Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwość finansowania przedsięwzięć telekomunikacyjnych z funduszy unijnych na lata 2007-2013 Szczecin, 20 października 2009 r. Krzysztof Kozakowski Biuro.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwość finansowania przedsięwzięć telekomunikacyjnych z funduszy unijnych na lata 2007-2013 Szczecin, 20 października 2009 r. Krzysztof Kozakowski Biuro."— Zapis prezentacji:

1 Możliwość finansowania przedsięwzięć telekomunikacyjnych z funduszy unijnych na lata 2007-2013 Szczecin, 20 października 2009 r. Krzysztof Kozakowski Biuro ds. Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2 Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.4. – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili w ramach 8. Osi Priorytetowej PO IG ogłosiła nabór wniosków. Obecnie nabór trwa w 4 województwach (Wielkopolskim, Małopolskim, Pomorskim, Świętokrzyskim) Planowane ogłoszenie konkursu w zachodniopomorskim – grudzień 2009, tj. po przekazaniu WWPE wyników inwentaryzacji zasobów sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz informacji o miejscach lokalizacji - co do zasady - węzłów dystrybucyjnych, budowanych w ramach regionalnej sieci szerokopasmowej

3 Działanie 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili Projekty kwalifikujące się do dofinansowania w ramach tego działania polegają na budowie dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a grupą (-ami) docelową (-ymi). Na obszarze gminy może być realizowany więcej niż 1 projekt tego typu. Minimalna kwota dofinansowania: 30 000 PLN Do udziału w konkursie zaprasza się: mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), organizacje pozarządowe non-profit. Budżet działania 8.4 wynosi: 200 000 000 euro.

4 Działanie 8.4 – KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Wymogi formalne - wniosek: złożenie wniosku we właściwej instytucji, złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania, złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów, kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania, przygotowanie wniosku wraz z załącznikami zgodnie z właściwą instrukcją. Wymogi formalne - wnioskodawca: kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania, wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

5 Działanie 8.4 – KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Wymogi formalne - projekt: realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG, wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania, projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy), Kryteria formalne specyficzne: dzięki realizacji projektu min. 40 podmiotów uzyska dostęp do Internetu w okresie wymaganej trwałości projektu, na obszarze objętym projektem nie funkcjonuje ogólnodostępna szerokopasmowa infrastruktura dostępu do Internetu (o przepustowości min. 2 Mb/s), wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MŚP – 3 lat od zakończenia projektu, projekt nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

6 Działanie 8.4 – KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Kryteria merytoryczne: przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.4 PO IG, wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał techniczny i kadrowy, pozwalający na realizację projektu, wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie realizacji i zarządzania projektami z dziedzin objętych konkursem, wykazane zostały potrzeby realizacji projektu na określonym obszarze, zaproponowane rozwiązania techniczne są efektywne i uwzględniają specyfikę terenu, na którym prowadzony będzie projekt, harmonogram projektu jest, –przejrzysty, –wykonalny/możliwy do przeprowadzenia, –uwzględnia czas niezbędny na przeprowadzenie procedur przetargowych i wpływ czynników zewnętrznych,

7 Działanie 8.4 – KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Kryteria merytoryczne (c.d.): wskaźniki produktu i rezultatu są: –obiektywnie weryfikowalne, –odzwierciedlają założone cele projektu, –adekwatne dla danego rodzaju projektu, –realne do osiągnięcia, projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, wykazane zostały korzyści społeczno-ekonomiczne realizacji projektu, planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania 8.4, planowane wydatki są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu, środki wykorzystane są w sposób efektywny (relacja nakład/ rezultat).

8 Działanie 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili Szczegółowe informacje o Działaniu 8.4 oraz o zasadach przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie znajdują się na stronach internetowych: www.wwpe.gov.pl www.wswia.gov.pl www.mrr.gov.pl www.poig.gov.pl

9 Dziękuję za uwagę Krzysztof Kozakowski Biuro ds. Społeczeństwa Informacyjnego Wydziału Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Kontakt: 91 44 67 118 kkozakowski@wzp.pl


Pobierz ppt "Możliwość finansowania przedsięwzięć telekomunikacyjnych z funduszy unijnych na lata 2007-2013 Szczecin, 20 października 2009 r. Krzysztof Kozakowski Biuro."

Podobne prezentacje


Reklamy Google