Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój kapitału ludzkiego - spotkanie eksperckie - Waldemar Sługocki Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 1 marca 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój kapitału ludzkiego - spotkanie eksperckie - Waldemar Sługocki Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 1 marca 2011."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój kapitału ludzkiego - spotkanie eksperckie - Waldemar Sługocki Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 1 marca 2011

2 2 Cel spotkań eksperckich Cel spotkań eksperckich: Przedyskutowanie najważniejszych kwestii problemowych w poszczególnych obszarach rozwoju kraju do 2020 roku w kontekście aktualizacji Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju

3 Istota polityki rozwoju Zespół wzajemnie powiązanych działań skala ogólnopolska skala regionalna skala lokalna spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju Art. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia: konkurencyjności i tworzenia nowych miejsc pracy

4 ŚSRK w systemie dokument ó w strategicznych Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa Strategia bezpieczeństwa narodowego RP Sprawne państwo Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko Strategia rozwoju transportu Strategia rozwoju kapitału ludzkiego Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Strategia rozwoju kapitału społecznego Średniookresowa strategia rozwoju kraju (2020) Długookresowa strategia rozwoju kraju (2030) Krajowa strategia rozwoju regionalnego 4 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

5 5 Rola ŚSRK (ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) w wymiarze społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym ŚSRK - dokument określający podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym, obejmujący okres 4-10 lat, realizowany przez strategie rozwoju oraz przy pomocy programów, z uwzględnieniem okresu programowania UE, aktualizowany co 4 lata ocenie zgodności ze ŚSRK Wszystkie strategie (bez DSRK) i programy rządowe podlegają ocenie zgodności ze ŚSRK strategiczne zadania państwa ŚSRK ustala strategiczne zadania państwa i zasady uwzględniania ich w programach obszary problemowe o znaczeniu krajowym i ponadregionalnym ŚSRK wyznacza obszary problemowe o znaczeniu krajowym i ponadregionalnym wymagające interwencji państwa

6 6 Nowelizacja ustawy o finansach publicznych (z dnia 27 sierpnia 2009 r.) wprowadzenie wieloletniego planowania finansowego (WPFP) priorytetów i głównych kierunków interwencji wskazanych w średniookresowej strategii rozwoju kraju WPFP – wydatki budżetu państwa na realizację działań rozwojowych kraju będą ujęte według priorytetów i głównych kierunków interwencji wskazanych w średniookresowej strategii rozwoju kraju, na każdy rok realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju, powyżej 300 mln zł. o zgodności planowanych inwestycji z odpowiednimi strategiami rozwoju inwestycje budowlane państwowych jednostek budżetowych oraz dotacje powyżej 300 mln zł. – wymagają opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o zgodności planowanych inwestycji z odpowiednimi strategiami rozwoju (w tym ŚSRK).

7 Ustawa o samorządzie wojew ó dztwa Ustawa o samorządzie wojew ó dztwa (z dnia 5 czerwca 1998 r. z późn. zm.) Art. 11 ust. 1d Art. 11 ust. 1d uwzględnia cele średniookresowej strategii rozwoju kraju Strategia rozwoju województwa uwzględnia cele średniookresowej strategii rozwoju kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego, a także odpowiednich strategii ponadregionalnych oraz jest spójna z planem zagospodarowania przestrzennego województwa. Art. 11 ust. 1b Art. 11 ust. 1b W strategii rozwoju województwa wydziela się okres nie wykraczający poza okres objęty aktualnie obowiązującą średniookresową strategią rozwoju kraju. 7

8 KPZK 2030 – budowa warunków dla konkurencyjności Cel strategiczny KPZK 2030 Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych – konkurencyjności, zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w horyzoncie długookresowym Osiąganie tego celu musi odbywać się z zachowaniem spójności przyrodniczo-kulturowej służącej realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju.

9 9 Rozwój kapitału ludzkiego w KSRR Cel 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów rozwijanie wysokokwalifikowanych zasobów pracy zdolnych do skutecznego absorbowania innowacji podnoszenie jakości i efektywności kształcenia w wiodących ośrodkach akademickich działania na rzecz szkolnictwa zawodowego i rozwoju kształcenia dorosłych działania służące wydłużaniu aktywności zawodowej i zwiększaniu mobilności zawodowej inwestycje w bazę dydaktyczną i w zaplecze socjalne szkół wsparcie programów doradztwa zawodowego Cel 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych wzmocnienie spójności w układzie krajowym (wzmacnianie istniejącej sieci miast i wspomaganie urbanizacji, rozwój zasobów ludzkich i kapitału społecznego, rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie infrastrukturalnych i instytucjonalnych warunków do zwiększania poziomu inwestycji i wzrostu wydajności pracy) wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe

10 Obszary koncentracji działań na rzecz wyrównywania dostępu do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe 10 Źródło: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie

11 Strategia Europa 2020 Priorytety: Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej Projekty przewodnie: Unia innowacji Unia innowacji Młodzież w drodze Europejska agenda cyfrowa Europaefektywnie korzystająca z zasobów Europa efektywnie korzystająca z zasobów Polityka przemysłowa w erze globalizacji Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia Europejski program walki z ubóstwem Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną

12 Europa 2020 – Cele krajowe (KPR) Cele Europa 2020 Cele krajowe Cele Europa 2020 Cele krajowe 75% zatrudnienia osób 75% zatrudnienia osób 71% zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata w wieku 20-64 lata ograniczenie liczby osób przedwcześnie kończących naukę szkolną do 10% oraz zwiększenie do co najmniej 40% liczby osób z młodego pokolenia posiadających wyższe wykształcenie zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem o 20 mln zmniejszenie do 4,5% odsetka osób wcześnie porzucających naukę oraz zwiększenie do 45% odsetka osób z wykształceniem wyższym w wieku 30-34 lat obniżenie o 1,5 do 2 mln liczby osób żyjących poniżej relatywnej granicy ubóstwa

13 Wyzwania demograficzne 13 Na konieczność zmiany paradygmatu w polityce rozwoju wpływa długość życia i niska dzietność Polaków…

14 Kwestie do dyskusji 1.Konsekwencje trendów demograficznych 2.Niski wskaźnik zatrudnienia 3.Dostęp do usług publicznych i ich jakość 4.Inkluzywny wzrost 5.Bieda dzieci i młodzieży 6.Deficyt mieszkaniowy 7.Dyfuzja procesów rozwojowych

15 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl strategia@mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rozwój kapitału ludzkiego - spotkanie eksperckie - Waldemar Sługocki Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 1 marca 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google