Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004 - 2006 Dzień informacyjny Warszawa, kwiecień 2003 Małgorzata Snarska – Świderska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004 - 2006 Dzień informacyjny Warszawa, kwiecień 2003 Małgorzata Snarska – Świderska."— Zapis prezentacji:

1 1 NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004 - 2006 Dzień informacyjny Warszawa, kwiecień 2003 Małgorzata Snarska – Świderska

2 2 NPR 2004 - 2006 Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004 – 2006 przyjęty przez Radę Ministrów 14 stycznia 2003 r Określa najważniejsze zadania strukturalne, które Polska będąc członkiem Unii Europejskiej zamierza uruchomić w latach 2004 - 2006

3 3 Konsultacje społeczne NPR 2004 - 2006 Dyskusji poddano: Układ celów i priorytetów NPR, Kryteria podziału działań na sektorowe i regionalne, System wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce, Indykatywne alokacje środków dla programów sektorowych, Indykatywne alokacje środków dla województw w ramach ZPORR-u

4 4 Konsultacje społeczne NPR 2004 - 2006 Opinie, uwagi i propozycje dotyczyły: Czytelności formuły celu strategicznego NPR, Wzajemnego powiązania osi, kierunków i priorytetów, Wzmocnienia podejścia prorozwojowego, Oparcia gospodarki na: wiedzy, nowoczesnych technologiach i innowacyjności, Budowy społeczeństwa informacyjnego

5 5 Konsultacje społeczne NPR 2004 - 2006 Zastosowano w praktyce zasadę partnerstwa w trakcie przygotowania NPR, Pierwszy etap budowania stałego partnerstwa, koniecznego w zarządzaniu i monitorowaniu Podstawami Wsparcia Wspólnoty (zgodnie z Rozporządzeniem 1260/99 WE)

6 6 Funkcje NPR 2004 -2006 Jest strategicznym, średniookresowym dokumentem planistycznym, który scala na poziomie krajowym horyzontalne, sektorowe i regionalne działania interwencyjne państwa, Wskazuje kierunki rozwoju gospodarczego Polski w pierwszych latach po akcesji, sprzyjające długotrwałemu wzrostowi gospodarczemu i podniesieniu poziomu życia mieszkańców,

7 7 Funkcje NPR 2004 -2006 Będzie służył jako podstawa negocjowania przez Polskę Podstaw Wsparcia Wspólnoty (C S F), dokumentu określającego kierunki i wysokości wsparcia ze strony funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych, Będzie służył jako podstawa interwencji z Funduszu Spójności,

8 8 Cel strategiczny NPR Celem strategicznym Narodowego Planu Rozwoju jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.

9 9 Cele cząstkowe NPR 2004- 2006 Wspomaganie osiągnięcia i utrzymania w dłuższym okresie wysokiego wzrostu PKB, Zwiększanie poziomu zatrudnienia i wykształcenia, Włączenie Polski w europejskie sieci infrastruktury transportowej i informacyjnej, Intensyfikacja procesu zwiększania w strukturze gospodarki udziału sektorów o wysokiej wartości dodanej, Wspomaganie udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych wszystkich regionów i grup społecznych w Polsce.

10 10 Realizacja celów cząstkowych NPR Za pomocą programów i projektów współfinansowanych przez instrumenty strukturalne w ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty i Inicjatyw Wspólnotowych, Projektów z udziałem Funduszu Spójności, Wieloletnich programów rozwojowych finansowanych wyłącznie ze środków krajowych. Programów przedakcesyjnych (PHARE, ISPA, SAPARD) do czasu ich zakończenia.

11 11 Nazwa ProgramuInstytucja przygotowująca program SPO Wzrost konkurencyjności gospodarki UE - 1,3 mld EUR, PL – 0,536 mld EUR Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej SPO Rozwój zasobów ludzkich UE - 1,27 mld EUR, PL – 0,485 mld EUR Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich UE - 1,05 mld EUR, PL – 0,264 mld EUR Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb UE – 0,178 mld EUR, PL – 0,07 mld EUR Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi SPO Transport - Gospodarka morska UE - 1,3 mld EUR, PL – 0,536 mld EUR Ministerstwo Infrastruktury Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – Rozwój regionalny UE – 2,869 mld EUR, PL – 1,127 mld EUR Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (we współpracy z samorządami województw) Program Operacyjny - Pomoc techniczna UE – 0,02 mld EUR, PL – 0,007 mld EUR Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

12 12 Programy operacyjne Struktura i treść programów operacyjnych wynika z celów i strategii ich osiągania określonych w NPR, Środki strukturalne przeznaczone na realizację programu operacyjnego odzwierciedlają stopień ich istotności dla wzrostu konkurencyjności oraz budowania spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z krajami i regionami UE. - uwzględniają faktyczne możliwości absorpcyjne.

13 13 1. Sektorowy Program Operacyjny _Wzrost Konkurencyjności Gospodarki Cel główny – poprawa pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki funkcjonującej w warunkach otwartego rynku. Osiągany poprzez kierowanie środków finansowych bezpośrednio do sektora przedsiębiorstw, sektora naukowo-badawczego oraz instytucji otoczenia biznesu (krajowa administracja publiczna w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego) na projekty i przedsięwzięcia gwarantujące wzrost innowacyjności produktowej i technologicznej.

14 14 1. Sektorowy Program Operacyjny _Wzrost Konkurencyjności Gospodarki Priorytety SPO_WKG: Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu, Zwiększenie konkurencyjności technologicznej i produktowej przedsiębiorstw

15 15 1. Sektorowy Program Operacyjny _Wzrost Konkurencyjności Gospodarki Główni beneficjenci wsparcia udzielonego w ramach SPO_WKG: Przedsiębiorcy, Instytucje otoczenia biznesu, Instytucje sfery naukowo-badawczej !!!

16 16 2. Sektorowy Program Operacyjny _Rozwój Zasobów Ludzkich Cel główny - budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprze zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenie, szkolenia i pracy. Ma zostać osiągnięty m. in. poprzez realizację Europejskiej Strategii Zatrudnienia.

17 17 2. Sektorowy Program Operacyjny _Rozwój Zasobów Ludzkich Cel główny będzie realizowany przez cele szczegółowe: Poprawę zatrudnienia poprzez rozwój jakości zasobów ludzkich, Rozwój przedsiębiorczości, Poprawę zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw i ich pracowników do warunków zmieniającego się rynku, Wzmocnienie polityki równości szans na rynku pracy.

18 18 2. Sektorowy Program Operacyjny _Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytety realizowane w ramach SPO_RZL: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.

19 19 2. Sektorowy Program Operacyjny _Rozwój Zasobów Ludzkich Główni beneficjenci wsparcia udzielonego w ramach SPO_RZL – usługi dla osób: Bezrobotni, zagrożeni bezrobociem, Absolwenci, Osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą, Kobiety, Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, Młodzież z rodzin patologicznych etc.

20 20 2. Sektorowy Program Operacyjny _Rozwój Zasobów Ludzkich Główni beneficjenci wsparcia udzielonego w ramach SPO_RZL – usługi dla systemów: Jednostki centralne – Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu), Instytucje rynku pracy (publiczne i niepubliczne), Samorządy, Placówki Edukacyjne i Szkoleniowe, Partnerzy społeczni, w tym instytucje sektora ngo.

21 21 3. Sektorowy Program Operacyjny _Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Cele główne to: Poprawa konkurencyjności gospodarki rolno- żywnościowej, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Cele te będą osiągane poprzez wykorzystanie istniejących rezerw konkurencyjności poprzez poprawę efektywności ekonomicznej (wykorzystanie istniejących zasobów produkcyjnych) i nowych technologii (innowacyjność).

22 22 3. Sektorowy Program Operacyjny _Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Priorytetami programu są: Wspieranie zmian i dostosowań w rolnictwie, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Rozwój i dostosowanie do norm WE przetwórstwa artykułów rolnych

23 23 3. Sektorowy Program Operacyjny _Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Odbiorcami pomocy w ramach SPO_RiMSŻoROW będą: Podmioty prowadzące działalność rolniczą – rolnicy, prowadzący gospodarstwo rolne - osoby fizyczne i prawne, Producenci rolni reprezentowani przez zrzeszenia/ stowarzyszenia lub władze samorządowe, Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, Spółki wodne, których cel statutowy jest związany z działalnością rolniczą, Lasy Państwowe.

24 24 4. Sektorowy Program Operacyjny _Rybołówstwo i przetwórstwo ryb. Cel strategiczny programu SPO_RiPR to racjonalna gospodarka zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego oraz podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa i przetwórstwa rybnego. Osiągany będzie poprzez stworzenie mechanizmów stanowiących, że produkty rybołówstwa i przetwórstwa będą odpowiadać jakością i ceną zapotrzebowaniu rynku krajowego i staną się konkurencyjne na rynkach zagranicznych.

25 25 4. Sektorowy Program Operacyjny _Rybołówstwo i przetwórstwo ryb. Priorytety SPO_RiPR: Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów, Odnowa i modernizacja floty rybackiej, Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe, Inne działania (społeczne, rynkowe, innowacyjne).

26 26 4. Sektorowy Program Operacyjny _Rybołówstwo i przetwórstwo ryb. Beneficjenci końcowi pomocy w ramach SPO_RiPR: Armatorzy statków rybackich, Właściciele i dzierżawcy portów, Zintegrowane kolektywne grupy właścicieli i rodzin rybackich, rybacy, organizacje rybaków śródlądowych, właściciele gospodarstw rybackich, Właściciele zakładów przetwórczych –wdrożenia nowych technologii, Hurtownicy, detaliści, Uczelnie, placówki naukowo-badawcze !!!

27 27 5. Sektorowy Program Operacyjny _ Transport – Gospodarka Morska. Cel strategiczny programu to zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie dostępności przestrzennej miast, obszarów i regionów Polski w układzie komunikacyjnym Unii Europejskiej. Cel będzie realizowany poprzez przyśpieszenie procesu modernizacji infrastruktury transportowej: modernizację głównych linii kolejowych, rozbudowę sieci drogowej, poprawę dostępu do ważnych portów morskich oraz modernizację linii kolejowych dla poprawy obsługi aglomeracji miejskich. Działania wynikają z głównych celów unijnej polityki przestrzennej sformułowanych w ESDP i Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.

28 28 5. Sektorowy Program Operacyjny _ Transport – Gospodarka Morska. Priorytety w ramach SPO_ TGM: Zrównoważony gałęziowo rozwój systemu transportowego, Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa.

29 29 5. Sektorowy Program Operacyjny _ Transport – Gospodarka Morska. Beneficjenci końcowi pomocy w ramach SPO_ TGM: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Urzędy Morskie (w Gdyni, Słupsku i Szczecinie), Służba SAR.

30 30 6. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Cel strategiczny – tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Cel strategiczny ściśle powiązany z celem NSRR zostanie osiągnięty poprzez realizację sformułowanych w regionach priorytetów.

31 31 6. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytety w ramach ZPORR: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich, Rozwój lokalny

32 32 6. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Beneficjenci w ramach ZPORR: Jednostki Samorządu Terytorialnego, Urzędy Administracji Publicznej, Jednostki edukacyjne, naukowo-badawcze, uczelnie, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Urzędy Marszałkowskie, Przedsiębiorstwa i instytucje otoczenia biznesu, Partnerzy społeczni – organizacje ngo.

33 33 Finansowanie NPR 2004-2006 Łączna suma środków publicznych ( fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, środki krajowe) na realizację Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006 wynosi: 14891,5 mln EUR Z czego ze środków wspólnotowych: 11368,6 mln EUR

34 34 Środki UE w układzie FS a) FS łącznie – 67,2 % (7635,3 mln euro) w tym: ERDF – 60,9 % (4456,7 mln euro), ESF – 22,9 % (1630,4 mln euro), EAGGF – 13,8 % (1005,0 mln euro), FIFG – 2,3 % (178,6 mln euro), Fundusz Spójności – 32,8 % (3733,3 mln euro).

35 35 Środki UE w układzie FS

36 36

37 37 Dziedziny interwencji NPR Fundusze strukturalne łącznie z Funduszem Spójności zostaną przeznaczone na realizację projektów i działań modernizacyjnych i rozwojowych w sferze infrastruktury – 55,3 % w tym infrastruktura transportowa – 31 %

38 38 Dziedziny interwencji NPR Fundusze strukturalne bez uwzględnienia Funduszu Spójności zostaną przeznaczone na poszczególne dziedziny interwencji: - 39,2% infrastruktura podstawowa, w tym w szczególności infrastruktura transportowa – 24,0% całości alokacji funduszy strukturalnych, - 20,9% zasoby ludzkie, - 36,5% środowisko produkcyjne, w tym 17,8% przemysł i usługi, 15,9% rozwój rolnictwa, obszarów wiejskich i rybołówstwa oraz 2,8% turystyka.

39 39 Spodziewane efekty NPR 2004-2006 Wzrost poziomu PKB na mieszkańca względem średniej UE po rozszerzeniu, Wzrost udziału przemysłu nowoczesnych technologii w wartości dodanej przemysłu brutto, Wzrost udziału zatrudnionych w usługach rynkowych, Spadek stopy bezrobocia oraz spadek zróżnicowania stopy bezrobocia pomiędzy województwami.


Pobierz ppt "1 NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004 - 2006 Dzień informacyjny Warszawa, kwiecień 2003 Małgorzata Snarska – Świderska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google