Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa społeczeństwa informacyjnego w Województwie Podkarpackim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa społeczeństwa informacyjnego w Województwie Podkarpackim"— Zapis prezentacji:

1 Budowa społeczeństwa informacyjnego w Województwie Podkarpackim
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego Warsztaty Mąchocice Kapitulne r.

2 Budowa społeczeństwa informacyjnego w dokumentach strategicznych Województwa Podkarpackiego
Program Informatyzacji Województwa Podkarpackiego Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego. Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Regionalna Strategia Innowacji.

3 Program Informatyzacji Województwa Podkarpackiego
Priorytet I: Rozwój usług publicznych na platformie elektronicznej dla obywateli i firm Cel 1: Świadczenie usług publicznych on-line przez administrację samorządową pełna inwentaryzacja podstawowej infrastruktury informatycznej (sprzętowej i programowej) integracja portalu „Wrota Podkarpackie” z systemami jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostkami zależnymi i podległymi wdrożenie w administracji infrastruktury podpisu elektronicznego mobilizacja przedstawicieli administracji terenowej do modernizacji infrastruktury informatycznej w kierunku bardziej dostępnej dla interesantów (indywidualnych i instytucjonalnych) Cel 2: Tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) zrównoważona przestrzennie rozbudowa podstawowej infrastruktury powszechnego dostępu do Internetu i usług świadczonych on-line w regionie.

4 Program Informatyzacji Województwa Podkarpackiego
Priorytet II: Wsparcie Współpracy Między Sektorem Naukowo-Badawczym a Sektorem ICT Cel 1: Integracja operacyjna Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego z jednostkami naukowo-badawczymi i instytucjami kształcenia wyższego Priorytet III: Rozwój Szerokopasmowego Dostępu do Internetu Cel 1: Poprawa dostępu do Internetu poprzez rozwój i modernizację infrastruktury teleinformatycznej Priorytet IV: Powszechna Edukacji Informatyczna Cel 1: Komputeryzacja bibliotek i regionalnych ośrodków kultury Cel 2: Stworzenie zaplecza informatycznego dla nieodpłatnego nauczania na odległość (e-learning) Cel 3: Stworzenie oferty usług szkoleniowych w zakresie informatyki dla eliminacji ”wykluczenia cyfrowego obywateli”

5 Program Informatyzacji Województwa Podkarpackiego
Priorytet V: Rozwój Zasobów Informacyjnych w Regionie – Tworzenie Regionalnych Baz Danych Cel 1: Stworzenie Regionalnej Bazy Biuletynu Informacji Publicznej Cel 2: Stworzenie Podkarpackiej Sieci Telemedycznej Cel 3: Stworzenie elektronicznej oferty usług turystyczno-kulturalnych Województwa Podkarpackiego

6 Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020
Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata zawiera priorytety, których realizacja przyczyni się do budowy społeczeństwa informacyjnego w regionie podkarpackim

7 Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020
Obszary strategiczne Infrastruktura techniczna Priorytet 5 Poprawa sprawności funkcjonowania regionalnego systemu usług telekomunikacyjnych. Kierunek działania 1: Rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej, szczególnie na obszarach małych miast i wsi. Kierunek działania 2: Zapewnienie powszechnego dostępu do cyfrowych technik komunikacyjnych - CTK. Wymiana ostatnich central analogowych na centrale cyfrowe włączone w nowoczesny system dostępu do sieci telekomunikacyjnej tj. w światłowodowy w pętli abonenckiej. Modernizacja systemu radiowego dostępu do końca 2008r. Budowa i rozbudowa wielousługowej sieci telekomunikacyjnej i systemów dostępowych funkcjonujących w sieci (w technologiach dostępu radiowego, światłowodowego i kabli miedzianych), które będą mogły zaspokoić bieżące i prognozowane potrzeby dystrybucji usług telekomunikacyjnych, na obszarach gdzie zamierzenia inwestycyjne spełniają podstawowe kryteria ekonomiczne. Budowa magistrali światłowodowej „high – tech” łączącej cztery województwa w południowej części Polski z województwem podkarpackim jako elementu sprzyjającego powstaniu silnego ośrodka informatycznego w południowej części Polski, w tym również na terenie województwa podkarpackiego. Zapewnienie powszechnego dostępu do usług internetowych, co jest warunkiem budowy społeczeństwa informacyjnego, niezbędnego dla sprostania wymogom współczesnej komunikacji. Dynamika tego rozwoju uzależniona będzie od rozbudowy infrastruktury technicznej i ceny usług. Zapewnienie szybkiego i stałego dostępu do internetu szkołom, w których ten dostęp jest jeszcze obecnie świadczony poprzez modem. Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb telekomunikacji i technik informacyjnych oraz cyfrowych technik telekomunikacyjnych pozwoli świadczyć różne usługi, w tym multimedialne i zbliży społeczeństwo naszego województwa do społeczeństwa globalnej informacji wykorzystującej powszechne cyfrowe techniki komunikacyjne. TP S.A. oferuje obecnie swoim klientom szerokopasmowe usługi dostępu do internetu zwane „Neostradą”, która umożliwia szybki dostęp do internetu i aparatu telefonicznego (realizując połączenia telefoniczne w oparciu o jedno łącze abonenckie). Wskaźnik dostępności do tych usług abonentów TP S.A osiągnął już 75%. Poza tym abonenci województwa podkarpackiego mają możliwość korzystania z dostępu do internetu poprzez numer (poprzez modem w komputerze) lub poprzez , mając usługę dostępu cyfrowego ISDN. Umożliwienie mieszkańcom zagrożonym „wykluczeniem cyfrowym” zwłaszcza z terenów małych miast i wsi korzystających z dostępu szerokopasmowego do internetu poprzez budowę Publicznych Punktów Dostępu do Internetu.

8 Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020
Obszary strategiczne Gospodarka regionu Priorytet 2: Rozwój regionalnego systemu innowacji poprzez wspieranie powiązań między nauką i gospodarką. Kierunek działania 1: Wzmocnienie innowacyjnych firm i stymulowanie powstawania nowych przedsiębiorstw innowacyjnych. finansowania wprowadzania innowacji i zminimalizowania ryzyka z tym związanego, dostępu do informacji z zakresu nowych światowych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i produkcyjnych, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, doradztwa specjalistycznego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o innowacje, współpracy z sektorem naukowo-badawczym przy wdrażaniu innowacji do przemysłu. kreowanie innowacyjnych postaw w systemie edukacji wspieranie młodych ludzi, wyławianie talentów, organizowanie staży w firmach i w krajach UE zorientowanie oferty edukacyjnej na potrzeby kadrowe przedsiębiorstw upowszechnianie dobrych praktyk jako wizytówki regionu, w szczególności w zakresie przedsięwzięć innowacyjnych administracji publicznej, integrowanie środowisk naukowych w celu zwiększenia podaży innowacji rozwój regionalnej sieci szerokopasmowej zwiększenie dostępności mieszkańców regionu i firm do internetu promowanie targów innowacji. Kierunek działania 3: Wzmocnienie i rozwój kultury innowacyjnej mieszkańców regionu.

9 Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020
Obszary strategiczne Kapitał społeczny Priorytet 1: Poprawa jakości systemu edukacji jako warunek pogłębiania wiedzy i wzrostu kompetencji. Kierunek działania 1: Zwiększenie dostępu do edukacji od najmłodszych lat życia. możliwości uczenia się języków obcych wiodących krajów UE, znajomość których jest warunkiem koniecznym do korzystania z zasobów dorobku krajów wysoko rozwiniętych i umacniania integracji w Unii Europejskiej, ułatwia współpracę i wymianę doświadczeń w ramach budowania wspólnego rynku edukacyjnego, jak też w sposób oczywisty likwiduje bariery komunikacyjne utrudniające realizację postulatu otwartości systemów edukacji w UE. kształcenie na odległość (distance learning).

10 Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013
Priorytet 1. Wzmocnienie i rozwój infrastruktury technicznej na poziomie regionalnym i lokalnym Działanie 1.2. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. edukacja teleinformatyczna oraz budowa regionalnych i lokalnych sieci szerokopasmowych poprawa sprawności funkcjonowania regionalnego i lokalnego systemu usług teleinformatycznych i telekomunikacyjnych

11 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013
Cel Generalny Zbudowanie skutecznego i sprawnego regionalnego systemu innowacji dla osiągnięcia trwałego, zrównoważonego rozwoju regionalnego

12 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013
Priorytety Otwarta, efektywna sieć kreowania i wsparcia innowacyjności Zwiększenie potencjału instytucji edukacyjnych, naukowych i badawczo-rozwojowych regionu Wzmocnienie innowacyjnych firm w regionie i kreowanie nowych

13 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013
CELE STRATEGICZNE Zwiększenie wykorzystania potencjału badawczo-rozwojowego dla wzrostu innowacyjności gospodarki województwa Zbudowanie i rozwijanie kultury innowacyjnej mieszkańców regionu-kreowanie społeczeństwa innowacyjnego, w tym informacyjnego Stworzenie infrastruktury finansowego wsparcia innowacji Stworzenie dobrego klimatu i warunków wspierania, powstawania nowych firm innowacyjnych i rozwoju istniejących Wzmocnienie i rozwój podkarpackiego regionalnego systemu innowacji

14 Wykorzystanie funduszy UE do budowy społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działania 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”

15 Wykorzystanie funduszy UE do budowy społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu

16 WROTA PODKARPACKIE

17 WROTA PODKARPACKIE Główne cele Obsługa inwestorów i przedsiębiorców,
Integracja urzędów Województwa Podkarpackiego w ramach Cyfrowego Urzędu, Udostępnienie kompleksowej bazy informacyjnej o regionie, usprawnienia przepływu informacji pomiędzy obywatelem a administracją publiczną, zapewnienie możliwości załatwiania spraw pomiędzy obywatelem, podmiotem gospodarczym a rządem drogą elektroniczną, wymiany informacji pomiędzy urzędami, umożliwienie składania za pośrednictwem Internetu wniosków do urzędów o wydanie dokumentów, pozwoleń itp. realizacji drogą elektroniczną zamówień publicznych, ułatwienie dostępu do danych medycznych i ubezpieczeniowych.

18 WROTA PODKARPACKIE Główne motywy powstania portalu:
Wspieranie rozwoju społecznego oraz gospodarczego Dostosowanie działań administracji publicznej do standardów Unii Europejskiej (realizacja idei społeczeństwa informacyjnego i e-government) Uwarunkowania prawne (Ustawa o Dostępie do Informacji Publicznej, Ustawa o Podpisie Elektronicznym)

19 WROTA PODKARPACKIE Interaktywny portal „Wrót Podkarpackich” składa się z kilku zasadniczych części: Regionalna baza Biuletynu Informacji Publicznej Cyfrowy Urząd Cześć informacyjna portalu W dalszych etapach rozwoju portalu przewidywane jest uruchomione modułów Obsługa Inwestora Niepełnosprawni Podkarpacki System Informacji Przestrzennej

20

21 Mapa serwisu Strona główna
                                                                                                                     Mapa serwisu Strona główna                                                                                                                                      Mapa serwisu Strona główna                                                                                                                                      Mapa serwisu Strona główna                                                                                                                                      Mapa serwisu Strona główna                 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego Rzeszów, ul. Sobieskiego 17 tel. (0 17) wew. 33

22 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Budowa społeczeństwa informacyjnego w Województwie Podkarpackim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google