Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Rok 2013/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Rok 2013/2014."— Zapis prezentacji:

1

2 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Rok 2013/2014

3 Na skróty 1)Obowiązujące terminy 2)Dodatkowe informacje 3)Za co przyznawane są punkty Po kolei

4 Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

5 14 kwietnia - 25 czerwca 2014 r. Składanie dokumentów do wybranych szkół. Nasza szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej, więc uczniowie klas 3 gim. dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum.

6 Do 27 czerwca 2014 Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły.

7 27 czerwca – 03 lipca 2014 r. Z wyjątkiem szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej – dostarczanie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego

8 4 lipca 2014 r. Ogłoszenie przez szkolne komisje list kandydatów zakwalifikowanych oraz listy niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.

9 Do 8 lipca 2014 r. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Należy dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej.

10 10 lipca 2014 r. O głoszenie przez szkolne komisje list przyjętych do szkoły.

11 Do 11 lipca Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.

12 14 lipca 2014 r. Ogłoszenie przez szkolne komisje list przyjętych do szkoły. Dodatkowa rekrutacja. 15 lipca – 29 sierpnia

13 Dodatkowe informacje

14 Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych, które są objęte systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji internetowej do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.

15 Kandydatów do szkół, które są objęte systemem rekrutacji elektronicznej, obowiązuje ujednolicone podanie o przyjęcie do szkoły, które składają w szkole pierwszego wyboru. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

16 Rekrutacja uzupełniająca W rekrutacji uzupełniającej uczestniczą kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie. Przeprowadzana jest ona we wszystkich szkołach sposobem tradycyjnym. Kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami.

17 Za co przyznawane są punkty?

18 a) 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin gimnazjalny Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 200 pkt., w tym:

19 b) 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum (z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły) oraz szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.

20 Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych: celujący – 20 pkt., bardzo dobry – 18 pkt., dobry – 15 pkt., dostateczny – 10 pkt., dopuszczający – 2 pkt.

21 Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.

22 Szczególne osiągnięcia Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt., przy czym:

23 a)Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt., b)Za udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty, w tym: - finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 10 pkt., - finalista konkursu wojewódzkiego – 8 pkt., c) Za osiągnięcia wpisane na świadectwie – do 6 pkt.

24 W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie trzech lat kilka lokat punktowanych w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.

25 Laureaci Laureaci konkursów i olimpiad o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły niezależnie od kryteriów zawartych w statutach szkół.

26 Laureaci konkursów tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty, otrzymują odpowiednio: - konkurs ponadwojewódzki – 12 pkt., - konkurs wojewódzki – 10 pkt.

27 Preferencje, o których mowa, nie dotyczą dodatkowych kryteriów przy kwalifikowaniu do klas, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydata (sprawnościowe, zdrowotne, artystyczne, uzdolnienia językowe itp.)

28 Opracowała: Renata Gondko


Pobierz ppt "REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Rok 2013/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google