Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I Sposoby/metody rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Wielkopolsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I Sposoby/metody rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Wielkopolsce."— Zapis prezentacji:

1 I Sposoby/metody rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Wielkopolsce.
Podsumowanie działań związanych z budową społeczeństwa informacyjnego w Wielkopolsce I  Sposoby/metody rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Wielkopolsce. II Korzyści wynikające z istnienia społeczeństwa informacyjnego - Wielkopolska "imperium informacji" 20 grudnia 2010 mgr Marek GNUSOWSKI Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2 Tematyka prezentacji propozycje rozszerzenia Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku sposoby rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Wielkopolsce regulacje dotyczące społeczeństwa informacyjnego wynikające z europejskiej polityki budowanie społeczeństwa informacyjnego z perspektywy: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów czynniki sprzyjające powstaniu „imperium” kogo gonimy oraz potencjalni konkurenci Wielkopolski

3 Dlaczego Wielkopolska ?
tu zaczęła się polska państwowość pierwsze zwycięskie Powstanie Wlkp. (1806) Wielkopolska pod rządami Prus – najnowocześniejszy na świecie system edukacji kolej żelazna w Poznaniu

4 Definicja imperium Imperium – określenie wielkiego państwa władającego ogromnym terytorium najczęściej powstałego drogą podboju. Imperium to państwo rozległe terytorialnie i silne politycznie.

5 Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku
„Społeczeństwo informacyjne Jednym z warunków konkurencyjności jest budowa społeczeństwa informacyjnego, we wszystkich sferach jego aktywności – w administracji, gospodarce, usługach oraz w życiu codziennym. Będzie to realizowane poprzez: niedopuszczenie do występowania zjawiska wykluczenia społecznego zapewnienie zatrudnienia dobrze wykształconej młodzieży przez transformację wielkopolskiej gospodarki do gospodarki elektronicznej opartej na wiedzy”

6 Jednym z istotnych czynników stymulujących wzrost gospodarczy jest umiejętność pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystywania informacji dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technologies – ICT).

7 Technologie informacyjne i komunikacyjne w ostatnich latach odpowiadają za około jedną czwartą wzrostu PKB oraz za 40% wzrostu produktywności w Unii Europejskiej. Wskaźniki te stale rosną…

8 Gwałtowny wzrost znaczenia informacji oraz usług świadczonych drogą elektroniczną i tym samym wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce, administracji publicznej (rządowej i samorządowej), a także w życiu codziennym obywateli wiąże się z nowym trendem transformacji cywilizacyjnej – transformacji w kierunku „społeczeństwa informacyjnego”

9 Przez określenie „społeczeństwo informacyjne” rozumiem społeczeństwo, w którym obywatele oraz podmioty gospodarcze świadomie wykorzystują potencjał informacji jako wartości ekonomicznej, społecznej i kulturowej przy efektywnym wsparciu przez nowoczesną i przyjazną administrację publiczną.

10 Polityka Wielkopolski w zakresie społeczeństwa informacyjnego powinna odpowiadać konkretnym potrzebom Wielkopolan, a jednocześnie być zgodna z polityką europejską oraz polityką krajów wysoko rozwiniętych (U.S.A., tygrysy azjatyckie) i wykorzystywać jej najlepsze doświadczenia. Priorytety polityki europejskiej zdefiniowano m.in. w komunikacie Komisji Europejskiej „i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia”.

11 Komisja Europejska zaproponowała następujące trzy priorytety polityki w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego: utworzenie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej wspierającej otwarty i konkurencyjny rynek wewnętrzny w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego i mediów, wzmocnienie innowacji i inwestycji w badaniach nad technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, mające na celu wspieranie wzrostu oraz tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy, stworzenie integracyjnego europejskiego społeczeństwa informacyjnego, które przyczyni się do wzrostu i powstawania nowych miejsc pracy w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, stawiając na pierwszym miejscu lepszy poziom usług publicznych i jakość życia

12 Główne obszary wynikające z Inicjatywy i2010:
europejska przestrzeń informacyjna innowacje inwestycje w badania integracja społeczna, usługi administracji publicznej, jakość życia.

13 Europejska przestrzeń informacyjna
Współpraca w tym zakresie na poziomie regionów np: „ Wielkopolska – Brandenburgia”

14 Innowacje Rozwój sektora teleinformatycznego, w szczególności w zakresie usług, oparty jest w większym stopniu niż inne sektory gospodarki na małych i średnich przedsiębiorstwach. Ważna jest zatem likwidacja barier w zakresie dostępu do kapitału zewnętrznego mogącego służyć sfinansowaniu ich działalności.

15 Inwestycje w badania Inwestycje w B+R stymulują innowacyjność oraz przyczyniają się do rozwoju. W Polsce wynoszą one 1/3 tego co wydaje się w krajach rozwiniętych (mierzone jako % od PKB). W Wielkopolsce wydatki te powinny być co najmniej na poziomie liderów, a nawet ich przewyższać. Co zrobić, by to osiągnąć ? kampania promocyjna na rzecz angażowania się sektora prywatnego w tego typu badania współpraca sektora prywatnego z państwowymi jednostkami badawczymi postulowany udział sektora prywatnego w ogóle wydatków na B+R – 75%

16 Integracja społeczna Aktywizacja grup społecznych oraz minimalizacja wykluczenia cyfrowego. Do grup społecznych wymagających szczególnych działań zapobiegających wykluczeniu cyfrowemu należą osoby słabo wykształcone, osoby starsze oraz osoby bezrobotne. Podniesienie poziomu świadomości i umiejętności obywateli w zakresie stosowania technologii informacyjnych Zadbanie o uzyskanie jak najlepszych efektów edukacyjnych. Obecnie na liście szanghajskiej nie ma ani jednej wielkopolskiej uczelni. Pozytywnym aspektem jest wysoka jakość kształcenia na specjalnościach informatycznych, które są bardzo istotne dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Edukacja powinna dotyczyć wszystkich - już na poziomie gminy.

17 Usługi administracji publicznej
Postuluję jak najszybsze osiągnięcie poziomu zarekomendowanych przez Komisję Europejską 20* podstawowych usług administracji publicznej, które powinny być w pełni dostępne on-line (szybciej w Wielkopolsce niż w reszcie kraju) Badania pokazują, że przedsiębiorcy w Polsce regularnie korzystają z dostępnych e-usług. Wskaźnik ich wykorzystania jest wyższy niż średnia unijna (56% przedsiębiorców przesyła wypełnione formularze drogą elektroniczną) na co z pewnością znaczący wpływ ma obligatoryjność korzystania z takiej formy usług(dane statystyczne, ZUS).

18 Podstawowe usługi * Do usług przeznaczonych dla obywateli należą: podatek od osób fizycznych, pośrednictwo pracy, usługi Urzędów Pracy, świadczenia społeczne, dokumenty tożsamości, rejestracja pojazdów, pozwolenie na budowę, policja – obsługa zgłoszeń, katalog bibliotek publicznych i ich przeszukiwanie, certyfikaty (akty urodzeń, zgonu lub zawarcia małżeństwa), rejestracja kandydatów na wyższe uczelnie, ewidencja meldunkowa, usługi związane ze zdrowiem. Do usług przeznaczonych dla firm należą: obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (ZUS), podatek od osób prawnych, VAT: deklaracje i notyfikacje, rejestracja działalności gospodarczej, wysyłanie danych statystycznych, deklaracje celne, zezwolenia i certyfikaty (np. środowiskowe), zamówienia publiczne

19 Jakość życia Jej poprawa w dużej mierze może opierać się na możliwościach wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w szczególności poprzez umożliwienie kontaktów społecznych na odległość. Konieczna jest jednak gwarancja, że e-usługi są dostatecznie bezpieczne i poufne Położenie nacisku zwłaszcza na następujące aspekty: korzystanie z poczty elektronicznej, wyszukiwanie informacji, internetowe media, bankowość elektroniczna, handel elektroniczny, nowe usługi zdrowotne i społeczne.

20 Budowanie społeczeństwa informacyjnego z perspektywy:
dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów.

21 Dzieci Nabywają świadomości, że obecne w ich życiu urządzenia komunikacyjne służą do zabawy, nauki i zajęć praktycznych.

22 Młodzież Młodzi wielkopolanie powinni:
mieć zapewnioną powszechną edukację dotycząca posługiwania się narzędziami teleinformatyki, być dobrze przygotowani do życia zawodowego, posiadać umiejętności praktyczne, rozwiniętą kreatywność, Posiadać łatwy dostęp do zasobów informacyjnych prestiżowych ośrodków dydaktycznych oraz badawczo-rozwojowych w Europie, zdobywać nawyki samodzielnego myślenia i selekcjonowania informacji.

23 Dorośli powinni posiadać wiedzę oraz świadomość korzyści, jakie daje wykorzystywanie usług oraz treści dostępnych drogą elektroniczną (podnosi to ich kompetencje, zwiększa mobilność i elastyczność zawodową), potrafią wykorzystać dostępność nowych form pracy (telepraca, praca grupowa na odległość), co zapewnia równowagę w relacji praca-dom oraz aktywizuje osoby niepełnosprawne i sprawujące opiekę nad dziećmi lub chorymi, powinni brać aktywny udział w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym dzięki wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.

24 Seniorzy utrzymują aktywność społeczną, kulturalną i polityczną dzięki posługiwaniu się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. Korzystają z dostępnych form zdobywania wiedzy, aktywnie uczestniczą w tworzeniu regionalnego kapitału intelektualnego - przekazują wiedzę, umiejętności i doświadczenie życiowe, posiadają ułatwiony kontakt z administracją publiczną oraz placówkami służby zdrowia. Mają poczucie bezpieczeństwa dzięki wykorzystywaniu narzędzi teleinformatycznych.

25 Czynniki sprzyjające powstaniu „imperium”
atrakcyjność inwestycyjna Wielkopolski na tle innych regionów Polski oraz krajów europejskich - pozwala na przyciąganie kapitału zagranicznego przy jednoczesnym transferze do regionu nowoczesnych technologii i know-how, upraszczanie prawa służące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i elektronicznej gospodarki oraz zbudowanie systemu rozwiązań legislacyjnych i finansowych wspomagających transfer technologii do małych i średnich przedsiębiorstw, efektywne wykorzystywanie środków finansowych, które Unia Europejska oferuje swoim członkom na realizację celów związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, konsolidacja zespołów naukowych i badawczo - rozwojowych wokół priorytetowych strategicznych programów badawczych, umiejętne wykorzystanie faktu przeznaczenia znaczących środków publicznych na rozwój infrastruktury teleinformatycznej w kraju, związanych m.in. z przygotowaniami do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012.

26 Imperium – którędy droga? (1)
Każdy w Wielkopolsce posiada dostęp do darmowego bezprzewodowego internetu, Prowadzimy szkolenia (na poziomie gminy), żeby każdy potrafił korzystać z internetu, Sukcesy nie biorą się z tego, że każdy potrafi (to tylko zwiększa szansę na znalezienie „perełek”) – należy stworzyć profesjonalne jednostki badawcze, które będą rozpoznawalne na całym świecie, Prowadzenie intensywnej kampanii promocyjnej (zwłaszcza w internecie oraz wśród wpływowych środowisk na świecie) pokazującej Wielkopolskę jako region specjalizujący się w GOW i ICT.

27 Imperium – którędy droga? (2)
Użytkownicy wielkopolskiej sieci mogliby wymieniać informacje między sobą z pominięciem globalnych serwerów (sieć lokalna) – tak jest szybciej, Uwzględnienie faktu, że ponad połowa wejść do internetu jest dokonywana z urządzeń mobilnych (telefony, ipady itp.), Wprowadzenie domeny wyróżniającej Wielkopolskę (na przykład .wp), Połączenie budowy społeczeństwa informacyjnego oraz społeczeństwa obywatelskiego – e-demokracja (np. promowanie specjalistycznych for internetowych dotyczących np. wykluczenia cyfrowego czy Gospodarki Opartej na Wiedzy).

28 Presja czasu Dlaczego należy się spieszyć
Presja czasu Dlaczego należy się spieszyć? Dlatego, że konkurencja bardzo szybko się rozwija (zwłaszcza ta w Azji). Obecnie trwa walka o „najlepsze kawałki tortu” i nie powinniśmy pozostawać w tyle. W innym wypadku firmy przeniosą swoje aktywa w inne miejsca świata.

29 Kogo gonimy? (liderzy) Dolina krzemowa Finlandia Montpellier (Digiworld) Szwajcaria

30 Ranking liderów (tabela w excelu)
Knowledge Economy index (KEI) Information and communication technologies (ICT)

31 Potencjalni konkurenci (regiony oraz kraje rozwijające się szukające „autostrady” do szybkiego rozwoju) Przykłady ciekawych koncepcji: Armenia kraje regionu Azja –Pacyfik Urugwaj

32 Droga do „Imperium informacji” powinna przebiegać dwutorowo:
Podsumowanie Droga do „Imperium informacji” powinna przebiegać dwutorowo: ułatwienia dla mieszkańców i budowa społeczeństwa informacyjnego, sprzedaż usług informacyjnych na całym świecie - tych, z których Wielkopolska ma słynąć.

33 Dziękuję za uwagę! mgr Marek Gnusowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Usług Kontakt:


Pobierz ppt "I Sposoby/metody rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Wielkopolsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google