Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Banki w systemie wdrażania funduszy strukturalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Banki w systemie wdrażania funduszy strukturalnych."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl Banki w systemie wdrażania funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 Grażyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Warszawa, 15 lutego 2006 r.

2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl Środki finansowe UE dla Polski 2007-2013 –Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności – 59,5 mld EFRR – 31,1 mld Fundusz Spójności – 19,5 mld EFS – 8,9 mld –Europejski Fundusz Rolny i ROW – 11,8 mld –Europejski Fundusz Rybacki – 0,6 mld

3 Wstępny projekt przyjęty przez Radę Ministrów 14 lutego 2006 roku dokument strategiczny przygotowywany przez kraje członkowskie UE na podstawie Strategicznych Wytycznych Wspólnoty określający cele i priorytety krajowe oraz obszary, na które będą przeznaczane środki unijne w latach 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie

4 Cel strategiczny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju.

5 Cele szczegółowe Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i rozwój sektora usług Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, Rozwój obszarów wiejskich.

6 Warunki realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 Odpowiednia, pro-wzrostowa i pro- zatrudnieniowa polityka gospodarcza, Kompleksowe podejście do wyznaczania celów i realizacji polityki społeczno-gospodarczej, Kontynuacja reform strukturalnych, zwłaszcza reformy finansów publicznych, Poprawa funkcjonowania administracji centralnej i terenowej, Poprawa funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, Poprawa systemu stanowienia i implementacji prawa.

7 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl Alokacja środków w NSRO w %

8 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl Rozdział środków NSRO na programy operacyjne

9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl Udział banków we wdrażaniu funduszy strukturalnych - doświadczenia Bank Gospodarstwa Krajowego –Operator budżetowych środków na prefinansowanie, –Obsługa Funduszu Poręczeń Unijnych, –Kredyty z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych Banki komercyjne –Kredyty pomostowe –Gwarancje bankowe dla firm (działanie 2.3 SPO WKP) – kredyty inwestycyjne Eksperci bankowi –Udział w panelach ekspertów, komisjach oceny, komitetach monitorujących i sterujących Fundusze poręczeniowe, pożyczkowe i kapitału zalążkowego (działania 1.2 SPO WKP)

10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl Płynność finansowa niektórych beneficjentów Podstawowe problemy Jednostki samorządowe: –Poziom zadłużenia – 17,8 mld zł. (dane z II kw. 2005) –Wzrasta liczba zadłużonych jednostek: 2004 – 93,2 % 2005 – 94,7 % –Wskaźnik zadłużenia –17,6% (w odniesieniu do planowanych dochodów) Gminy – 15 % Powiaty – 10,4 % Miasta na prawach powiatu - 25 % Województwa – 7,8 % –JST zagrożone przekroczeniem ustawowego progu 60%: 8 gmin przekroczyło próg ustawowy (0,3% ogółu JST) 1 gmina mieści się w przedziale 50-60%

11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl Płynność finansowa niektórych beneficjentów Podstawowe problemy Przedsiębiorstwa – wczesne fazy rozwoju –do 0,1mln zł - finansowanie ze środków własnych, –w przedziale 0,1mln do 10 mln zł - bardzo niewielkie możliwości uzyskania kapitału –Większe kwoty - venture capital (VC) / private equity (PE)

12 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl Płynność finansowa niektórych beneficjentów Podstawowe problemy Organizacje pozarządowe –Bardzo mała płynność finansowa, –Niska wiarygodność kredytowa. –Charakter realizowanych projektów (projekty miękkie), nie sprzyja zainteresowaniu sektora bankowego

13 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl Nowy okres programowania a rola banków Możliwe scenariusze Banki – instytucje wdrażające niektóre działania – zwłaszcza dotyczące firm (możliwość refundacji kosztów związanych z taką funkcją z pomocy technicznej) Kredyty: –Kredyty pomostowe, –Inne instrumenty pożyczkowe, –Gwarancje bankowe, Operatorzy grantów globalnych Fundusze poręczeniowe, pożyczkowe, kapitału zalążkowego itp.(banki jako inicjatorzy bądź udziałowcy)

14 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl Banki jako instytucje wdrażające Promocja, organizacja i przeprowadzenie naboru projektów w wybranych działaniach, Ocena formalna projektów w wybranych działaniach, Ocena merytoryczna (w tym techniczno – ekonomiczna) projektów w wybranych działaniach Podpisanie umów z beneficjentami projektów. Monitorowanie przebiegu i rezultatów realizacji projektów w wybranych działaniach. Weryfikacja wydatków przedkładanych w ramach wniosków płatniczych i kontrola projektów na miejscu (zgodnie z przepisami funduszy strukturalnych) Realizacja wypłat ze środków krajowych lub refundacji ze środków strukturalnych. Sporządzanie bieżących i okresowych sprawozdań dla instytucji zarządzającej programem. Windykacja środków niewłaściwie wydatkowanych w niektórych przypadkach

15 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.mrr.gov.pl/nsro


Pobierz ppt "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Banki w systemie wdrażania funduszy strukturalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google