Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytety polskiej polityki innowacyjności Beata Jaczewska Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 29.06.2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytety polskiej polityki innowacyjności Beata Jaczewska Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 29.06.2010."— Zapis prezentacji:

1 Priorytety polskiej polityki innowacyjności Beata Jaczewska Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 29.06.2010

2 Ocena innowacyjności polskiej gospodarki Wzrost nakładów ponoszonych przez przedsiębiorców na działalność innowacyjną w przemyśle (o 25%) Wzrost nakładów ponoszonych przez przedsiębiorców na działalność innowacyjną w przemyśle (o 25%) Nieznaczny wzrost udziału przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną (z 31,7% do 31,8%) Nieznaczny wzrost udziału przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną (z 31,7% do 31,8%) Przeważające finansowanie wydatków B+R ze środków publicznych (56,1%) Przeważające finansowanie wydatków B+R ze środków publicznych (56,1%) Niski stopień współpracy sfery nauki z gospodarką Niski stopień współpracy sfery nauki z gospodarką Niska świadomość odnośnie do kluczowej roli innowacji Niska świadomość odnośnie do kluczowej roli innowacji

3 European Innovation Scoreboard Summary Innovation Index 2009

4 SII a jego średni roczny wzrost

5 Bariery innowacyjności w Polsce Wysokie koszty realizacji inwestycji technologicznych – utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności dla MSP Wysokie koszty realizacji inwestycji technologicznych – utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności dla MSP Słabo rozwinięta infrastruktura komercjalizacji prac B+R (w skali kraju) + nadal słabe IOB Słabo rozwinięta infrastruktura komercjalizacji prac B+R (w skali kraju) + nadal słabe IOB Wysokie ryzyko inwestowania w innowacje Wysokie ryzyko inwestowania w innowacje Niskie wzajemne zainteresowanie współpracą instytucji badawczych z przedsiębiorstwami Niskie wzajemne zainteresowanie współpracą instytucji badawczych z przedsiębiorstwami Trudności w dostępie do innowacyjnych rozwiązań wypracowanych przez sferę nauki – brak informacji Trudności w dostępie do innowacyjnych rozwiązań wypracowanych przez sferę nauki – brak informacji Duże obciążenia regulacyjne Duże obciążenia regulacyjne

6 Znaczenie innowacji w Strategii UE2020 Priorytet UE2020 – zwiększenie roli wiedzy i innowacji jako sił napędowych przyszłego rozwoju - smart growth Priorytet UE2020 – zwiększenie roli wiedzy i innowacji jako sił napędowych przyszłego rozwoju - smart growth 3% PKB UE na inwestycje w badania i rozwój Unia innowacji – projekt przewodni na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu do finansowania B+R (ERA, koncentracja badań, patent, dostęp do kapitału, ułatwienia w dostępie do funduszy strukturalnych, wspieranie kreatywności, nauki na kierunkach ścisłych i technicznych)Unia innowacji – projekt przewodni na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu do finansowania B+R (ERA, koncentracja badań, patent, dostęp do kapitału, ułatwienia w dostępie do funduszy strukturalnych, wspieranie kreatywności, nauki na kierunkach ścisłych i technicznych) European Research and Innovation Plan European Research and Innovation Plan

7 Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013 KADRA DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI BADANIA NA RZECZ GOSPO- DARKI WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA DLA INNOWACJI KAPITAŁ NA INNOWACJE SYSTEM INSTYTUCJONALNY I PRAWNY INFRASTRUKTURA DLA INNOWACJI PRZEDSIĘBIORSTWO

8 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Cel – wysoce konkurencyjna gospodarka oparta na wiedzy i współpracy Kluczem do stałego i szybkiego rozwoju gospodarczego są: maksymalizacja efektywności wykorzystania zasobów (wiedzy, kapitału, pracy i surowców) wzrost innowacyjności

9 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Zasady horyzontalne: Partnerska współpraca Partnerska współpraca Efektywna alokacja zasobów/ gospodarowanie w obiegu Efektywna alokacja zasobów/ gospodarowanie w obiegu Zarządzanie strategiczne/odpowiedzialne przywództwo Zarządzanie strategiczne/odpowiedzialne przywództwo Kreowanie wiedzy Kreowanie wiedzy

10 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Działania strategiczne ujęte w dwóch obszarach: uwarunkowania rozwoju - stabilne warunki makroekonomiczne, stabilny system prawa, wysoka jakość infrastruktury, efektywność zasobów – efektywność pracy, wiedzy, kapitału oraz wykorzystania zasobów naturalnych.

11 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Uwarunkowania rozwojuEfektywność zasobów Promocja gospodarki działania koniecznedziałania bezpośrednie

12 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Uwarunkowania rozwoju Promocja gospodarki Efektywność zasobów Stabilne warunki makroekonomiczne Konsolidacja fin. publ. Prosty system podatkowy Uproszczenie systemu prawnego Uproszczenie regulacji gosp. Rozwój infr. technicznej Zwiększanie efektywności infr. Efektywność pracy Przyciąganie BIZ Internacjonalizacja przedsiębiorstw Planowanie długookresowe Poprawa jakości administracji Dostęp do infr. B+R Stabilny system prawa Wysoka jakość infrastruktury Efektywność wiedzy Efektywność kapitału Efektywność wykorzyst. zasobów nat. Nowoczesny rynek pracy Dostosowanie kształcenia Kształtowanie postaw Poziom nauki Kapitał relacyjny i społeczny Otoczenie wiedzy Dostęp do kapitału dla MSP Rynki wiodące Formy wsparcia- jak i na co Zielona ścieżka Przemysł środowiskowy Świadomość

13 Przyszłość polityki innowacyjności Zmiana podejścia do innowacji i innowacyjności – innowacje jako proces zachodzący w organizacjach na poziomie tworzenia nowych produktów oraz lepszego dostosowania struktury organizacyjnej. Nowe formy innowacji: Innowacje nietechnologiczne (organizacyjne, marketingowe) User-driven innovation Open innovation Social innovation

14 Przyszłość polityki innowacyjności Innowacje a wyzwania społeczne: Zmiany klimatu Bezpieczeństwo energetyczne Starzenie się społeczeństw Bezpieczeństwo Konieczność ewaluacji istniejących instrumentów wsparcia

15 Dziękuję za uwagę Beata.Jaczewska@mg.gov.pl www.mg.gov.pl


Pobierz ppt "Priorytety polskiej polityki innowacyjności Beata Jaczewska Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 29.06.2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google