Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych"— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
w roku szkolnym 2014/2015

2 INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK 2014/2015
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się przy użyciu Elektronicznego Systemu Rekrutacji, który zostanie udostępniony kandydatom 12 maja o godz. 10:00 pod adresem:

3 Harmonogram działań od 5 maja do 9 maja
Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych, będący uczniami gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę, odbierają w szkołach loginy i hasła do swoich kont.

4 od 12 maja od godz. 10:00 do 23 maja do godz. 15:00
Kandydaci logują się do systemu za pomocą haseł uzyskanych w gimnazjach. Kandydat może wybrać nie więcej niż trzy szkoły (a w nich zaznaczyć dowolną liczbę oddziałów) w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Kandydaci wypełniają i drukują wniosek z systemu. Wydrukowany wniosek, podpisany przez kandydata i jego rodziców/prawnych opiekunów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych kryteriów w przypadku równorzędnych wyników (np. oświadczenie o wielodzietności) kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru.

5 (wyniki sprawdzianów – 13 czerwca o godz. 15.00)
od 27 maja do 6 czerwca Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów do oddziałów wstępnych w liceach ogólnokształcących, prowadzących takie oddziały 27 maja o godz. 12:00, sprawdzian umiejętności językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących przeprowadza się: 29 maja o godz. 10:00 – do oddziałów z językiem francuskim jako drugim językiem nauczania, 3 czerwca o godz. 15:00 – do oddziałów z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania, 4 czerwca o godz. 15:00 – do oddziałów z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania, 5 czerwca o godz. 15:00 – do oddziałów z językiem hiszpańskim jako drugim językiem nauczania, 6 czerwca o godz. 15:00 – do oddziałów z językiem rosyjskim jako drugim językiem nauczania, (wyniki sprawdzianów – 13 czerwca o godz )

6 od 20 czerwca od godz. 10:00 do 24 czerwca do godz. 16:00
Kandydat może zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół, oddziałów lub złożyć wniosek, jeżeli nie dokonał tego w terminie od 12 do 23 maja br. z uzasadnionych przyczyn losowych. W celu wprowadzenia zmiany do systemu należy: z jednym z rodziców (prawnych opiekunów) udać się do szkoły pierwszego wyboru, anulować złożony wniosek i odebrać załączniki, wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować i podpisać wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) nowy wniosek, złożyć nowy wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami do szkoły, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru.

7 25 czerwca godz. 13:00 Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, którzy, z udokumentowanych przyczyn losowych nie przystąpili do sprawdzianu w ustalonym terminie lub dokonali zmiany wyboru na szkołę z oddziałami dwujęzycznymi (wyniki sprawdzianów – 26 czerwca o godz )

8 od 26 czerwca od godz. 14:30 do 27 czerwca do godz. 9:00
Kandydat sprawdza poprawność wprowadzenia przez gimnazjum do systemu: ocen ze świadectwa, ocen z egzaminu gimnazjalnego informacji o innych osiągnięciach, w przypadku stwierdzenia błędów, informuje o tym gimnazjum, które dokona korekty

9 od 27 czerwca od godz. 11:00 do 30 czerwca do godz. 16:00
Kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru kopię świadectwa i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty. Uwaga: Im wcześniej kandydat złoży powyższe dokumenty, tym więcej będzie miał czasu na sprawdzenie w systemie poprawności: wprowadzonych danych i obliczenia punktów, a w przypadku błędu lub nieuwzględnienia osiągnięć, na zgłoszenie tego w szkole pierwszego wyboru.

10 (informacja w systemie zostanie opublikowana
3 lipca do godz. 16:00 Szkoły ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Kandydat sprawdza na listach wywieszonych w szkołach, gdzie został zakwalifikowany do przyjęcia (informacja w systemie zostanie opublikowana po godz. 16:00).

11 od 4 lipca od godz. 8:00 do 7 lipca do godz. 16:00
Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole, do której został zakwalifikowany poprzez złożenie oryginałów: świadectwa, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów w terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły. Oznacza to, że będzie mógł ubiegać się o przyjęcie dopiero w ramach rekrutacji uzupełniającej. Kandydaci do szkół zawodowych otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Zaświadczenie to należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej do 25 sierpnia 2014 r.

12 (informacja w systemie zostanie opublikowana po godz. 16:00).
8 lipca do godz. 16:00 Szkoły ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc). Kandydat sprawdza na liście wywieszonej w szkole czy ZOSTAŁ PRZYJĘTY (informacja w systemie zostanie opublikowana po godz. 16:00).

13 do 29 sierpnia Szkoły, które dysponują wolnymi miejscami przeprowadzają postępowanie uzupełniające. Lista wolnych miejsc będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym.

14 KRYTERIA PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH:
oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wyniki z egzaminu gimnazjalnego, świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, średnia arytmetyczna ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum, tytuł laureata i finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności),

15 KRYTERIA PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH:
pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim i pisemna zgoda rodziców (dotyczy tylko kandydatów do oddziałów sportowych), sprawdzian uzdolnień kierunkowych (dotyczy kandydatów do oddziałów dwujęzycznych lub oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji), zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe), orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z tytułu niepełnosprawności przez poradnię psychologiczno– pedagogiczną (dotyczy kandydatów do części integracyjnej oddziałów integracyjnych).

16 KRYTERIA PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW W PRZYPADKU RÓWNORZĘDNYCH WYNIKÓW:
Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Problemy zdrowotne Opinia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Wielodzietność rodziny kandydata Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, opatrzone klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania”. Niepełnosprawność: kandydata, jednego z rodziców kandydata, obojga rodziców kandydata, lub rodzeństwa kandydata. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

17 Wymienione dokumenty można składać w postaci:
oryginału, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, (zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata, oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

18 PUNKTY: (Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2014 r.)
200 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym. 100 punktów za egzamin gimnazjalny przeprowadzony w ostatnim roku nauki z: - języka polskiego, - historii i wiedzy o społeczeństwie, - matematyki, - przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki, - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Do przeliczania wyników na punkty przyjmuje się współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70%, co daje w rekrutacji 14 punktów, 100% to 20 punktów w rekrutacji).

19 PUNKTY: (Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2014 r.)
100 punktów za oceny na świadectwie z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć wskazanych przez szkołę: - stopień celujący - 18 punktów, - stopień bardzo dobry - 14 punktów, - stopień dobry - 10 punktów, - stopień dostateczny - 6 punktów, - stopień dopuszczający - 2 punkty.

20 Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
13 punktów - za tytuł finalisty, w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, lub za tytuł laureata innego konkursu, organizowanego przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim. Finalista lub laureat więcej niż jednego konkursu uzyskuje również 13 punktów.

21 Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje również 7 punktów.
Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum: 7 punktów - za tytuł finalisty, w co najmniej jednym konkursie organizowanym przez kuratora oświaty. Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje również 7 punktów. W przypadku przyznania 13 punktów nie przyznaje się 7 punktów. 5 punktów - niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

22 Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
2 punkty - niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu powiatowym. 2 punkty - za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

23 2 punkty - za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.
Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum: 2 punkty - za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem. do 6 punktów – za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku, uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).

24 Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe dla stopni: - stopień celujący - 6 punktów, - stopień bardzo dobry - 5 punktów, - stopień dobry - 4 punkty, - stopień dostateczny - 3 punkty, - stopień dopuszczający - 2 punkty.

25 Materiał opracowany na podstawie:
ZARZĄDZENIA Nr 6 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 Załączniki do zarządzenia: Nr 1 – wykazy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych dla gimnazjalistów; Nr 2 – wykazy olimpiad dla gimnazjalistów; Nr 4 – wykaz dyscyplin sportowych uwzględnianych w procesie rekrutacji. Treść zarządzenia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakładce dla rodziców i uczniów/rekrutacja do szkół. Harmonogram działań gimnazjalisty oraz informacje dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dostępne są na stronie Serwisu Biura Edukacji m.st. Warszawa edukacja.warszawa.pl w zakładce rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych


Pobierz ppt "Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google