Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 1 Wyzwania i kierunki rozwoju województwa mazowieckiego w okresie 2014-2020 a Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa partnerstwa – wstępny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 1 Wyzwania i kierunki rozwoju województwa mazowieckiego w okresie 2014-2020 a Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa partnerstwa – wstępny."— Zapis prezentacji:

1 1 1 Wyzwania i kierunki rozwoju województwa mazowieckiego w okresie a Programowanie perspektywy finansowej – Umowa partnerstwa – wstępny projekt Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego Warszawa, 29 sierpnia 2013 r.

2 2 Plan prezentacji 1. Uwarunkowania strategiczne na poziomie Unii Europejskiej, kraju i województwa 2. Szczególna sytuacja województwa mazowieckiego - zmiana kategorii regionu z punktu widzenia polityki spójności, - kwestia subwencji regionalnej (janosikowego), - silne zróżnicowanie wewnętrzne, - definicja Polski Wschodniej. 3. Uwagi do projektu Umowy partnerstwa i zagadnienia do dyskusji 4. Konkluzje

3 3 Perspektywa finansowa Wskaźniki realizacji: Zatrudnienie –Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lata na poziomie 75% Badania i rozwój oraz innowacje –3% PKB UE przeznaczane na innowacje i B+R Zmiany klimatu i energia (20/20/20) –Ograniczenie emisji CO2 o min.20% w stosunku do poziomu z 1990 r. –20%. energii ze źródeł odnawialnych –Wzrost efektywności energetycznej o 20 proc. Edukacja –Liczba młodych ludzi przedwcześnie kończących naukę na poziomie max. 10% –Liczba osób w wieku z wyższym wykształceniem na poziomie min. 40% Ubóstwo i wykluczenie społeczne –Zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o 20 mln. Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

4 Umowa partnerstwa wskazuje kierunki działań polityki Unii Europejskiej w Polsce określa priorytety i cele interwencji oraz zarys systemu finansowania i wdrażania funduszy strukturalnych przekłada cele strategii unijnych i krajowych na rodzaje działań do podjęcia w latach stanowi punkt odniesienia przy opracowywaniu programów operacyjnych (krajowych i regionalnych) 4

5 5 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego – drogowskazem w nowej perspektywie finansowej W związku z tym Samorząd Województwa: wskazał dziedziny o największym potencjale rozwojowym w ramach aktualizacji Strategii koncentruje działania i środki na najważniejszych obszarach będzie inicjował współpracę między przedsiębiorcami, środowiskami naukowymi i sektorem publicznym Strategia powinna być strategią pomnażania środków na rozwój, a nie tylko ich redystrybucji

6 6 Cele rozwojowe w aktualizowanej strategii Gospodarka Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności produkcyjnej oraz transfer i wykorzystanie nowych technologii Transport/ Przestrzeń Trwały i zrównoważony rozwój regionu oparty o endogeniczne czynniki rozwoju oraz wzrost dostępności Społeczeństwo Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki Zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowaneg o zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym gospodarowaniu zasobami środowiska Kultura Wykorzystanie kultury i dziedzictwa kulturowego do rozwoju przemysłów kreatywnych Region Miasta Obszary wiejskie Przemysł i produkcja Wzrost zdolności konkurencyjnej przemysłu w regionie poprzez stymulowanie zmian strukturalnych, pobudzanie aktywności innowacyjnej oraz efektywne wykorzystanie zasobów C E L E R A M O W E CELE STRATEGICZNE Środowisko/ Energetyka CEL PRIORYTETOWY OMW

7 7 Wyjście z grupy regionów słabiej rozwiniętych Silne zróżnicowania wewnętrzne Obciążenie janosikowym Szczególna sytuacja województwa mazowieckiego

8 8 Pomiędzy konwergencją a konkurencyjnością PKB pc wg parytetu siły nabywczej w odniesieniu do średniej UE (2009 ) 182% 45% 66% 49% 74% Ogromne dysproporcje w województwie mazowieckim stanowią istotną barierę rozwojową. Projekt Umowy partnerstwa: wsparcie dla obszarów pozametropolitalnych powinno być jak najbardziej zbliżone pod względem zakresu interwencji do tego kierowanego do najuboższych regionów UE-27 wsparcie adresowane do Warszawy powinno wzmacniać jej potencjały stymulując rozwój tego ośrodka jako największej polskiej lokomotywy rozwoju

9 9 Propozycje zmian podziału statystycznego Podział na grupy regionów w ramach których przyznawane jest wsparcie z funduszy UE dokonywany jest na poziomie NTS 2 Wyodrębnienie dwóch NTS 2 w ramach województwa mazowieckiego umożliwiłoby obszarom o niższym poziomie rozwoju korzystanie ze wsparcia przewidzianego dla celu konwergencja po 2020 roku Proponowany podział na NTS 2: Miasto stołeczne Warszawa Pozostała część województwa Propozycja samorządu województwa skierowana do MRR

10 10 PO Polska Wschodnia a województwo mazowieckie Proponowane zmiany w PO PW: Delimitacja na poziomie NUTS 3 Obszary o najniższym poziomie PKB per capita Podregiony Mazowsza radomski (74,7%) ostrołecko-siedlecki (76,1%) Podregiony Polski Wschodniej lubelski (87,7%) białostocki (84,5%) kielecki (81,5%) olsztyński (81,6%) Objęcie wyznaczonych obszarów województwa mazowieckiego PO PW - zmniejszenie różnic wewnątrzregionalnych i zwiększenie spójności, zgodnie z celem Krajowej strategii rozwoju regionalnego. PKB per capita w 2010 w odniesieniu do średniej krajowej Propozycja samorządu województwa skierowana do MRR

11 11 Środki UE i obciążenia wynikające z subwencji regionalnej W 2010 roku wpłaty na subwencje regionalną netto stanowiły 53% dochodów własnych województwa, w roku 2011 – 38%, a w roku 2012 – 40% Obciążenie janosikowym powoduje wzrost zadłużenia województwa Wiąże się z tym brak środków na inwestycje, w tym również na wkład własny w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE Mazowsze w latach otrzymało na programy kwota w mld złotych RPO7,3 PO Kapitał Ludzki3,1 Razem10,4 Źródło: Komunikat Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (przeliczone wg uproszczonego kursu 1 = 4PLN; ostateczne kwoty subwencji dla gmin na rok wg Na subwencję regionalną i równoważącą jednostki samorządu terytorialnego wpłacą w latach 2007 – 2013 województwo4,5 mld zł powiaty2,8 mld zł gminy2,6 mld zł Razem9,9 mld zł Środki UE dla województwa mazowieckiego Wpłaty netto na subwencję regionalną i równoważącą

12 Alokacja dla Mazowsza Mimo przesunięcia środków w ramach mechanizmu elastyczności w przyszłej perspektywie finansowej województwo mazowieckie, ze względu na zaliczenie go do regionów rozwiniętych, otrzyma mniej środków niż w latach Zgodnie z projektem Umowy partnerstwa przewidziana dla Mazowsza alokacja środków z funduszy to mld euro, w tym mld euro na RPO. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, przypada dla Mazowsza 636 euro, co stanowi zaledwie 48% alokacji środków jakie średnio przypadną na 1 mieszkańca w pozostałych 15 województwach (1.322 euro). Dodatkowym obciążeniem będzie wyższy udział własny w realizowanych inwestycjach (z 15 do 20%). Źródło: obliczenia własne na podstawie projektu Umowy partnerstwa z 12 lipca 2013 r. oraz danych z Banku Danych Lokalnych 12

13 13 Specyficzna sytuacja Mazowsza - propozycje rozwiązań Zmiana ustawy o dochodach samorządu terytorialnego w zakresie subwencji równoważącej i regionalnej – złagodzenie obciążenia janosikowym –ograniczenie wpłat do budżetu państwa z tytułu subwencji regionalnej do 30% dochodów własnych województwa –zmiana ustawy powinna być rozpatrywana także w kontekście podziału środków unijnych w okresie (wyjście z grupy regionów słabiej rozwiniętych – niższa alokacja środków unijnych i wyższy wymagany wkład własny) Zmiana podziału NTS 2 – szansa na perspektywę po 2020 Objęcie części województwa Programem Operacyjnym Polska Wschodnia Realizacja dużych, zintegrowanych projektów w ramach programów krajowych dofinansowanych ze środków unijnych (Kontrakt Terytorialny)

14 Uwagi do projektu Umowy partnerstwa (1/3) Zasadne jest wykorzystanie mechanizmu elastyczności w celu zmniejszenia dysproporcji między kategoriami regionów Zapisy projektu Umowy partnerstwa nie zapewniają wystarczających środków na planowane działania i inwestycje w województwie. Mazowsze oczekuje: –zmniejszenia poziomu ring-fencingów, o których mowa w projekcie UP z 65% alokacji EFRR dla Mazowsza do minimalnego poziomu określonego w projektach rozporządzeń unijnych; –zagwarantowanie wyższego parytetu środków z budżetu krajowego na realizację projektów w ramach Kontraktu Terytorialnego (kraj – 60% SWM – 40%) Nie uwzględniono propozycji województwa w takich kwestiach, jak przyjęcie algorytmu wyznaczania Obszarów Strategicznej Interwencji Polska Wschodnia na poziomie regionów NTS 3, a nie jak dotychczas, na poziomie NTS 2. 14

15 Uwagi do projektu Umowy partnerstwa (2/3) Niedostateczne uwzględnienie uwarunkowań regionalnych; potrzeba uwzględnienia celów strategii rozwoju województwa i wykorzystania RPO do rozwoju potencjałów regionu. Umowa partnerstwa powinna określać, że w ramach Kontraktu terytorialnego negocjowane i uzgadniane będę przedsięwzięcia rozwojowe realizowane w ramach krajowych PO i uzupełniająco w ramach RPO. Nie ma podstaw, aby Kontrakt terytorialny stanowił narzędzie odgórnego programowania RPO. 15

16 Uwagi do projektu Umowy partnerstwa (3/3) Konieczne jest wypracowanie mechanizmów realnej koordynacji między Europejskimi Funduszami Strukturalnymi i Inwestycyjnymi (EFRR, EFS, FS) a EFRROW i EFMR. Umowa partnerstwa powinna przesądzić o głębokiej regionalizacji PROW i PORiM poprzez przekazanie zarządom województw istotnej roli w realizacji tych programów. Nie mają uzasadnienia zaproponowane w Umowie partnerstwa wyższe od wymaganych przez KE poziomy koncentracji środków na wybranych celach tematycznych. Dokument powinien przewidywać maksymalną elastyczność w podziale środków na cele tematyczne, a ring-fencing uwzględniać na poziomach określonych w pakiecie legislacyjnym Opisany w UP system koordynacji między programami operacyjnymi Polityki Spójności jest przeregulowany, m.in. nie jest zasadne powołanie odrębnego Podkomitetu ds. koordynacji EFS oraz celów tematycznych 8-10 i Instytucji Koordynującej EFS. 16

17 17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 1 Wyzwania i kierunki rozwoju województwa mazowieckiego w okresie 2014-2020 a Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa partnerstwa – wstępny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google