Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady i problemy koordynacji polityki regionalnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady i problemy koordynacji polityki regionalnej"— Zapis prezentacji:

1 Zasady i problemy koordynacji polityki regionalnej
Dr hab. Witold Toczyski

2 Mechanizm współdziałania w polityce regionalnej
Polityka regionalna

3 ZASADY PROWADZENIA POLITYKI REGIONALNEJ PAŃSTWA
Polityka regionalna państwa jest jednym z najważniejszych instrumentów polityki gospodarczej rządu, łączącym i koordynującym szereg działań sektorowych państwa z działaniami realizowanymi na poziomie regionalnym. Powinna zmierzać do wprowadzenia zmian strukturalnych w gospodarce, modernizacji ekonomicznej i poprawy konkurencyjności a zarazem wyrównywania szans wszystkich polskich województw. Istotnym celem tej polityki jest również budowanie potencjału wewnętrznego regionów, zapewniającego możliwość długotrwałego ich rozwoju. Wsparcie to powinno być zorientowane również na pobudzanie aktywności społecznej i poprawę sprawności działania administracji publicznej.

4 ZASADY PROWADZENIA POLITYKI REGIONALNEJ PAŃSTWA
Zasada subsydiarności rozwoju regionalnego Zasada równych szans Zasada wspierania rozwoju endogenicznego województw Zasada inicjowania długofalowego rozwoju regionalnego Zasada koordynacji instrumentów polityki regionalnej i innych publicznych polityk rozwojowych Zasada koncentracji na priorytetowych problemach rozwoju regionalnego Zasada zapewnienia efektywności i najwyższej jakości polityki regionalnej

5 ZASADY PROWADZENIA POLITYKI REGIONALNEJ (1)
Zasada subsydiarności rozwoju regionalnego Oznacza ona, że polityka regionalna państwa ma charakter uzupełniający i pomocniczy wobec działań podejmowanych przez samorządy województw. Działania polityki regionalnej państwa powinny więc wspierać i kooperować z polityką regionalną województw samorządowych, a nie zastępować lub dublować te polityki.

6 ZASADY PROWADZENIA POLITYKI REGIONALNEJ (2)
2. Zasada rozwoju wszystkich polskich województw Istotne znaczenie ma wzmacnianie systemu terytorialnego o silnych wewnętrznych powiązaniach kooperacyjnych, zmierzającego do większej spójności przestrzennej, gospodarczej i społecznej. Rozwój regionalny kraju w tym ujęciu to rozwój wszystkich województw, bez względu na ich poziom konkurencyjności gospodarczej, problemy rozwojowe i specyfikę przestrzenną. Żaden z regionów nie może być wykluczony z procesów rozwoju.

7 ZASADY PROWADZENIA POLITYKI REGIONALNEJ (3)
3. Zasada wspierania rozwoju endogenicznego województw Pobudzanie potencjału endogenicznego województw. Budowania siły konkurencyjnej opierającej się na wewnętrznych czynnikach wzrostu, przełamywania strukturalnych problemów gospodarczych i społecznych województw, pobudzania aktywności społecznej i sprawności działania administracji publicznej w województwach.

8 ZASADY PROWADZENIA POLITYKI REGIONALNEJ (4)
4. Zasada inicjowania długofalowego rozwoju regionalnego Celem polityki regionalnej państwa jest zainicjowanie trwałych procesów rozwojowych w regionach opartych na długofalowym programowaniu strategii rozwoju województw i oparcia polityk publicznych na takich właśnie strategiach. Ponadto, działania zmierzające do rozwoju regionalnego powinny opierać się na wieloletnich programach operacyjnych i planach inwestycyjnych.

9 ZASADY PROWADZENIA POLITYKI REGIONALNEJ (1)
5. Zasada koordynacji instrumentów polityki regionalnej i innych publicznych polityk rozwojowych Działanie wielopłaszczyznowe, międzysektorowe, nakierowane na głębokie zmiany strukturalne. Wymaga ścisłego powiązania działań sektorowych i horyzontalnych rządu z polityką regionalną państwa, a także między poszczególnymi szczeblami samorządów terytorialnych, podmiotami administracyjnymi, instytucjami otoczenia biznesowego, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami prywatnymi.

10 ZASADY PROWADZENIA POLITYKI REGIONALNEJ (5)
6. Zasada koncentracji na priorytetowych problemach rozwoju regionalnego Polityka regionalna państwa powinna zmierzać do maksymalizacji efektów synergicznych między działaniami rozwojowymi podejmowanymi przez różne podmioty władz publicznych w województwach. Powinna koncentrować środki publiczne i koordynować różne polityki publiczne (regionalną i przestrzenną) na priorytetowych problemach rozwoju regionalnego.

11 ZASADY PROWADZENIA POLITYKI REGIONALNEJ (5)
7. Zasada zapewnienia efektywności i najwyższej jakości polityki regionalnej Podkreśla dążenia do maksymalizacji skuteczności działania i racjonalnego wykorzystania środków publicznych.


Pobierz ppt "Zasady i problemy koordynacji polityki regionalnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google