Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, wrzesień 2007 r. Kryteria wyboru projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 Warszawa, 7.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, wrzesień 2007 r. Kryteria wyboru projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 Warszawa, 7."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, wrzesień 2007 r. Kryteria wyboru projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 Warszawa, 7 lutego 2008 r.

2 Ocena Ocena wniosków o dofinansowanie projektów, zarówno w trybie konkursowym jak i indywidualnym, odbywa się dwuetapowo: - ocena formalna, - ocena merytoryczna.

3 Kryteria Kryteria formalne Kryteria merytoryczne Dostępu Kryteria, których nie spełnienie powoduje konieczność uzupełnienia wniosku Rankingowe

4 Kryteria formalne Sprawdzeniu podlega przede wszystkim: - kompletność wniosku i załączników, - podpisy i oświadczenia osób upoważnionych do reprezentowania beneficjenta, - zgodność z terminami określonymi w PO RPW i dokumentacji dotyczącej naboru. Do etapu oceny merytorycznej przechodzą wyłącznie wnioski, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Uchybienia formalne mogą zostać poprawione przez beneficjenta po wezwaniu Instytucji Pośredniczącej

5 Kryteria merytoryczne dostępu Nie spełnienie jednego z kryteriów powoduje odrzucenie projektu na etapie oceny merytorycznej Sprawdzeniu podlega przede wszystkim: - zgodność z Uszczegółowieniem w zakresie m.in.: - zgodności z opisem działania, - kwalifikowalności beneficjenta, - spełnienia warunku minimalnej wartości projektu, - zgodność z politykami unijnymi.

6 Kryteria merytoryczne, których nie spełnienie powoduje konieczność uzupełnienia wniosku Sprawdzeniu podlega przede wszystkim: - poprawność analizy finansowej, - poprawność analizy ekonomicznej, - poprawność wyliczenia poziomu dofinansowania, - zgodność zaplanowanych wydatków z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO RPW 2007 – 2013, - spójność wewnętrzna projektu. Uchybienia w tym zakresie mogą zostać poprawione przez beneficjenta po wezwaniu Instytucji Pośredniczącej

7 Kryteria merytoryczne rankingowe Kryteria merytoryczne rankingowe LP.Nazwa kryterium WyjaśnienieWagaSkala punktów Maksymalna liczba punktów WagaSkala punktów Maksymalna liczba punktów x = Projekt może zostać zaakceptowany, jeżeli suma przyznanych punktów jest równa lub przekracza 60% wartości możliwych do osiągnięcia punktów.

8 Kryteria Komitet Monitorujący PO RPW na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2007 r. przyjął kryteria ogólne wyboru projektu. Kryteria będące przedmiotem obrad Komitetu w dniu 7 lutego 2008 r. stanowią uszczegółowienie ww. kryteriów.

9 Udział poszczególnych grup kryteriów w ocenie projektu 1 Stopień wpływu realizacji projektu na cele Programu oraz na cele osi priorytetowej, mierzony stopniem wpływu projektu na osiąganie wskaźników Programu oraz wskaźników danej osi 40,23% 2 Wartość dodana projektu, w szczególności korzyści społeczno – gospodarcze dla regionu i społeczności lokalnej 11,49% 3 Efektywność projektu 17,24% 4 Poprawność i kompletność opisu projektu oraz uzasadnienia jego realizacji w kontekście celów danej osi priorytetowej 8,05% 5 Wpływ realizacji projektu na osiągnięcie efektów ponadregionalnych 5,75% 6 Komplementarność z innymi przedsięwzięciami, w szczególności z innymi projektami w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i projektami realizowanymi w ramach innych programów krajowych 5,75% 7 Spełnianie wymogów w zakresie ochrony środowiska 5,75% 8 Gotowość organizacyjno - instytucjonalna projektu i beneficjenta 5,75% Kryteria wyboru projektów dla Działania I.1 Infrastruktura uczelni

10 Udział poszczególnych grup kryteriów w ocenie projektu 1Stopień wpływu realizacji projektu na cele Programu oraz na cele osi priorytetowej, mierzony stopniem wpływu projektu na osiąganie wskaźników Programu oraz wskaźników danej osi 27,78% 2Wartość dodana projektu, w szczególności korzyści społeczno – gospodarcze dla regionu i społeczności lokalnej 22,22% 3Efektywność projektu 16,67% 4Poprawność i kompletność opisu projektu oraz uzasadnienia jego realizacji w kontekście celów danej osi priorytetowej 11,11% 5Wpływ realizacji projektu na osiągnięcie efektów ponadregionalnych 5,56% 6Komplementarność z innymi przedsięwzięciami, w szczególności z innymi projektami w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i projektami realizowanymi w ramach innych programów krajowych 5,56% 7Spełnianie wymogów w zakresie ochrony środowiska 5,56% 8Gotowość organizacyjno - instytucjonalna projektu i beneficjenta 5,56% Kryteria wyboru projektów dla Działania I.3 Wspieranie innowacji

11 Udział poszczególnych grup kryteriów w ocenie projektu 1Stopień wpływu realizacji projektu na cele Programu oraz na cele osi priorytetowej, mierzony stopniem wpływu projektu na osiąganie wskaźników Programu oraz wskaźników danej osi 30,54% 2Wartość dodana projektu, w szczególności korzyści społeczno – gospodarcze dla regionu i społeczności lokalnej 17,96% 3Efektywność projektu 17,96% 4Poprawność i kompletność opisu projektu oraz uzasadnienia jego realizacji w kontekście celów danej osi priorytetowej 11,98% 5Wpływ realizacji projektu na osiągnięcie efektów ponadregionalnych Nie dotyczy 6Komplementarność z innymi przedsięwzięciami, w szczególności z innymi projektami w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i projektami realizowanymi w ramach innych programów krajowych 5,99% 7Spełnianie wymogów w zakresie ochrony środowiska 9,58% 8Gotowość organizacyjno - instytucjonalna projektu i beneficjenta 5,99% Kryteria wyboru projektów dla Działania III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego

12 Udział poszczególnych grup kryteriów w ocenie projektu Kryteria wyboru projektów dla Działania III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej 1Stopień wpływu realizacji projektu na cele Programu oraz na cele osi priorytetowej, mierzony stopniem wpływu projektu na osiąganie wskaźników Programu oraz wskaźników danej osi 21,98% 2Wartość dodana projektu, w szczególności korzyści społeczno – gospodarcze dla regionu i społeczności lokalnej 27,47% 3Efektywność projektu 16,48% 4Poprawność i kompletność opisu projektu oraz uzasadnienia jego realizacji w kontekście celów danej osi priorytetowej 10,99% 5Wpływ realizacji projektu na osiągnięcie efektów ponadregionalnych 6,59% 6Komplementarność z innymi przedsięwzięciami, w szczególności z innymi projektami w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i projektami realizowanymi w ramach innych programów krajowych 5,49% 7Spełnianie wymogów w zakresie ochrony środowiska 5,49% 8Gotowość organizacyjno - instytucjonalna projektu i beneficjenta 5,49%

13 Udział poszczególnych grup kryteriów w ocenie projektu Kryteria wyboru projektów dla Działania IV.1 Infrastruktura drogowa 1Stopień wpływu realizacji projektu na cele Programu oraz na cele osi priorytetowej, mierzony stopniem wpływu projektu na osiąganie wskaźników Programu oraz wskaźników danej osi 26,97% 2Wartość dodana projektu, w szczególności korzyści społeczno – gospodarcze dla regionu i społeczności lokalnej 16,85% 3Efektywność projektu 16,85% 4Poprawność i kompletność opisu projektu oraz uzasadnienia jego realizacji w kontekście celów danej osi priorytetowej 7,87% 5Wpływ realizacji projektu na osiągnięcie efektów ponadregionalnych 5,62% 6Komplementarność z innymi przedsięwzięciami, w szczególności z innymi projektami w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i projektami realizowanymi w ramach innych programów krajowych 11,24% 7Spełnianie wymogów w zakresie ochrony środowiska 8,99% 8Gotowość organizacyjno - instytucjonalna projektu i beneficjenta 5,62%

14 Udział poszczególnych grup kryteriów w ocenie projektu Działanie Kryterium I.1I.3III.1III.2IV.1 1 Stopień wpływu realizacji projektu na cele Programu 40,23%27,78%30,54%21,98%26,97% 2 Wartość dodana projektu 11,49%22,22%17,96%27,47%16,85% 3 Efektywność projektu 17,24%16,67%17,96%16,48%16,85% 4 Poprawność i kompletność opisu projektu 8,05%11,11%11,98%10,99%7,87% 5 Wpływ na efekty ponadregionalne 5,75%5,56% Nie dotyczy6,59%5,62% 6 Komplementarność z innymi przedsięwzięciami 5,75%5,56%5,99%5,49%11,24% 7 Ochrona środowiska 5,75%5,56%9,58%5,49%8,99% 8 Przygotowanie projektu i beneficjenta 5,75%5,56%5,99%5,49%5,62%

15 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl porpw@mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Warszawa, wrzesień 2007 r. Kryteria wyboru projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 Warszawa, 7."

Podobne prezentacje


Reklamy Google