Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitorowanie postępów we wdrażaniu rekomendacji wypływających z badania pt.: Ewaluacja działań skierowanych na rzecz wsparcia systemu kształcenia i szkolenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitorowanie postępów we wdrażaniu rekomendacji wypływających z badania pt.: Ewaluacja działań skierowanych na rzecz wsparcia systemu kształcenia i szkolenia."— Zapis prezentacji:

1 Monitorowanie postępów we wdrażaniu rekomendacji wypływających z badania pt.: Ewaluacja działań skierowanych na rzecz wsparcia systemu kształcenia i szkolenia w ramach EFS Departament Zarządzania EFS, MRR

2 Główne wyniki badania Typy projektów o największej skuteczności: projekty oparte na lokalnej diagnozie potrzeb – projekty rozwojowe dla szkół i alternatywne formy edukacji przedszkolnej; Pomoc stypendialna miała przede wszystkim charakter wspomagania już realizowanej ścieżki kariery i nie stymulowała aspiracji edukacyjnych BO;

3 Główne wyniki badania Wysoce adekwatną formą wsparcia były wszelkie projekty ukierunkowane na zakup sprzętu, w tym komputerowego i oprogramowania, a także sprzętu specjalistycznego i związanego z edukacją zawodową

4 Główne wyniki badania Niedostateczne wsparcie obszaru kształcenia ona odległość Wsparcie realizowane w obszarze kształcenia zawodowego oraz ustawicznego było wysoce adekwatne, jednak nadal niewystarczające

5 Główne wyniki badania Adekwatność wsparcia EFS ukierunkowaneg o na doskonalenie nauczycieli oceniono wysoko, jednak wskazano na potrzebę szerszego badania potrzeb szkoleniowych

6 Główne wyniki badania Oddziaływanie wsparcia w ramach EFS na poprawę dostępu do edukacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dotyczy głównie wyposażenia szkół specjalnych i integracyjnych oraz poradni psychologiczno – pedagogicznych

7 Główne wyniki badania Interwencja w ramach ewaluowanych Działań z założenia złożyła się na spójną interwencję, w której zabrakło jednak oddziaływania na sferę zarządzania oświatą – wyzwanie dla perspektywy finansowej

8 Obszary problemowe wskazane w tabeli wdrażania rekomendacji WSPARCIE UKIERUNKOWANE NA ZMIANY W DOSTĘPIE DO USŁUG OŚWIATOWYCH I WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH; WSPARCIE UKIERUNKOWANE NA PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA; WSPARCIE UKIERUNKOWANE NA DOPASOWANIE SYSTEMU EDUKACJI DO WYMOGÓW RYNKU PRACY I SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY; ZWIĘKSZENIE ADEKWATNOŚCI WSPARCIA W PRZYSZŁOŚCI; ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ NA POZIOMIE LOKALNYM; BADANIA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH.

9 Instytucje wskazane do wdrażania rekomendacji MRR (w zakresie koordynowania procesu oraz dokonywania zmian na poziomie programowania; MEN (w zakresie wdrażania rekomendacji wykraczających poza wsparcie udzielane w ramach EFS oraz w ramach działań realizowanych w ramach funkcji IP); IP ( w zakresie podejmowanych przez siebie działań związanych z wdrażaniem PO KL); IZ RPO, IZ PO RPW, ROEFS.

10 Weryfikacja Weryfikacji dokonano na podstawie: Danych przesłanych przez poszczególne IP, Planów działania na rok 2009, Planów działania Pomocy Technicznej na rok Liczebność instytucji odpowiedzialnych za weryfikację tabeli

11 Responsywność Instytucje Pośredniczące PO KL Ponadto, żadna z IZ RPO nie przesłała we skazanym terminie stosownej weryfikacji Instytucje Pośredniczące, które nie przedstawiły weryfikacji wdrażania rekomendacji: Kujawsko-pomorskie Lubuskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Zachodniopomorskie IP z województwa śląskiego przesłała weryfikacje po terminie umożliwiającym jej uwzględnienie.

12 Podsumowanie Specyfika form i terminów wskazanych w tabeli Działania na rzecz zwiększenia responsywności Trudność z weryfikacją (dużo instytucji zaangażowanych we wdrażanie rekomendacji, rekomendacje wykraczające poza system)

13 Sytuacje szczególne zmiana sposobu wdrożenia rekomendacji: Województwo dolnośląskie zaproponowało wdrożenie rekomendacji w zmienionej formie, uznając, że nie zawsze zasadnym jest promowanie analizy potrzeb w ramach poszczególnych projektów. Niemniej jednak, zakłada stworzenie bazy badań związanych z rynkiem pracy, który zdaniem IP jest powiązany z systemem kształcenia i szkolenia (…), jak również deklaruje realizację projektów badawczych (…). odrzucenie rekomendacji: Jednocześnie Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego zadeklarowało, iż przedmiotowe kryterium zostało zaplanowane przez IP ale zostało usunięte przez PKM. Rekomendacja została odrzucona poprzez zakwestionowanie jej zasadności w Województwie wielkopolskim i mazowieckim

14 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Monitorowanie postępów we wdrażaniu rekomendacji wypływających z badania pt.: Ewaluacja działań skierowanych na rzecz wsparcia systemu kształcenia i szkolenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google