Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytety polskiej polityki innowacyjności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytety polskiej polityki innowacyjności"— Zapis prezentacji:

1 Priorytety polskiej polityki innowacyjności
Beata Jaczewska Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Warszawa,

2 Ocena innowacyjności polskiej gospodarki
Wzrost nakładów ponoszonych przez przedsiębiorców na działalność innowacyjną w przemyśle (o 25%) Nieznaczny wzrost udziału przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną (z 31,7% do 31,8%) Przeważające finansowanie wydatków B+R ze środków publicznych (56,1%) Niski stopień współpracy sfery nauki z gospodarką Niska świadomość odnośnie do kluczowej roli innowacji

3 European Innovation Scoreboard Summary Innovation Index 2009

4 SII a jego średni roczny wzrost

5 Bariery innowacyjności w Polsce
Wysokie koszty realizacji inwestycji technologicznych – utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności dla MSP Słabo rozwinięta infrastruktura komercjalizacji prac B+R (w skali kraju) + nadal słabe IOB Wysokie ryzyko inwestowania w innowacje Niskie wzajemne zainteresowanie współpracą instytucji badawczych z przedsiębiorstwami Trudności w dostępie do innowacyjnych rozwiązań wypracowanych przez sferę nauki – brak informacji Duże obciążenia regulacyjne

6 Znaczenie innowacji w Strategii UE2020
Priorytet UE2020 – zwiększenie roli wiedzy i innowacji jako sił napędowych przyszłego rozwoju -smart growth 3% PKB UE na inwestycje w badania i rozwój „Unia innowacji” – projekt przewodni na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu do finansowania B+R (ERA, koncentracja badań, patent, dostęp do kapitału, ułatwienia w dostępie do funduszy strukturalnych, wspieranie kreatywności, nauki na kierunkach ścisłych i technicznych) European Research and Innovation Plan

7 Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013
SYSTEM INSTYTUCJONALNY I PRAWNY KADRA DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI BADANIA NA RZECZ GOSPO- DARKI WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA DLA INNOWACJI KAPITAŁ INNOWACJE PRZEDSIĘBIORSTWO INFRASTRUKTURA DLA INNOWACJI

8 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki
Cel – wysoce konkurencyjna gospodarka oparta na wiedzy i współpracy Kluczem do stałego i szybkiego rozwoju gospodarczego są: maksymalizacja efektywności wykorzystania zasobów (wiedzy, kapitału, pracy i surowców) wzrost innowacyjności

9 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki
Zasady horyzontalne: Partnerska współpraca Efektywna alokacja zasobów/ gospodarowanie w obiegu Zarządzanie strategiczne/odpowiedzialne przywództwo Kreowanie wiedzy

10 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki
Działania strategiczne ujęte w dwóch obszarach: uwarunkowania rozwoju - stabilne warunki makroekonomiczne, stabilny system prawa, wysoka jakość infrastruktury, efektywność zasobów – efektywność pracy, wiedzy, kapitału oraz wykorzystania zasobów naturalnych.

11 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki
działania konieczne działania bezpośrednie Uwarunkowania rozwoju Efektywność zasobów Promocja gospodarki

12 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki
Efektywność zasobów Uwarunkowania rozwoju Nowoczesny rynek pracy Dostosowanie kształcenia Planowanie długookresowe Kształtowanie postaw Prosty system podatkowy Konsolidacja fin. publ. Efektywność pracy Poziom nauki Stabilne warunki makroekonomiczne Kapitał relacyjny i społeczny Poprawa jakości administracji Otoczenie wiedzy Uproszczenie regulacji gosp. Dostęp do kapitału dla MSP Efektywność wiedzy Uproszczenie systemu prawnego Rynki wiodące Formy wsparcia- jak i na co Stabilny system prawa Dostęp do infr. B+R Zielona ścieżka Efektywność kapitału Rozwój infr. technicznej Przemysł środowiskowy Zwiększanie efektywności infr. Świadomość Wysoka jakość infrastruktury Efektywność wykorzyst. zasobów nat. Internacjonalizacja przedsiębiorstw Przyciąganie BIZ Promocja gospodarki

13 Przyszłość polityki innowacyjności
Zmiana podejścia do innowacji i innowacyjności – innowacje jako proces zachodzący w organizacjach na poziomie tworzenia nowych produktów oraz lepszego dostosowania struktury organizacyjnej. Nowe formy innowacji: Innowacje nietechnologiczne (organizacyjne, marketingowe) User-driven innovation Open innovation Social innovation

14 Przyszłość polityki innowacyjności
Innowacje a wyzwania społeczne: Zmiany klimatu Bezpieczeństwo energetyczne Starzenie się społeczeństw Bezpieczeństwo Konieczność ewaluacji istniejących instrumentów wsparcia

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Priorytety polskiej polityki innowacyjności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google