Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 III KONSULTACJE SPOŁECZNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 III KONSULTACJE SPOŁECZNE."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 III KONSULTACJE SPOŁECZNE

2 Jeżeli nie wiesz, do jakiego portu płyniesz, żaden wiatr nie będzie właściwy. - Seneka Starszy -

3 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 STRATEGIA MARKETINGU TERYTORIALNEGO Wizja Misja Cel Strategicz ne Cel Strategicz ne Cele operacyj ne Cele operacyj ne Cele finanso we Cele finanso we St ud iu m U w ar u nk o w ań i Ki er. Za go sp. Pr ze st. St ra te gi a R oz w oj u Sp oł ec zn o G os po da rc ze go W iel ol et ni Pl an In w es ty cy jn y ( W PI ) St ra te gi a R oz wi ąz y w an ia Pr ob le m ó w Sp oł. W iel ol et ni Pl an Fi na ns o w y ( W P F) Miejsc. Plan Zagosp. Przestrz Lokalny Plan Rozwoju Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego, poprzemysłowego i powojskowego Strategia Rozwoju Turystyki Strategia Rozwoju Kultury Lokalny Program Ochrony Środowiska STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 - 2015 STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 - 2015 NSS 2007 - 2013 16 RP O PO Infras truktu ra środo wiska PO Innowac yjna Gospod. PO Ka pit ał lud zki PO Po mo c tec hni czn a PO Ro zw oju Pol ski Ws ch. PO Eur op. Ws pól. Ter yto r. PO Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowy Plan Strateg. dla obszarów wiejskich Strategia Rozwoju Rybołówstwa PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeż. Obszarów Rybackich Program konwergencji Inne Lokalny Program Rozwoju Transportu Publicznego Lokalny Program Rozwoju Mieszkalnictwa Inne Lokalne Programy A B C D

4 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 Strategia jest dokumentem określającym kierunki rozwoju w zmieniających się warunkach zewnętrznych i wewnętrznych kraju, wskazującym drogę przygotowania miasta Mielca do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej. Strategia rozwoju jest zasadniczym elementem planowania rozwoju lokalnego.

5 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 Miasta to nie tylko ulice i domy ale ludzie i ich marzenia Św. Augustyn

6 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 Horyzont czasowy Strategii przyjęty na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020, wynika z przyjętych okresów programowania polityki regionalnej UE (n+3), oraz aby zachować spójność z Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego (2007-2020) HORYZONT CZASOWY STRATEGII

7 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 SCENARIUSZ STRATEGII 1. Wprowadzenie 2. Streszczenie CZĘŚĆ I – Sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna – ANALIZA SWOT 3. Analiza sytuacji –stan wyjściowy 4. Zarys polityki państwa a Strategia 5. Miasto i region 6. Analiza SWOT

8 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 Strategia rozwoju społeczno- gospodarczego miasta MIELEC na lata 2007 – 2015 z prognozą do roku 2020 jest powiązana z następującymi dokumentami na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym: POZIOM KRAJOWY 1.Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015 2.Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 3.Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 4.PO Infrastruktura i Środowisko 5.PO Kapitał Ludzki 6.PO Innowacyjna Gospodarka 7.PO Rozwój Polski Wschodniej 8.PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 4. Zarys polityki państwa a Strategia

9 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 POZIOM KRAJOWY 9.PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 10.Strategia Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego 2005- 2025 11.Strategia Wdrażania w Polsce Zintegrowanej Polityki Produktowej 12.Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2003-2010 13.Polityka Ekologiczna Państwa 2007-2010 14.Polityka Leśna Państwa 15.Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku 4. Zarys polityki państwa a Strategia

10 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 POZIOM KRAJOWY 16.Strategia Rozwoju Edukacji Narodowej 2007-2013 17. Strategia Gospodarki Wodnej (do 2020r.) 18.Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej 19.Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004- 2020 20.Strategia Rozwoju Sportu (do 2016 r.) 21.Strategia Rozwoju Transportu (do 2013 r.) 22.Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 4. Zarys polityki państwa a Strategia

11 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 22.Regionalny Program Operacyjny województwa podkarpackiego 2007- 2013, 23.Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego Na Lata 2007 – 2020, 24.Program ochrony środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2010, z uwzględnieniem lat 2011- 2014 25.Program Opieki nad Zabytkami w województwie podkarpackim na lata 2006 - 2009 POZIOM REGIONALNY 4. Zarys polityki państwa a Strategia

12 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 26.Strategia Rozwoju Powiatu Mieleckiego na lata 2000 - 2010, 27.Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Mielca, 28.Program Ochrony Środowiska dla miasta Mielca na lata 2005 – 2012, 29.Program Gospodarki Odpadami miasta Mielca 30.Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Mielca, 31.Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Mielec na Lata 2002 – 2007. POZIOM LOKALNY 4. Zarys polityki państwa a Strategia

13 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 CZĘŚĆ II – Cele i sformułowania Strategii 7.Wizja 8.Misja 9.Cele strategiczne 10.Matryca- Powiązanie celów strategicznych z celami dokumentów strategicznych określających rozwój miasta Mielca, regionu i kraju. 11.Obszary strategiczne: 11.1. Rozwój zasobów ludzkich 11.2. Rozwój przedsiębiorczości 11.3. Zagospodarowanie przestrzenne 11.4. Infrastruktura techniczna i społeczna 11.5. Środowisko naturalne 11.6. Rewitalizacja miasta 11.7. Budownictwo mieszkaniowe, w tym komunalne

14 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 "MIELEC, nowoczesnym i bezpiecznym miastem, które zapewnia warunki wszechstronnego rozwoju, zwłaszcza dogodnego życia, osiedlania się, kształcenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej i społecznej. Miastem, w którym mieszkańcy mogą na europejskim poziomie zaspokajać swoje potrzeby oraz rozwijać i kształtować swoje postawy, uzdolnienia, aspiracje zawodowe, intelektualne, kulturalno-duchowe i twórcze jak również dbać o swój rozwój fizyczny". WIZJA Wizją miasta MIELEC w 2015 roku jest:

15 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 Misją władz miasta MIELCA jest stwarzanie warunków do długofalowego, zrównoważonego rozwoju opartego na wiedzy, przedsiębiorczości, zapewniającego wzrost zatrudnienia i poprawę warunków życia mieszkańców z zachowaniem wartości kulturowych i środowiskowych. MISJA Misja spełniająca wizję:

16 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 CELE STRATEGICZNE I. UTRZYMANIE ODPOWIEDNIEGO TEMPA WZROSTU ROZWOJU MIASTA ORAZ ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI POSIADANEGO RYNKU PRACY. II. BUDOWANIE WIZERUNKU MIASTA PRZYSZŁOŚCI, MIEJSCA GDZIE WARTO MIESZKAĆ, UCZYĆ SIĘ, PRACOWAĆ I WYPOCZYWAĆ. III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO I ZACHOWANIE DÓBR KULTURY..

17 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 CELE STRATEGICZNE IV. PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ MIELCA W REGIONIE PODKARPACIA. V. WYKORZYSTANIE I WZMOCNIENIE POTENCJAŁU NAUKOWEGO, KULTURALNEGO I ŚRODOWISKOWEGO DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ PRZYCIĄGANIA NOWYCH MIESZKAŃCÓW DO MIELCA.

18 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 1)[CO1.1.] Tworzenie przyjaznego klimatu dla lokowania w mieście kapitału inwestycyjnego szczególnie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej "EURO-PARK MIELEC" oraz w Mieleckim Parku Przemysłowym. 2)[CO1.2.] Wspieranie zwiększania dostępności oraz ułatwianie wdrażania nowoczesnych technologii w szkołach, przedsiębiorstwach, firmach sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), w celu polepszenia wyników finansowych, unowocześnienia produkcji oraz podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw. CELE OPERACYJNE I. UTRZYMANIE ODPOWIEDNIEGO TEMPA WZROSTU ROZWOJU MIASTA ORAZ ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI POSIADANEGO RYNKU PRACY.

19 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 3)[CO1.3.] Stworzenie korzystnych warunków finansowych dla rozwoju przedsiębiorstw i zakładania nowych podmiotów, modernizację i rozwój sektora MSP, przy wykorzystaniu m.in. regionalnych funduszy gwarancyjnych i pożyczkowych oraz dotacji z Unii Europejskiej. 4)[CO1.4.]Wzmacnianie roli instytucji okołobiznesowych pełniących funkcje doradcze dla sektora MSP m.in. poprzez wspólne tworzenie programów wspierania przedsiębiorczości, rozwijania pomiędzy firmami konsultingowymi współpracy ułatwiającej pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej i efektywne ich wykorzystanie przez MSP. CELE OPERACYJNE I. UTRZYMANIE ODPOWIEDNIEGO TEMPA WZROSTU ROZWOJU MIASTA ORAZ ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI POSIADANEGO RYNKU PRACY.

20 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 1)[CO 2.1.] Wprowadzenie systemu zachęt i instrumentów wsparcia dla młodych ludzi kończących różne typy szkół, aby chcieli swoją przyszłość osobista i zawodową związać z Mielcem, a tych, którzy wyjechali zachęcić do powrotu. 2)[CO 2.2.]Przygotowanie, atrakcyjnych, kompleksowo uzbrojonych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, wspieranie zagospodarowania osiedli mieszkaniowych w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną i bazę kulturową. CELE OPERACYJNE II. BUDOWANIE WIZERUNKU MIASTA PRZYSZŁOŚCI, MIEJSCA GDZIE WARTO MIESZKAĆ, UCZYĆ SIĘ, PRACOWAĆ I WYPOCZYWAĆ.

21 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 4)[CO 2.3.] Opracowanie Strategii Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego na terenie miasta Mielca w latach 2007-2013, która posłuży do pełnego zdiagnozowania zapotrzebowania mieszkaniowego na terenie miasta. Będzie podstawą do określenia wielkości potrzeb inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego czy indywidualnego. Posłuży także do obliczenia wielkości realnego zapotrzebowania na mieszkania komunalne i socjalne na terenie gminy miejskiej Mielec oraz zdiagnozuje możliwości pozyskiwania mieszkań w ramach rewitalizacji posiadanych zasobów mieszkaniowych, zaadoptowania różnych budynków na cele mieszkalne, lub określenia ilości mieszkań do wybudowania wykorzystując różne instrumenty finansowe np. Fundusz Rozwoju Miasta czy też Lokalny Program Rewitalizacji. CELE OPERACYJNE II. BUDOWANIE WIZERUNKU MIASTA PRZYSZŁOŚCI, MIEJSCA GDZIE WARTO MIESZKAĆ, UCZYĆ SIĘ, PRACOWAĆ I WYPOCZYWAĆ.

22 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 5)[CO 2.4.] Wdrażanie nowoczesnych metod kształcenia dzieci i młodzieży, sprawdzonych systemów ustawicznego kształcenia dorosłych oraz programów autorskich, stworzenie nowoczesnej bazy naukowo-dydaktycznej. 6)[CO 2.5.] Wypracowanie polityki transportowej miasta zawierającej długofalowy projekt zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego, z uwzględnieniem modernizacji infrastruktury komunikacji miejskiej, również pod względem jej dostępności dla wszystkich grup społecznych (osoby niepełnosprawne, osoby starsze). 7)[CO 2.6.] Pielęgnowanie środowiska przyrodniczego, zwiększenie i zagospodarowanie obszarów parkowo – rekreacyjnych. CELE OPERACYJNE II. BUDOWANIE WIZERUNKU MIASTA PRZYSZŁOŚCI, MIEJSCA GDZIE WARTO MIESZKAĆ, UCZYĆ SIĘ, PRACOWAĆ I WYPOCZYWAĆ.

23 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 7)[CO 2.7.] Rozwijanie współpracy międzyregionalnej, udział w wydarzeniach regionalnych, krajowych i zagranicznych, umożliwiających promocję MIELCA i jego atrakcji. 8)[CO 2.8.] Utworzenie Funduszu Rozwoju Miasta jako nowoczesnego, innowacyjnego, odnawialnego instrumentu finansowego, wspierającego projekty miejskie, dostarczającego rozwiązania w zakresie finansowania projektów dot. rewitalizacji i rozwoju miast. 9)[CO 2.9.] Rozbudowa w oparciu o Fundusz Rozwoju Miasta projektów związanych z rozwojem infrastruktury miejskiej, budownictwem mieszkaniowym, transportem i innymi przedsięwzięciami związanymi z realizacją celów publicznych przy udziale partnerów prywatnych w ramach PPP. CELE OPERACYJNE II. BUDOWANIE WIZERUNKU MIASTA PRZYSZŁOŚCI, MIEJSCA GDZIE WARTO MIESZKAĆ, UCZYĆ SIĘ, PRACOWAĆ I WYPOCZYWAĆ.

24 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 1)[CO 3.1.]Zachowanie zasobów różnorodności biologicznej oraz zapewnienie powiązań przestrzennych w systemie obszarów zielonych szczególnie poprzez rozszerzenie prawnej ochrony przyrody na terenie miasta (np. zespół przyrodniczo-krajobrazowy dla doliny rzeki Wisłoki, wprowadzenie ochrony projektowanych pomników przyrody). 2)[CO 3.2.] Prowadzenie pełnej waloryzacji przyrodniczej i wprowadzanie elementów przyrodniczego monitoringu środowiska miasta, CELE OPERACYJNE III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO I ZACHOWANIE DÓBR KULTURY.

25 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 3)[CO 3.3.] Łączenie zadań w zakresie ochrony i rekonstrukcji przestrzeni przyrodniczej z ochroną i rekonstrukcją obiektów zabytkowych. 4)[CO 3.4.] Zagospodarowanie rekreacyjne lasów wschodniej części miasta (w tym Stawy Cyranowskie) w zgodzie z wymogami ochrony przyrody i ochrony środowiska. 5)[CO 3.5.]Wykorzystanie nowych technologii w przemyśle skutkujące wzrostem czystości powietrza, wpływające na czystość wód oraz gleb. CELE OPERACYJNE III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO I ZACHOWANIE DÓBR KULTURY.

26 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 6)[CO 3.6.] Kontynuacja realizacji programu likwidacji niskiej emisji, emisji gazów cieplarnianych oraz szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przyczyniające się do polepszenia jakości powietrza. 7)[CO 3.7.] Wspieranie przeprofilowywania zakładów silnie zanieczyszczających powietrze w mieście, w celu likwidacji nadmiernej i szkodliwej emisji. 8)[CO 3.8.] Przebudowanie i rozbudowa układu komunikacyjnego, wprowadzanie alternatywnych środków komunikacji zbiorowej i indywidualnej, ze szczególnym uwzględnieniem dróg międzyosiedlowych, parkingów, poszerzeniem infrastruktury ścieżek rowerowych. CELE OPERACYJNE III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO I ZACHOWANIE DÓBR KULTURY.

27 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 9)[CO 3.9.] Wdrożenie sprawnego systemu monitorowania jakości powietrza. 10)[CO 3.10.]Efektywne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową, odpadami w celu ochrony i poprawy jakości wód podziemnych i zapobieganiu zanieczyszczeniom wód powierzchniowych, m.in. poprzez wprowadzenie systemu podczyszczania wód deszczowych. 11)[CO 3.11.]Kompleksowe rozwiązanie problemu odpadów biodegradowalnych, w tym osadów, ściekowych z wykorzystaniem kompostowania oraz termicznych metod utylizacji. CELE OPERACYJNE III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO I ZACHOWANIE DÓBR KULTURY.

28 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 12)[CO 3.12.]Zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia ludności w wodę pitną, 13)[CO 3.13.] Zmniejszenie zagrożeń powodziowych, m.in. poprzez budowę wałów przeciwpowodziowych, utrzymywanie odpowiedniego stanu rowów melioracyjnych i rozbudowę systemów wczesnego ostrzegania. 14)[CO 3.14.] Wdrażanie rozwiązań inwestycyjnych (w tym technologicznych o cechach innowacji) na rzecz ograniczania hałasu komunikacyjnego u źródła. CELE OPERACYJNE III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO I ZACHOWANIE DÓBR KULTURY.

29 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 1)[CO 4.1]Integracja systemów transportowych Mielca, pozostałych gmin powiatu i sąsiednich ośrodków miejskich, z uwzględnieniem potencjalnych możliwości wykorzystania mieleckiego lotniska w przewozach krajowych i międzynarodowych, 2)[CO 4.2] Stworzenie systemu zachęt inwestycyjnych, przeprowadzanie systematycznych badań gospodarczo- społecznych i monitorowanie rynku, 3)[CO 4.3] Wsparcie restrukturyzacji i rozwoju istniejących i nowych dziedzin gospodarki w celu zwiększenia produktywności i rentowności lokalizowanych w mieście podmiotów gospodarczych, promowanie nowych form działalności, CELE OPERACYJNE IV. PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ MIELCA W REGIONIE PODKARPACIA

30 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 4)[CO 4.4] Promocję gospodarczą miasta, udostępnianie zgromadzonej informacji na temat przygotowanych terenów inwestycyjnych, przygotowanej infrastruktury, zasobów rynku pracy, lokalnych preferencji władz samorządowych, zachęt inwestycyjnych, lokalnych firm przygotowanych do kooperacji, czy warunków życia społecznego ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych. 5)[CO 4.5] Wspieranie rozwoju Mieleckiego Parku Przemysłowego poprzez modernizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej oraz budowę nowej infrastruktury niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania parku, CELE OPERACYJNE IV. PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ MIELCA W REGIONIE PODKARPACIA

31 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 6)[CO 4.6] Rozwój infrastruktury miejskiej poprzez poprawę komunikacji miejskiej, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz zabezpieczeń przeciwpowodziowych, gospodarki odpadami, wspieranie rozwoju stosowania niekonwencjonalnych źródeł energii oraz redukcji zanieczyszczeń powietrza i ochrony przed hałasem, wspieranie rozwoju infrastruktury badawczej i instytucji otoczenia biznesu oraz rozwoju zaplecza kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego, CELE OPERACYJNE III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO I ZACHOWANIE DÓBR KULTURY. IV. PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ MIELCA W REGIONIE PODKARPACIA

32 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 7)[CO 4.7] Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego: popularyzację internetu, zwiększenie dostępności i podniesienie wiedzy komputerowej - szczególnie wśród młodzieży, zwiększenie dostępu do nowoczesnych sieci telefonicznych, światłowodowych dających możliwość szybkich, dobrej jakości połączeń internetowych, umożliwiających rozwój szerokiego wachlarza usług informatycznych, szczególnie w zakresie usług administracyjnych, edukacyjnych i gospodarczych, będących niezbędnym warunkiem do sprawnego funkcjonowania miasta i jego obecności na rynku europejskim. CELE OPERACYJNE III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO I ZACHOWANIE DÓBR KULTURY. IV. PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ MIELCA W REGIONIE PODKARPACIA

33 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 1)[CO 5.1.] Rozwój współpracy z samorządami, przedsiębiorcami, naukowcami i organizacjami pozarządowymi na rzecz: a)kontynuacji i poszerzenia współpracy międzynarodowej wspierającej rozwój: gospodarczy, edukacyjny, naukowo-techniczny, ochrony środowiska, kultury, sportu i rekreacji, b)podniesienia kwalifikacji kadr administracji samorządowej w celu uczestniczenia w europejskiej polityce spójności, doskonalenie umiejętności programowania, wdrażania, monitorowania, kontrolowania i stosowania procedur współfinansowania oraz zarządzania projektami dofinansowanymi z funduszy strukturalnych, międzynarodowych programów pomocowych, międzynarodowych instytucji finansowych, CELE OPERACYJNE III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO I ZACHOWANIE DÓBR KULTURY. V. WYKORZYSTANIE I WZMOCNIENIE POTENCJAŁU NAUKOWEGO, KULTURALNEGO I ŚRODOWISKOWEGO DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ PRZYCIĄGANIA NOWYCH MIESZKAŃCÓW DO MIELCA.

34 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 c.przygotowania i realizacji wspólnych, regionalnych projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, dotyczących podnoszenia kwalifikacji, dostosowania pracowników do zmian technologicznych i rynkowych oraz rozwoju przedsiębiorczości, w celu zwiększenia konkurencyjności, podnoszenia jakości życia mieszkańców oraz zapewnienia ochrony środowiska, d.uczestniczenia w lokalnych porozumieniach na rzecz zatrudnienia, poradnictwa i informacji zawodowej, e.szerokiego udostępniania informacji zawodowej wynikającej z prowadzonych analiz rynku pracy, CELE OPERACYJNE III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO I ZACHOWANIE DÓBR KULTURY. V. WYKORZYSTANIE I WZMOCNIENIE POTENCJAŁU NAUKOWEGO, KULTURALNEGO I ŚRODOWISKOWEGO DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ PRZYCIĄGANIA NOWYCH MIESZKAŃCÓW DO MIELCA.

35 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 f.wspierania rozwoju edukacji na wszystkich poziomach kształcenia, umożliwiającej przygotowanie społeczeństwa do wymogów i sprostania konkurencji europejskiego rynku pracy poprzez dostosowanie systemu kształcenia do zmieniających się uwarunkowań demograficznych oraz wymagań standardów europejskich, tworzenia nowych kierunków nauczania, ograniczenia naboru na kierunki nie gwarantujące możliwości zatrudnienia, g.wspierania szerokiego stosowania innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach, na uczelniach, w szkołach oraz przy rozbudowie infrastruktury, h.otoczenia opieką twórców kultury, wprowadzenia i rozwoju instytucji stypendiów artystycznych CELE OPERACYJNE III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO I ZACHOWANIE DÓBR KULTURY. V. WYKORZYSTANIE I WZMOCNIENIE POTENCJAŁU NAUKOWEGO, KULTURALNEGO I ŚRODOWISKOWEGO DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ PRZYCIĄGANIA NOWYCH MIESZKAŃCÓW DO MIELCA.

36 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 i.wspierania instytucji oraz inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych w sferze kultury profesjonalnej i masowej, oraz na rzecz rozwoju wykorzystującego potencjał i tradycje miasta Mielec, j.wspierania rozbudowy, modernizacji i adaptacji oraz poprawy wyposażenia obiektów bazy kulturalnej, bazy sportowej i rekreacyjnej dla organizowania międzynarodowych, krajowych i regionalnych wydarzeń kulturalnych i sportowych, w celu podniesienia atrakcyjności miasta oraz poszerzenia oferty turystycznej. CELE OPERACYJNE III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO I ZACHOWANIE DÓBR KULTURY. V. WYKORZYSTANIE I WZMOCNIENIE POTENCJAŁU NAUKOWEGO, KULTURALNEGO I ŚRODOWISKOWEGO DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ PRZYCIĄGANIA NOWYCH MIESZKAŃCÓW DO MIELCA.

37 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 2)[CO 5.2.] Rozwój współpracy z spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie poprawy warunków życia w osiedlach miasta: a)polepszenie dostępu do obiektów sportowo- rekreacyjnych, obiektów kultury w celu rozwoju sportu rodzinnego, masowego oraz zapewnienia wzrostu udziału mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, podniesienia poziomu czytelnictwa, etc., b.modernizację i usprawnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej; przygotowanie szybszych, bezpieczniejszych powiązań komunikacyjnych między poszczególnymi osiedlami miasta oraz przygotowanie infrastruktury sprzyjającej wdrożeniu programu wykorzystania i zwiększenia udziału w ruchu miejskim alternatywnych środków transportu publicznego (np. ścieżki rowerowe), c.dbałość o tereny zieleni, czystość i estetykę miasta. CELE OPERACYJNE III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO I ZACHOWANIE DÓBR KULTURY. V. WYKORZYSTANIE I WZMOCNIENIE POTENCJAŁU NAUKOWEGO, KULTURALNEGO I ŚRODOWISKOWEGO DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ PRZYCIĄGANIA NOWYCH MIESZKAŃCÓW DO MIELCA.

38 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 1) [CO 5.3.] Rozwój zintegrowanego systemu pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych: a.Sukcesywne dostosowywanie obiektów publicznych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. b.Wypracowanie systemu ułatwień w dostępie do usług publicznych szczególnie związanych z pomocą społeczną i ochrona zdrowia. c.Wypracowanie mechanizmów ułatwiających zamianę mieszkań większych na mniejsze i zlokalizowanych na niższych piętrach. CELE OPERACYJNE III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO I ZACHOWANIE DÓBR KULTURY. V. WYKORZYSTANIE I WZMOCNIENIE POTENCJAŁU NAUKOWEGO, KULTURALNEGO I ŚRODOWISKOWEGO DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ PRZYCIĄGANIA NOWYCH MIESZKAŃCÓW DO MIELCA.

39 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 1.[CF1.]Utrzymanie wzrostu dochodów i kosztów gminy miejskiej Mielec według równania: wskaźnik inflacji + 1,5% CELE FINANSOWE 2.[CF2.] Utrzymanie 17%-wego (z budżetu gminy) -poziomu dofinansowania wydatków majątkowych ( z przeznaczeniem na inwestycje).

40 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 3. [CF 3.] Zaplanowanie realizacji inwestycji na terenie Mielca w zależności od przyjętego po analizie możliwości finansowania inwestycji WARIANTU pozyskiwania środków finansowych: CELE FINANSOWE

41 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 ROZWIĄZANIE TYPU: A WARIANT MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA GMINY MIEJSKIEJ WIELKOŚC ŚRODKÓW PRZEZNACZANYCH NA INWESTYCJE z budżetu FINANSOWANIE INWESTYCJI WARIANT I60% + 50% z 17%budżetu przeznaczonego na inwestycje jako 100% kosztów inwestycji WARIANT II50% WARIANT III40% WARIANT IV30%

42 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 ROZWIĄZANIE TYPU: B WARIANT MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA GMINY MIEJSKIEJ WIELKOŚC ŚRODKÓW PRZEZNACZANYCH NA INWESTYCJE z budżetu FINANSOWA NIE INWESTYCJI WARIANT I60% + 50% z 17%budżetu przeznaczonego na inwestycje jako 15 % kosztów inwestycji WARIANT II50% WARIANT III40% WARIANT IV30%

43 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 4) [CF 4.] Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2007- 2015, które będą podstawa do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do funduszy zewnętrznych w tym do UE i EOG na wpisane w nie zadania inwestycyjne i społeczne, przy wykorzystaniu najbardziej efektywnego i bezpiecznego dla budżetu miasta wariantu finansowego. CELE FINANSOWE

44 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 Z przeprowadzonej oceny możliwości inwestycyjnej gminy miejskiej Mielec najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest wariant IV z wersji B. Zakłada poziom zadłużenia gminy miejskiej do 30% rocznego budżetu i przeznaczenie 50% z 17% wydatków majątkowych na wkład własny – oczywiście przy założeniu pozyskania 85%wartości inwestycji w formie dotacji z funduszy zewnętrznych, w tym UE i EOG. CELE FINANSOWE

45 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 CELE FINANSOWE W tym wariancie możliwości inwestycyjne gminy miejskiej Mielec w roku 2008, jako I roku realizacji procesów inwestycyjnych w oparciu o niniejszą strategię i opracowane WPI i WPF wynoszą łącznie: 278 486 480 PLN 32 421 898 PLN Kredyt 30% budżetu 9 351 074 PLN 50% z zaplanowanej kwoty z budżetu na ( ok. 17% ) wydatki majątkowe 236 713 508 PLN Wysokość możliwych dotacji z funduszy zewnętrznych, w tym UE i EOG (85% wartości inwestycji ) WARTOŚC INWESTYCJI Z DOTACJĄ 85%

46 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 CELE FINANSOWE W tym wariancie możliwości inwestycyjne gminy miejskiej Mielec w roku 2008, jako I roku realizacji procesów inwestycyjnych w oparciu o niniejszą strategię i opracowane WPI i WPF wynoszą łącznie: 41 772 972 PLN 32 421 898 PLN Kredyt 30% budżetu 9 351 074 PLN 50% z zaplanowanej kwoty z budżetu na ( ok. 17% ) wydatki majątkowe WARTOŚC INWESTYCJI BEZ DOTACJI

47 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 5)[CF 5.] Systemowe pozyskiwanie zgodnie z założeniami określonymi w niniejszej strategii i opracowanych na jej podstawie WPI i WPF zewnętrznych środków finansowych na wspołfinansowanie zadań inwestycyjnych i społecznych w wysokości do 85% wartości budżetów. CELE FINANSOWE

48 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 CZĘŚĆ II – Cele i sformułowania Strategii 12.Współpraca zewnętrzna: 12.1.Współpraca regionalna 12.2.Współpraca zagraniczna

49 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 13. Analiza budżetów Gminy lata 2006 -2007 14. Prognoza dochodów i wydatków gminy na lata 2007 – 2020 15.Ocena możliwości finansowych gminy w zakresie realizacji inwestycji 15.1.Prognoza możliwości inwestycyjnych gminy miejskiej Mielec 2007-2020 15.2.Mapa pozycjonowani środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym funduszy UE i EOG na zadania realizowane w ramach Strategii w latach 2007 – 2013 CZEŚĆ III- Prognoza finansowa Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego MIASTA.

50 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 16.Organizacja prac nad strategią – system komunikacji i udział mieszkańców w realizacji Strategii 17.Utworzenie Funduszu Rozwoju Miasta Mielca 18.Partnerstwo Publiczno-Prywatne PPP 19.Harmonogram realizacji Strategii 20.Monitoring i ewaluacja 21.Procedury uaktualniania CZEŚĆ IV- ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ.

51 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 22.Promocja Strategii 23.Wizerunek miasta MIELEC 24.Uczestnicy promocji 25.Strona Internetowa 26.Public Relations 27.Nawiązanie do marketingu terytorialnego 28.Podsumowanie 29.Bibliografia 30.Spis tabel, wykresów, map CZEŚĆ V- Marketing Strategii

52 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 31. Sprawozdanie z badania ankietowego: Kim jesteśmy ?Dokąd zmierzamy? 32. Zestawienie zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez beneficjentów uczestniczących w konsultacjach społecznych, które stanowią bazę wyjściowa do WPI i WPF 33. Mapa pozycjonowani funduszy zewnętrznych, w tym funduszy UE i EOG na współfinansowanie zadań inwestycyjnych i społecznych gminy miejskiej Mielec w latach 2007 – 2015 CZEŚĆ VI- ZAŁĄCZNIKI


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007- 2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 III KONSULTACJE SPOŁECZNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google