Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PL Informacje ogólne Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL 1 Polityka spójności i jej instrumenty finansowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PL Informacje ogólne Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL 1 Polityka spójności i jej instrumenty finansowe"— Zapis prezentacji:

1 PL Informacje ogólne Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL 1 Polityka spójności i jej instrumenty finansowe http://europa.eu.int/comm/regional_policy

2 PL Informacje ogólne Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL 2 40% - 49,9% ludności UE na obszarach Celu 1 i 2 213 - 233 mld euro przeznaczonych na fundusze strukturalne do 2006 r. (jedna trzecia budżetu UE) 400 - 480 programów funduszy strukturalnych 211 - 264 regionów na poziomie NUTS II Polityka strukturalna UE 2000-2006 po rozszerzeniu

3 PL Informacje ogólne Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL 3 Zarys historyczny Integracja Funduszy Strukturalnych 5 Celów wspólnotowych Zharmonizowane zasady administrowania Zdecentralizowane zarządzanie Wzrost budżetu Funduszy Strukturalnych do 14 mld ECU rocznie (ok. 20% budżetu UE) Wprowadzenie nowego Celu 4 Uproszczenie procedur Nowe instrumenty spójności i rybołówstwa Wzrost budżetu Funduszy Strukturalnych do 32 mld ECU rocznie (ok. 30% budżetu UE) 1994 1999 1989 1993 1960: Utworzenie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 1974: Powstanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 1957 1988 1957 1988 2000 2006 Koncentracja regionów objętych pomocą i stopniowe wycofywanie środków finansowych z niektórych regionów Celu 1, 2 i 5b 3 Cele wspólnotowe Uruchomienie Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA) dla państw kandydujących

4 PL Informacje ogólne Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL 4 < 50 50 - 75 75 - 90 90 - 100 100 - 125 >= 125 Brak danych Wskaźnik UE-25 = 100 Źródło: Eurostat Regionalny PKB na mieszkańca w 2001 r. dla UE-27, mierzony parytetem siły nabywczej

5 PL Informacje ogólne Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL 5 powiązane polityki Wspólnoty: pomocy państwa trwałego rozwoju równych szans badań i rozwoju technologicznego wspierania MŚP społeczeństwo informacyjne Fundusze EFRR EFS EFOGR FIOR Fundusz Spójności Polityka spójności UE Rozwój obszarów wiejskich Zatrudnienie i integracja społeczna Rozwój regionalny Inne polityki UE i koncepcje wspólnotowe: strategia lizbońska/göteborska, rozszerzenie, budżet i reforma instytucjonalna Oddziaływanie na: rozwój gospodarczy, inwestycje zagraniczne i polityki krajowe Polityka spójności UE i Fundusze Strukturalne Region analiza, wieloletnie programowanie, zarządzanie, współfinansowanie, ewaluacja

6 PL Informacje ogólne Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL 6 TWE Art. 161 Art. 162 Art. 148 Art. 37 Rozporządzenie (WE) 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (ogólne rozporządzenie) Rozporządzenie w sprawie EFRR Rozporządzenie w sprawie EFS Rozporządzenie w sprawie EFOGR Rozporządzenie w sprawie FIOR Rozporządzenie w sprawie Funduszu Spójności Rozporządzenia Komisji: Rozporządzenia w sprawie EFOGR /SAPARD Rozporządzenie w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych Kwalifikowalność wydatków Kontrola finansowa Korekty finansowe Decyzje Komisji: Decyzje (regiony Celu 1 i 2) Komunikaty (Inicjatywy Wspólnotowe) Decyzje nt. Jednolitych Dokumentów Programowych Rada stanowi jednomyślnie, zgoda PE, uwagi Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego /Komitetu Regionów EFRR, EFS: procedura współdecydowania EFOGR, FIOR, Fundusz Spójności Ramy prawne

7 PL Informacje ogólne Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL 7 Ramy prawne, środki finansowe, kwalifikujące się regiony/obszary1 Analiza regionalna (SWOT), strategia, projekt/uzupełnienie planu/program2 Negocjacje: Państwo Członkowskie/ Region-Komisja 3 Decyzja w sprawie programu 4 Zarządzanie programem wybór projektów ewaluacja/dostosowanie 5 Cykl programowania

8 PL Informacje ogólne Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL 8 Fundusze i instrumenty strukturalne w latach 2000-2006 (1) EFRRESFEFOGR-SOFIOR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej Sekcja Orientacji Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa Infrastruktura Inwestycje Badania i rozwój technologiczny MŚP... Szkolenia zawodowe Promocja zatrudnienia... Rozwój obszarów wiejskich Inwestycje w turystykę... Rozwój rybołówstwa Modernizacja sektorów przemysłu związanych z rybołówstwem... Fundusz Spójności dla Państw Członkowskich o PKB poniżej 90% Infrastruktura w dziedzinie ochrony środowiska i transportu (TEN) (wybór projektów)

9 PL Informacje ogólne Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL 9 Fundusze i instrumenty strukturalne 2000- 2006 (2) - Inicjatywy Wspólnoty INTERREG III EQUAL Leader+ Współpraca transgraniczna, ponadnarodowa i międzyregionalna Wymiana i sieci ponadnarodowe Strategie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich EFRR Infrastruktura Zrównoważony rozwój Planowanie Studia Kultura Badania i rozwój technologiczny MŚP... ESF Innowacyjne działania na rzecz zatrudnienia w sieciach UE EFOGR-SO Lokalne grupy działania URBAN II Rozwój zacofanych obszarów miejskich EFRR Infrastruktura Transport publiczny Zatrudnienie Integracja społeczna Kultura Informacja MŚP...

10 PL Informacje ogólne Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL 10 Fundusze Strukturalne UE 2000-2006 Kwoty dostępne w miliardach euro; dla nowych Państw Członkowskich w latach 2004-2006 AT BE CY CZ DK EE FI FR DE GR HU IR IT LV LT LU MT NL PL PT SK SL SP SW UK Cel 1 Cel 2 Cel 3 Inicjatywy Wspólnotowe Fundusz Spójności 10 30 40 50 60 20

11 PL Informacje ogólne Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL 11

12 PL Informacje ogólne Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL 12 Wiele projektów w Estonii koncentruje się na gospodarce ściekami. Te projekty obejmują udoskonalenie oczyszczalni ścieków w Narvie i Viljandi. Narva, Estonia: ISPA finansuje działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego

13 PL Informacje ogólne Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL 13 Lichthaus jest budynkiem należącym dawniej do rady pracowniczej, położonym na terenie upadłej stoczni. Zmodernizowany dzięki środkom pochodzącym z inicjatywy URBAN, jest obecnie siedzibą 10 nowych instytucji, działających w sektorze audiowizualnym, które stworzyły 50 nowych miejsc pracy. Bremen, Niemcy: nowe przedsiębiorstwa w starych budynkach

14 PL Informacje ogólne Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL 14 Walencja, Hiszpania: nowa autostrada Budowa współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Cel 1.

15 PL Informacje ogólne Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL 15 Porto, Portugalia: finansowanie urządzeń biotechnologicznych Uniwersytet Porto w regionie Norte otrzymał środki finansowe na wyposażenie laboratoriów.

16 PL Informacje ogólne Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL 16 Northumberland, Zjednoczone Królestwo: energia z wiatraków W ramach inicjatywy Northern Energy w Northumberland, północno- wschodnia Anglia, z EFRR sfinansowano budowę tego parku wiatraków.

17 PL Informacje ogólne Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL 17 Cel: Konwergencja 78.5% ze specjalnym programem dla regionów ultraperyferyjnych (264 mld euro) Programy i instrumenty KwalifikowalnośćPriorytety Alokacja środków Cel: Europejska Współpraca Terytorialna 3.94% (13,2 mld euro) Cel: Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach 17.2% (57,9 mld euro) Polityka spójności 2007-2003 3 Cele Budżet: 336,1 mld euro (0,41% unijnego PKB) Programy regionalne i krajowe EFRR EFS Fundusz Spójności Regiony o PKB/ mieszkańca <75% średniej dla UE-25 Efekt statystyczny: regiony o PKB/mieszkańca <75% dla UE-15 i >75% dla UE-25 Państwa Członkowskie o DNB/mieszkańca <90% średniej dla UE-25 innowacja; środowisko naturalne/ zapobieganie ryzyku; dostępność; infrastruktura; zasoby ludzkie; potencjał administracyjny. transport (TEN); zrównoważony transport; środowisko; energie odnawialne. 67,34% = 177,8 mld euro 8,38% = 22,14 mld euro 23.86% = 62,99 mld euro Programy regionalne (EFRR) i krajowe (EFS) Państwa Członkowskie proponują listę regionów (NUTS I lub NUTS II) "Stopniowe wycofywanie" Regiony objęte Celem 1 w latach 2000-06 i nie objęte Celem Konwergencja innowacja; środowisko naturalne/ zapobieganie ryzyku; dostępność; Europejska Strategia Zatrudnienia 83,44% = 48,31 mld euro 16,56% = 9,58 mld euro Programy transgraniczne i ponadnarodowe oraz budowanie sieci współpracy (EFRR) Regiony przygraniczne i większe regiony uczestniczące we współpracy ponadnarodowej innowacja; środowisko naturalne/ zapobieganie ryzyku; dostępność; kultura, edukacja. 35,61% współpraca Trasgraniczna 12,12% Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 47,73% współpraca ponadnarodowa 4,54% sieci współpracy


Pobierz ppt "PL Informacje ogólne Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Grudzień 2004 PL 1 Polityka spójności i jej instrumenty finansowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google