Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Nowa koncepcja polityki regionalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 4 sierpnia 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Nowa koncepcja polityki regionalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 4 sierpnia 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Nowa koncepcja polityki regionalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 4 sierpnia 2008 r.

2 Ministerstwo Infrastruktury Zagadnienia polityki transportowej państwa na tle rozwoju regionalnego w oparciu o wybrane fragmenty badania ankietowego MRR, cz. II Maciej Jankowski Podsekretarz Stanu Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Infrastruktury

3 Ministerstwo Infrastruktury Polityka transportowa państwa a polityka regionalna Polityka transportowa państwa jest powiązana z polityką regionalną, m.in. poprzez ogólnopolski zakres inwestycji infrastrukturalnych i ogólnopolski zakres interwencji w funkcjonowanie transportu Zadania przyszłej polityki regionalnej powinny wspierać rozwój infrastruktury transportowej zarówno w ramach regionów, jak i w skali całego kraju

4 Ministerstwo Infrastruktury Wybrane długoterminowe uwarunkowania rozwoju transportu mające wpływ na przyszłą politykę transportową i regionalną Należy brać pod uwagę niepewność obecnie istniejących prognoz wieloletnich, wobec zmieniającej się dynamicznie sytuacji w otoczeniu makroekonomicznym w Europie i na świecie. Przykład 1: w przypadku wystąpienia drastycznego (w stosunku do stanu obecnego) wzrostu cen ropy naftowej może nastąpić zmiana zachowań użytkowników transportu, w szczególności w zakresie rozwoju motoryzacji indywidualnej Przykład 2: wprowadzenie rygorystycznych regulacji w zakresie ochrony środowiska może znacząco zmienić kierunki przyszłego rozwoju transportu

5 Ministerstwo Infrastruktury Wybrane długoterminowe uwarunkowania rozwoju transportu mające wpływ na przyszłą politykę transportową i regionalną Uwzględniając powyższe zastrzeżenia, w oparciu o dzisiejsze dane wyjściowe można założyć: Znaczny wzrost przewozów ładunków transportem samochodowym ogółem Szybki wzrost zapotrzebowania na przewozy samochodowe międzynarodowe w obsłudze ładunków polskiego handlu zagranicznego i przewozów tranzytowych Wolniejszy od dynamiki transportu drogowego, wzrost przewozów ładunków transportem kolejowym

6 Ministerstwo Infrastruktury Wybrane długoterminowe uwarunkowania rozwoju transportu mające wpływ na przyszłą politykę transportową i regionalną Dalszy wzrost liczby samochodów osobowych Silną konkurencję motoryzacji indywidualnej dla transportu zbiorowego Konieczność przeprowadzenia szeroko zakrojonych inwestycji w zakresie pasażerskiego transportu zbiorowego dla wzmocnienia jego konkurencyjności i zapewnienia możliwości rozwoju Wzrost przeładunków w polskich portach Wzrost przewozów lotniczych, w tym na trasach krajowych

7 Ministerstwo Infrastruktury Badanie ankietowe cz. II Nowa koncepcja polityki regionalnej państwa W Ankiecie poruszono szereg zagadnień, sformułowanych w sposób uniwersalny (bez specyfiki branżowej) Z uwagi na ograniczony zakres czasowy prezentacji, proponujemy rozwinięcie odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury na jedną istotną kwestię poruszoną w kwestionariuszu, dotyczącą celów polityki regionalnej państwa (pytanie 2 Ankiety) Zagadnienie przedstawiono w kontekście wpływu realizowanej polityki transportowej na realizację celów polityki regionalnej

8 Ministerstwo Infrastruktury Badanie ankietowe cz. II Nowa koncepcja polityki regionalnej państwa Pytanie 2: Cele polityki regionalnej państwa wyznaczone w Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-15, które powinny być nadal realizowane na poziomie centralnym: a.) Podniesienie konkurencyjności gospodarczej wszystkich regionów Synergia pomiędzy polityką transportową na poziomie krajowym, a polityką transportową na poziomie regionalnym - uwzględnianie priorytetów regionów w dokumentach strategicznych. Zasada subsydiarności - Inicjatywa regionalna – Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy – w tym przypadku inicjatywa regionalna znajduje wsparcie na poziomie centralnym.

9 Ministerstwo Infrastruktury Badanie ankietowe cz. II Nowa koncepcja polityki regionalnej państwa b.) Wyrównywanie szans rozwojowych obszarów problemowych Przeznaczenie oddzielnych środków finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na rozwój infrastruktury transportowej m.in. w aglomeracjach miejskich i obszarach przemysłowych, itp.

10 Ministerstwo Infrastruktury Badanie ankietowe cz. II Nowa koncepcja polityki regionalnej państwa d.) Inne cele w kontekście nowych wyzwań krajowych oraz europejskich. Prowadzenie działań na rzecz poprawy zdolności Polski do pełnienia roli kraju tranzytowego (1) Likwidacja wąskich gardeł w transporcie lądowym, w szczególności na odcinkach transgranicznych; Oddzielenie ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego – kontynuacja budowy drogowych obwodnic miast; Rozwój cech multimodalnych szlaków tranzytowych, m.in. nieograniczony dostęp do portów morskich od strony lądu i morza, rozbudowa i wielofunkcyjność portów morskich; Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;

11 Ministerstwo Infrastruktury Badanie ankietowe cz. II Nowa koncepcja polityki regionalnej państwa Prowadzenie działań na rzecz poprawy zdolności Polski do pełnienia roli kraju tranzytowego (2) Realizacja zadań infrastrukturalnych na Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T); Tworzenie efektu sieci – powiązanie infrastruktury wszystkich rodzajów transportu wpisanych do sieci TEN-T; Optymalizacja jakości połączeń pomiędzy stolicami regionów i największymi aglomeracjami miejskimi.

12 Ministerstwo Infrastruktury Przebieg drogowej i kolejowej sieci TEN-T w Polsce

13 Dziękuję za uwagę. Maciej Jankowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury


Pobierz ppt "Konferencja Nowa koncepcja polityki regionalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 4 sierpnia 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google