Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitorowanie postępów we wdrażaniu rekomendacji wypływających z badania pt.: Ewaluacja działań skierowanych na rzecz wsparcia systemu kształcenia i szkolenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitorowanie postępów we wdrażaniu rekomendacji wypływających z badania pt.: Ewaluacja działań skierowanych na rzecz wsparcia systemu kształcenia i szkolenia."— Zapis prezentacji:

1 Monitorowanie postępów we wdrażaniu rekomendacji wypływających z badania pt.: Ewaluacja działań skierowanych na rzecz wsparcia systemu kształcenia i szkolenia w ramach EFS Departament Zarządzania EFS, MRR

2 Główne wyniki badania Typy projektów o największej skuteczności: projekty oparte na lokalnej diagnozie potrzeb – projekty rozwojowe dla szkół i alternatywne formy edukacji przedszkolnej; Pomoc stypendialna miała przede wszystkim charakter wspomagania już realizowanej ścieżki kariery i nie stymulowała aspiracji edukacyjnych BO;

3 Główne wyniki badania Wysoce adekwatną formą wsparcia były wszelkie projekty ukierunkowane na zakup sprzętu, w tym komputerowego i oprogramowania, a także sprzętu specjalistycznego i związanego z edukacją zawodową

4 Główne wyniki badania Niedostateczne wsparcie obszaru kształcenia ona odległość Wsparcie realizowane w obszarze kształcenia zawodowego oraz ustawicznego było wysoce adekwatne, jednak nadal niewystarczające

5 Główne wyniki badania Adekwatność wsparcia EFS ukierunkowaneg o na doskonalenie nauczycieli oceniono wysoko, jednak wskazano na potrzebę szerszego badania potrzeb szkoleniowych

6 Główne wyniki badania Oddziaływanie wsparcia w ramach EFS na poprawę dostępu do edukacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dotyczy głównie wyposażenia szkół specjalnych i integracyjnych oraz poradni psychologiczno – pedagogicznych

7 Główne wyniki badania Interwencja w ramach ewaluowanych Działań z założenia złożyła się na spójną interwencję, w której zabrakło jednak oddziaływania na sferę zarządzania oświatą – wyzwanie dla perspektywy finansowej 2007 - 2013.

8 Obszary problemowe wskazane w tabeli wdrażania rekomendacji WSPARCIE UKIERUNKOWANE NA ZMIANY W DOSTĘPIE DO USŁUG OŚWIATOWYCH I WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH; WSPARCIE UKIERUNKOWANE NA PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA; WSPARCIE UKIERUNKOWANE NA DOPASOWANIE SYSTEMU EDUKACJI DO WYMOGÓW RYNKU PRACY I SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY; ZWIĘKSZENIE ADEKWATNOŚCI WSPARCIA W PRZYSZŁOŚCI; ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ NA POZIOMIE LOKALNYM; BADANIA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH.

9 Instytucje wskazane do wdrażania rekomendacji MRR (w zakresie koordynowania procesu oraz dokonywania zmian na poziomie programowania; MEN (w zakresie wdrażania rekomendacji wykraczających poza wsparcie udzielane w ramach EFS oraz w ramach działań realizowanych w ramach funkcji IP); IP ( w zakresie podejmowanych przez siebie działań związanych z wdrażaniem PO KL); IZ RPO, IZ PO RPW, ROEFS.

10 Weryfikacja Weryfikacji dokonano na podstawie: Danych przesłanych przez poszczególne IP, Planów działania na rok 2009, Planów działania Pomocy Technicznej na rok 2009. Liczebność instytucji odpowiedzialnych za weryfikację tabeli

11 Responsywność Instytucje Pośredniczące PO KL Ponadto, żadna z IZ RPO nie przesłała we skazanym terminie stosownej weryfikacji Instytucje Pośredniczące, które nie przedstawiły weryfikacji wdrażania rekomendacji: Kujawsko-pomorskie Lubuskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Zachodniopomorskie IP z województwa śląskiego przesłała weryfikacje po terminie umożliwiającym jej uwzględnienie.

12 Podsumowanie Specyfika form i terminów wskazanych w tabeli Działania na rzecz zwiększenia responsywności Trudność z weryfikacją (dużo instytucji zaangażowanych we wdrażanie rekomendacji, rekomendacje wykraczające poza system)

13 Sytuacje szczególne zmiana sposobu wdrożenia rekomendacji: Województwo dolnośląskie zaproponowało wdrożenie rekomendacji w zmienionej formie, uznając, że nie zawsze zasadnym jest promowanie analizy potrzeb w ramach poszczególnych projektów. Niemniej jednak, zakłada stworzenie bazy badań związanych z rynkiem pracy, który zdaniem IP jest powiązany z systemem kształcenia i szkolenia (…), jak również deklaruje realizację projektów badawczych (…). odrzucenie rekomendacji: Jednocześnie Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego zadeklarowało, iż przedmiotowe kryterium zostało zaplanowane przez IP ale zostało usunięte przez PKM. Rekomendacja została odrzucona poprzez zakwestionowanie jej zasadności w Województwie wielkopolskim i mazowieckim

14 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Monitorowanie postępów we wdrażaniu rekomendacji wypływających z badania pt.: Ewaluacja działań skierowanych na rzecz wsparcia systemu kształcenia i szkolenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google