Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywa finansowa – założenia wsparcia JST

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywa finansowa – założenia wsparcia JST"— Zapis prezentacji:

1 Perspektywa finansowa 2014-2020 – założenia wsparcia JST
Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej Kraków, 3 grudnia 2013 r.

2 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020
Model rozwoju Małopolski w perspektywie do 2030 r. bazować będzie na równoległym wspieraniu obszarów i ośrodków zapewniających wzrost gospodarczy oraz tworzeniu warunków dla poprawy szans na rozwój w pozostałych częściach województwa. Oznacza to odejście od polityki wyrównawczej na rzecz wykorzystania potencjału regionalnych biegunów wzrostu. W tym celu dążyć będziemy m. in. do koncentracji działań i środków dla wykorzystania przewagi konkurencyjnej oraz specjalizacji regionalnej w ujęciu branżowym i terytorialnym.

3 7obszarów strategicznej interwencji dla rozwoju Małopolski
W horyzoncie najbliższych 10 lat chcemy skoncentrować aktywność samorządu województwa wokół: 7obszarów strategicznej interwencji dla rozwoju Małopolski

4 3 PRIORYTETY + 5 CELÓW = EUROPA 2020
3. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu 2. Rozwój zrównoważony wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów 1. Rozwój inteligentny rozwój gospodarki opartej na innowacji 3% PKB UE na badania i rozwój Strategia Europa 2020 obejmuje 3 wzajemnie ze sobą powiązane priorytety: – rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; – rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; – rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. UE musi określić, gdzie chce się znaleźć w roku W tym celu Komisja proponuje wytyczenie 5 nadrzędnych, wymiernych celów UE: – stopa zatrudnienia osób w wieku lat powinna wzrosnąć z obecnych 69% do co najmniej 75%, między innymi wskutek zwiększenia liczby pracujących kobiet i osób starszych oraz lepszej integracji migrantów na rynku pracy; – cel UE w zakresie inwestycji w działalność badawczo-rozwojową (B+R) wynosi 3% PKB; – emisję dwutlenku węgla należy ograniczyć co najmniej o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r. lub, jeśli pozwolą na to warunki, nawet o 30%; należy zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w naszym całkowitym zużyciu energii do 20% oraz zwiększyć efektywność wykorzystania energii o 20%; – cel związany z edukacją, dotyczący problemu osób przedwcześnie kończących naukę szkolną, obejmuje ograniczenie wskaźnika przerywania nauki do 10% w porównaniu z obecnym poziomem 15% oraz zwiększenie do 2020 r. odsetka osób w wieku lat posiadających wyższe wykształcenie z 31% do co najmniej 40%; – liczbę Europejczyków żyjących poniżej krajowej granicy ubóstwa należy ograniczyć o 25%, co będzie wymagać wydobycia z ubóstwa ponad 20 mln osób. 10% przedwcześnie kończących naukę (z 15%) -20 mln zagrożonych ubóstwem 75% zatrudnienie osób 20-64 (z 69%) 20/20/20% w zakresie klimatu i energii

5 CELE TEMATYCZNE FUNDUSZY SPÓJNOŚCI 2014-2020
EFRR EFS FS 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 2. Zwiększenie dostępności stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych 3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (EFMR) 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 5. Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu

6 CELE STAWIANE PRZED OKRESEM 2014-2020
Realizacja celów Strategii Europa 2020 Wzmocnienie partnerstwa i zarządzania Koncentracja na celach i efektach Nagradzanie za wydajność i efektywność Wspieranie zintegrowanego programowania Wzmacnianie spójności terytorialnej Ulepszenie monitoringu postępów w realizacji celów Usprawnienie i uproszczenie systemu wydatkowania środków

7 Budżet Zgodnie z przyjętym porozumieniem z 7-8 lutego br. , łącznie z budżetu UE środki dla Polski wyniosłyby 105,8 mld euro (441,0 mld zł) , w tym na: politykę spójności - 72,9 mld euro (303,6 mld zł), Wspólną Politykę Rolną - 28,5 mld euro (118,8 mld zł).

8 WYKAZ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W LATACH 2014-2020
82,5 mld € Wynegocjowana alokacja dla Polski na politykę spójności 77,3 mld € Kwota do zaprogramowania w latach 28,6 mld € Wynegocjowane dla Polski na WPR 9,8 mld € Środki na II filar WPR PROGRAMY OPERACYJNE ALOKACJA w € PO Inteligentny Rozwój 8,614mld PO Polska Cyfrowa 2,255 mld PO Infrastruktura i Środowisko 27,513 mld PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 4,166 mld PO Polska Wschodnia 2,117 mld PO Pomoc Techniczna 700 mln 16 dwufunduszowych (EFRR + EFS) regionalnych programów operacyjnych (RPO). 31,247 mld (z Mazowszem) Europejska Współpraca Terytorialna 485 mln Różnica pomiędzy kwotą wynegocjowaną a kwotą do zaprogramowania wynika z konieczności transfery części środków na instrumenty i programy zarządzanie bezpośrednio przez Komisję Europejską. Są to: (1) Transfer z Funduszu Spójności do instrumentu „Łącząc Europę” (2) Transfer na Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (3) Transfer na pomoc techniczną z inicjatywy KE w wysokości 0,35% alokacji (4) Transfer na działania innowacyjne z inicjatywy KE w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Program rozwoju obszarów wiejskich Brak informacji PO Rybactwo i Morze Ok. 6,5 mld

9 PORÓWNANIE ALOKACJI NA RPO W PERSPEKTYWACH 2007-2013 I 2014-2020
województwo alokacja EUR alokacja funduszy strukturalnych (MRPO oraz komponent regionalny PO KL) - (w mln euro) alokacja funduszy strukturalnych zgodnie z UP z października br. DOLNOŚLĄSKIE 1 590,9 2 250,4 KUJAWSKO-POMORSKIE 1 286,1 1 901,7 LUBELSKIE 1 559,4 2 228,8 LUBUSKIE 623,8 906,1 ŁÓDZKIE 1 412,9 2 253,9 MAŁOPOLSKIE 1 770,3 2 875,5 OPOLSKIE 611,3 944,1 PODKARPACKIE 1 501,1 2 112,2 PODLASKIE 858,0 1 212,4 POMORSKIE 1 210,5 1 863,0 ŚLĄSKIE 2 273,3 3 473,6 ŚWIĘTOKRZYSKIE 996,1 1 363,2 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 294,5 1 726,6 WIELKOPOLSKIE 1 773,1 2 447,9 ZACHODNIOPOMORSKIE 1 076,8 1 599,7 RAZEM 15 ,1 29 159,1 MAZOWIECKIE 2 526,8 2 087,9 RAZEM 16 22 364,9 31 247,0 Dane w tabeli pochodzą z informacji podanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

10 Małopolski Regionalny Program Operacyjny
na lata 1. Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy 5. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE EFS+EFRR 12. POMOC TECHNICZNA EFS 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA 10. WIEDZA I KOMPETENCJE MIESZKAŃCÓW EFS 3. AKTYWNA GOSPODARCZO MAŁOPOLSKA 7. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA DLA ROZWOJU SPOŁ.-GOSP. 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ EFRR+EFS 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 8. OTWARTY RYNEK PRACY EFS OŚ PRIORYTETOWA 1-FUNDUSZOWA EFRR LUB EFS OŚ PRIORYTETOWA Z UDZIAŁEM EFRR i EFS

11 Wkład wspólnotowy (euro)
DWUFUNDUSZOWY MRPO Oś priorytetowa Fundusz Wkład wspólnotowy (euro) 1. Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy EFRR 2. Cyfrowa Małopolska 3. Aktywna gospodarczo Małopolska 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku 5. Ochrona środowiska naturalnego 6. Dziedzictwo regionalne 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego 8. Otwarty rynek pracy EFS 9. Region spójny społecznie 10. Wiedza i kompetencje mieszkańców 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 12. Pomoc techniczna EFS RAZEM *

12 Różnice pomiędzy perspektywami - EFS
Zakres wsparcia EFS jest zbliżony do obecnego, choć zauważalne jest wzmocnienie następujących aspektów: promocja równości płci i niedyskryminacji szczególne wsparcie dla osób niepełnosprawnych transnarodowa mobilność pracowników wzmocnienie roli partnerów społecznych w tym NGO (budowa ich potencjału oraz włączenie w działania wspierane przez EFS) Nowością w EFS są: Z jednej strony rozdrobnienie – aż 18 priorytetów inwestycyjnych ,z drugiej zaś koncentracja tematyczna -> 60% środków na 4 z nich. walka z ubóstwem (20% środków), pomoc żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących Niektóre priorytety np. „równość mężczyzn i kobiet oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego”, „zwalczanie dyskryminacji (…)” mają charakter horyzontalny wprowadzenie uproszczonych opcji kosztowych dla projektów do 50/100 tys. EUR

13 Różnice pomiędzy perspektywami - EFRR
w obszarach: instytucje/infrastruktura kultury dziedzictwo kulturowe turystyka wskazują, iż zostały one zmarginalizowane w porównaniu do uregulowań dotyczących EFRR dla obecnej perspektywy finansowej Co więcej rodzą one pytania i wątpliwości. W świetle zaproponowanych zapisów rozporządzenia: potencjalnie możliwe założenie, że sektor turystyki wspierany będzie w ramach dotacji dla MŚP wsparcie dziedzictwa kulturowego przewidziane jest wprost w rozporządzeniu - priorytet dot. ochrony środowiska, problematyczna pozostaje jednak kwestia jego właściwej definicji.

14 Różnice pomiędzy perspektywami - EFRR
Propozycje dotyczące zakresu interwencji EFRR w obszarze: transportu wskazują, iż akcent zostaje położny na aspekt zrównoważonego rozwoju – transport zorganizowany oraz wzrost przepustowości najważniejszej infrastruktury sieciowej. W świetle zaproponowanych zapisów rozporządzenia: jest to perspektywa dedykowana transportowi kolejowemu oraz systemom transportu miejskiego priorytetem stają się inwestycje w sieć TEN-T dopuszczono inwestycje mające na celu łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T – nie dookreślając ww. pojęć, co rodzi pytania o zakres dopuszczalnego wsparcia, np. w odniesieniu do infrastruktury drogowej.

15 WARUNKI BRZEGOWE NA LATA 2014-2020
1. Dofinansowanie z UE maksymalnie do 85% wartości wydatków kwalifikowalnych; 2. Wydatki stanowiące podatek od wartości dodanej (VAT) są kwalifikowalne, jeśli nie istnieje możliwość ich odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego dot. VAT. (analogicznie do obecnych zapisów MRPO); 3. Zakup gruntów nie może przekraczać 10% łącznych wydatków kwalifikowalnych dla danej operacji (analogicznie do zapisów obecnego MRPO); 4. W przypadku wystąpienie pomocy publicznej – przewidywane zmniejszenie intensywnościi wsparcia (w przypadku Regionalnej pomocy Inwestycyjnej dla Małopolski do 35%); 5. Brak wkładu krajowego na poziomie Programu Operacyjnego; 6. Większe wykorzystanie instrumentów zwrotnych, bądź mieszanych zwrotno-dotacyjnych (instrumenty finansowe kosztem bezzwrotnych dotacji) 7. Brak możliwości refundowania kosztów inwestycji zakończonych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

16 WYZWANIA DLA JST Jeszcze większy strumień finansowy na realizację zarówno projektów infrastrukturalnych, jak i miękkich; Bardziej zintegrowane podejście – nowa infrastruktura powinna uzupełniać realizację celów społecznych; JST będą nadal głównym beneficjentem wsparcia w ramach Programu Regionalnego. Zapewnienie środków na wkład własny – w szczególności w przypadku projektów z pomocą publiczną w większym wymiarze niż obecnie; Konieczność zwrotu całości bądź części wsparcia w przypadku instrumentów finansowych; Konieczność podejścia bardziej zintegrowanego; Skupienie się nie tylko na realizacji projektu, ale na jego dalszym utrzymaniu

17 WYZWANIA - PERSPEKTYWA WŁADZ REGIONALNYCH
Z punktu widzenia samorządów województw – nie tylko jako wspólnot, ale również jako instytucji mających znaczący udział w zarządzaniu środkami UE na lata oraz – kolosalne znaczenie ma kwestia dalszej możliwości rozwoju JST i zapewnienie środków na wkład własny do projektów współfinansowanych z UE. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących finansowania projektów inwestycyjnych z udziałem funduszy Unii Europejskiej szczególną uwagę należy zwrócić na badanie zdolności do obsługi zadłużenia poszczególnych jednostek samorządu oraz określenie warunków utrzymania ich płynności finansowej. Badania przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, wyraźnie potwierdzają, iż kluczowe jest zapewnienie stabilnej bazy dochodów własnych JST. Ponadto, bardzo ważnym aspektem jest zastosowanie począwszy od 2014 r. nowej formuły liczenia wskaźnika zadłużenia, które może dla wielu jednostek samorządu terytorialnego stanowić poważne ograniczenie możliwości zaciągania nowego długu wspierającego udział własny w finasowaniu projektów unijnych.

18 ZAPEWNIENIE WKŁADU WŁASNEGO - DOCHODY JST
Za raportem W. Misiąga przygotowanego dla MRR: Analiza dochodów, wydatków i zobowiązań JST w latach 2008–2011 i ich prognozy na lata 2012–2020, w kontekście (…) zapewnienia wkładu własnego do projektów UE; Warzsawa, Rzeszów 2012 Od 2010 r. obserwujemy obniżenie tempa wzrostu dochodów JST. Wyższe dochody JST to efekt zwiększonych transferów, przede wszystkim z budżetu państwa, w tym transferów środków unijnych. Dochody własne, liczone w cenach stałych, zmniejszyły się pomiędzy 2008 a 2011 rokiem o 2,3%. W dochodach podatkowych widać wyraźny spadek realnych wpływów w niemal wszystkich rodzajach JST. PIT jest źródłem największych dochodów własnych JST. W latach 2008–2011 do budżetów JST wpłynęły dochody z PIT w łącznej wysokości 112 mld zł, co stanowi ponad 35% dochodów własnych. Realne wpływy sektora z PIT zmniejszyły się badanym okresie o 7%.

19 ZAPEWNIENIE WKŁADU WŁASNEGO - DOCHODY JST
Źródło: Analiza dochodów, wydatków i zobowiązań JST w latach 2008–2011 i ich prognozy na lata 2012–2020, w kontekście (…) zapewnienia wkładu własnego do projektów UE; Warzsawa, Rzeszów 2012

20 SUBREGIONY W POLITYCE ROZWOJU MAŁOPOLSKI

21 SUBREGIONALNY PROGRAM ROZWOJU
zmiany w stosunku do v.1 Zmiany w zakresie interwencji: Uzupełnienie obszarów wsparcia o gospodarkę wodno-ściekową Aktualna alokacja MRPO v2 dla SPR: mln euro

22 AKTUALNA ALOKACJA NA SPR Oś priorytetowa - zakres
Alokacja mln euro 3. Aktywna gospodarczo Małopolska - infrastruktura rozwoju gospodarczego 90 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku – gospodarka niskoemisyjna — zrównoważony transport miejski 55 45 5. Ochrona środowiska naturalnego - gospodarka wodno-ściekowa 86 Dziedzictwo regionalne - ochrona, udostępniania i promocja dziedzictwa naturalnego 25 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego – drogi subregionalne 50

23 AKTUALNA ALOKACJA NA SPR Oś priorytetowa - zakres
Alokacja mln euro 9. Region spójny społecznie: – wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych, : — rozwój ekonomii społecznej; — infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym 31 10 35 10. Wiedza i kompetencje mieszkańców - rozwój szkolnictwa zawodowego 40 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - rewitalizacja fizyczna zdegradowanych obszarów miejskich oraz rewitalizacja społeczna zdegradowanych obszarów miejskich 160 EFRR 40 EFS

24 Realizacja zasady partnerstwa w ramach regionalnej polityki rozwoju
ZADANIA I KOMPETENCJE FORÓW SUBREGIONALNYCH (1) Realizacja zasady partnerstwa w ramach regionalnej polityki rozwoju Charakter opiniodawczo-doradczy wobec działań Zarządu Województwa Małopolskiego (ZWM) w zakresie polityki wspierania rozwoju subregionów: wyrażanie stanowisk w sprawach istotnych z punktu widzenia rozwoju danego subregionu, formułowanie wniosków, opinii oraz postulatów w pracach nad Subregionalnym Programem Rozwoju (SPR), prowadzenie debaty strategicznej i opracowanie listy rankingowej w odniesieniu do propozycji przedsięwzięć subregionalnych,

25 ZADANIA I KOMPETENCJE FORÓW SUBREGIONALNYCH (2)
negocjowanie i uzgadnianie wykazu przedsięwzięć subregionalnych, dokonywanie okresowych przeglądów stanu realizacji SPR, w uzasadnionych przypadkach, rekomendowanie ZWM potrzeby dokonania aktualizacji SPR, w tym: rozszerzanie wykazu o nowe przedsięwzięcia usunięcie z wykazu przedsięwzięć nie realizowanych i nie rokujących na realizację.

26 ZAKRES WSPARCIA SUBREGIONALNEGO PROGRAMU ROZWOJU (1)
Infrastruktura rozwoju gospodarczego kompleksowe uzbrojenie / dozbrojenie stref aktywności gospodarczej, tworzenia na ich terenie wewnętrznych układów komunikacyjnych oraz wyposażenia ich w niezbędne dla ich funkcjonowania budynki i budowle tworzenie i rozwój infrastruktury inkubatorów przedsiębiorczości Rozbudowa i modernizacja systemów ciepłowniczych i grzewczych rozbudowa i modernizacja systemów ciepłowniczych i grzewczych w szczególności w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci; realizacja gminnych programów niskiej emisji

27 ZAKRES WSPARCIA SUBREGIONALNEGO PROGRAMU ROZWOJU (2)
Zrównoważony transport miejski zakup środków transportu na potrzeby obsługi miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie – tabor autobusowy modernizacja taboru transportu zbiorowego pod kątem ograniczeń emisji substancji szkodliwych przedsięwzięcia z zakresu wspomagania zarządzania systemami miejskiego transportu zbiorowego integracja różnych środków transportu, jak np. węzły (centra) przesiadkowe, systemy Park & Ride, systemy wspólnych opłat za przewozy, organizacja i koordynacja rozkładów jazdy inwestycje w urządzenia / rozwiązania z zakresu telematycznych systemów zarządzania ruchem i obsługi podróżnych rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej

28 ZAKRES WSPARCIA SUBREGIONALNEGO PROGRAMU ROZWOJU (3)
Inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej budowa sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków inwestycje w zakresie instalacji służących do odwadniania osadów ściekowych utrzymanie i rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody Ochrona, udostępnianie i promocja dziedzictwa naturalnego rozwój i promocja szlaków turystycznych i rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zagospodarowanie na cele turystyczne obszarów w otoczeniu zbiorników i cieków wodnych podnoszenie standardu parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody oraz tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich

29 ZAKRES WSPARCIA SUBREGIONALNEGO PROGRAMU ROZWOJU (4)
Drogi o znaczeniu subregionalnym inwestycje z zakresu budowy, przebudowy oraz modernizacji dróg o znaczeniu subregionalnym budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów mostowych, wiaduktów estakad i innych obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych w ciągach dróg o znaczeniu subregionalnym budowa obwodnic miast i miejscowości obciążonych dużą uciążliwością ruchu tranzytowego zlokalizowanych w ciągach dróg o znaczeniu subregionalnym Drogi o znaczeniu subregionalnym - drogi zbiorcze niższej kategorii niż droga wojewódzka, stanowiące drugo lub trzeciorzędne połączenie do sieci TEN-T lub prowadzące do drugo- lub trzeciorzędnych węzłów TEN-T poprzez subregionalne węzły transportowe

30 ZAKRES WSPARCIA SUBREGIONALNEGO PROGRAMU ROZWOJU (5)
Upowszechnienie usług opiekuńczych tworzenie miejsc pobytu czasowego dla osób starszych i niepełnosprawnych tworzenie centrów wsparcia opiekunów nieformalnych osób starszych Rozwój sieci wsparcia ekonomii społecznej działania animacyjne na rzecz podejmowania działalności w sektorze ekonomii społecznej wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz usługi biznesowe dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania działalności PES Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym

31 ZAKRES WSPARCIA SUBREGIONALNEGO PROGRAMU ROZWOJU (6)
Rozwój szkolnictwa zawodowego m.in.: wsparcie kształcenia zawodowego w tym programy współpracy szkolnictwa zawodowego z przedsiębiorcami – m.in. staże dla uczniów i uczennic uzupełniająco – rozwój kompetencji zawodowych i społecznych kadr wspieranych placówek inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowe go w ramach cross-financing Rewitalizacja fizyczna i społeczna zdegradowanych obszarów miejskich rewitalizacja fizyczna przestrzeni publicznych, obiektów użyteczności publicznej, zabudowy mieszkaniowej (części wspólne budynków), lokalnej infrastruktury społecznej realizacja działań mających na celu ożywienie społeczne zdegradowanych obszarów miejskich

32 Instytucja odpowiedzialna za realizację
REGIONALNE PROJEKTY FLAGOWE – wsparcie w ramach pomocy technicznej MRPO Instytucja odpowiedzialna za realizację Nazwa inwestycji Gmina Miasta Tarnowa Przygotowanie projektu Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji - Regionalny Park Naukowo - Technologiczny Gmina Miasta Oświęcim Przygotowanie dokumentacji dla projektu Oświęcimska Przestrzeń Spotkań Gmina Miejska Kraków Przygotowanie dokumentacji dla projektu strategicznego Kraków - Nowa Huta Przyszłości Politechnika Krakowska Przygotowanie dokumentacji dla projektu Małopolskie Centrum Badań Energooszczędnych Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Przygotowanie inwestycji: Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim, w tym utworzenie Uniwersyteckiego Centrum Onkologii Uniwersytet Rolniczy Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pn. "Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UR i UJ - Klinika Małych i Dużych Zwierząt -Etap II" Województwo Małopolskie Przygotowanie dokumentacji technicznej do projektu budowy Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie - etap I Przygotowanie projektu Centrum Muzyki w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Przygotowanie dokumentacji dla projektu Centrum Kreatywności i Dizajnu (CeKiD) Przygotowanie dokumentacji na budowę obwodnic i modernizację odcinków dróg wojewódzkich

33 REGIONALNE PROJEKTY FLAGOWE – Programy Strategiczne
DIAMENT PLUS Podniesienie efektywności wsparcia dla rozwoju talentów i uzdolnień uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich z Małopolski. MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA Celem projektu jest stworzenie ram współpracy szkół wyższych z szkołami ponadgimnazjalnymi dla rozbudzania zainteresowań młodzieży kierunkami kształcenia zgodnymi z inteligentną specjalizacją regionu CENTRUM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W MAŁOPOLSCE Poprawa jakości szkoleń oferowanych dla Małopolan w różnych formach oraz zwiększenie motywacji do korzystania ze szkoleń osób dorosłych i pracodawców. Wprowadzenie mechanizmu bonu szkoleniowego - wprowadzenie bonu szkoleniowego jako podmiotowego instrumentu finansowania kształcenia. SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA Przedsięwzięcia: Zakup taboru Węzły przesiadkowe z parkingami „parkuj i jedź” Integracja transportu szynowego i kołowego, w tym integracja z transportem miejskim (wspólny bilet - bilet elektroniczny, integracja taryfowa) System informacji dla pasażerów Wspieranie budowy łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki

34 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Perspektywa finansowa – założenia wsparcia JST"

Podobne prezentacje


Reklamy Google