień 2004 PL Polityka strukturalna UE po rozszerzeniu 40% - 49,9% ludności UE na obszarach Celu 1 i 2 mld euro przeznaczonych na fundusze strukturalne do 2006 r. (jedna trzecia budżetu UE) programów funduszy strukturalnych regionów na poziomie NUTS II

3 Zarys historyczny Integracja Funduszy Strukturalnych 1989 1993
Grudzień 2004 PL Zarys historyczny Integracja Funduszy Strukturalnych 5 Celów wspólnotowych Zharmonizowane zasady administrowania Zdecentralizowane zarządzanie Wzrost budżetu Funduszy Strukturalnych do 14 mld ECU rocznie (ok. 20% budżetu UE) Wprowadzenie nowego Celu 4 Uproszczenie procedur Nowe instrumenty spójności i rybołówstwa Wzrost budżetu Funduszy Strukturalnych do 32 mld ECU rocznie (ok. 30% budżetu UE) 1994 1999 1989 1993 1960: Utworzenie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 1974: Powstanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 1957 1988 2000 2006 Koncentracja regionów objętych pomocą i stopniowe wycofywanie środków finansowych z niektórych regionów Celu 1, 2 i 5b 3 Cele wspólnotowe Uruchomienie Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA) dla państw kandydujących

4 Regionalny PKB na mieszkańca w 2001 r.
Grudzień 2004 PL Regionalny PKB na mieszkańca w 2001 r. dla UE-27, mierzony parytetem siły nabywczej < 50 >= 125 Brak danych Wskaźnik UE-25 = 100 Źródło: Eurostat

5 Polityka spójności UE i Fundusze Strukturalne
Grudzień 2004 PL Polityka spójności UE i Fundusze Strukturalne Fundusze EFRR EFS EFOGR FIOR Fundusz Spójności powiązane polityki Wspólnoty: pomocy państwa trwałego rozwoju równych szans badań i rozwoju technologicznego wspierania MŚP społeczeństwo informacyjne Rozwój regionalny Zatrudnienie i integracja społeczna Polityka spójności UE Rozwój obszarów wiejskich Region analiza, wieloletnie programowanie, zarządzanie, współfinansowanie, ewaluacja Inne polityki UE i koncepcje wspólnotowe: strategia lizbońska/göteborska, rozszerzenie, budżet i reforma instytucjonalna Oddziaływanie na: rozwój gospodarczy, inwestycje zagraniczne i polityki krajowe

6 Ramy prawne Grudzień 2004 PL Rozporządzenie w sprawie EFRR
Rada stanowi jednomyślnie, zgoda PE, uwagi Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego /Komitetu Regionów EFRR, EFS: procedura współdecydowania EFOGR, FIOR, Fundusz Spójności Rozporządzenie (WE) 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (ogólne rozporządzenie) Rozporządzenie w sprawie EFRR Rozporządzenie w sprawie EFS Rozporządzenie w sprawie EFOGR Rozporządzenie w sprawie FIOR Rozporządzenie w sprawie Funduszu Spójności Rozporządzenia Komisji: Rozporządzenia w sprawie EFOGR /SAPARD Rozporządzenie w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych Kwalifikowalność wydatków Kontrola finansowa Korekty finansowe TWE Art. 161 Art. 162 Art. 148 Art. 37 Decyzje Komisji: Decyzje (regiony Celu 1 i 2) Komunikaty (Inicjatywy Wspólnotowe) Decyzje nt. Jednolitych Dokumentów Programowych

7 Cykl programowania 1 2 3 4 5 Ramy prawne, środki
Grudzień 2004 PL Cykl programowania 1 Ramy prawne, środki finansowe, kwalifikujące się regiony/obszary 2 Analiza regionalna (SWOT), strategia, projekt/uzupełnienie planu/program 3 Negocjacje: Państwo Członkowskie/ Region-Komisja 4 Decyzja w sprawie programu 5 Zarządzanie programem wybór projektów ewaluacja/dostosowanie

8 Fundusze i instrumenty strukturalne w latach 2000-2006 (1)
Grudzień 2004 PL Fundusze i instrumenty strukturalne w latach (1) EFRR ESF EFOGR-SO FIOR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Społeczny Orientacji i Gwarancji Rolnej Sekcja Orientacji Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa Infrastruktura Inwestycje Badania i rozwój technologiczny MŚP ... Szkolenia zawodowe Promocja zatrudnienia Rozwój obszarów wiejskich w turystykę rybołówstwa Modernizacja sektorów przemysłu związanych z rybołówstwem Spójności dla Państw Członkowskich o PKB poniżej 90% w dziedzinie ochrony środowiska i transportu (TEN) (wybór projektów)

9 Grudzień 2004 PL Fundusze i instrumenty strukturalne (2) - Inicjatywy Wspólnoty INTERREG III URBAN II EQUAL Leader+ Współpraca transgraniczna, ponadnarodowa i międzyregionalna Rozwój zacofanych obszarów miejskich Wymiana i sieci ponadnarodowe Strategie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich EFRR Infrastruktura Zrównoważony rozwój Planowanie Studia Kultura Badania i rozwój technologiczny MŚP ... EFRR Infrastruktura Transport publiczny Zatrudnienie Integracja społeczna Kultura Informacja MŚP ... ESF Innowacyjne działania na rzecz zatrudnienia w sieciach UE EFOGR-SO Lokalne grupy działania

10 Fundusze Strukturalne UE 2000-2006
Grudzień 2004 PL Fundusze Strukturalne UE Kwoty dostępne w miliardach euro; dla nowych Państw Członkowskich w latach 60 AT BE CY CZ DK EE FI FR DE GR HU IR IT LV LT LU MT NL PL PT SK SL SP SW UK Cel 1 Cel 2 Cel 3 Inicjatywy Wspólnotowe Fundusz Spójności 50 40 30 20 10

11 Grudzień 2004 PL

12 Narva, Estonia: ISPA finansuje działania na rzecz poprawy stanu
Grudzień 2004 PL Narva, Estonia: ISPA finansuje działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego Wiele projektów w Estonii koncentruje się na gospodarce ściekami. Te projekty obejmują udoskonalenie oczyszczalni ścieków w Narvie i Viljandi.

13 Bremen, Niemcy: nowe przedsiębiorstwa w starych budynkach
Grudzień 2004 PL Bremen, Niemcy: nowe przedsiębiorstwa w starych budynkach „Lichthaus” jest budynkiem należącym dawniej do rady pracowniczej, położonym na terenie upadłej stoczni. Zmodernizowany dzięki środkom pochodzącym z inicjatywy URBAN, jest obecnie siedzibą 10 nowych instytucji, działających w sektorze audiowizualnym, które stworzyły 50 nowych miejsc pracy.

14 Walencja, Hiszpania: nowa autostrada
Grudzień 2004 PL Walencja, Hiszpania: nowa autostrada Budowa współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Cel 1.

15 Porto, Portugalia: finansowanie urządzeń biotechnologicznych
Grudzień 2004 PL Porto, Portugalia: finansowanie urządzeń biotechnologicznych Uniwersytet Porto w regionie Norte otrzymał środki finansowe na wyposażenie laboratoriów.

16 Northumberland, Zjednoczone Królestwo: energia z wiatraków
Grudzień 2004 PL Northumberland, Zjednoczone Królestwo: energia z wiatraków W ramach inicjatywy Northern Energy w Northumberland, północno-wschodnia Anglia, z EFRR sfinansowano budowę tego parku wiatraków.

17 Programy transgraniczne
Grudzień 2004 PL Programy i instrumenty Kwalifikowalność Priorytety Alokacja środków Cel: Konwergencja % ze specjalnym programem dla regionów ultraperyferyjnych (264 mld euro) Programy regionalne i krajowe EFRR EFS Regiony o PKB/ mieszkańca <75% średniej dla UE-25 Efekt statystyczny: regiony o PKB/mieszkańca <75% dla UE-15 i >75% dla UE-25 Państwa Członkowskie o DNB/mieszkańca <90% innowacja; środowisko naturalne/ zapobieganie ryzyku; dostępność; infrastruktura; zasoby ludzkie; potencjał administracyjny. transport (TEN); zrównoważony transport; środowisko; energie odnawialne. 67,34% = 177,8 mld euro 8,38% = 22,14 mld euro 23.86% = 62,99 mld euro Polityka spójności 3 Cele Budżet: 336,1 mld euro (0,41% unijnego PKB) Fundusz Spójności Cel: Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach % (57,9 mld euro) Programy regionalne (EFRR) i krajowe (EFS) Państwa Członkowskie proponują listę regionów (NUTS I lub NUTS II) "Stopniowe wycofywanie" Regiony objęte Celem 1 w latach i nie objęte Celem „Konwergencja” innowacja; środowisko naturalne/ zapobieganie ryzyku; dostępność; Europejska Strategia Zatrudnienia 83,44% = 48,31 mld euro 16,56% = 9,58 mld euro Cel: Europejska Współpraca Terytorialna % (13,2 mld euro) Programy transgraniczne i ponadnarodowe oraz budowanie sieci współpracy (EFRR) Regiony przygraniczne i większe regiony uczestniczące we współpracy ponadnarodowej innowacja; środowisko naturalne/ zapobieganie ryzyku; dostępność; kultura, edukacja. 35,61% współpraca Trasgraniczna 12,12% Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 47,73% współpraca ponadnarodowa 4,54% sieci współpracy


Pobierz ppt "Polityka spójności i jej instrumenty finansowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google