Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady polityki regionalnej UE. Zasady generalne Zasady organizacji polityki regionalnej Zasady finansowania polityki rozwoju regionalnego Zasady oceny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady polityki regionalnej UE. Zasady generalne Zasady organizacji polityki regionalnej Zasady finansowania polityki rozwoju regionalnego Zasady oceny."— Zapis prezentacji:

1 Zasady polityki regionalnej UE

2 Zasady generalne Zasady organizacji polityki regionalnej Zasady finansowania polityki rozwoju regionalnego Zasady oceny realizacji projektów

3 Zasady generalne Subsydiarność Koordynacja Elastyczność

4 Zasada subsydiarności (pomocniczości): Każde państwo (i poszczególne regiony) jest odpowiedzialne za rozwój regionalny swoich obszarów, natomiast Unia pełni rolę pomocniczą.

5 Zasada koordynacji: Zintegrowane wykorzystanie wszystkich dostępnych instrumentów finansowych Koordynowanie przez Komisję polityk regionalnych krajów członkowskich Dążenie do harmonijnego rozwoju przestrzeni europejskiej.

6 Zasada elastyczności: Respektowanie przez Komisję zróżnicowania rzeczywistości regionalnej oraz specyfiki organizacyjnej i instytucjonalnej poszczególnych krajów.

7 Zasady organizacji polityki regionalnej Programowanie Partnerstwo Kompatybilność Spójność

8 Zasada programowania: 1.Poziom strategiczny – ustalanie celów i globalnej strategii rozwoju, podziału środków pomiędzy priorytety, 2.Poziom szczegółowy – realizacja strategii, włączanie programów.

9 Zasada partnerstwa: Obowiązek uzgadniania wszystkich ustaleń na wszystkich etapach procedury programowania. Instytucjonalne – między władzami publicznymi różnych poziomów Publiczno-prywatne – między władzami publicznymi a organizacjami niepublicznymi Decyzyjne Konsultacyjne.

10 Zasada kompatybilności: Odnosi się do spójności polityki regionalnej z innymi politykami wspólnotowymi (ochrona konkurencji, przejrzystość zamówień publicznych, ochrona środowiska, równość szans płci etc.).

11 Zasada spójności: Spójność polityki regionalnej z polityką makroekonomiczną krajów członkowskich: Koordynacja polityk ekonomicznych w celu zbieżności koniunktur gospodarczych Koordynacja polityk w celu wyeliminowania różnic w poziomie rozwoju gospodarczego.

12 Zasady finansowania polityki rozwoju regionalnego: Koncentracja Dodawalność Komplementarność

13 Zasada koncentracji: Skupienie działań oraz środków na priorytetach mających podstawowe znaczenie dla spójności społeczno- ekonomicznej całego ugrupowania. Przeznaczenie funduszy na określoną liczbę celów Dobór kryteriów służących wyselekcjonowaniu regionów dotkniętych najpoważniejszymi problemami Skoncentrowanie środków na regionach opóźnionych w krajach najmniej zamożnych.

14 Zasada dodawalności: Środki unijne uzupełniają krajowe i regionalne fundusz przeznaczone na politykę regionalną.

15 Zasada komplementarności: Oznacza uzupełnianie się działań podejmowanych z inicjatywy podmiotów krajowych i wspólnotowych, a dokładniej przyczynianie się drugich do realizacji pierwszych.

16 Zasady oceny realizacji projektów: Monitorowanie, Ocena (wstępna, bieżąca i następcza), Kontrola finansowa.

17 Zasada monitorowania: Oznacza obowiązek śledzenia przebiegu i realizacji programu w celu nadzorowania jej przebiegu stosownie do przyjętych wcześniej ustaleń.

18 Komitet monitorujący opracowuje raport z wykonania programu: Prezentacja zmiany warunków mających znaczenie dla realizacji programu Stan zaawansowania realizacji priorytetów i działań w odniesieniu do każdego funduszu strukturalnego

19 Realizacja finansowania programu wraz z potwierdzeniem poniesionych wydatków Decyzje poniesione przez organ zarządzający i komitet monitorujący w celu zapewnienia wysokiej jakości realizacji programu Środki podjęte w celu zapewnienia kompatybilności programu z politykami wspólnotowymi.

20 Zasada dokonywania oceny (ewaluacji): Ma służyć ciągłemu doskonaleniu polityki upowszechniania w państwach członkowskich praktyk wzorcowych. Ex ante – władze kraju przygotowujące programy Pośrednia – komitet zarządzający przy współudziale Komisji Ex post – Komisja w porozumieniu z państwem członkowskim.

21 Zasada kontroli finansowej: Kontrola strony finansowej prowadzonych i podejmowanych działań.


Pobierz ppt "Zasady polityki regionalnej UE. Zasady generalne Zasady organizacji polityki regionalnej Zasady finansowania polityki rozwoju regionalnego Zasady oceny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google