Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020

2 Jeżeli nie wiesz, do jakiego portu płyniesz, żaden wiatr nie będzie właściwy. - Seneka Starszy -

3 STRATEGIA MARKETINGU TERYTORIALNEGO Wizja Misja Cel Strategicz ne Cel Strategicz ne Cele operacyj ne Cele operacyj ne Cele finanso we Cele finanso we St ud iu m U w ar u nk o w ań i Ki er. Za go sp. Pr ze st. St ra te gi a R oz w oj u Sp oł ec zn o G os po da rc ze go W iel ol et ni Pl an In w es ty cy jn y ( W PI ) St ra te gi a R oz wi ąz y w an ia Pr ob le m ó w Sp oł. W iel ol et ni Pl an Fi na ns o w y ( W P F) Miejsc. Plan Zagosp. Przestrz Lokalny Plan Rozwoju Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego, poprzemysłowego i powojskowego Strategia Rozwoju Turystyki Strategia Rozwoju Kultury Lokalny Program Ochrony Środowiska STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 - 2015 STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 - 2015 NSS 2007 - 2013 16 RP O PO Infras truktu ra środo wiska PO Konkur encyjna Gospod. PO Ka pit ał lud zki PO Po mo c tec hni czn a PO Ro zw oju Pol ski Ws ch. PO Eur op. Ws pól. Ter yto r. PO Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowy Plan Strateg. dla obszarów wiejskich Strategia Rozwoju Rybołówstwa PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeż. Obszarów Rybackich Program konwergencji Inne Lokalny Program Rozwoju Transportu Publicznego Lokalny Program Rozwoju Mieszkalnictwa Inne Lokalne Programy ABCD

4 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 STRATEGIA Strategia rozwoju jest zasadniczym elementem planowania rozwoju lokalnego. Strategia wyrażać będzie wolę mieszkańców i władz MIASTA MIELEC dla wspólnego budowania lepszego i bardziej funkcjonalnego, lokalnego środowiska życia poprzez rozwiązywanie najbardziej palących problemów dnia codziennego i tworzenie nowej jakości tego środowiska.

5 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 STRATEGIA Strategia rozwoju społeczno- gospodarczego MIASTA MIELEC będzie najważniejszym dokumentem określającym wizję, misję, cele rozwojowe i priorytety polityki rozwoju, która będzie prowadzona na terenie MIASTA w latach 2007 –2015 z prognozą do roku 2020, stwarzając tym samym możliwości współfinansowania swojego rozwoju z dostępnych funduszy zewnętrznych, w tym głównie z funduszy UE i EOG.

6 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 ANALIZA SWOT Prace nad strategią zostaną rozpoczęte od analizy danych i oceny sytuacji na podstawie tzw. analizy SWOT (mocne i słabe strony, możliwości i zagrożenia. Metoda ta pozwala określić atuty i słabe punkty gminy. Analizę SWOT najlepiej przeprowadzić strukturalnie, wyznaczając główne obszary strategiczne. Takimi wspólnymi obszarami na potrzeby analizy SWOT dla Mielca są:

7 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 I. Gospodarka miasta Przemysł, struktura podmiotów gospodarczych. Atrakcyjność inwestycyjna miasta. Możliwości absorbcyjne gminy. Stan zagospodarowania przestrzennego i przeznaczenie terenów. Potencjał innowacyjny oraz infrastruktura badawczo-rozwojowa. Sport i rekreacja.

8 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 II. Infrastruktura społeczna System komunikacji Gospodarka wodna i ściekowa Energetyka Telekomunikacja III. Położenie, środowisko naturalne Środowisko naturalne Rolnictwo

9 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 Kapitał społeczny Ludność Rynek pracy – bezrobocie Kultura Oświata i Edukacja

10 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 Warunki socjalno-bytowe Warunki mieszkaniowe Ochrona zdrowia Opieka społeczna Bezpieczeństwo publiczne

11 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 SCENARIUSZ STRATEGII 1. Wprowadzenie 2. Streszczenie CZĘŚĆ I – Sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna – ANALIZA SWOT 3. Analiza sytuacji 4. Zarys polityki państwa a Strategia 5. Miasto i region 6. Analiza SWOT

12 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 SCENARIUSZ STRATEGII CZĘŚĆ II – Cele i sformułowania Strategii 7.Wizja 8.Misja 9.Cele Rozwoju 10. Opcje Strategii –Równość i efektywność –Wzrost wewnętrzny i zewnętrzny –Rozwój przestrzenny –Interwencja państwowa –Trwały rozwój –Konkurencyjność –Elementy wzmacniające konkurencyjność –Adresaci strategii

13 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 SCENARIUSZ STRATEGII 11. Sektory strategiczne –Rozwój przedsiębiorczości –Budowa zintegrowanego produktu turystycznego –Infrastruktura techniczna –Infrastruktura społeczna –Środowisko naturalne 12. Współpraca zewnętrzna –Współpraca regionalna –Współpraca zagraniczna

14 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 SCENARIUSZ STRATEGII CZĘŚĆ III – Prognoza finansowa Strategii 13.Analiza budżetów Gminy – lata 2005 – 2006 14.Prognoza dochodów i wydatków Gminy na lata 2007 – 2015 15.Ocena możliwości finansowych Gminy w zakresie realizacji inwestycji –Mapa pozycjonowani środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym funduszy UE i EOG na zadania realizowane w ramach Strategii w latach 2007 – 2015

15 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 SCENARIUSZ STRATEGII CZĘŚĆ IV - Zarządzanie Strategią 16.Organizacja prac nad strategią – system komunikacji i udział mieszkańców w realizacji Strategii 17.Partnerstwo Publiczno – Prywatne 18.Harmonogram realizacji Strategii 19.Monitoring i ewaluacja Strategii 20.Procedury uaktualniania

16 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 SCENARIUSZ STRATEGII CZĘŚĆ V – Marketing Strategii 21.Promocja Strategii 22.Wizerunek MIASTA MIELEC 23.Uczestnicy promocji 24.Strona Internetowa 25. Public Relations 26.Nawiązanie do marketingu terytorialnego


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google