Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚRODOWISKO A ZDROWIE Program Wieloletni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚRODOWISKO A ZDROWIE Program Wieloletni."— Zapis prezentacji:

1 ŚRODOWISKO A ZDROWIE Program Wieloletni

2 ŚRODOWISKO A ZDROWIE PRODUKTY
1.0.0 WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ROZPOZNAWANIA, KWANTYFIKACJI I OCENY ZAGROŻEŃ ZDROWIA ZWIĄZANYCH Z NARAŻENIEM NA SZKODLIWE CZYNNIKI ŚRODOWISKA 2.0.0 STYMULOWANIE, PROGRAMOWANIE, WDRAŻANIE I OCENA SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ NA RZECZ ŚRODOWISKA I ZDROWIA 1.1.0 Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu informacyjnego o środowisku i zdrowiu 2.1.0 Programowanie i wdrażanie polityki administracji państwowej samorządowej na rzecz środowiska i zdrowia 2.2.0 Stymulowanie i wdrażanie działań w odniesieniu do segmentów środowiska 2.3.0 Stymulowanie i wdrażanie działań w sektorach gospodarczych 1.1.4 INFO 2.1.1 STRATEG 2.1.2 RYZYKO 2.1.3 OCENY 2.1.6 EDU 2.1.7 LOKALNY 2.2.1 WODA 2.2.2 TER - POP 2.3.3 TRANSPORT PRODUKTY PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI RAPORTU KOŃCOWEGO PROJEKTU

3 INFO - zadanie 1.1.4 UTWORZENIE I WDROŻENIE SYSTEMU PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O STANIE ŚRODOWISKA I ZDROWIA DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ Produkty: Założenia krajowego systemu zbierania i przekazywania informacji z zakresu środowiska i zdrowia Wskazania do strategii informatyzacji urzędów administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli Model systemu informacji o środowisku i zdrowiu

4 STRATEG – zadanie 2.1.1 WŁĄCZANIE ZAGADNIEŃ ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO DO STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU KRAJU Produkty: Metoda oceny efektywności zarządzania ekologicznego w kształtowaniu warunków zdrowia środowiskowego Katalog instrumentów, zasad i procedur zarządzania ekologicznego przydatnych w kształtowaniu zdrowia środowiskowego

5 RYZYKO – zadanie 2.1.2 WDRAŻANIE METOD ANALIZY ŚRODOWISKOWEGO RYZYKA ZDROWOTNEGO DO USTALANIA I KONTROLI PRZESTRZEGANIA NORMATYWÓW ŚRODOWISKOWYCH Produkty Sformułowanie zaleceń dotyczących wykorzystania oceny ryzyka w kształtowaniu prawa i procedur administracyjnych w zakresie zarządzania środowiskiem Opracowanie informatora na temat możliwości i sposobów wykorzystania oceny ryzyka w procesach zarządzania środowiskiem

6 OCENY – zadanie 2.1.3 OPRACOWANIE ZASAD I PROCEDUR ORAZ WDRAŻANIE OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ZDROWIE W RAMACH OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Produkty: Procedura Ocen Oddziaływania na Środowisko uwzględniająca ocenę wpływu na zdrowie Poradnik sporządzania prognoz i raportów oddziaływania na środowisko w zakresie środowiskowych zagrożeń zdrowotnych Program szkoleniowy dla administracji publicznej i wykonawców ocen Pilotowe warsztaty szkoleniowe dla administracji publicznej

7 EDU – zadanie 2.1.6 PROMOCJA DZIAŁAŃ NA RZECZ ŚRODOWISKA I ZDROWIA WŚRÓD ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WŁADZ SAMORZĄDOWYCH, ŚRODOWISK GOSPODARCZYCH, ŚRODOWISK NAUKOWYCH, ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH I KONSUMENCKICH Produkty: Program kampanii promocyjnej Wyniki sondażu o stanie wiedzy, poglądach, dotychczasowych działaniach, percepcji komunikowania ryzyka zdrowotnego w odniesieniu do środowiskowych zagrożeń zdrowia Materiały informacyjno-promocyjne: E-biuletyn Strona WWW Ulotka tematyczna Pakiety informacyjne Program szkoleniowy dla grup celowych Pilotowe warsztaty szkoleniowe dla grup celowych Konferencja promocyjno-informacyjna

8 LOKALNY – zadanie 2.1.7 OPRACOWANIE I WDROŻENIE MODELOWEGO, LOKALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ŚRODOWISKA I ZDROWIA Produkty: Przegląd doświadczeń i modelowych rozwiązań krajów europejskich i północnoamerykańskich Wytyczne sporządzania lokalnego planu działań na rzecz środowiska i zdrowia na szczeblu powiatu i gminy Pilotowe wdrożenie programu na rzecz środowiska i zdrowia dla przykładowego powiatu (gminy) Poradnik sporządzania lokalnego planu działań na rzecz środowiska i zdrowia na szczeblu powiatu i gminy, z uwzględnieniem specyfiki charakteru społeczno-gospodarczego Pilotowe seminarium informacyjne dla administracji lokalnej Mapa potencjału emisyjnego powierzchni ziemi, powodowanego czynnikami naturalnymi (pylenie wtórne)

9 „O OCHRONIE I UŻYTKOWANIU RZEK I JEZIOR GRANICZNYCH”
WODA – zadanie 2.2.1 REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROTOKOŁU „WODA I ZDROWIE” DO KONWENCJI Z 1992 R. „O OCHRONIE I UŻYTKOWANIU RZEK I JEZIOR GRANICZNYCH” Produkty: Wytyczne dla stacji uzdatniania dotyczące ograniczenia powstawania związków z grupy THM (poradnik metodyczny) Baza przedsiębiorstw wodociągowych dostarczających wodę do picia do konsumentów oraz charakterystyka systemów dystrybucji Baza danych dotyczących ubocznych produktów dezynfekcji (THM) oznaczanych w wodzie uzdatnionej

10 TER-POP – zadanie 2.2.2 STWORZENIE SYSTEMU ZAPEWNIAJĄCEGO FUNKCJONALNE WYKORZYSTANIE TERENÓW ZDEGRADOWANYCH Produkty: Schemat ideowy modelu zarządzania terenami poprzemysłowymi Warunki brzegowe (prawne, organizacyjne, instytucjonalne) Przykłady łańcucha decyzyjnego (UE, USA)

11 TRANSPORT – zadanie 2.3.3 REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KARTY
„TRANSPORT, ŚRODOWISKO I ZDROWIE” Zadanie 1 Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem dużych przejść granicznych Produkty: Procedura szacowania populacji narażonej na oddziaływanie hałasu z ruchu i infrastruktury dużych przejść granicznych Raport oceny narażenia zdrowia mieszkańców terenów przygranicznych Raport z zadania w odniesieniu do Karty „Transport, Środowisko i Zdrowie”

12 TRANSPORT – zadanie 2.3.3 REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KARTY
„TRANSPORT, ŚRODOWISKO I ZDROWIE” Zadanie 2 Opracowanie metody szacowania liczebności populacji zamieszkującej tereny położone wzdłuż drogowych tras komunikacyjnych, narażonej na działania hałasu emitowanego przez ruch drogowy Produkty: Model szacowania liczebności populacji narażonej na oddziaływanie hałasu komunikacyjnego Instrukcja metody szacowania liczebności populacji narażonej na oddziaływanie hałasu komunikacyjnego


Pobierz ppt "ŚRODOWISKO A ZDROWIE Program Wieloletni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google