Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Statystyka publiczna we współczesnym świecie Józef Oleński Uniwersytet Warszawski Główny Urząd Statystyczny Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Statystyka publiczna we współczesnym świecie Józef Oleński Uniwersytet Warszawski Główny Urząd Statystyczny Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im."— Zapis prezentacji:

1 Statystyka publiczna we współczesnym świecie Józef Oleński Uniwersytet Warszawski Główny Urząd Statystyczny Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego Kielce, 13 stycznia 2011

2 Organizacja Narodów Zjednoczonych na 64 sesji Zgromadzenia Ogólnego w dniu 10 czerwca 2010 r. przyjęła rezolucję ustanawiającą Światowy Dzień Statystyki 2010 10 20 Misja statystyki publicznej Monitorowanie procesów rozwoju społecznego – gospodarczego we współczesnym świecie i służba informacyjna społeczeństwom krajów i społeczności międzynarodowej

3 Współczesny świat wymaga wzmocnienia potencjału statystycznego dla sprostania nowym wyzwaniom i potrzebom informacyjnym społeczeństw, gospodarek, państw i organizacji międzynarodowych Współczesny świat wymaga wzmocnienia potencjału statystycznego dla sprostania nowym wyzwaniom i potrzebom informacyjnym społeczeństw, gospodarek, państw i organizacji międzynarodowych Globalizacja Globalizacja Instytucjonalizacja życia społecznego i gospodarczego Instytucjonalizacja życia społecznego i gospodarczego Infrastrukturalizacja rozwoju Infrastrukturalizacja rozwoju Metropolizacja rozwoju Metropolizacja rozwoju Instytucjonalne oderwanie sektora finansowego od sfery realnej i jego umocowanie prawne Instytucjonalne oderwanie sektora finansowego od sfery realnej i jego umocowanie prawne Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne Gospodarka oparta na wiedzy Gospodarka oparta na wiedzy Sprawcza rola sektora informacyjnego i środków masowego przekazu w gospodarce, życiu społecznym i polityce Sprawcza rola sektora informacyjnego i środków masowego przekazu w gospodarce, życiu społecznym i polityce

4 Globalizacja Globalne regulacje instytucjonalne określające ramy suwerennych decyzji państw Globalne regulacje instytucjonalne określające ramy suwerennych decyzji państw Normy Normy Konwencje, Konwencje, Globalne podmioty gospodarcze i społeczne Globalne podmioty gospodarcze i społeczne Globalne rynki i sektory gospodarki Globalne rynki i sektory gospodarki Sektor bankowy, inne instytucje finansowe Sektor bankowy, inne instytucje finansowe Mass media i informacja naukowo - techniczna Mass media i informacja naukowo - techniczna Transport Transport Rynki produktowe Rynki produktowe Badania naukowe Badania naukowe Rozmyte granice ekonomiczne i społeczne państw Rozmyte granice ekonomiczne i społeczne państw Decyzje i działania organów państwowych i podmiotów społeczno – gospodarczych wymagają informacji o zakresie globalnym Decyzje i działania organów państwowych i podmiotów społeczno – gospodarczych wymagają informacji o zakresie globalnym

5 Instytucjonalizacja Głęboki interwencjonizm instytucjonalny Głęboki interwencjonizm instytucjonalny w skali globalnej, regionalnej, państwowej, sektorowej w skali globalnej, regionalnej, państwowej, sektorowej Akt prawny – narzędziem bieżących decyzji i operatywnego zarządzania Akt prawny – narzędziem bieżących decyzji i operatywnego zarządzania Biurokratyzacja i kauzyperdyzacja (tylko procedury zapisane w formie prawa są dozwolone) paraliżują aktywność, sprzyjają korupcji i stymulują szarą strefę w skali makro Biurokratyzacja i kauzyperdyzacja (tylko procedury zapisane w formie prawa są dozwolone) paraliżują aktywność, sprzyjają korupcji i stymulują szarą strefę w skali makro Numerologia ekonomiczna i społeczna oparta o oficjalne dane statystyczne - podstawą decyzjiNumerologia ekonomiczna i społeczna oparta o oficjalne dane statystyczne - podstawą decyzji Neomonopolizacja - w oparciu o prawoNeomonopolizacja - w oparciu o prawo Wzrost znaczenia sektora publicznego w gospodarce Wzrost znaczenia sektora publicznego w gospodarce Redukcja wolnego rynku do targowiska i bazaru Redukcja wolnego rynku do targowiska i bazaru

6 Infrastrukturalizacja rozwoju O bezpieczeństwie kraju decyduje dostęp do zasobów o znaczeniu strategicznym O bezpieczeństwie kraju decyduje dostęp do zasobów o znaczeniu strategicznym O rozwoju kraju, regionu, branży decyduje infrastruktura O rozwoju kraju, regionu, branży decyduje infrastruktura Techniczna: transportowa, energetycznaTechniczna: transportowa, energetyczna SpołecznaSpołeczna Prawno-organizacyjnaPrawno-organizacyjna InformacyjnaInformacyjna Infrastruktury decydujące : Infrastruktury decydujące : informacyjnainformacyjna prawno – organizacyjnaprawno – organizacyjna O suwerenności decyduje nadzór państwa nad systemami infrastrukturalnymi O suwerenności decyduje nadzór państwa nad systemami infrastrukturalnymi

7 Metropolizacja rozwoju W metropoliach koncentrują się zasoby determinujące rozwój W metropoliach koncentrują się zasoby determinujące rozwój Centra polityczne i administracyjne Centra polityczne i administracyjne Nauka Nauka Edukacja na poziomie uniwersyteckim Edukacja na poziomie uniwersyteckim Centra decyzyjne gospodarki Centra decyzyjne gospodarki Metropolie Metropolie Lokalne Lokalne Krajowe Krajowe Regionalne - międzynarodowe Regionalne - międzynarodowe Globalne - światowe Globalne - światowe Rozwój metropolii dzięki transferowi zasobów innych regionów Rozwój metropolii dzięki transferowi zasobów innych regionów Efekt synergii: grawitacja ekonomiczna Efekt synergii: grawitacja ekonomiczna Polaryzacja rozwoju przestrzennego w skali globalnej Polaryzacja rozwoju przestrzennego w skali globalnej

8 Oderwanie sektora finansowego od sfery realnej Globalny sektor finansowy Globalny sektor finansowy Globalne instytucje finansowe Globalne instytucje finansowe Pozycję sektora finansowego w gospodarce determinują instytucje i prawo Pozycję sektora finansowego w gospodarce determinują instytucje i prawo Wirtualizacja procesów ekonomicznych w sektorze finansowym Wirtualizacja procesów ekonomicznych w sektorze finansowym Absolutna przewaga sektora finansowego nad sferą realną dzięki asymetrii prawnej Absolutna przewaga sektora finansowego nad sferą realną dzięki asymetrii prawnej O równowadze między sektorem finansowym a sferą realną decydują instytucje posługujące się prawem, egzekwowanym przez państwo O równowadze między sektorem finansowym a sferą realną decydują instytucje posługujące się prawem, egzekwowanym przez państwo

9 Globalne społeczeństwo informacyjne Rosnące minima informacyjne Rosnące minima informacyjne Cywilizacyjne Cywilizacyjne Funkcjonalne Funkcjonalne Sytuacyjne Sytuacyjne Rosnące luki informacyjne ludzi i organizacji Rosnące luki informacyjne ludzi i organizacji Rosnący autonomiczny popyt na informację generuje podaż informacji Rosnący autonomiczny popyt na informację generuje podaż informacji Absolutna asymetria informacyjna między producentem i użytkownikiem informacji Absolutna asymetria informacyjna między producentem i użytkownikiem informacji Masowa produkcja informacji nie respektującej norm jakości przez podmioty komercyjne Masowa produkcja informacji nie respektującej norm jakości przez podmioty komercyjne Potrzebny Potrzebny Adekwatny poziom kultury informacyjnej społeczeństwa Adekwatny poziom kultury informacyjnej społeczeństwa Transparencja językowa i jeden język - statystyki Transparencja językowa i jeden język - statystyki

10 Fundamentalne prawo informacji w gospodarce opartej na wiedzy Informacja gorsza Informacja gorsza wypiera informację lepszą Wiedza (informacja) staje się towarem na rynku informacyjnym Wiedza (informacja) staje się towarem na rynku informacyjnym Rynek wzmacnia wypieranie informacji lepszej przez gorszą Rynek wzmacnia wypieranie informacji lepszej przez gorszą Etyka – jedynym gwarantem jakości informacji Etyka – jedynym gwarantem jakości informacji Etyka wzmocniona przez egzekwowalne normy informacyjne – warunkiem i gwarantem społecznego ładu informacyjnego Etyka wzmocniona przez egzekwowalne normy informacyjne – warunkiem i gwarantem społecznego ładu informacyjnego Statystyka publiczna – narzędziem ograniczenia skutków fundamentalnego prawa informacji w zakresie swojego oddziaływania Statystyka publiczna – narzędziem ograniczenia skutków fundamentalnego prawa informacji w zakresie swojego oddziaływania

11 Gospodarka oparta na wiedzy Informacyjny charakter postępu naukowo - technicznego Informacyjny charakter postępu naukowo - technicznego Informacyjny wsad w nowoczesnych technologiach, wyrobach i usługach Informacyjny wsad w nowoczesnych technologiach, wyrobach i usługach Kapitał ludzki w B+R decyduje o pozycji gospodarki Kapitał ludzki w B+R decyduje o pozycji gospodarki Własne, krajowe badania naukowe i dobra edukacja na poziomie wyższym – warunkiem absorpcji wyników postępu n–t i pozycji kraju na globalnym rynku Własne, krajowe badania naukowe i dobra edukacja na poziomie wyższym – warunkiem absorpcji wyników postępu n–t i pozycji kraju na globalnym rynku Koncentracja generowania postępu w skali globalnej Koncentracja generowania postępu w skali globalnej Polaryzacja regionów i krajów w wyniku rosnących różnic w kapitale ludzkim i społecznym Polaryzacja regionów i krajów w wyniku rosnących różnic w kapitale ludzkim i społecznym

12 Rola sektora informacyjnego i środków masowego przekazu Przemysłowa produkcja i dystrybucja informacji spełniających funkcje Przemysłowa produkcja i dystrybucja informacji spełniających funkcje Odwzorowania rzeczywistości Odwzorowania rzeczywistości Tworzenia zasobów wiedzy Tworzenia zasobów wiedzy Decyzyjne Decyzyjne Sterujące Sterujące Konsumpcyjne Konsumpcyjne Segment komercyjny sektora informacyjnego Segment komercyjny sektora informacyjnego produkuje i upowszechnia informację sterującą i konsumpcyjną produkuje i upowszechnia informację sterującą i konsumpcyjną może szkodzić środowisku informacyjnemu kraju może szkodzić środowisku informacyjnemu kraju Statystyka publiczna powinna być segmentem sektora informacyjnego niekomercyjnego Statystyka publiczna powinna być segmentem sektora informacyjnego niekomercyjnego Środki masowego przekazu determinują jakość środowiska informacyjnego w skali globalnej Środki masowego przekazu determinują jakość środowiska informacyjnego w skali globalnej

13 Współczesny świat - implikacje dla statystyki publicznej Warunkiem rozwoju i współpracy jest globalny społeczny ład informacyjny Warunkiem rozwoju i współpracy jest globalny społeczny ład informacyjny Statystyka publiczna jest gwarantem ładu informacyjnego Statystyka publiczna jest gwarantem ładu informacyjnego jedynym powszechnym, opartym na prawie i naukowych normach globalnym językiem i systemem informacyjnym gwarantującym obiektywną, spójną, dobrą jakościowo informację o świecie w całej jego różnorodności i złożoności w zakresie właściwym dla statystyki jako nauki i praktykijedynym powszechnym, opartym na prawie i naukowych normach globalnym językiem i systemem informacyjnym gwarantującym obiektywną, spójną, dobrą jakościowo informację o świecie w całej jego różnorodności i złożoności w zakresie właściwym dla statystyki jako nauki i praktyki Dynamika i współzależność procesów wymaga monitoringu statystycznego w skali globalnej Dynamika i współzależność procesów wymaga monitoringu statystycznego w skali globalnej

14 Cel światowego systemu statystyki publicznej – globalne społeczne bezpieczeństwo informacyjne Globalne normy informacyjne Globalne normy informacyjne Globalny język statystyki Globalny język statystyki Globalny system informacyjny statystyki Globalny system informacyjny statystyki Identyfikacja i pomiar Identyfikacja i pomiar Gromadzenie Gromadzenie Tworzenie i utrzymanie zasobów Tworzenie i utrzymanie zasobów Upowszechnianie oficjalnej informacji statystycznej jako społecznego dobra publicznego należnego Upowszechnianie oficjalnej informacji statystycznej jako społecznego dobra publicznego należnego

15 Globalne normy informacyjne Metastandardy Metastandardy Pojęcia i definicje Pojęcia i definicje Klasyfikacje, nomenklatury, typologie, kody Klasyfikacje, nomenklatury, typologie, kody Standardy metodologiczne pomiaru i opisu systemów, procesów i zjawisk społecznych, ekonomicznych, ekologicznych Standardy metodologiczne pomiaru i opisu systemów, procesów i zjawisk społecznych, ekonomicznych, ekologicznych Informacje zgodne z normami Informacje zgodne z normami Normy koordynujące systemy informacji Normy koordynujące systemy informacji Normy informacyjne badań naukowych oraz procesów decyzyjnych z polityce, gospodarce, życiu społecznym Normy informacyjne badań naukowych oraz procesów decyzyjnych z polityce, gospodarce, życiu społecznym Statystyka publiczna tworzy, upowszechnia i egzekwuje normy informacyjne Statystyka publiczna tworzy, upowszechnia i egzekwuje normy informacyjne

16 Globalny język International English International English lingua franca współczesnego świata lingua franca współczesnego świata Język statystyki publicznej Język statystyki publicznej lingua franca nauki, gospodarki, polityki, działalności społecznej lingua franca nauki, gospodarki, polityki, działalności społecznej oparty o centralnie stanowione (ONZ) normy naukowe oparty o centralnie stanowione (ONZ) normy naukowe zapewnia kontrolę jakości i spójności odwzorowanych w nim informacji zapewnia kontrolę jakości i spójności odwzorowanych w nim informacji

17 Globalny system statystyki publicznej Globalna koordynacja produkcji i wymiany informacji Globalna koordynacja produkcji i wymiany informacji Prawo, organizacja, zakres informacji, metody, język, programowanie i harmonizacja badań Prawo, organizacja, zakres informacji, metody, język, programowanie i harmonizacja badań Tworzenie globalnych zasobów statystycznych jako dobra publicznego należnego jako dobra publicznego należnego Tworzenie globalnych zasobów statystycznych jako dobra publicznego należnego jako dobra publicznego należnego informacyjnych informacyjnych metainformacyjnych metainformacyjnych parainformacyjych parainformacyjych Badania naukowe Badania naukowe dla statystyki i nad systemem statystyki publicznej dla statystyki i nad systemem statystyki publicznej Organizacja Organizacja Globalny koordynator – ONZ Globalny koordynator – ONZ Międzynarodowe organizacje statystyczne Międzynarodowe organizacje statystyczne Krajowe instytuty statystyki publicznej Krajowe instytuty statystyki publicznej

18 Międzynarodowe organizacje w globalnym systemie statystycznym Komisja Statystyczna ONZ Komisja Statystyczna ONZ Komisje regionalne ONZ, w tym Konferencja Statystyków Europejskich Komisje regionalne ONZ, w tym Konferencja Statystyków Europejskich OECD OECD EUROSTAT EUROSTAT

19 Rola ONZ w zapewnieniu globalnego ładu informacyjnego dzięki statystyce publicznej Komisja Statystyczna ONZ Komisja Statystyczna ONZ koordynatorem i inicjatorem rozwoju globalnego systemu statystyki publicznej koordynatorem i inicjatorem rozwoju globalnego systemu statystyki publicznej Fundamentalne zasady statystyki publicznej Fundamentalne zasady statystyki publicznej Monitoring stosowania fundamentalnych zasad Informacyjne standardy statystyczne Monitoring stosowania fundamentalnych zasad Informacyjne standardy statystyczne Stanowienie norm statystycznych Stanowienie norm statystycznych Harmonizacja programów badań statystycznych Harmonizacja programów badań statystycznych Harmonizacja metodologiczna badań Harmonizacja metodologiczna badań Koordynacja gromadzenia i wymiany informacji Koordynacja gromadzenia i wymiany informacji Inicjowanie, koordynacja i wspieranie pomocy w rozwoju statystyki publicznej, w szczególności w krajach rozwijających się i krajów w procesie transformacji Inicjowanie, koordynacja i wspieranie pomocy w rozwoju statystyki publicznej, w szczególności w krajach rozwijających się i krajów w procesie transformacji

20 Rola Konferencji Statystyków Europejskich EKG ONZ Inicjowanie i koordynacja rozwoju metodologii i standardów Inicjowanie i koordynacja rozwoju metodologii i standardów Współpraca wielostronna instytucji statystycznych w regionie EKG i w podregionach Współpraca wielostronna instytucji statystycznych w regionie EKG i w podregionach Międzynarodowe projekty badawcze i rozwojowe statystyki Międzynarodowe projekty badawcze i rozwojowe statystyki Koordynacja pomocy dla innych regionów świata Koordynacja pomocy dla innych regionów świata

21 Europejski System Statystyczny Unii Europejskiej ESS ESS system statystyki oficjalnej Unii Europejskiej system statystyki oficjalnej Unii Europejskiej ESSC – komitet ds. europejskiego systemu statystycznego ESSC – komitet ds. europejskiego systemu statystycznego Wieloletnie i operatywne programowanie badań statystycznych dla potrzeb UE Wieloletnie i operatywne programowanie badań statystycznych dla potrzeb UE Harmonizacja metodologiczna badań Harmonizacja metodologiczna badań Inicjowanie i wspieranie nowych badań statystycznych Inicjowanie i wspieranie nowych badań statystycznych Kontrola przestrzegania norm i jakości danych statystycznych Kontrola przestrzegania norm i jakości danych statystycznych Wymiana i udostępnianie informacji, w tym organom UE Wymiana i udostępnianie informacji, w tym organom UE EUROSTAT – organ koordynacyjny ESS EUROSTAT – organ koordynacyjny ESS urząd statystyczny Komisji Europejskiej urząd statystyczny Komisji Europejskiej

22 Główny Urząd Statystyczny wraz z wojewódzkimi Urzędami Statystycznymi System statystyki publicznej Polski jest System statystyki publicznej Polski jest Ważnym segmentem infrastruktury informacyjnej kraju Ważnym segmentem infrastruktury informacyjnej kraju Integralną częścią globalnego i europejskiego systemu statystycznego Integralną częścią globalnego i europejskiego systemu statystycznego Misja GUS - współkształtowanie społecznego ładu informacyjnego i infrastruktury informacyjnej kraju przez: Misja GUS - współkształtowanie społecznego ładu informacyjnego i infrastruktury informacyjnej kraju przez: Normy informacyjne, w tym rejestry urzędowe Normy informacyjne, w tym rejestry urzędowe Zasoby informacyjne jako dobro publiczne należne Zasoby informacyjne jako dobro publiczne należne Aktywne wsparcie informacyjne i analityczne organów państwa, nauki, organizacji społecznych, biznesu Aktywne wsparcie informacyjne i analityczne organów państwa, nauki, organizacji społecznych, biznesu Programowanie badań statystycznych statystyki publicznej i ich koordynacja Programowanie badań statystycznych statystyki publicznej i ich koordynacja Realizacja badań statystycznych statystyki centralnej Realizacja badań statystycznych statystyki centralnej Wspomaganie oficjalnych badań statystycznych prowadzonych przez inne instytucje państwowe Wspomaganie oficjalnych badań statystycznych prowadzonych przez inne instytucje państwowe Harmonizacja i współpraca z globalnymi i europejskimi systemami statystycznymi Harmonizacja i współpraca z globalnymi i europejskimi systemami statystycznymi Koordynacja i realizacja badań naukowych Koordynacja i realizacja badań naukowych Edukacja statystyczna Edukacja statystyczna

23 Statystyka publiczna - antyhalucynogenem ( S.Lem ) w zatrutym środowisku informacyjnym współczesnego świata Zatrucie społecznego środowiska informacyjnego informacją złej jakosci Zatrucie społecznego środowiska informacyjnego informacją złej jakosci O jakości światowego środowiska informacyjnego gospodarki decydują dysponenci komercyjnych środków masowego przekazu nie respektujących norm jakości, upowszechniających złe jakościowo informacje, głównie sterującą i konsumpcyjną, tworzące globalny szum informacyjny O jakości światowego środowiska informacyjnego gospodarki decydują dysponenci komercyjnych środków masowego przekazu nie respektujących norm jakości, upowszechniających złe jakościowo informacje, głównie sterującą i konsumpcyjną, tworzące globalny szum informacyjny Statystyka publiczna Statystyka publiczna Powinna stanowić antidotum na informacje społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, nie spełniające normatywnych kryteriów jakości Powinna stanowić antidotum na informacje społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, nie spełniające normatywnych kryteriów jakości Powinna pomóc w ograniczaniu społeczno - ekonomicznej numerologii Powinna pomóc w ograniczaniu społeczno - ekonomicznej numerologii

24 By rozumieć współczesny świat trzeba dobrze znać język statystyki Informacja statystyczna to wiedza Informacja statystyczna to wiedza Substytutem wiedzy jest władza (Cz. Bobrowski) Substytutem wiedzy jest władza (Cz. Bobrowski) Komu Pan Bóg dał władzę, to dał mu i rozum (przysłowie czeskie) Komu Pan Bóg dał władzę, to dał mu i rozum (przysłowie czeskie) Rozum to rzecz najsprawiedliwiej między wszystkich rozdzielona. Bo im więcej go kto posiada, tym bardziej uważa, że ma go nie dość. A im mniej go to posiada, tym bardziej jest przekonany, że ma go więcej niż inni (Pascal, Myśli) Rozum to rzecz najsprawiedliwiej między wszystkich rozdzielona. Bo im więcej go kto posiada, tym bardziej uważa, że ma go nie dość. A im mniej go to posiada, tym bardziej jest przekonany, że ma go więcej niż inni (Pascal, Myśli)

25 Dlatego warto uczyć się statystyki ! Dziękuję

26 Modele polityczno - gospodarcze Politokracja Politokracja Autokracja Autokracja Kleptokracja Kleptokracja


Pobierz ppt "Statystyka publiczna we współczesnym świecie Józef Oleński Uniwersytet Warszawski Główny Urząd Statystyczny Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im."

Podobne prezentacje


Reklamy Google