Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Światowy Dzień Statystyki 2010-10-20 Statystyka publiczna we współczesnym świecie Józef Oleński Uniwersytet Warszawski i Główny Urząd Statystyczny Uroczysta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Światowy Dzień Statystyki 2010-10-20 Statystyka publiczna we współczesnym świecie Józef Oleński Uniwersytet Warszawski i Główny Urząd Statystyczny Uroczysta."— Zapis prezentacji:

1 Światowy Dzień Statystyki 2010-10-20 Statystyka publiczna we współczesnym świecie Józef Oleński Uniwersytet Warszawski i Główny Urząd Statystyczny Uroczysta Sesja Rady Statystyki GUS Warszawa, 18-10-2010

2 Organizacja Narodów Zjednoczonych na 64 sesji Zgromadzenia Ogólnego w dniu 10 czerwca 2010 r. przyjęła rezolucję ustanawiającą Światowy Dzień Statystyki 2010 10 20 Misja statystyki publicznej Monitorowanie procesów rozwoju społecznego – gospodarczego we współczesnym świecie i służba informacyjna społeczeństwom krajów i społeczności międzynarodowej

3 Współczesny świat wymaga wzmocnienia potencjału statystycznego dla sprostania nowym wyzwaniom i potrzebom informacyjnym społeczeństw, gospodarek, państw i organizacji międzynarodowych Współczesny świat wymaga wzmocnienia potencjału statystycznego dla sprostania nowym wyzwaniom i potrzebom informacyjnym społeczeństw, gospodarek, państw i organizacji międzynarodowych Globalizacja Globalizacja Instytucjonalizacja Instytucjonalizacja Infrastrukturalizacja rozwoju Infrastrukturalizacja rozwoju Metropolizacja Metropolizacja Oderwanie sektora finansowego od sfery realnej Oderwanie sektora finansowego od sfery realnej Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne Gospodarka oparta na wiedzy Gospodarka oparta na wiedzy Rola sektora informacyjnego i środków masowego przekazu Rola sektora informacyjnego i środków masowego przekazu

4 Globalizacja Globalne rynki i sektory gospodarki Globalne rynki i sektory gospodarki Globalne podmioty gospodarcze i społeczne Globalne podmioty gospodarcze i społeczne Rozmyte granice ekonomiczne i społeczne państw Rozmyte granice ekonomiczne i społeczne państw Globalne regulacje instytucjonalne określające ramy suwerennych decyzji państw Globalne regulacje instytucjonalne określające ramy suwerennych decyzji państw Decyzje i działania organów państwowych i podmiotów społeczno – gospodarczych wymagają informacji o zakresie globalnym Decyzje i działania organów państwowych i podmiotów społeczno – gospodarczych wymagają informacji o zakresie globalnym

5 Instytucjonalizacja Głęboki interwencjonizm instytucjonalny w skali Głęboki interwencjonizm instytucjonalny w skali globalnej, regionalnej, państwowej, sektorowej globalnej, regionalnej, państwowej, sektorowej Akt prawny – podstawą decyzji i operatywnego zarządzania Akt prawny – podstawą decyzji i operatywnego zarządzania Biurokratyzacja i kauzyperdyzacja (tylko procedury zapisane w formie prawa są dozwolone) paraliżują aktywność, sprzyjają korupcji i stymulują szarą strefę w skali makro Biurokratyzacja i kauzyperdyzacja (tylko procedury zapisane w formie prawa są dozwolone) paraliżują aktywność, sprzyjają korupcji i stymulują szarą strefę w skali makro Numerologia ekonomiczna i społeczna oparta o oficjalne dane statystyczne - podstawą decyzjiNumerologia ekonomiczna i społeczna oparta o oficjalne dane statystyczne - podstawą decyzji Neomonopolizacja w oparciu o prawoNeomonopolizacja w oparciu o prawo Wzrost znaczenia sektora publicznego w gospodarce Wzrost znaczenia sektora publicznego w gospodarce Redukcja wolnego rynku do targowiska i bazaru Redukcja wolnego rynku do targowiska i bazaru

6 Infrastrukturalizacja rozwoju O bezpieczeństwie kraju decyduje dostęp do zasobów o znaczeniu strategicznym O bezpieczeństwie kraju decyduje dostęp do zasobów o znaczeniu strategicznym O rozwoju kraju, regionu, branży decyduje infrastruktura O rozwoju kraju, regionu, branży decyduje infrastruktura Techniczna: transportowa, energetyczna Techniczna: transportowa, energetyczna Społeczna Społeczna Prawno-organizacyjna Prawno-organizacyjna Informacyjna Informacyjna Decydujące są infrastruktury: Decydujące są infrastruktury: informacyjna informacyjna prawno – organizacyjna prawno – organizacyjna O suwerenności kraju decyduje nadzór nad systemami infrastrukturalnymi O suwerenności kraju decyduje nadzór nad systemami infrastrukturalnymi

7 Metropolizacja rozwoju W metropoliach koncentrują się zasoby determinujące rozwój W metropoliach koncentrują się zasoby determinujące rozwój Centra polityczne i administracyjne Centra polityczne i administracyjne Nauka Nauka Edukacja na poziomie uniwersyteckim Edukacja na poziomie uniwersyteckim Centra decyzyjne gospodarki Centra decyzyjne gospodarki Metropolie Metropolie Lokalne Lokalne Krajowe Krajowe Regionalne - międzynarodowe Regionalne - międzynarodowe Globalne - światowe Globalne - światowe Rozwój metropolii dzięki transferowi zasobów innych regionów Rozwój metropolii dzięki transferowi zasobów innych regionów Efekt synergii: grawitacja ekonomiczna Efekt synergii: grawitacja ekonomiczna Polaryzacja rozwoju przestrzennego w skali globalnej Polaryzacja rozwoju przestrzennego w skali globalnej

8 Oderwanie sektora finansowego od sfery realnej Globalny sektor finansowy Globalny sektor finansowy Globalne instytucje finansowe Globalne instytucje finansowe Pozycję sektora finansowego w gospodarce determinują instytucje i prawo Pozycję sektora finansowego w gospodarce determinują instytucje i prawo Wirtualizacja procesów ekonomicznych w sektorze finansowym Wirtualizacja procesów ekonomicznych w sektorze finansowym Absolutna przewaga sektora finansowego nad sferą realną dzięki asymetrii prawnej Absolutna przewaga sektora finansowego nad sferą realną dzięki asymetrii prawnej O równowadze między sektorem finansowym a sferą realną decydują instytucje posługujące się prawem, egzekwowanym przez państwo O równowadze między sektorem finansowym a sferą realną decydują instytucje posługujące się prawem, egzekwowanym przez państwo

9 Globalne społeczeństwo informacyjne Rosnące minima informacyjne Rosnące minima informacyjne Cywilizacyjne Cywilizacyjne Funkcjonalne Funkcjonalne Sytuacyjne Sytuacyjne Rosnące luki informacyjne ludzi i organizacji Rosnące luki informacyjne ludzi i organizacji Rosnący autonomiczny popyt na informację generuje podaż informacji Rosnący autonomiczny popyt na informację generuje podaż informacji Absolutna asymetria informacyjna między producentem i użytkownikiem informacji Absolutna asymetria informacyjna między producentem i użytkownikiem informacji Masowa produkcja informacji nie respektującej norm jakości przez podmioty komercyjne Masowa produkcja informacji nie respektującej norm jakości przez podmioty komercyjne Potrzebny Potrzebny Adekwatny poziom kultury informacyjnej społeczeństwa Adekwatny poziom kultury informacyjnej społeczeństwa Transparencja językowa i jeden język - statystyki Transparencja językowa i jeden język - statystyki

10 Fundamentalne prawo informacji w gospodarce opartej na wiedzy Informacja gorsza Informacja gorsza wypiera informację lepszą Wiedza (informacja) staje się towarem na rynku informacyjnym Wiedza (informacja) staje się towarem na rynku informacyjnym Rynek wzmacnia wypieranie informacji lepszej przez gorszą Rynek wzmacnia wypieranie informacji lepszej przez gorszą Etyka – jedynym gwarantem jakości informacji Etyka – jedynym gwarantem jakości informacji Etyka wzmocniona przez egzekwowalne normy informacyjne – warunkiem i gwarantem społecznego ładu informacyjnego Etyka wzmocniona przez egzekwowalne normy informacyjne – warunkiem i gwarantem społecznego ładu informacyjnego Statystyka publiczna – narzędziem ograniczenia skutków fundamentalnego prawa informacji w zakresie swojego oddziaływania Statystyka publiczna – narzędziem ograniczenia skutków fundamentalnego prawa informacji w zakresie swojego oddziaływania

11 Gospodarka oparta na wiedzy Informacyjny charakter postępu naukowo technicznego Informacyjny charakter postępu naukowo technicznego Informacyjny wsad w nowoczesnych technologiach, wyrobach i usługach Informacyjny wsad w nowoczesnych technologiach, wyrobach i usługach Kapitał ludzki w B+R decyduje o pozycji gospodarki Kapitał ludzki w B+R decyduje o pozycji gospodarki Własne, krajowe badania naukowe i dobra edukacja na poziomie wyższym – warunkiem absorpcji wyników postępu n–t i pozycji kraju na globalnym rynku Własne, krajowe badania naukowe i dobra edukacja na poziomie wyższym – warunkiem absorpcji wyników postępu n–t i pozycji kraju na globalnym rynku Koncentracja generowania postępu w skali globalnej Koncentracja generowania postępu w skali globalnej Polaryzacja regionów i krajów w wyniku rosnących różnic w kapitale ludzkim i społecznym Polaryzacja regionów i krajów w wyniku rosnących różnic w kapitale ludzkim i społecznym

12 Rola sektora informacyjnego i środków masowego przekazu Przemysłowa produkcja i dystrybucja informacji spełniających funkcje Przemysłowa produkcja i dystrybucja informacji spełniających funkcje Odwzorowania rzeczywistości Odwzorowania rzeczywistości Tworzenia zasobów wiedzy Tworzenia zasobów wiedzy Decyzyjne Decyzyjne Sterujące Sterujące Konsumpcyjne Konsumpcyjne Segment komercyjny sektora informacyjnego Segment komercyjny sektora informacyjnego produkuje i upowszechnia informację sterującą i konsumpcyjną produkuje i upowszechnia informację sterującą i konsumpcyjną może szkodzić środowisku informacyjnemu kraju może szkodzić środowisku informacyjnemu kraju Statystyka publiczna powinna być segmentem sektora informacyjnego niekomercyjnego Statystyka publiczna powinna być segmentem sektora informacyjnego niekomercyjnego Środki masowego przekazu determinują jakość środowiska informacyjnego w skali globalnej Środki masowego przekazu determinują jakość środowiska informacyjnego w skali globalnej

13 Współczesny świat - implikacje dla statystyki publicznej Warunkiem rozwoju i współpracy jest globalny społeczny ład informacyjny Warunkiem rozwoju i współpracy jest globalny społeczny ład informacyjny Statystyka publiczna jest Statystyka publiczna jest jedynym powszechnym, opartym na prawie i naukowych normach globalnym językiem i systemem informacyjnym gwarantującym obiektywną, spójną, dobrą jakościowo informację o świecie w całej jego różnorodności i złożoności w zakresie właściwym dla statystyki jako nauki i praktyki jedynym powszechnym, opartym na prawie i naukowych normach globalnym językiem i systemem informacyjnym gwarantującym obiektywną, spójną, dobrą jakościowo informację o świecie w całej jego różnorodności i złożoności w zakresie właściwym dla statystyki jako nauki i praktyki Wysoka zmienność i współzależność Wysoka zmienność i współzależność systemów, procesów i zjawisk politycznych, społecznych, ekonomicznych, ekologicznych, badań naukowych systemów, procesów i zjawisk politycznych, społecznych, ekonomicznych, ekologicznych, badań naukowych wymaga monitoringu statystycznego w skali globalnej wymaga monitoringu statystycznego w skali globalnej

14 Cel światowego systemu statystyki publicznej – globalne społeczne bezpieczeństwo informacyjne Globalne normy informacyjne Globalne normy informacyjne Globalny język statystyki Globalny język statystyki Globalny system informacyjny statystyki Globalny system informacyjny statystyki Identyfikacja i pomiar Identyfikacja i pomiar Gromadzenie Gromadzenie Tworzenie i utrzymanie zasobów Tworzenie i utrzymanie zasobów Upowszechnianie oficjalnej informacji statystycznej jako społecznego dobra publicznego należnego Upowszechnianie oficjalnej informacji statystycznej jako społecznego dobra publicznego należnego

15 Globalne normy informacyjne Metastandardy Metastandardy Pojęcia i definicje Pojęcia i definicje Klasyfikacje, nomenklatury, typologie, kody Klasyfikacje, nomenklatury, typologie, kody Standardy metodologiczne pomiaru i opisu systemów, procesów i zjawisk społecznych, ekonomicznych, ekologicznych Standardy metodologiczne pomiaru i opisu systemów, procesów i zjawisk społecznych, ekonomicznych, ekologicznych Informacje zgodne z normami Informacje zgodne z normami Normy koordynujące systemy informacji Normy koordynujące systemy informacji Normy informacyjne badań naukowych oraz procesów decyzyjnych z polityce, gospodarce, życiu społecznym Normy informacyjne badań naukowych oraz procesów decyzyjnych z polityce, gospodarce, życiu społecznym Statystyka publiczna tworzy, upowszechnia i egzekwuje normy informacyjne Statystyka publiczna tworzy, upowszechnia i egzekwuje normy informacyjne

16 Globalny język International English International English lingua franca współczesnego świata lingua franca współczesnego świata Język statystyki publicznej Język statystyki publicznej lingua franca nauki, gospodarki, polityki, działalności społecznej lingua franca nauki, gospodarki, polityki, działalności społecznej oparty o centralnie stanowione (ONZ) normy naukowe oparty o centralnie stanowione (ONZ) normy naukowe zapewnia kontrolę jakości i spójności odwzorowanych w nim informacji zapewnia kontrolę jakości i spójności odwzorowanych w nim informacji

17 Globalny system statystyki publicznej Globalna koordynacja produkcji i wymiany informacji Globalna koordynacja produkcji i wymiany informacji Prawo, organizacja, zakres informacji, metody, język, programowanie i harmonizacja badań Prawo, organizacja, zakres informacji, metody, język, programowanie i harmonizacja badań Tworzenie globalnych zasobów statystycznych jako dobra publicznego należnego jako dobra publicznego należnego Tworzenie globalnych zasobów statystycznych jako dobra publicznego należnego jako dobra publicznego należnego informacyjnych informacyjnych metainformacyjnych metainformacyjnych parainformacyjych parainformacyjych Badania naukowe Badania naukowe dla statystyki i nad systemem statystyki publicznej dla statystyki i nad systemem statystyki publicznej Organizacja Organizacja Globalny koordynator – ONZ Globalny koordynator – ONZ Międzynarodowe organizacje statystyczne Międzynarodowe organizacje statystyczne Krajowe instytuty statystyki publicznej Krajowe instytuty statystyki publicznej

18 Statystyka publiczna - antyhalucynogenem ( S.Lem ) w środowisku informacyjnym współczesnego świata Zatrucie społecznego środowiska informacyjnego informacją złej jakosci Zatrucie społecznego środowiska informacyjnego informacją złej jakosci O jakości światowego środowiska informacyjnego gospodarki decydują dysponenci komercyjnych środków masowego przekazu nie respektujących norm jakości, upowszechniających złe jakościowo informacje, głównie sterującą i konsumpcyjną, tworzące globalny szum informacyjny O jakości światowego środowiska informacyjnego gospodarki decydują dysponenci komercyjnych środków masowego przekazu nie respektujących norm jakości, upowszechniających złe jakościowo informacje, głównie sterującą i konsumpcyjną, tworzące globalny szum informacyjny Statystyka publiczna Statystyka publiczna Powinna stanowić antidotum na informacje społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, nie spełniające normatywnych kryteriów jakości Powinna stanowić antidotum na informacje społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, nie spełniające normatywnych kryteriów jakości Powinna pomóc w ograniczaniu społeczno - ekonomicznej numerologii Powinna pomóc w ograniczaniu społeczno - ekonomicznej numerologii

19 Międzynarodowe organizacje w globalnym systemie statystycznym Komisja Statystyczna ONZ Komisja Statystyczna ONZ Komisje regionalne ONZ, w tym Konferencja Statystyków Europejskich Komisje regionalne ONZ, w tym Konferencja Statystyków Europejskich OECD OECD EUROSTAT EUROSTAT

20 Rola ONZ w zapewnieniu globalnego ładu informacyjnego dzięki statystyce publicznej Komisja Statystyczna ONZ Komisja Statystyczna ONZ koordynatorem i inicjatorem rozwoju globalnego systemu statystyki publicznej koordynatorem i inicjatorem rozwoju globalnego systemu statystyki publicznej Fundamentalne zasady statystyki publicznej Fundamentalne zasady statystyki publicznej Monitoring stosowania fundamentalnych zasad Informacyjne standardy statystyczne Monitoring stosowania fundamentalnych zasad Informacyjne standardy statystyczne Stanowienie norm statystycznych Stanowienie norm statystycznych Harmonizacja programów badań statystycznych Harmonizacja programów badań statystycznych Harmonizacja metodologiczna badań Harmonizacja metodologiczna badań Koordynacja gromadzenia i wymiany informacji Koordynacja gromadzenia i wymiany informacji Inicjowanie, koordynacja i wspieranie pomocy w rozwoju statystyki publicznej, w szczególności w krajach rozwijających się i krajów w procesie transformacji Inicjowanie, koordynacja i wspieranie pomocy w rozwoju statystyki publicznej, w szczególności w krajach rozwijających się i krajów w procesie transformacji

21 Rola Konferencji Statystyków Europejskich EKG ONZ Inicjowanie i koordynacja rozwoju metodologii i standardów Inicjowanie i koordynacja rozwoju metodologii i standardów Współpraca wielostronna instytucji statystycznych w regionie EKG i w podregionach Współpraca wielostronna instytucji statystycznych w regionie EKG i w podregionach Międzynarodowe projekty badawcze i rozwojowe statystyki Międzynarodowe projekty badawcze i rozwojowe statystyki Koordynacja pomocy dla innych regionów świata Koordynacja pomocy dla innych regionów świata

22 Europejski System Statystyczny Unii Europejskiej ESS ESS system statystyki oficjalnej Unii Europejskiej system statystyki oficjalnej Unii Europejskiej ESSC – komitet ds. europejskiego systemu statystycznego ESSC – komitet ds. europejskiego systemu statystycznego Wieloletnie i operatywne programowanie badań statystycznych dla potrzeb UE Wieloletnie i operatywne programowanie badań statystycznych dla potrzeb UE Harmonizacja metodologiczna badań Harmonizacja metodologiczna badań Inicjowanie i wspieranie nowych badań statystycznych Inicjowanie i wspieranie nowych badań statystycznych Kontrola przestrzegania norm i jakości danych statystycznych Kontrola przestrzegania norm i jakości danych statystycznych Wymiana i udostępnianie informacji, w tym organom UE Wymiana i udostępnianie informacji, w tym organom UE EUROSTAT – organ koordynacyjny ESS EUROSTAT – organ koordynacyjny ESS urząd statystyczny Komisji Europejskiej urząd statystyczny Komisji Europejskiej

23 Główny Urząd Statystyczny wraz z wojewódzkimi Urzędami Statystycznymi System statystyki publicznej Polski jest System statystyki publicznej Polski jest Ważnym segmentem infrastruktury informacyjnej krajuWażnym segmentem infrastruktury informacyjnej kraju Integralną częścią globalnego i europejskiego systemu statystycznegoIntegralną częścią globalnego i europejskiego systemu statystycznego Misja GUS - współkształtowanie społecznego ładu informacyjnego i infrastruktury informacyjnej kraju przez: Misja GUS - współkształtowanie społecznego ładu informacyjnego i infrastruktury informacyjnej kraju przez: Normy informacyjne, w tym rejestry urzędoweNormy informacyjne, w tym rejestry urzędowe Zasoby informacyjne jako dobro publiczne należneZasoby informacyjne jako dobro publiczne należne Aktywne wsparcie informacyjne i analityczne organów państwa, nauki, organizacji społecznych, biznesuAktywne wsparcie informacyjne i analityczne organów państwa, nauki, organizacji społecznych, biznesu Programowanie badań statystycznych statystyki publicznej i ich koordynacjaProgramowanie badań statystycznych statystyki publicznej i ich koordynacja Realizacja badań statystycznych statystyki centralnejRealizacja badań statystycznych statystyki centralnej Wspomaganie oficjalnych badań statystycznych prowadzonych przez inne instytucje państwoweWspomaganie oficjalnych badań statystycznych prowadzonych przez inne instytucje państwowe Harmonizacja i współpraca z globalnymi i europejskimi systemami statystycznymiHarmonizacja i współpraca z globalnymi i europejskimi systemami statystycznymi Koordynacja i realizacja badań naukowychKoordynacja i realizacja badań naukowych Edukacja statystycznaEdukacja statystyczna

24 Co może dać Światowy Dzień Statystyki 20 – 10 - 2010 ? Zrozumienie znaczenia infrastruktury informacyjnej w globalnym społeczeństwie informacyjnym i w gospodarce opartej na wiedzy Zrozumienie znaczenia infrastruktury informacyjnej w globalnym społeczeństwie informacyjnym i w gospodarce opartej na wiedzy Właściwa ranga jakości informacji, norm informacyjnych, w tym norm statystycznych Właściwa ranga jakości informacji, norm informacyjnych, w tym norm statystycznych Infrastrukturalne podejście do statystyki publicznej, w tym zapewnienie warunków rozwoju Infrastrukturalne podejście do statystyki publicznej, w tym zapewnienie warunków rozwoju Przestrzeganie Fundamentalnych Zasad Statystyki Publicznej ONZ Przestrzeganie Fundamentalnych Zasad Statystyki Publicznej ONZ Właściwa ranga rozwoju kultury i edukacji informacyjnej, w tym kultury statystycznej i edukacji statystycznej dla państwa, społeczeństwa i gospodarki Właściwa ranga rozwoju kultury i edukacji informacyjnej, w tym kultury statystycznej i edukacji statystycznej dla państwa, społeczeństwa i gospodarki

25 Światowy Dzień Statystyki impuls do intensywnej, systematycznej pracy nad kulturą i etyką statystyczną w realnych warunkach krajów i narodów Informacja statystyczna to wiedza Informacja statystyczna to wiedzaale Władza jest substytutem wiedzy (Cz. Bobrowski) Władza jest substytutem wiedzy (Cz. Bobrowski) Komu Bóg dał władzę, to dał mu i rozum (przysłowie czeskie) Komu Bóg dał władzę, to dał mu i rozum (przysłowie czeskie) Rozum to rzecz najsprawiedliwiej między wszystkich rozdzielona. Bo im więcej go kto posiada, tym bardziej uważa, że ma go nie dość. A im mniej go to posiada, tym bardziej jest przekonany, że ma go więcej niż inni (Pascal, Myśli) Rozum to rzecz najsprawiedliwiej między wszystkich rozdzielona. Bo im więcej go kto posiada, tym bardziej uważa, że ma go nie dość. A im mniej go to posiada, tym bardziej jest przekonany, że ma go więcej niż inni (Pascal, Myśli)

26 Światowy Dzień Statystyki 2010 - okazja do głębokiej refleksji nad rolą dobrej informacji i statystyki w życiu krajów i narodów Dziękuję


Pobierz ppt "Światowy Dzień Statystyki 2010-10-20 Statystyka publiczna we współczesnym świecie Józef Oleński Uniwersytet Warszawski i Główny Urząd Statystyczny Uroczysta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google