Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obszary strategicznej interwencji jako nowe wyzwanie polskiej polityki regionalnej w kontekście wniosków z raportów Banku Światowego i OECD Krzysztof Hetman.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obszary strategicznej interwencji jako nowe wyzwanie polskiej polityki regionalnej w kontekście wniosków z raportów Banku Światowego i OECD Krzysztof Hetman."— Zapis prezentacji:

1 Obszary strategicznej interwencji jako nowe wyzwanie polskiej polityki regionalnej w kontekście wniosków z raportów Banku Światowego i OECD Krzysztof Hetman Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 19 lutego 2009 r.

2 Polityka regionalna w Polsce Słabości dotychczasowej polityki regionalnej w Polsce: Postępującą konwergencja zewnętrzna obejmująca wszystkie regiony, przy jednoczesnym zachowaniu skali różnic międzyregionalnych. Brak skutecznej koordynacji sektorowych strategii rozwojowych i działań podejmowanych przez instytucje rządowe. Niewystarczająca regionalizacja celów w kontekście rozwoju kraju, m.in. nieuwzględnianie specyficznej sytuacji regionów i ich potencjału endogennego. (na podstawie: Raport o rozwoju i polityce regionalnej, MRR 2007) W 2008 r. rozpoczęto prace nad nowym modelem polityki regionalnej (m.in. nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Tezy i założenia Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego).

3 Refleksje z diagnozy BŚ i OECD Ten sam poziom lub zwiększenie zróżnicowań regionalnych w poziomie życia przy pogłębiającej się koncentracji przestrzennej wytwarzania PKB Relatywna nieskuteczność dotychczasowych polityk kompensacji oraz instrumentów mono-sektorowych Kosztowność i nieefektywność działań spowodowana nieuwzględnieniem regionalnych potencjałów i możliwości (zasobów endogenicznych) oraz procesów rynkowych

4 Rekomendacje BŚ/ OECD a nowy model polityki regionalnej w Polsce REKOMENDACJE BŚ/OECD: wspieranie procesów rozwojowych w regionach oparte o specyficzne potencjały wzrostu koordynacja polityk sektorowych na poziomie regionalnym z uwzględnieniem regionalnych uwarunkowań Tezy i założenia KSRR wykorzystanie endogenicznych warunków poszczególnych województw oraz przezwyciężenie zagrożeń dla ich rozwoju polityka regionalna jako wspólna polityka podmiotów publicznych i integralna część polityki rozwoju (integracja tematyczna, instytucjonalna, programowa)

5 REKOMENDACJE BŚ/OECD: integracja obszarów zapóźnionych z obszarami wiodącymi w celu zapewnienia obywatelom równego dostępu do dóbr i usług. zachęty do inwestycji gospodarczych na zapóźnionych obszarach wzmacniają sygnały płynące z rynku Tezy i założenia KSRR zadaniem planowania przestrzennego jest wskazanie najlepszych lokalizacji instrumentów polityki regionalnej z punktu w widzenia uwarunkowań przestrzennych. współpraca podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie polityki z sektorem prywatnym w celu zapewnienia zaangażowania i wyzwalania potencjału kapitału prywatnego na rzecz realizacji założonych celów rozwoju regionalnego Rekomendacje BŚ/ OECD a nowy model polityki regionalnej w Polsce

6 REKOMENDACJE BŚ/OECD: transfery redystrybucyjne mogą redukować dysproporcje w zakresie możliwości fiskalnych i realizacji usług publicznych. przy podziale środków trzeba wziąć pod uwagę co najmniej trzy kryteria: potrzeby, wydajność, równość. Tezy i założenia KSRR Nowa logika podziału środków budżetu państwa: koncentracja interwencji na kluczowych tematycznych obszarach strategicznej interwencji określenie wielkości dostępnych środków (w tym sektorowych), identyfikacja i wycena poszczególnych problemów w regionach z uwzględnieniem ich specyfiki i na podstawie zobiektywizowanych i jednolitych mierników. Rekomendacje BŚ/ OECD a nowy model polityki regionalnej w Polsce

7 Obszary strategicznej interwencji w polityce regionalnej Znowelizowana ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Art. 3 a. Pkt. 6 wyznaczanie obszarów problemowych o znaczeniu krajowym i ponadregionalnym wymagających interwencji państwa. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego koordynuje realizację strategii rozwoju współfinansowanych ze środków budżetu państwa lub środków rozwojowych pochodzących z Unii Europejskiej lub z innych źródeł zagranicznych przez: wyznaczanie obszarów problemowych o znaczeniu krajowym i ponadregionalnym wymagających interwencji państwa. Cele i działania polityki regionalnej będą skoncentrowane na ograniczonej ilości obszarów interwencji, ważnych z perspektywy poszczególnych regionów, jak i całego kraju.

8 Obszary strategicznej interwencji w polityce regionalnej Są to obszary, wobec których: a) wymagana jest interwencja rządu, ze względu na ciężar, którego region sam nie jest w stanie udźwignąć oraz b) obszary, które ze względów społecznych, gospodarczych lub środowiskowych wywierają lub mogą w przyszłości wywierać istotny wpływ na rozwój kraju. obszary problemowe obszary strategicznej interwencji

9 Strategia Rozwoju Społ.-Gosp. Polski Wschodniej do 2020 r. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej , jako przykład realizacji polityki wobec obszarów strategicznej interwencji

10 Rozwój Polski Wschodniej Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 r. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Projekty

11 Rozwój Polski Wschodniej Strategia Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 podstawa dla działań zorientowanych na wspieranie rozwoju Polski Wschodniej. Główny cel - wzrost poziomu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej tego obszaru. zakłada wykorzystanie endogenicznego potencjału rozwojowego, umiejętnie wspomaganego środkami zewnętrznymi. realizacja Strategii będzie współfinansowana ze środków UE w ramach programów na lata , a także kolejnej perspektywy. Główny instrument realizacji Strategii - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

12 Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Dodatkowa kwota z budżetu Unii Europejskiej dla 5 najbiedniejszych regionów UE - województw Polski Wschodniej: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

13 Korzyści wynikające z realizacji PO RPW )łatwiejszy dostęp pracodawców do wykwalifikowanych pracowników z wyższym wykształceniem 2)wzmocnienie systemu finansowania zewnętrznego działalności MŚP 3)ułatwienia w prowadzeniu działalności badawczo – rozwojowej oraz dyfuzji innowacji 4)dostęp mieszkańców Polski Wschodniej do nowoczesnych narzędzi komunikacji oraz przesyłania danych 5)podniesienie jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie roli miast jako biegunów wzrostu 6)podniesienie dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej makroregionu 7)stworzenie podstawy do kreowania większego popytu na usługi turystyczne w Polsce Wschodniej.

14 Aktualne prace prowadzone w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego nad obszarami strategicznej interwencji

15 Obszary strategicznej interwencji Podejście metodologiczne 1. Na potrzeby prac metodologicznych przyjęto, że: Obszary problemowe/ strategicznej interwencji - obszary wyodrębnione terytorialnie i dziedzinowo, które niedostatecznie wykorzystują swoje zasoby istotne z perspektywy rozwoju kraju i napotykają istotne bariery rozwojowe. Obszary te, w celu uzyskania optymalnej ścieżki rozwoju, wymagają adresowanej terytorialnie (polityka regionalna państwa wobec regionów) strategicznej interwencji polityki państwa/rządu z uwzględnieniem/ poszanowaniem zasady subsydiarności.

16 2. Kryteria wyznaczania OP/SI 3. Wskaźniki 4. Baza danych, analizy Wyznaczenie OP/SI 5. Zaprojektowanie instrumentów wsparcia dla OP/SI Obszary strategicznej interwencji Podejście metodologiczne

17 Pytania pojawiające się w kontekście raportów Banku Światowego i OECD 1. Polityka akceptująca zróżnicowania regionalne Co uznajemy za stan nieakceptowalny biorąc pod uwagę poziom zróżnicowań międzyregionalnych? Czy zróżnicowania mogą być motorem rozwoju? Czy równość i efektywność wykluczają się? W jakim stopniu możliwe jest przejście od polityki kompensacyjnej do polityki wzmacniającej sygnały płynące z rynku ? Budowanie spójności kraju bazującej na równości szans dla obywateli, a nie wyrównywaniu poziomu rozwoju gospodarczego regionów?

18 Pytania pojawiające się w kontekście raportów Banku Światowego i OECD 2. Potencjał polskich regionów: jakie są istotne z perspektywy kraju zasoby w województwach i jakie są bariery w ich optymalnym wykorzystaniu? Co może być postrzegane jako potencjał regionu? Czy potencjały poszczególnych obszarów / regionów zostały już rozpoznane? Czy jesteśmy w stanie oszacować ich wartość i znaczenie dla procesów rozwojowych kraju? Jakie bariery w wykorzystaniu potencjałów możemy zidentyfikować?

19 Pytania pojawiające się w kontekście raportów Banku Światowego i OECD 3. Projektowanie skutecznego mechanizmu alokacji środków finansowych dla obszarów strategicznej interwencji Czy możliwe jest przyjęcie w warunkach polskich propozycji Banku Światowego (kryteria alokacji: potrzeby, efektywność, równość)? Czy te kryteria nie wykluczają się? Czy powinno różnicować się system kryteriów dla każdego instrumentu wsparcia i dla każdego obszaru / regionu? Jak projektować transfery, żeby nie zniechęcać władz regionalnych do działań rozwojowych?

20 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Obszary strategicznej interwencji jako nowe wyzwanie polskiej polityki regionalnej w kontekście wniosków z raportów Banku Światowego i OECD Krzysztof Hetman."

Podobne prezentacje


Reklamy Google