Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III KONSULTACJE SPOŁECZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III KONSULTACJE SPOŁECZNE"— Zapis prezentacji:

1 III KONSULTACJE SPOŁECZNE
„STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020” III KONSULTACJE SPOŁECZNE

2 „Jeżeli nie wiesz, do jakiego portu płyniesz, żaden wiatr nie będzie właściwy.”
- Seneka Starszy -

3 A D B C NSS 2007 - 2013 STRATEGIA MARKETINGU TERYTORIALNEGO Wizja
STRATEGIA ROZWOJU KRAJU Wizja C Miejsc. Plan Zagosp. Przestrz NSS Lokalny Plan Rozwoju Misja Studium Uwarunkowań i Kier. Zagosp. Przest. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Strategia Rozwiązywania Problemów Społ. Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) Wieloletni Plan Finansowy (WPF) 16 RPO PO Infrastruktura środowiska PO Kapitał ludzki PO Innowacyjna Gospod. PO Pomoc techniczna PO Rozwoju Polski Wsch. PO Europ. Wspól. Terytor. Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego, poprzemysłowego i powojskowego Strategia Rozwoju Turystyki Cel Strategiczne Strategia Rozwoju Kultury Lokalny Program Ochrony Środowiska Krajowy Plan Strateg. dla obszarów wiejskich Cele operacyjne PO Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalny Program Rozwoju Transportu Publicznego Strategia Rozwoju Rybołówstwa Lokalny Program Rozwoju Mieszkalnictwa Cele finansowe PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeż. Obszarów Rybackich Program konwergencji Inne Lokalne Programy Inne

4 Strategia rozwoju jest zasadniczym
elementem planowania rozwoju lokalnego. Strategia jest dokumentem określającym kierunki rozwoju w zmieniających się warunkach zewnętrznych i wewnętrznych kraju, wskazującym drogę przygotowania miasta Mielca do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej.

5 Miasta to nie tylko ulice i domy ale ludzie i ich marzenia
Św. Augustyn

6 HORYZONT CZASOWY STRATEGII
Horyzont czasowy Strategii przyjęty na lata z prognozą do roku 2020, wynika z przyjętych okresów programowania polityki regionalnej UE (n+3), oraz aby zachować spójność z Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego ( ) HORYZONT CZASOWY STRATEGII

7 SCENARIUSZ STRATEGII 1. Wprowadzenie 2. Streszczenie
CZĘŚĆ I – Sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna – ANALIZA SWOT 3. Analiza sytuacji –stan wyjściowy 4. Zarys polityki państwa a Strategia 5. Miasto i region 6. Analiza SWOT

8 POZIOM KRAJOWY 4. Zarys polityki państwa a Strategia
Strategia rozwoju społeczno- gospodarczego miasta MIELEC na lata 2007 – 2015 z prognozą do roku 2020 jest powiązana z następującymi dokumentami na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym: POZIOM KRAJOWY Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015 Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Narodowa Strategia Spójności PO Infrastruktura i Środowisko PO Kapitał Ludzki PO Innowacyjna Gospodarka PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej

9 POZIOM KRAJOWY 4. Zarys polityki państwa a Strategia
PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej Strategia Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego Strategia Wdrażania w Polsce Zintegrowanej Polityki Produktowej Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Polityka Ekologiczna Państwa Polityka Leśna Państwa Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku POZIOM KRAJOWY

10 POZIOM KRAJOWY 4. Zarys polityki państwa a Strategia
Strategia Rozwoju Edukacji Narodowej Strategia Gospodarki Wodnej (do 2020r.) Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej Narodowa Strategia Rozwoju Kultury Strategia Rozwoju Sportu (do 2016 r.) Strategia Rozwoju Transportu (do 2013 r.) Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 POZIOM KRAJOWY

11 REGIONALNY POZIOM 4. Zarys polityki państwa a Strategia
22.Regionalny Program Operacyjny województwa podkarpackiego , 23.Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego Na Lata 2007 – 2020, 24.Program ochrony środowiska dla Województwa Podkarpackiego na lata , z uwzględnieniem lat 25.Program Opieki nad Zabytkami w województwie podkarpackim na lata REGIONALNY POZIOM

12 POZIOM LOKALNY 4. Zarys polityki państwa a Strategia
26.Strategia Rozwoju Powiatu Mieleckiego na lata , 27.Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Mielca, 28.Program Ochrony Środowiska dla miasta Mielca na lata 2005 – 2012, 29.Program Gospodarki Odpadami miasta Mielca 30.Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Mielca, 31.Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Mielec na Lata 2002 – 2007. POZIOM LOKALNY

13 Obszary strategiczne:
CZĘŚĆ II – Cele i sformułowania Strategii Wizja Misja Cele strategiczne Matryca-Powiązanie celów strategicznych z celami dokumentów strategicznych określających rozwój miasta Mielca, regionu i kraju. Obszary strategiczne: 11.1. Rozwój zasobów ludzkich 11.2. Rozwój przedsiębiorczości 11.3. Zagospodarowanie przestrzenne 11.4. Infrastruktura techniczna i społeczna 11.5. Środowisko naturalne 11.6. Rewitalizacja miasta 11.7. Budownictwo mieszkaniowe , w tym komunalne

14 Wizją miasta MIELEC w 2015 roku jest:
"MIELEC, nowoczesnym i bezpiecznym miastem, które zapewnia warunki wszechstronnego rozwoju, zwłaszcza dogodnego życia, osiedlania się, kształcenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej i społecznej. Miastem, w którym mieszkańcy mogą na europejskim poziomie zaspokajać swoje potrzeby oraz rozwijać i kształtować swoje postawy, uzdolnienia, aspiracje zawodowe, intelektualne, kulturalno-duchowe i twórcze jak również dbać o swój rozwój fizyczny". WIZJA Wizją miasta MIELEC w 2015 roku jest:

15 Misja spełniająca wizję:
Misją władz miasta MIELCA jest stwarzanie warunków do długofalowego, zrównoważonego rozwoju opartego na wiedzy, przedsiębiorczości, zapewniającego wzrost zatrudnienia i poprawę warunków życia mieszkańców z zachowaniem wartości kulturowych i środowiskowych. Misja spełniająca wizję:

16 I. UTRZYMANIE ODPOWIEDNIEGO TEMPA WZROSTU ROZWOJU MIASTA ORAZ ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI POSIADANEGO RYNKU PRACY. CELE STRATEGICZNE II. BUDOWANIE WIZERUNKU MIASTA PRZYSZŁOŚCI, MIEJSCA GDZIE WARTO MIESZKAĆ, UCZYĆ SIĘ, PRACOWAĆ I WYPOCZYWAĆ. III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO I ZACHOWANIE DÓBR KULTURY..

17 CELE STRATEGICZNE IV. PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ MIELCA W REGIONIE PODKARPACIA. V. WYKORZYSTANIE I WZMOCNIENIE POTENCJAŁU NAUKOWEGO, KULTURALNEGO I ŚRODOWISKOWEGO DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ PRZYCIĄGANIA NOWYCH MIESZKAŃCÓW DO MIELCA.

18 I. UTRZYMANIE ODPOWIEDNIEGO TEMPA WZROSTU ROZWOJU MIASTA ORAZ ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI POSIADANEGO RYNKU PRACY. CELE OPERACYJNE [CO1.1.] Tworzenie przyjaznego klimatu dla lokowania w mieście kapitału inwestycyjnego szczególnie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej "EURO-PARK MIELEC" oraz w Mieleckim Parku Przemysłowym. [CO1.2.] Wspieranie zwiększania dostępności oraz ułatwianie wdrażania nowoczesnych technologii w szkołach, przedsiębiorstwach, firmach sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), w celu polepszenia wyników finansowych, unowocześnienia produkcji oraz podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw.

19 I. UTRZYMANIE ODPOWIEDNIEGO TEMPA WZROSTU ROZWOJU MIASTA ORAZ ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI POSIADANEGO RYNKU PRACY. CELE OPERACYJNE [CO1.3.] Stworzenie korzystnych warunków finansowych dla rozwoju przedsiębiorstw i zakładania nowych podmiotów, modernizację i rozwój sektora MSP, przy wykorzystaniu m.in. regionalnych funduszy gwarancyjnych i pożyczkowych oraz dotacji z Unii Europejskiej. [CO1.4.]Wzmacnianie roli instytucji okołobiznesowych pełniących funkcje doradcze dla sektora MSP m.in. poprzez wspólne tworzenie programów wspierania przedsiębiorczości, rozwijania pomiędzy firmami konsultingowymi współpracy ułatwiającej pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej i efektywne ich wykorzystanie przez MSP.

20 II. BUDOWANIE WIZERUNKU MIASTA PRZYSZŁOŚCI, MIEJSCA GDZIE WARTO MIESZKAĆ, UCZYĆ SIĘ, PRACOWAĆ I WYPOCZYWAĆ. CELE OPERACYJNE [CO 2.1.] Wprowadzenie systemu zachęt i instrumentów wsparcia dla młodych ludzi kończących różne typy szkół, aby chcieli swoją przyszłość osobista i zawodową związać z Mielcem, a tych, którzy wyjechali zachęcić do powrotu. [CO 2.2.]Przygotowanie, atrakcyjnych, kompleksowo uzbrojonych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, wspieranie zagospodarowania osiedli mieszkaniowych w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną i bazę kulturową.

21 II. BUDOWANIE WIZERUNKU MIASTA PRZYSZŁOŚCI, MIEJSCA GDZIE WARTO MIESZKAĆ, UCZYĆ SIĘ, PRACOWAĆ I WYPOCZYWAĆ. CELE OPERACYJNE [CO 2.3.] Opracowanie „Strategii Długofalowego Rozwoju Sektora Mieszkaniowego na terenie miasta Mielca w latach ” , która posłuży do pełnego zdiagnozowania zapotrzebowania mieszkaniowego na terenie miasta. Będzie podstawą do określenia wielkości potrzeb inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego czy indywidualnego. Posłuży także do obliczenia wielkości realnego zapotrzebowania na mieszkania komunalne i socjalne na terenie gminy miejskiej Mielec oraz zdiagnozuje możliwości pozyskiwania mieszkań w ramach rewitalizacji posiadanych zasobów mieszkaniowych, zaadoptowania różnych budynków na cele mieszkalne, lub określenia ilości mieszkań do wybudowania wykorzystując różne instrumenty finansowe np. Fundusz Rozwoju Miasta czy też Lokalny Program Rewitalizacji.

22 II. BUDOWANIE WIZERUNKU MIASTA PRZYSZŁOŚCI, MIEJSCA GDZIE WARTO MIESZKAĆ, UCZYĆ SIĘ, PRACOWAĆ I WYPOCZYWAĆ. CELE OPERACYJNE [CO 2.4.] Wdrażanie nowoczesnych metod kształcenia dzieci i młodzieży, sprawdzonych systemów ustawicznego kształcenia dorosłych oraz programów autorskich, stworzenie nowoczesnej bazy naukowo-dydaktycznej. [CO 2.5.] Wypracowanie polityki transportowej miasta zawierającej długofalowy projekt zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego, z uwzględnieniem modernizacji infrastruktury komunikacji miejskiej, również pod względem jej dostępności dla wszystkich grup społecznych (osoby niepełnosprawne, osoby starsze). [CO 2.6.] Pielęgnowanie środowiska przyrodniczego, zwiększenie i zagospodarowanie obszarów parkowo – rekreacyjnych.

23 II. BUDOWANIE WIZERUNKU MIASTA PRZYSZŁOŚCI, MIEJSCA GDZIE WARTO MIESZKAĆ, UCZYĆ SIĘ, PRACOWAĆ I WYPOCZYWAĆ. CELE OPERACYJNE [CO 2.7.] Rozwijanie współpracy międzyregionalnej, udział w wydarzeniach regionalnych, krajowych i zagranicznych, umożliwiających promocję MIELCA i jego atrakcji. [CO 2.8.] Utworzenie Funduszu Rozwoju Miasta jako nowoczesnego, innowacyjnego , odnawialnego instrumentu finansowego, wspierającego projekty miejskie, dostarczającego rozwiązania w zakresie finansowania projektów dot. rewitalizacji i rozwoju miast. [CO 2.9.] Rozbudowa w oparciu o Fundusz Rozwoju Miasta projektów związanych z rozwojem infrastruktury miejskiej, budownictwem mieszkaniowym, transportem i innymi przedsięwzięciami związanymi z realizacją celów publicznych przy udziale partnerów prywatnych w ramach PPP.

24 III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO I ZACHOWANIE DÓBR KULTURY. CELE OPERACYJNE [CO 3.1.]Zachowanie zasobów różnorodności biologicznej oraz zapewnienie powiązań przestrzennych w systemie obszarów zielonych szczególnie poprzez rozszerzenie prawnej ochrony przyrody na terenie miasta (np. zespół przyrodniczo-krajobrazowy dla doliny rzeki Wisłoki, wprowadzenie ochrony projektowanych pomników przyrody). [CO 3.2.] Prowadzenie pełnej waloryzacji przyrodniczej i wprowadzanie elementów przyrodniczego monitoringu środowiska miasta,

25 III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO I ZACHOWANIE DÓBR KULTURY. CELE OPERACYJNE [CO 3.3.] Łączenie zadań w zakresie ochrony i rekonstrukcji przestrzeni przyrodniczej z ochroną i rekonstrukcją obiektów zabytkowych. [CO 3.4.] Zagospodarowanie rekreacyjne lasów wschodniej części miasta (w tym Stawy Cyranowskie) w zgodzie z wymogami ochrony przyrody i ochrony środowiska. [CO 3.5.]Wykorzystanie nowych technologii w przemyśle skutkujące wzrostem czystości powietrza, wpływające na czystość wód oraz gleb.

26 III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO I ZACHOWANIE DÓBR KULTURY. CELE OPERACYJNE [CO 3.6.]Kontynuacja realizacji programu likwidacji niskiej emisji, emisji gazów cieplarnianych oraz szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przyczyniające się do polepszenia jakości powietrza. [CO 3.7.]Wspieranie przeprofilowywania zakładów silnie zanieczyszczających powietrze w mieście, w celu likwidacji nadmiernej i szkodliwej emisji. [CO 3.8.]Przebudowanie i rozbudowa układu komunikacyjnego, wprowadzanie alternatywnych środków komunikacji zbiorowej i indywidualnej , ze szczególnym uwzględnieniem dróg międzyosiedlowych, parkingów , poszerzeniem infrastruktury ścieżek rowerowych.

27 [CO 3.9.] Wdrożenie sprawnego systemu monitorowania jakości powietrza.
III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO I ZACHOWANIE DÓBR KULTURY. CELE OPERACYJNE [CO 3.9.] Wdrożenie sprawnego systemu monitorowania jakości powietrza. [CO 3.10.]Efektywne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową, odpadami w celu ochrony i poprawy jakości wód podziemnych i zapobieganiu zanieczyszczeniom wód powierzchniowych, m.in. poprzez wprowadzenie systemu podczyszczania wód deszczowych. [CO 3.11.]Kompleksowe rozwiązanie problemu odpadów biodegradowalnych, w tym osadów, ściekowych z wykorzystaniem kompostowania oraz termicznych metod utylizacji.

28 III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO I ZACHOWANIE DÓBR KULTURY. CELE OPERACYJNE [CO 3.12.]Zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia ludności w wodę pitną, [CO 3.13.] Zmniejszenie zagrożeń powodziowych, m.in. poprzez budowę wałów przeciwpowodziowych, utrzymywanie odpowiedniego stanu rowów melioracyjnych i rozbudowę systemów wczesnego ostrzegania. [CO 3.14.] Wdrażanie rozwiązań inwestycyjnych (w tym technologicznych o cechach innowacji) na rzecz ograniczania hałasu komunikacyjnego u źródła.

29 IV. PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ MIELCA W REGIONIE PODKARPACIA
CELE OPERACYJNE [CO 4.1]Integracja systemów transportowych Mielca, pozostałych gmin powiatu i sąsiednich ośrodków miejskich, z uwzględnieniem potencjalnych możliwości wykorzystania mieleckiego lotniska w przewozach krajowych i międzynarodowych, [CO 4.2] Stworzenie systemu zachęt inwestycyjnych, przeprowadzanie systematycznych badań gospodarczo-społecznych i monitorowanie rynku, [CO 4.3] Wsparcie restrukturyzacji i rozwoju istniejących i nowych dziedzin gospodarki w celu zwiększenia produktywności i rentowności lokalizowanych w mieście podmiotów gospodarczych, promowanie nowych form działalności,

30 IV. PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ MIELCA W REGIONIE PODKARPACIA
CELE OPERACYJNE [CO 4.4] Promocję gospodarczą miasta, udostępnianie zgromadzonej informacji na temat przygotowanych terenów inwestycyjnych, przygotowanej infrastruktury, zasobów rynku pracy, lokalnych preferencji władz samorządowych, zachęt inwestycyjnych, lokalnych firm przygotowanych do kooperacji, czy warunków życia społecznego ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych. [CO 4.5] Wspieranie rozwoju Mieleckiego Parku Przemysłowego poprzez modernizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej oraz budowę nowej infrastruktury niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania parku,

31 IV. PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ MIELCA W REGIONIE PODKARPACIA
III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO I ZACHOWANIE DÓBR KULTURY. CELE OPERACYJNE [CO 4.6] Rozwój infrastruktury miejskiej poprzez poprawę komunikacji miejskiej, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz zabezpieczeń przeciwpowodziowych, gospodarki odpadami, wspieranie rozwoju stosowania niekonwencjonalnych źródeł energii oraz redukcji zanieczyszczeń powietrza i ochrony przed hałasem, wspieranie rozwoju infrastruktury badawczej i instytucji otoczenia biznesu oraz rozwoju zaplecza kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego,

32 IV. PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ MIELCA W REGIONIE PODKARPACIA
III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO I ZACHOWANIE DÓBR KULTURY. CELE OPERACYJNE [CO 4.7] Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego: popularyzację internetu, zwiększenie dostępności i podniesienie wiedzy komputerowej - szczególnie wśród młodzieży, zwiększenie dostępu do nowoczesnych sieci telefonicznych, światłowodowych dających możliwość szybkich, dobrej jakości połączeń internetowych, umożliwiających rozwój szerokiego wachlarza usług informatycznych, szczególnie w zakresie usług administracyjnych, edukacyjnych i gospodarczych, będących niezbędnym warunkiem do sprawnego funkcjonowania miasta i jego obecności na rynku europejskim.

33 V. WYKORZYSTANIE I WZMOCNIENIE POTENCJAŁU NAUKOWEGO, KULTURALNEGO I ŚRODOWISKOWEGO DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ PRZYCIĄGANIA NOWYCH MIESZKAŃCÓW DO MIELCA. III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO I ZACHOWANIE DÓBR KULTURY. CELE OPERACYJNE [CO 5.1.] Rozwój współpracy z samorządami, przedsiębiorcami, naukowcami i organizacjami pozarządowymi na rzecz: kontynuacji i poszerzenia współpracy międzynarodowej wspierającej rozwój: gospodarczy, edukacyjny, naukowo-techniczny, ochrony środowiska, kultury, sportu i rekreacji, podniesienia kwalifikacji kadr administracji samorządowej w celu uczestniczenia w europejskiej polityce spójności, doskonalenie umiejętności programowania, wdrażania, monitorowania, kontrolowania i stosowania procedur współfinansowania oraz zarządzania projektami dofinansowanymi z funduszy strukturalnych, międzynarodowych programów pomocowych, międzynarodowych instytucji finansowych,

34 V. WYKORZYSTANIE I WZMOCNIENIE POTENCJAŁU NAUKOWEGO, KULTURALNEGO I ŚRODOWISKOWEGO DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ PRZYCIĄGANIA NOWYCH MIESZKAŃCÓW DO MIELCA. III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO I ZACHOWANIE DÓBR KULTURY. CELE OPERACYJNE przygotowania i realizacji wspólnych, regionalnych projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, dotyczących podnoszenia kwalifikacji, dostosowania pracowników do zmian technologicznych i rynkowych oraz rozwoju przedsiębiorczości, w celu zwiększenia konkurencyjności, podnoszenia jakości życia mieszkańców oraz zapewnienia ochrony środowiska, uczestniczenia w lokalnych porozumieniach na rzecz zatrudnienia, poradnictwa i informacji zawodowej, szerokiego udostępniania informacji zawodowej wynikającej z prowadzonych analiz rynku pracy,

35 V. WYKORZYSTANIE I WZMOCNIENIE POTENCJAŁU NAUKOWEGO, KULTURALNEGO I ŚRODOWISKOWEGO DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ PRZYCIĄGANIA NOWYCH MIESZKAŃCÓW DO MIELCA. III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO I ZACHOWANIE DÓBR KULTURY. CELE OPERACYJNE wspierania rozwoju edukacji na wszystkich poziomach kształcenia, umożliwiającej przygotowanie społeczeństwa do wymogów i sprostania konkurencji europejskiego rynku pracy poprzez dostosowanie systemu kształcenia do zmieniających się uwarunkowań demograficznych oraz wymagań standardów europejskich, tworzenia nowych kierunków nauczania, ograniczenia naboru na kierunki nie gwarantujące możliwości zatrudnienia, wspierania szerokiego stosowania innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach, na uczelniach, w szkołach oraz przy rozbudowie infrastruktury, otoczenia opieką twórców kultury, wprowadzenia i rozwoju instytucji stypendiów artystycznych

36 V. WYKORZYSTANIE I WZMOCNIENIE POTENCJAŁU NAUKOWEGO, KULTURALNEGO I ŚRODOWISKOWEGO DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ PRZYCIĄGANIA NOWYCH MIESZKAŃCÓW DO MIELCA. III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO I ZACHOWANIE DÓBR KULTURY. CELE OPERACYJNE wspierania instytucji oraz inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych w sferze kultury profesjonalnej i masowej, oraz na rzecz rozwoju wykorzystującego potencjał i tradycje miasta Mielec, wspierania rozbudowy, modernizacji i adaptacji oraz poprawy wyposażenia obiektów bazy kulturalnej, bazy sportowej i rekreacyjnej dla organizowania międzynarodowych, krajowych i regionalnych wydarzeń kulturalnych i sportowych, w celu podniesienia atrakcyjności miasta oraz poszerzenia oferty turystycznej.

37 V. WYKORZYSTANIE I WZMOCNIENIE POTENCJAŁU NAUKOWEGO, KULTURALNEGO I ŚRODOWISKOWEGO DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ PRZYCIĄGANIA NOWYCH MIESZKAŃCÓW DO MIELCA. III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO I ZACHOWANIE DÓBR KULTURY. CELE OPERACYJNE [CO 5.2.] Rozwój współpracy z spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie poprawy warunków życia w osiedlach miasta: polepszenie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych, obiektów kultury w celu rozwoju sportu rodzinnego, masowego oraz zapewnienia wzrostu udziału mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, podniesienia poziomu czytelnictwa, etc., modernizację i usprawnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej; przygotowanie szybszych, bezpieczniejszych powiązań komunikacyjnych między poszczególnymi osiedlami miasta oraz przygotowanie infrastruktury sprzyjającej wdrożeniu programu wykorzystania i zwiększenia udziału w ruchu miejskim alternatywnych środków transportu publicznego (np. ścieżki rowerowe), dbałość o tereny zieleni, czystość i estetykę miasta.

38 V. WYKORZYSTANIE I WZMOCNIENIE POTENCJAŁU NAUKOWEGO, KULTURALNEGO I ŚRODOWISKOWEGO DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ PRZYCIĄGANIA NOWYCH MIESZKAŃCÓW DO MIELCA. III. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA ZAPEWNIAJĄCY DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO I ZACHOWANIE DÓBR KULTURY. CELE OPERACYJNE [CO 5.3.] Rozwój zintegrowanego systemu pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych: Sukcesywne dostosowywanie obiektów publicznych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Wypracowanie systemu ułatwień w dostępie do usług publicznych szczególnie związanych z pomocą społeczną i ochrona zdrowia. Wypracowanie mechanizmów ułatwiających zamianę mieszkań większych na mniejsze i zlokalizowanych na niższych piętrach.

39 [CF1.]Utrzymanie wzrostu dochodów i kosztów gminy miejskiej Mielec według równania:
wskaźnik inflacji + 1,5% CELE FINANSOWE 2.[CF2.] Utrzymanie 17%-wego (z budżetu gminy) -poziomu dofinansowania wydatków majątkowych ( z przeznaczeniem na inwestycje).

40 CELE FINANSOWE 3. [CF 3.] Zaplanowanie realizacji inwestycji na terenie Mielca w zależności od przyjętego po analizie możliwości finansowania inwestycji WARIANTU pozyskiwania środków finansowych:

41 ROZWIĄZANIE TYPU: A WARIANT I 60%
MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA GMINY MIEJSKIEJ WIELKOŚC ŚRODKÓW PRZEZNACZANYCH NA INWESTYCJE z budżetu FINANSOWANIE INWESTYCJI WARIANT I 60% + 50% z 17%budżetu przeznaczonego na inwestycje jako 100% kosztów inwestycji WARIANT II 50% WARIANT III 40% WARIANT IV 30%

42 ROZWIĄZANIE TYPU: B WARIANT MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA GMINY MIEJSKIEJ
WIELKOŚC ŚRODKÓW PRZEZNACZANYCH NA INWESTYCJE z budżetu FINANSOWANIE INWESTYCJI WARIANT I 60% + 50% z 17%budżetu przeznaczonego na inwestycje jako 15 % kosztów inwestycji WARIANT II 50% WARIANT III 40% WARIANT IV 30%

43 CELE FINANSOWE 4) [CF 4.] Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Wieloletniego Planu Finansowego na lata , które będą podstawa do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do funduszy zewnętrznych w tym do UE i EOG na wpisane w nie zadania inwestycyjne i społeczne, przy wykorzystaniu najbardziej efektywnego i bezpiecznego dla budżetu miasta wariantu finansowego.

44 CELE FINANSOWE Z przeprowadzonej oceny możliwości inwestycyjnej gminy miejskiej Mielec najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest wariant IV z wersji B. Zakłada poziom zadłużenia gminy miejskiej do 30% rocznego budżetu i przeznaczenie 50% z 17% wydatków majątkowych na wkład własny – oczywiście przy założeniu pozyskania 85%wartości inwestycji w formie dotacji z funduszy zewnętrznych, w tym UE i EOG.

45 WARTOŚC INWESTYCJI Z DOTACJĄ 85%
CELE FINANSOWE WARTOŚC INWESTYCJI Z DOTACJĄ 85% W tym wariancie możliwości inwestycyjne gminy miejskiej Mielec w roku 2008 , jako I roku realizacji procesów inwestycyjnych w oparciu o niniejszą strategię i opracowane WPI i WPF wynoszą łącznie: 32 421 898 PLN Kredyt 30% budżetu  480 PLN 9 351 074 PLN % z zaplanowanej kwoty z budżetu na ( ok. 17% ) wydatki majątkowe  508 PLN Wysokość możliwych dotacji z funduszy zewnętrznych , w tym UE i EOG (85% wartości inwestycji )

46 WARTOŚC INWESTYCJI BEZ DOTACJI
CELE FINANSOWE WARTOŚC INWESTYCJI BEZ DOTACJI W tym wariancie możliwości inwestycyjne gminy miejskiej Mielec w roku 2008 , jako I roku realizacji procesów inwestycyjnych w oparciu o niniejszą strategię i opracowane WPI i WPF wynoszą łącznie: PLN 9 351 074 PLN % z zaplanowanej kwoty z budżetu na ( ok. 17% ) wydatki majątkowe 32 421 898 PLN Kredyt 30% budżetu

47 CELE FINANSOWE [CF 5.] Systemowe pozyskiwanie zgodnie z założeniami określonymi w niniejszej strategii i opracowanych na jej podstawie WPI i WPF zewnętrznych środków finansowych na wspołfinansowanie zadań inwestycyjnych i społecznych w wysokości do 85% wartości budżetów.

48 CZĘŚĆ II – Cele i sformułowania Strategii
12.Współpraca zewnętrzna: 12.1.Współpraca regionalna 12.2.Współpraca zagraniczna

49 13. Analiza budżetów Gminy lata 2006 -2007
CZEŚĆ III- Prognoza finansowa Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego MIASTA. 13. Analiza budżetów Gminy lata 14. Prognoza dochodów i wydatków gminy na lata 2007 – 2020 15.Ocena możliwości finansowych gminy w zakresie realizacji inwestycji 15.1.Prognoza możliwości inwestycyjnych gminy miejskiej Mielec 15.2.Mapa pozycjonowani środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym funduszy UE i EOG na zadania realizowane w ramach Strategii w latach 2007 – 2013

50 CZEŚĆ IV- ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ .
16.Organizacja prac nad strategią – system komunikacji i udział mieszkańców w realizacji Strategii 17.Utworzenie Funduszu Rozwoju Miasta Mielca 18.Partnerstwo Publiczno-Prywatne PPP 19.Harmonogram realizacji Strategii 20.Monitoring i ewaluacja 21.Procedury uaktualniania

51 CZEŚĆ V- Marketing Strategii
22.Promocja Strategii 23.Wizerunek miasta MIELEC 24.Uczestnicy promocji 25.Strona Internetowa 26.Public Relations 27.Nawiązanie do marketingu terytorialnego 28.Podsumowanie 29.Bibliografia 30.Spis tabel, wykresów, map

52 CZEŚĆ VI- ZAŁĄCZNIKI 31. Sprawozdanie z badania ankietowego: Kim jesteśmy ?Dokąd zmierzamy? 32. Zestawienie zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez beneficjentów uczestniczących w konsultacjach społecznych, które stanowią bazę wyjściowa do WPI i WPF 33. Mapa pozycjonowani funduszy zewnętrznych , w tym funduszy UE i EOG na współfinansowanie zadań inwestycyjnych i społecznych gminy miejskiej Mielec w latach 2007 – 2015


Pobierz ppt "III KONSULTACJE SPOŁECZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google