Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki Poznań, 17 lutego 2004 Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej Ewa Kocińska - RPK Poznań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki Poznań, 17 lutego 2004 Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej Ewa Kocińska - RPK Poznań"— Zapis prezentacji:

1 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki Poznań, 17 lutego 2004 Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej Ewa Kocińska - RPK Poznań ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl www.ppnt.poznan.pl/rpk

2 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki Poznań, 17 lutego 2004 Wprowadzenie Fundusze Strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE - w ten sposób wpływa się na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii.

3 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki Poznań, 17 lutego 2004 Wprowadzenie Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE. Polityka Strukturalna i Fundusze mają pomóc władzom centralnym i regionalnym słabiej rozwiniętych regionów w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych.

4 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki Poznań, 17 lutego 2004 Zasady działania Regionalnej Polityki Strukturalnej i Funduszy Strukturalnych Zasada pomocniczości (subsydiarności) Zasada koncentracji Zasada partnerstwa Zasada programowania Zasada współfinansowania

5 Cele Regionalnej Polityki Strukturalnej i Funduszy Strukturalnych (1): CEL 1 -obejmuje on regiony zapóźnione w rozwoju. Podstawowym kryterium jest dochód PKB na mieszkańca poniżej 75% średniej UE; dodatkowo tym celem zostały objęte tereny słabo zaludnione (poniżej 8 mieszk. na jeden km²) oraz obszary najbardziej oddalone. - Niemal 70% wszystkich środków funduszy strukturalnych – 136 mld - jest przeznaczane na działania w ramach tego celu. Regiony objęte celem 1 nie mogą być objęte żadnym innym celem. Po wejściu Polski do UE cały obszar kraju zostanie objęty działaniami w ramach CELU 1.

6 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki Poznań, 17 lutego 2004 Cele Regionalnej Polityki Strukturalnej i Funduszy Strukturalnych (2): CEL 2 - odbudowa terenów silnie uzależnionych od upadających gałęzi gospodarki. Na realizację tego celu przeznaczonych jest 11,5% wszystkich środków funduszy strukturalnych – 22,5 mld. CEL 3 - modernizacja rynku pracy poprzez szkolenia zawodowe, lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia oraz poprawę dostępu do miejsc pracy. Dla regionów nie objętych celem 1. Na realizację przeznaczonych jest 12.3% środków funduszy strukturalnych czyli 24 mld

7 4 Fundusze Strukturalne Europejski Fundusz Socjalny (ESF - European Social Fund) Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF - European Agriculture Guidance and Guarantee Funds) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF - European Regional Development Fund) Jednolity Instrument Finansowania Rybołówstwa (FIFG - Financial Instrument for Fisheries Guidance)

8 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki Poznań, 17 lutego 2004 Europejski Fundusz Społeczny - ESF ESF jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia Cele Europejskiej Strategii Zatrudnienia na lata 2004 – 2010: - pełne zatrudnienie; - poprawa jakości i produktywności pracy oraz - wzmocnienie spójności społecznej i integracji. Zadania: zapobieganie i przeciwdziałanie bezrobociu oraz rozwijanie potencjału kadrowego i integracja społeczna rynku pracy (zwiększony udział kobiet). Ze środków funduszu finansowane są głównie szkolenia zawodowe, stypendia, praktyki zawodowe, doradztwo i pośrednictwo zawodowe, analizy i badania dotyczące rynku pracy itp.

9 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki Poznań, 17 lutego 2004 Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – EAGGF Cel: Zajmuje się wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem rozwoju obszarów wiejskich. Sekcja Orientacji - wspiera przekształcenia w rolnictwie w poszczególnych państwach UE i jest instrumentem polityki strukturalnej Współfinansowane działania: -reorganizacja struktur rolnictwa i leśnictwa -promocja działalności pozarolniczej - podniesienie poziomu życia rolników -ochrona środowiska i krajobrazu -rozwój regionalny - infrastruktura Sekcja Gwarancji - finansuje wspólną politykę rolną (zakupy interwencyjne produktów rolnych, dotacje bezpośrednie dla rolników)

10 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki Poznań, 17 lutego 2004 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - ERDF Cel: korygowanie podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez udział w rozwoju i dostosowaniu strukturalnym regionów opóźnionych w rozwoju oraz w przekształcaniu upadających regionów przemysłowych Kierunki pomocy: rozwój lokalny oraz zatrudnienie; działalność średnich i małych przedsiębiorstw; rentowne inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia; infrastruktura; rozwój turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury; ochrona i poprawa stanu środowiska; rozwój społeczeństwa informacyjnego. Współfinansowane działania: inwestycje produkcyjne mające na celu tworzenie i ochronę stałych miejsc pracy; inwestycje w infrastrukturę; rozwój endogeniczny potencjału; środki pomocy technicznej.

11 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki Poznań, 17 lutego 2004 Jednolity Instrument Finansowania Rybołówstwa - FIFG Cel: wspieranie restrukturyzacji rybołówstwa państw członkowskich. Współfinansowane działania: -rozwój hodowli ryb rozwój infrastruktury portów rybackich oraz ich wyposażenie w niezbędne zaplecze i urządzenia - restrukturyzacja i unowocześnienie floty rybackiej oraz metod połowu i przetwarzania ryb - podnoszenie konkurencyjności produktów rybnych i ich promowanie na rynku

12 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki Poznań, 17 lutego 2004 Źródła informacji Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.fundusze.ue.mgpips.gov.pl/ Urząd Komitetu Integracji Europejskiej: http://fundusze.ukie.gov.pl/ Centrum Informacji Europejskiej: http://www.cie.gov.pl/ Komisja Europejska: http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm


Pobierz ppt "ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki Poznań, 17 lutego 2004 Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej Ewa Kocińska - RPK Poznań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google