Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku"— Zapis prezentacji:

1 Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Wspólny Projekt administracji rządowej i samorządowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II” Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II

2 Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata w osi priorytetowej IV Społeczeństwo. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II

3 Założenia projektu Pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a PUW podpisany został list intencyjny, a następnie porozumienie w sprawie wspólnej realizacji Projektu. Deklaracje przystąpienia do projektu podpisały wszystkie jednostki administracji rządowej z naszego województwa. Po konferencji podpisane zostaną stosowne umowy. Dwóch koordynatorów projektu – rządowy i samorządowy. Liderem UMWP. Akceptacja projektu przez MSWiA i uznanie projektu jako pilotażowego na terenie województwa podlaskiego, integrującego się z rządowym projektem e-PUAP - podpisanie trójstronnego porozumienia w dniu dzisiejszym. Projekt obejmie różne dziedziny życia publicznego: e-administracja, e-biznes, e-zdrowie, e-edukacja, e-bezpieczeństwo, szerokopasmowy dostęp do internetu (ostatnia mila). Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II

4 Założenia Projektu c.d. Projekt będzie kontynuacją i rozbudową projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”, który w ramach funduszy ZPORR zainicjował budowę społeczeństwa informacyjnego w województwie. Projekt zorientowany na obywatela – wdrożenie rzeczywistych elektronicznych usług dla ludności. Projekt obejmie administrację rządową województwa podlaskiego w dziedzinie e-administracja. Podpis elektroniczny dla ludności (art. 9 ustawy o podpisie elektronicznym). Realizacja założeń PIP oraz dostosowanie administracji publicznej województwa podlaskiego do ustaw o informatyzacji i o podpisie elektronicznym. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II

5 Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 z dnia 28 marca 2007 roku (Dz. U. Nr 61, poz. 415)
Celem realizacji priorytetu nr 1 jest zorientowanie państwa na obywatela i zostanie on osiągnięty w szczególności poprzez działania w następujących zakresach: uproszczenie procedur administracyjnych stanowiących podstawę organizacji procesu obsługi osób fizycznych i podmiotów niebędących osobami fizycznymi przez instytucje administracji publicznej; usprawnienie i upowszechnienie elektronicznej drogi dostępu do usług administracji publicznej i do informacji publicznej; podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa o możliwościach i korzyściach wynikających z wykorzystywania elektronicznej drogi udostępniania usług administracji publicznej i informacji publicznej; podnoszenie poziomu zaufania społecznego do elektronicznych metod udostępniania usług administracji publicznej. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II

6 Zorientowanie państwa na obywatela Usługi elektroniczne
Zorientowanie Projektu na obywatela, swoistego beneficjenta Projektu. Usługi elektroniczne dla ludności – rzeczywiste załatwianie spraw na drodze elektronicznej. Ideą Projektu nie jest informatyzacja administracji – wykorzystanie informatyzacji do uproszczenia procedur administracyjnych. Niezbędne zmiany legislacyjne. Wymiana informacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej biorących udział w procesach administracyjnych – rządowych i samorządowych. Przykłady uproszczania usług - realizacja idei jednego okienka: wydawanie zaświadczeń przez urzędy skarbowe podatnikom ubiegającym się o pomoc społeczną oraz świadczenia rodzinne w Ośrodkach Pomocy Społecznej (ponad 312 tysięcy w 2006 roku), rejestracja działalności gospodarczej – rzędy miasta/gminy (organ właściwy), urzędy skarbowe i Wojewódzki Urząd Statystyczny (NIP i Regon - organy pomocnicze). Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II

7 Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 z dnia 28 marca 2007 roku (Dz. U. Nr 61, poz. 415)
Celem realizacji priorytetu 2 jest racjonalizacja wydatków i zostanie on osiągnięty w szczególności poprzez działania w następujących zakresach: 1. koordynacja i integracja procesu informatyzacji administracji publicznej, 2. zapobieganie zbędnemu powielaniu działań w administracji publicznej w dotyczących informatyzacji administracji publicznej i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 3. zmiana zakresu funkcjonalnego, sposobów pozyskiwania i eksploatacji systemów teleinformatycznych administracji publicznej dla zracjonalizowania ponoszonych w tym względzie kosztów, 4. skuteczna absorpcja funduszy Unii Europejskiej dotyczących informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 5. integracja rejestrów, w tym ustanowienie rejestrów referencyjnych (w szczególności rejestr obywateli, osób prawnych oraz jednostek terytorialnych). Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II

8 E-administracja Realizacja założeń PIP oraz ustaw o podpisie elektronicznym i informatyzacji. Wdrożenie podpisu elektronicznego - tani podpis elektroniczny dla ludności województwa podlaskiego. Usługi elektroniczne dla ludności – rzeczywiste załatwianie spraw na drodze elektronicznej. Wymiana dokumentów elektronicznych: Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta – elektroniczne formularze, Elektroniczna Skrzynka Podawcza z urządzeniem HSM. Archiwizowanie i przekazywanie dokumentów do Archiwów Państwowych w postaci elektronicznej. Doręczanie dokumentów elektronicznych klientom. Elektroniczny Obieg Dokumentów w administracji publicznej. Zgodność z uchwałą Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Wykorzystanie doświadczeń PUW oraz estońskich (podobna skala). Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II

9 Korzystanie z doświadczeń Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Artykuł 58 ustawy o podpisie elektronicznym: Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta PUW (e-BOK) ebok.bialystok.uw.gov.pl Artykuł 9 ustawy o podpisie elektronicznym: Centrum Certyfikacji PUW – certyfikaty niekwalifikowane Artykuł 16 ustawy o informatyzacji: Elektroniczna Skrzynka Podawcza PUW (ESP) esp.bialystok.uw.gov.pl Artykuł 391 KPA: Doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych System Elektronicznego Obiegu Dokumentów w PUW (EOD): Skanowanie i walidacja dokumentów, Workflow Archiwizowanie dokumentów zgodnie z nowymi rozporządzeniami Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II

10 Dziękuję za uwagę! Mariusz Madejczyk
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wojewódzki Ośrodek Informatyki TBD w Białymstoku Tel Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II


Pobierz ppt "Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google