Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Programów Infrastrukturalnych Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 8 marca 2016 roku KOLEJ MIEJSKA w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Programów Infrastrukturalnych Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 8 marca 2016 roku KOLEJ MIEJSKA w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko."— Zapis prezentacji:

1 Departament Programów Infrastrukturalnych Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 8 marca 2016 roku KOLEJ MIEJSKA w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2 Typ projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH POIiŚ 2014 -2020 Oś priorytetowa V Rozwój Transportu Kolejowego w Polsce Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T B: Kolej miejska Określony w dokumencie

3 Typ projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie 1. Budowa, modernizacja i rehabilitacja linii kolejowych, w tym z możliwością: Instalacji ERTMS budowy i modernizacji przystanków kolejowych instalacji systemów zasilania trakcyjnego instalacji systemów sterowania ruchem kolejowym instalacji systemów usprawniających zarządzanie przewozami pasażerskimi budowy obiektów inżynieryjnych 2. Unowocześnienie taboru kolejowego zakup lub modernizacja taboru kolejowego wraz z niezbędną infrastrukturą służącą jego utrzymaniu, w tym taboru i urządzeń niezbędnych do przygotowania składów/pociągów dla ruchu pasażerskiego ( nie będzie możliwości dofinansowania zakupu używanego taboru i jego modernizacji )

4 TRYB WYBORU PROJEKTÓW KONKURS PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE (opisane w pkt. 1) PROJEKTY TABOROWE (opisane w pkt. 2) oddzielnie dla typów projektu GRUDZIEŃ 2016 r.LISTOPAD 2016 r. planowany termin Nabór i ocena wniosków aplikacyjnych CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTOW TRANSPORTOWYCH

5 Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów INFRASTRUKTURALNYCH 1 230,00 mln PLN TABOROWYCH 1 030,00 mln PLN Środki na realizację projektów infrastrukturalnych zostały zarezerwowane w Krajowym Programie Kolejowym, w ramach zadania: Infrastrukturalne projekty aglomeracyjne finansowane z Funduszu Spójności (zał. 1-pozycja 109) W KPK 1 089,78 mln PLN koperta aglomeracyjna na zakres realizowany przez PKP PLK S.A. Jeden wspólny konkurs skierowany do przewoźników międzyregionalnych i aglomeracyjnych Dodatkowy konkurs dla taboru dla sieci TEN-T, działanie 5.1 POIiŚ, ok. 900 mln PLN

6 !!! ODDZIELNE NABORY NA KOMPONENTY INFRASTRUKTURALNE I TABOROWE !!!

7 OCENA WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH w oparciu o Kryteria wyboru projektów kryteria Horyzontalne formalne^ Dodatkowe formalne Merytoryczne I stopnia ( w tym właściwe kryteria horyzontalne^ ) Horyzontalne merytoryczne II stopnia^ Dodatkowe merytoryczne II stopnia* * tylko dla projektów taborowych ^ wspólne dla wszystkich typów projektów

8 OCENA WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH Kryteria formalne Ocena 0/1 niespełnienie kryterium powoduje wykluczenie projektu z dalszej oceny Kryteria merytoryczne II stopnia Ocena punktowa (premia w postaci określonej liczby punktów) niespełnienie kryterium nie powoduje wykluczenia projektu z dalszej oceny Kryteria merytoryczne I stopnia

9 OCENA WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH Horyzontalne kryteria formalne wniosek złożony w terminie wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu wniosek wypełniony jest w języku polskim zgodność z realizacją zasady n+3 kompletność dokumentacji aplikacyjnej wniosku i załączników zgodność z POIiŚ, Szczegółowym opisem osi priorytetowych POIiŚ oraz regulaminem konkursu wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dot. pomocy państwa ( jeśli dotyczy) projekt nie został zakończony prze złożeniem dokumentacji aplikacyjnej projekt nie został usunięty wcześniej z wykazu projektów zidentyfikowanych Kryteriami oceniane będą projekty infrastrukturalne i taborowe

10 Horyzontalne kryteria merytoryczne I stopnia ponadregionalność projektu zgodność projektu ze Strategią Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) OCENA WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia kompletność dokumentacji aplikacyjnej wniosku i załączników spójność informacji zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku poprawność analizy finansowej i ekonomicznej poprawność identyfikacji i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności gotowość techniczna projektu do realizacji na poziomie wymaganym dla danego priorytetu/działania POIiŚ gotowość organizacyjno – instytucjonalna projektu w obszarze zawierania umów wykonalność finansowa projektu pomoc publiczna zgodność projektu z wymaganiami prawa dot. ochrony środowisko trwałość projektu zasada zapobiegania dyskryminacji i równości szans kobiet i mężczyzn zasada zrównoważonego rozwoju zdolność do adaptacji do zmian klimatu i reagowania na ryzyko powodziowe (jeśli dotyczy) klauzula delokalizacja (jeśli dotyczy) Kryteriami oceniane będą projekty infrastrukturalne i taborowe

11 OCENA WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH Kryteria oceny projektów infrastrukturalnych kolei miejskiej dodatkowe kryteria formalne Gotowość projektu do funkcjonowania bezpośrednio po zakończeniu inwestycji Położenie na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego zgodność z TSI (Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności) efektywność ekonomiczna zgodność z Kontraktem Terytorialnym Projekt dotyczy infrastruktury kolejowej położonej na obszarze funkcjonalnym, po której odbywa się ruch o charakterze aglomeracyjnym- obszary funkcjonalne miast wojewódzkich zostały określone w poszczególnych strategiach ZIT wskaźnik ekonomicznej bieżącej wartości netto jest dodatni projekt został ujęty w Kontrakcie Terytorialnym właściwym dla danego województwa ocena

12 OCENA WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH kryteria merytoryczne I stopnia Kryteria oceny projektów infrastrukturalnych kolei miejskiej Przygotowanie projektu do realizacji prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane projektu budowlanego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dokumentacji przetargowej komplementarność rozwój infrastruktury kolei miejskiej ocena Ocena stanu przygotowania projektu do realizacji w tym ocena posiadania: ocena projekt powiązany z projektami już zrealizowanymi, w realizacji lub zaakceptowanymi do realizacji ocena Poprawa separacji ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego

13 OCENA WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH kryteria merytoryczne I stopnia Kryteria oceny projektów infrastrukturalnych kolei miejskiej spójność z istniejącymi zintegrowanymi planami rozwoju transportu publicznego/strategią ZIT wpływ na system transportowy aglomeracji efektywność ekonomiczna ocena powiązania projektu ze strategią ZIT i/lub zintegrowanym planem rozwoju transportu publicznego !!! dodatkowe punkty czy projekt przyczyni się do zwiększenia ilości pasażerów kolei miejskiej lub/i ograniczenia ruchu samochodowego w obszarze aglomeracji. ERR – ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji

14 OCENA WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH dodatkowe kryteria formalne Kryteria oceny projektów taborowych tabor zgodny z wymogami TSI lub przepisami krajowymi* (kryterium będzie uzgadniane na KM POIiŚ) zapewnienie poprawy jakości taboru wykorzystywanego w przewozach dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych efektywność ekonomiczna ocena projekt obejmuje tabor do realizacji przewozów międzyregionalnych lub aglomeracyjnych ocena tabor jest zgodny z wymogami TSI PRM ocena wskaźnik ekonomicznej bieżącej wartości netto jest dodatni

15 OCENA WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH kryteria merytoryczne I stopnia Kryteria oceny projektów taborowych realizacja celów osi priorytetowych przygotowanie projektu do realizacji ocena Zakup czy modernizacja Stopień przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, punkty będą przyznawane w zależności od posiadania: efektywność ekonomiczna -pełnej dokumentacji -Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -opisu przedmiotu zamówienia ERR – ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji wykorzystanie taboru w przewozach o charakterze użyteczności publicznej Czy tabor będzie wykorzystywany do przewozów o charakterze użyteczności publicznej czy przewozów komercyjnych spójność ze strategią ZIT * ocena Czy projekt wskazany w strategii ZIT jako przedsięwzięcie komplementarne do inwestycji realizowanych w ramach strategii – !!! dodatkowe punkty ocena * kryterium będzie uzgadniane na KM POIiŚ

16 OCENA WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH dodatkowe kryteria merytoryczne II stopnia Kryteria oceny projektów taborowych powiązanie projektu z infrastrukturą kolejową ocena powiązanie projektu z parametrami technicznymi linii kolejowych Wszystkie kryteria wyboru projektów, zawierające w sobie nazwy i opisy kryteriów, a także zasady oceny kryterium, stanowią załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIiŚ 2014 -2020 który jest dostępny na stronie internetowej http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty

17 PROCEDURA KONKURSOWA - podstawowe informacje I Ogłoszenie o naborze wniosków II Nabór wniosków o dofinansowanie III Ocena projektów IV Ogłoszenie wyników konkursu V Podpisanie umowy o dofinansowanie etapy konkursu

18 PROCEDURA KONKURSOWA – podstawowe informacje Ogłoszenie o naborze wraz z regulaminem zostanie podane do publicznej wiadomości (również na stronie internetowej CUPT) na co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie Termin składania wniosków zostanie określony w ogłoszeniu o naborze (nie może być krótszy niż 7 dni od dnia rozpoczęcia naboru wniosków)

19 Ocena projektów Czas trwania oceny projektów 120 dni od daty zakończenia naboru + 60 dni uzasadnione przypadki w oparciu o KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW minimalna liczba punktów (próg) jaką musi otrzymać projekt, określona w regulaminie konkursu PROCEDURA KONKURSOWA – podstawowe informacje

20 Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania wniosku oraz obowiązującymi załącznikami, a także wzór umowy o dofinansowanie będzie określał regulamin konkursu Aktualnie obowiązujące formularze są dostępne na stronie internetowej CUPT www.cupt.gov.pl PROCEDURA KONKURSOWA – podstawowe informacje w przypadku negatywnej oceny wnioskodawcy będą przysługiwały środki odwoławcze Jeśli koszt kwalifikowany projektu przekroczy 75 mln EUR Status dużego projektu dofinansowanie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Europejską

21 PROJEKTY KOLEI MIEJSKIEJ – w KONTRAKTACH TERYTORIALNYCH INFRASTRUKTURALNE Województwo Dolnośląskie (Wsparcie rozwoju kolei aglomeracyjnej – komponent zgłoszony w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego na obszarze WrOF) Budowa przystanku kolejowego Wrocław Szczepin na linii nr 143 wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą we Wrocławiu Rehabilitacja odcinka linii kolejowej nr 274 celem przywrócenia przewozów pasażerskich do stacji Wrocław Świebodzki Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny- Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu (podprojekt IV) Województwo Kujawsko-Pomorskie (BIT-CiTY III) Województwo Podkarpackie (Aglomeracyjna Kolej Podmiejska wraz z budową linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka (budowa 5 km nowej linii) Aglomeracyjna Kolej Podmiejska wraz z budową linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka(budowa 5 km nowej linii) Województwo Pomorskie (Rozwój kolei aglomeracyjnej (SKM i PKM) Rozbudowa systemu kolei aglomeracyjnej Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta poprzez wydłużenie linii kolejowej nr 250 na odcinku Rumia - Wejherowo Elektryfikacja Pomorskiej Kolei Metropolit alnej Rozbudowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w celu obsługi północnych dzielnic Gdyni

22 PROJEKTY KOLEI MIEJSKIEJ – w KONTRAKTACH TERYTORIALNYCH INFRASTRUKTURALNE Województwo Śląskie (Rewitalizacja linii kolejowej nr. 182 Tarnowskie Góry – Pyrzowice (dojazd do lotniska) Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie Województwo Wielkopolskie (Utworzenie kolei aglomeracyjnej obsługującej obszar aglomeracji poznańskiej) Rozbudowa Poznańskiego Węzła kolejowego dla potrzeb ruchu metropolitalnego Województwo Zachodniopomorskie (Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w Szczecinie z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 Projekty infrastrukturalne – warunek konieczny udziału w konkursie – projekt musi być ujęty w Kontrakcie Terytorialnym

23 PROJEKTY KOLEI MIEJSKIEJ – w KONTRAKTACH TERYTORIALNYCH TABOROWE Województwo Łódzkie (Poprawa standardów podróżowania Łódzka Koleją Aglomeracyjną) Poprawa standardów podróżowania ŁKA Województwo Małopolskie (Rozbudowa infrastruktury do obsługi Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej) Zakup taboru kolejowego- nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich Województwo Mazowieckie (Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru) Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboru Województwo Wielkopolskie (Utworzenie kolei aglomeracyjnej obsługującej obszar aglomeracji poznańskiej) Zakup taboru dla kolejowych przewozów pasażerskich Projekty taborowe – nie ma konieczności ujęcia projektu w Kontrakcie Terytorialnym aby projekt mógł przystąpić do konkursu

24 Podstawowe dokumenty z którymi należy się zapoznać: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIiŚ 2014 -2020 (SzOOP ) Kryteria wyboru projektów (zał. nr 3 do SzOOP) System oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (zał. 6 do SzOOP) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Niebieskie księgi dla projektów w sektorze transportu publicznego oraz kolejowego Wszystkie dokumenty dostępne są na portalu internetowym: www.pois.gov.pl

25 Dodatkowe informacje: Tryb pozakonkursowy – zarezerwowany dla projektów ujętych w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu Termin konkursu – pozostaje aktualny - IV kwartał 2016 r. - jeśli podczas pierwszego konkursu nie zostanie rozdysponowana cała pula środków przeznaczonych na projekty, teoretycznie istnieje możliwość ogłoszenia drugiego naboru

26 Dziękuje za uwagę Ministerstwo Rozwoju Departament Programów Infrastrukturalnych E-mail: pois@pois.gov.pl


Pobierz ppt "Departament Programów Infrastrukturalnych Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 8 marca 2016 roku KOLEJ MIEJSKA w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google