Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE 2007-2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE 2007-2015."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE

2 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, Łódź 2 METODYKA AKTUALIZACJI STRATEGII Etap 1: Diagnoza stanu miasta Etap 2: Analiza strategiczna Etap 3: Opracowanie założeń dla rozwoju miasta

3 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, Łódź 3 METODYKA AKTUALIZACJI STRATEGII Etap 1: Diagnoza stanu miasta A.Badanie kwestionariuszowe: Zebrano: 344 ankiety od mieszkańców Pabianic, 59 ankiet od przedsiębiorców lokalnych, 23 ankiety od organizacji pozarządowych działających na terenie Pabianic.

4 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, Łódź 4 METODYKA AKTUALIZACJI STRATEGII Etap 1: Diagnoza stanu miasta B.Analiza danych statystycznych (GUS) i danych własnych Urzędu Miejskiego – przeprowadzono: Spotkania i konsultacje z naczelnikami i pracownikami wydziałów UM (m.in. Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta, Gospodarki Nieruchomościami, Inżynierii Miasta i Ochrony Środowiska, Edukacji, Kultury i Zdrowia, Inwestycji Miejskich), samodzielnymi referatami (m.in. Referatem Funduszy Zewnętrznych), Spotkania i konsultacje z MCPS, PUP, Strażą Miejską, Policją, ZWiK, MZK, ZUS itd.

5 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, Łódź 5 METODYKA AKTUALIZACJI STRATEGII Etap 1: Diagnoza stanu miasta C.Analiza stopnia realizacji istniejącej strategii Konsultacje zapisów (celów i zadań) obowiązującej strategii z jednostkami odpowiedzialnymi za jej realizację celem ustalenia stopnia jej realizacji

6 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, Łódź 6 METODYKA AKTUALIZACJI STRATEGII Etap 2: Analiza strategiczna A.Wyłonienie trzech obszarów kluczowych (na podstawie uzyskanych danych dotyczących miasta oraz wyników ankiet): Rozwój Gospodarczy Jakość Życia Infrastruktura i Środowisko

7 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, Łódź 7 KONSULTACJE SPOŁECZNE: Z grupami społecznymi (mieszkańcy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy) W grupach ekspertów (radni miejscy, urzędnicy miejscy, prezesi spółek, dyrektorzy przedsiębiorstw, liderzy społeczni, Honorowi Obywatele Miasta)

8 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, Łódź 8 METODYKA AKTUALIZACJI STRATEGII Etap 2: Analiza strategiczna B.Wyznaczenie mocnych i słabych stron MocneSłabe Duży potencjał ludności (trzecie co do wielkości miasto w woj. łódzkim) Szeroka oferta edukacyjna i b.dobra ocena poziomu edukacji Utożsamianie się mieszkańców z miastem Starzejące się społeczeństwo Niski dochód na jednego mieszkańca Duża gęstość zaludnienia

9 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, Łódź 9 METODYKA AKTUALIZACJI STRATEGII Etap 2: Analiza strategiczna B.Wyznaczenie szans i zagrożeń SzanseZagrożenia Bliskość Łodzi i przynależność do Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego Dobre położenie pod względem komunikacyjnym Możliwość skorzystania z unijnych funduszy pomocowych Migracja osób w wieku produkcyjnym do innych miast i za granicę Konkurencja pomiędzy miastami Uzależnienie planów budowy dróg od sytuacji politycznej

10 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, Łódź 10 METODYKA AKTUALIZACJI STRATEGII Etap 2: Analiza strategiczna C.Analiza wzajemnego oddziaływania szans i zagrożeń oraz silnych i słabych stron Etap 3: Opracowanie założeń dla rozwoju miasta Określenie wizji i misji

11 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, Łódź 11 STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA LATA WIZJA Miasto, w którym żyje się bezpiecznie, stwarzające warunki do życia rodzinnego, pracy i wypoczynku, świadome własnej tożsamości historycznej i kulturowej, przyjazne przybyszom, otwarte na przedsiębiorców, połączone z Łodzią siecią powiązań ekonomicznych, społecznych i komunikacyjnych. MISJA Wzrost atrakcyjności Pabianic jako miejsca do mieszkania, pracy, rozrywki oraz prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu istniejących związków z Łodzią oraz silnej identyfikacji mieszkańców z miastem.

12 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, Łódź 12 METODYKA AKTUALIZACJI STRATEGII Określenie dla każdego z obszarów kluczowych: Celów głównych Celów szczegółowych Zadań do realizacji

13 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, Łódź 13 STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA LATA Cele główne: 1.Rozwój gospodarczy Pabianic 2.Poprawa jakości życia w Pabianicach 3.Poprawa stanu infrastruktury miejskiej oraz stanu środowiska naturalnego

14 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, Łódź 14 STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA LATA Zakładane efekty: 1.Wzrost liczby mieszkańców Pabianic, w tym liczby mieszkańców aktywnych zawodowo 2.Wzrost podaży miejsc pracy, w tym miejsc pracy w sektorach o dużej wartości dodanej 3.Wzrost zamożności mieszkańców miasta 4.Wzrost atrakcyjności miasta pod względem estetycznym oraz pod względem kulturalno-rekreacyjnym 5.Wzrost zamożności Gminy Miejskiej Pabianice

15 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, Łódź 15 OBSZAR KLUCZOWY – ROZWÓJ GOSPODARCZY Rozwój gospodarczy Pabianic 1.Wsparcie rozwoju i tworzenia mikro, małej i średniej przedsiębiorczości lokalnej 2.Przyciągnięcie strategicznych inwestorów zewnętrznych 3.Przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą 4.Wzrost poziomu innowacyjności lokalnej przedsiębiorczości 5.Rozwój sektora usług, w tym sektora turystyki, rozrywki i rekreacji 6.Opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu przedsiębiorczości w Pabianicach

16 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, Łódź 16 OBSZAR KLUCZOWY – JAKOŚĆ ŻYCIA Poprawa jakości życia mieszkańców Pabianic 1.Zwiększenie na terenie miasta zasobów mieszkaniowych 2.Poprawa jakości kształcenia 3.Rozszerzenie oferty rekreacyjnej i sportowej miasta 4.Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i osobom przyjezdnym 5.Rozszerzenie oferty kulturalnej miasta

17 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, Łódź 17 OBSZAR KLUCZOWY – JAKOŚĆ ŻYCIA cd. Poprawa jakości życia mieszkańców Pabianic 6.Aktywizacja zawodowa osób narażonych na wykluczenie zawodowe 7.Optymalizacja pomocy społecznej dla mieszkańców Pabianic 8.Usprawnienie obsługi mieszkańców przez pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach 9.Poprawa jakości i dostępności świadczeń z zakresu ochrony zdrowia

18 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, Łódź 18 OBSZAR KLUCZOWY – INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Poprawa stanu infrastruktury miejskiej oraz stanu środowiska naturalnego 1.Rewitalizacja i nadanie nowych funkcji zdegradowanym obszarom miejskim 2.Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego Pabianic 3.Stworzenie skutecznego i bezpiecznego systemu komunikacji miejskiej i podmiejskiej 4.Skanalizowanie i zaopatrzenie w wodę zurbanizowanych terenów miasta 5.Poprawa stanu środowiska naturalnego

19 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, Łódź 19 MONITORING STRATEGII Strategia rozwoju jest dokumentem żywym, musi być na bieżąco aktualizowana i przystosowywana do zmieniających się czynników. Optymalnym rozwiązaniem jest utworzenie Zespołu ds. Monitorowania Strategii. Zadania zespołu: monitorowanie stanu realizacji strategii raportowanie władzom miasta.

20 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, Łódź 20 FINANSOWANIE ZADAŃ Źródła finansowania realizowanych zadań: budżet miasta Pabianice, fundusze strukturalnych Unii Europejskiej, zagraniczne środki pomocowe, środki krajowe, środki innych instytucji i organów zaangażowanych w realizację zadań.

21 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, Łódź 21 HARMONOGRAM Szczegółowe informacje dotyczące zadań umieszczonych w strategii zostaną zawarte w harmonogramie realizacji strategii. Harmonogram zawierał będzie: horyzont czasowy dla realizowanych zadań jednostki odpowiedzialne za realizację zadań


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE 2007-2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google