Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEMY INFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEMY INFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI
dr Kamilla Kurczewska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Katedra Prawa Administracyjnego

2 INFORMACJE NA TEMAT PRZEDMIOTU

3 PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Zmiany społeczno-technologiczne
wykład PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Zmiany społeczno-technologiczne

4 Generowanie, gromadzenie, przechowywanie, interpretowanie informacji
Zmiany technologiczne Generowanie, gromadzenie, przechowywanie, interpretowanie informacji Generowanie, gromadzenie, przechowywanie, interpretowanie informacji Koszt jednostki obliczeniowej pomiędzy 1997 – 2000 spadł 50 000x (1Mgh 7500 S – do 15 centów) Kost gromadzenia informacji objętości 1 megabitu – 30 000x Przesłanie biliona bitów - o 1 250 000 x Spadek kosztów transakcyjnych (1860 koszt przesłania dwóch słów 40 S, obecnie za tyle można przesłać całą zawartość Library of Congress) Technologie informacyjne i komunikacyjne odpowiadają za około jedną czwartą wzrostu PKB oraz za 40% wzrostu produktywności w Unii Europejskiej. Źródło: komunikat Komisji Europejskiej. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa administracyjnego WSIiZ w Rzeszowie

5 ZMIANY TECHNOLOGICZNE/SPOŁECZNE
Społeczeństwo rolnicze /neolit/ Społeczeństwo przemysłowe /XVIII w./ Społeczeństwo informacyjne /lata 70 XX w./ Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa administracyjnego WSIiZ w Rzeszowie

6 Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo sieciowe
Społeczeństwo wiedzy Społeczeństwo sieciowe Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa administracyjnego WSIiZ w Rzeszowie

7 Obszar prawa cywilnego Obszar prawa administracyjnego
ZMIANY PRAWA Obszar prawa cywilnego Obszar prawa karnego Obszar prawa administracyjnego Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa administracyjnego WSIiZ w Rzeszowie

8 PODSTAWOWE ZAGADNIENIA
wykład PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Dokumenty strategiczne

9 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa administracyjnego WSIiZ w Rzeszowie

10 strategia http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20130000136
Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa administracyjnego WSIiZ w Rzeszowie

11 strategia http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20120000882
Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa administracyjnego WSIiZ w Rzeszowie

12 Strategia długookresowa rozwoju Polski
Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa administracyjnego WSIiZ w Rzeszowie

13 PROGRAM ZINTEGROWANEJ INFORMATYZACJI PAŃSTWA
Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie

14 Podstawowe zasady oraz postulaty rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
Rozwojowi społeczeństwa informacyjnego w Polsce powinny trwale towarzyszyć: 1. Dostępność, bezpieczeństwo i zaufanie – możliwość uzyskania dostępu do rzetelnej informacji lub bezpiecznej usługi niezbędnej obywatelowi oraz przedsiębiorcy. 2. Otwartość i różnorodność – brak preferencji i brak dyskryminacji w dostępie do informacji, a w szczególności do informacji publicznej. 3. Powszechność i akceptowalność – dążenie, aby udział w dobrach społeczeństwa informacyjnego był oczywisty i jak najszerszy, a także by oferta produktów i usług społeczeństwa informacyjnego była maksymalnie szeroka. 4. Komunikacyjność i interoperacyjność – zapewnienie dotarcia do pożądanej informacji w sposób bezpieczny, szybki i prosty. Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa administracyjnego WSIiZ w Rzeszowie

15 Podstawowe zasady oraz postulaty rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
Przeprowadzona analiza szans i zagrożeń oraz możliwości i ograniczeń w rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce doprowadziła do sformułowania poniższego katalogu niezbędnych postulatów, których realizacja bezpośrednio warunkuje powodzenie realizacji Strategii I. Stworzenie warunków sprawnego rozwoju oraz funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego II. Zapewnienie powszechnego dostępu do usług i treści w sieciach Informacyjnych III. Szersze wykorzystanie nowych technologii w celu podniesienia efektywności, innowacyjności i konkurencyjności gospodarki oraz współpracy firm IV. Stworzenie warunków prawno-ekonomicznych i organizacyjnych do zbudowania i powszechnego wykorzystania bezpiecznych sieci komunikacji cyfrowej Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa administracyjnego WSIiZ w Rzeszowie

16 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa administracyjnego WSIiZ w Rzeszowie

17 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W POLSCE 2013 OCENA REALIZACJI STRATEGII
Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa administracyjnego WSIiZ w Rzeszowie

18 Podstawowe zagadnienia
Zasady gospodarowania informacją 18

19 1. Podstawy informacyjne demokratycznego państwa i gospodarki rynkowej
1.1. Społeczny ład informacyjny jako podstawa demokratycznego państwa i gospodarki rynkowej 1.2. Kształtowanie społecznego ładu informacyjnego jako proces społeczno-polityczny 1.3. Cywilizacyjne uwarunkowania społecznego ładu informacyjnego 1.4. Prawo do prawdy jako prawo człowieka i podstawa społecznego ładu informacyjnego 1.5. Prawo do informacji jako prawo obywatelskie 1.6. Obowiązki informacyjne państwa względem obywateli i sposoby ich realizacji 1.7. Społeczne bezpieczeństwo informacyjne 1.8. Społeczna luka informacyjna 1.9. Rola nauki w kształtowaniu społecznego ładu informacyjnego

20 2. Społeczne funkcje informacji
2.1. Pięć społecznych funkcji informacji 2.2. Hierarchia społecznych funkcji informacji 2.3. Funkcja odwzorowania rzeczywistooeci 2.4. Funkcja tworzenia zasobów wiedzy 2.5. Funkcja decyzyjna informacji 2.6. Funkcja sterująca informacji 2.7. Funkcja konsumpcyjna

21 3. Ekonomiczne funkcje informacji
3.1. Specyfikacja ekonomicznych funkcji informacji 3.2. Informacja jako zasób ekonomiczny 3.3. Informacja jako czynnik wytwórczy 3.4. Informacja jako produkt 3.5. Informacja jako wyrób 3.6. Informacja jako usługa 3.7. Informacja jako towar 3.8. Informacja jako dobro konsumpcyjne 3.9. Informacja jako dobro publiczne 3.10. Informacja jako infrastruktura państwa i gospodarki

22 4. Modele państwa (w aspekcie gospodarowania informacją)
4.1. Cel i kryteria budowy modeli informacyjnych państwa 4.2. Specyfikacja modeli informacyjnych współczesnego państwa 4.3. Politokracja 4.4. Elitokracja 4.5. Biurokracja 4.6. Demagokracja 4.7. Ksenokracja

23 5. Definicja infrastruktury informacyjnej państwa
5.1. Pojęcie infrastruktury informacyjnej 5.2. Kryteria wyróżniające infrastrukturalne zasoby, procesy i systemy informacyjne państwa 5.3. Infrastruktura informacyjna państwa jako wyznacznik poziomu rozwoju kraju 5.4. Modele instytucjonalne infrastruktury informacyjnej państwa 5.5. Funkcje infrastruktury informacyjnej państwa 5.6. Obowiązki organów państwa względem infrastruktury Informacyjnej 5.7. Wpływ nowoczesnych technologii informacyjnych na model infrastruktury informacyjnej państwa

24 6. Warstwy infrastruktury informacyjnej państwa
6.1. Potrzeba modelu infrastruktury informacyjnej państwa 6.2. Warstwy infrastruktury informacyjnej państwa 6.3. Ogólna charakterystyka warstw infrastruktury informacyjnej państwa 6.4. Powiązania między warstwami infrastruktury informacyjnej

25 7. Język urzędowy 7.1. Język jako podstawowy system metainformacyjny 7.2. Język naturalny jako podstawa komunikacji społecznej 7.3. Modele języków urzędowych 7.4. Język urzędowy jako metasystem i metastandard 7.5. Funkcje języka ojczystego jako języka urzędowego w infrastrukturze informacyjnej państwa 7.6. Język urzędowy a języki etniczne 7.7. International English jako język komunikacji międzynarodowej

26 10. Bazowe standardy informacyjne
10.1. Infrastrukturalny charakter standardów informacyjnych 10.2. Pojęcie bazowego standardu informacyjnego 10.3. Proces stanowienia bazowych standardów informacyjnych 10.4. Uwarunkowania standaryzacji informacji w państwie 10.5. Rodzaje bazowych standardów informacyjnych 10.6. Granice standaryzacji infrastruktury informacyjnej państwa 10.7. Priorytety standaryzacji infrastruktury informacyjnej państwa

27 11. Języki wyspecjalizowane
11.1. Języki wyspecjalizowane jako standardy informacyjne 11.2. Standardowe formy języków wyspecjalizowanych 11.3. Nomenklatura 11.4. Typologia 11.5. Klasyfikacja 11.6. Systematyka 11.7. Skorowidz 11.8. Tezaurus 11.9. Słownik Obowiązki państwa w zakresie standaryzacji i koordynacji języków wyspecjalizowanych

28 12. Powszechne systemy identyfikacji
12.1. Identyfikacja ludzi, jednostek organizacyjnych i terytorium podstawą społecznego ładu informacyjnego 12.2. Podejoecia do identyfikacji osób, jednostek organizacyjnych i terytorium 12.3. Rodzaje powszechnych systemów identyfikacji 12.4. Powszechne systemy identyfikacji osób fizycznych 12.5. Powszechne systemy identyfikacji jednostek organizacyjnych 12.6. Problemy harmonizacji identyfikacji jednostek organizacyjnych w skali globalnej 12.7. Identyfikacja terytorium 12.8. Harmonizacja pierwotnych systemów identyfikacji jako warunek efektywnej informatyzacji w sektorze publicznym

29 13. Systemy informacji publicznej
13.1. Pojęcie, rodzaje i funkcje systemów informacji publicznej w infrastrukturze informacyjnej 13.2. Publiczna informacja prawno-organizacyjna 13.3. Publiczna informacja naukowo-techniczna 13.4. Publiczny system informacji bibliotecznej 13.5. Publiczna informacja statystyczna 13.6. Publiczne systemy monitoringu oerodowiska naturalnego, społecznego i ekonomicznego 13.7. Publiczna informacja lokalna

30 14. Infrastrukturalne systemy informacyjne organów państwa
14.1. Infrastrukturalny charakter systemów informacyjnych organów państwa 14.2. Klasyfikacje infrastrukturalnych systemów informacyjnych organów państwa 14.3. Otwarte i zamknięte systemy informacyjne organów państwa 14.4. Rodzaje ogólnokrajowych informacyjnych systemów infrastrukturalnych organów państwa 14.5. Ogólnokrajowe rejestry administracyjne 14.6. Ewidencje administracyjne 14.7. Wpływ technologii teleinformatycznych na rejestry i ewidencje administracyjne 14.8. Administracyjne systemy informacyjne o zasięgu powszechnym 14.9. Wewnętrzne systemy informacyjne organów władzy i administracji publicznej

31 18. Infrastrukturalne zasoby informacyjne państwa
18.1. Pojęcie infrastrukturalnego zasobu informacyjnego państwa 18.2. Systemy przechowywania infrastrukturalnych zasobów informacyjnych państwa 18.3. Kryteria identyfikacji infrastrukturalnych zasobów informacyjnych 18.4. Metainformacja i parainformacja jako zasób infrastrukturalny Państwa 18.5. Zarządzanie infrastrukturalnymi zasobami informacyjnymi w warunkach technologii teleinformatycznych

32 19. Zewnętrzna infrastruktura informacyjna państwa
19.1. Pojęcie zewnętrznej infrastruktury informacyjnej państwa 19.2. Zewnętrzne zasoby i systemy zintegrowane i autonomiczne 19.3. Międzynarodowe uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju infrastruktury informacyjnej państwa 19.4. Obszary infrastruktury informacyjnej państwa a procesy integracji ekonomicznej i politycznej 19.5. Rola państwa w kształtowaniu zewnętrznej warstwy infrastruktury informacyjnej 20. Strategie rozwoju infrastruktury informacyjnej państwa w warunkach globalizacji

33 Podstawowe zagadnienia
System informacyjny Komputeryzacja systemów informacyjnych System informatyczny Standardy systemów informatycznych dla administracji 33

34 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie
Dziękuję za uwagę Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Pobierz ppt "SYSTEMY INFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google