Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

19-02-2007 1 Rozwój teleinformatyki w administracji – strategie i instrumenty realizacji Warszawa, 19 lutego 2007 r. Agnieszka Suska-Buława Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "19-02-2007 1 Rozwój teleinformatyki w administracji – strategie i instrumenty realizacji Warszawa, 19 lutego 2007 r. Agnieszka Suska-Buława Departament."— Zapis prezentacji:

1 19-02-2007 1 Rozwój teleinformatyki w administracji – strategie i instrumenty realizacji Warszawa, 19 lutego 2007 r. Agnieszka Suska-Buława Departament Informatyzacji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

2 19-02-2007 2 Teleinformatyka w administracji – strategia i instrumenty wsparcia Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 Kontynuacja - Plan Informatyzacji Państwa na lata 2010-2013 Instrumenty wsparcia – finansowanie : Fundusze strukturalne: PO Innowacyjna gospodarka PO Kapitał ludzki PO Program Polski Wschodniej Regionalne Programy Operacyjne

3 19-02-2007 3 Teleinformatyka w administracji Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 Określa: priorytety i cele informatyzacji państwa, w oparciu o które powinien przebiegać rozwój systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych, zestawienie sektorowych oraz ponadsektorowych projektów informatycznych, które będą służyć do realizacji określonych priorytetów i usług, szczegółowe opisy projektów wraz z informacją o szacunkowych kosztach ich realizacji, możliwych źródłach finansowania, podmiotach odpowiedzialnych za ich realizację, program działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, uwzględniający zakresy realizacyjne priorytetów rozwoju systemów teleinformatycznych, spójny z inicjatywą i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia [1] [1] zadania publiczne, które powinny być realizowane z wykorzystaniem drogi elektronicznej (usługi priorytetowe na rzecz obywateli i przedsiębiorstw). Zostały wskazane podmioty odpowiedzialne za wdrożenie poszczególnych usług oraz terminy rozpoczęcia ich realizacji. [1][1] Inicjatywa i2010 Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, przyjęta przez Komisję Wspólnot Europejskich 1 czerwca 2006 r.

4 19-02-2007 4 Teleinformatyka w administracji - Priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych Priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań publicznych na lata 2007-2010 : 1.przekształcenie Polski w państwo nowoczesne i przyjazne dla obywateli i podmiotów gospodarczych, 2.racjonalizacja wydatków administracji publicznej związanych z jej informatyzacją i z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, 3.neutralność technologiczna rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w procesie informatyzacji administracji publicznej.

5 19-02-2007 5 Projekty ponadsektorowe E-PUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej E-PUAP 2 – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej STAP - Sieć Teleinformatyczna Administracji Publicznej pl.ID - Polska ID Karta Realizacja centralnego węzła polskiego komponentu SIS II i VIS

6 19-02-2007 6 Projekty sektorowe 22 projekty, realizowane ze środków budżetu państwa, funduszy strukturalnych oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w tym: E-deklaracje I i II - obsługa elektronicznych deklaracji podatkowych przedsiębiorców Pesel2 – przebudowa rejestrów państwowych Budowa portalu informacyjnego notariuszy, radców prawnych, komorników, adwokatów Zintegrowany system zarządzania zadaniowym budżetem państwa Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych SI SYRIUSZ– Zintegrowany System Obsługi Rynku Pracy i Zabezpieczenia Społecznego TERYT2 – Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju Centralna Informacja O Działalności Gospodarczej

7 19-02-2007 7 PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Działania w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego Efektywne wydatkowanie środków na rozwój społeczeństwa informacyjnego Opracowanie strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Zapewnienie sprzyjającego otoczenia prawnego dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu Liberalizacja rynku łączności elektronicznej Rozwój przedsiębiorczości i konkurencyjności Rozwój polskich zasobów internetowych

8 19-02-2007 8 PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Działania w zakresie informatyzacji administracji publicznej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego Integracja procesu informatyzacji administracji i upowszechnienie usług administracji udostępnianych drogą elektroniczną Ograniczenie biurokracji - usprawnienie załatwiania spraw urzędowych Skuteczna absorpcja funduszy UE

9 19-02-2007 9 OKREŚLENIE ZADAŃ PUBLICZNYCH, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE Z WYKORZYSTANIEM DROGI ELEKTRONICZNEJ Lista 24 usług administracji publicznej, w tym: Proces zmiany zameldowania Proces obsługi paszportów i dowodów osobistych Proces obsługi zamówień publicznych Proces rozliczania podatku dochodowego i VAT Proces rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych Proces dostępu do danych przestrzennych dla obszaru całego kraju Proces uzyskiwania pozwoleń wydawanych na podstawie przepisów Prawa budowlanego Proces uzyskiwania informacji z urzędu stanu cywilnego Elektroniczny dostęp do wydziałów ksiąg wieczystych i Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych Proces obsługi systemu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej Proces uzyskania zezwoleń i realizacji płatności za korzystanie ze środowiska Pośrednictwo pracy

10 19-02-2007 10 Teleinformatyka w administracji – fundusze strukturalne 1 950 MEUR ze środków funduszy strukturalnych Łącznie z wkładem krajowym: ok. 2 300 MEUR czyli Ok. 9,5 mld zł na 7 lat PO Innowacyjna gospodarka - 7 oś priorytetowa – Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego Rocznie: ponad 1 mld zł na wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego ze środków 7 osi priorytetowej PO Innowacyjna gospodarka

11 19-02-2007 11 PO Innowacyjna gospodarka 7 oś priorytetowa – Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego Działania objęte wsparciem: Nr działaniaNazwa działania Alokacja środków EFRR (w MEUR ) Poziom i źródło finansowania krajowego 7.1.Budowa elektronicznej administracji w tym: 7.1.1.Infrastruktura elektronicznych usług publicznych 7.1.2. Elektroniczne usługi i treści dla przedsiębiorców i obywateli 700 w tym: 350 15% 7.2.Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Łącznie: 750 (wersja robocza) 15% 7.3Wsparcie wdrażania rozwiązań elektronicznego biznesu typu B2B Wg zasad udzielania pomocy publicznej – ok. 50% 7.4Internet szerokopasmowy dla każdego 500 (wersja robocza)0%

12 19-02-2007 12 Dziękuję za uwagę... Agnieszka Suska-Buława e-mail:agnieszka.suska-bulawa@mswia.gov.pl


Pobierz ppt "19-02-2007 1 Rozwój teleinformatyki w administracji – strategie i instrumenty realizacji Warszawa, 19 lutego 2007 r. Agnieszka Suska-Buława Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google