Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne AJ Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej Projekt dofinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne AJ Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej Projekt dofinansowany."— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne AJ Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej Projekt dofinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

2 Ocena projektów - EFRR / EFS Weryfikacja techniczna wniosków Weryfikacja techniczna wniosków Ocena wniosków pod kątem zgodności ze Strategią ZIT AJ Ocena wniosków pod kątem zgodności ze Strategią ZIT AJ Ocena formalna wniosków Ocena formalna wniosków Ocena merytoryczna wniosków Ocena merytoryczna wniosków

3 Weryfikacja techniczna wniosków odbywa się przed rozpoczęciem prac KOP odbywa się przed rozpoczęciem prac KOP sprawdzenie wniosków pod kątem spełnienia przesłanek art. 43 sprawdzenie wniosków pod kątem spełnienia przesłanek art. 43 Art. 43. Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 Art. 43. Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 1. W razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków formalnych lub oczywistych omyłek, właściwa instytucja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 2. Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji. 1. W razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków formalnych lub oczywistych omyłek, właściwa instytucja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 2. Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji. możliwość poprawy /uzupełnienia wniosku pod kątem formalnych i oczywistych omyłek możliwość poprawy /uzupełnienia wniosku pod kątem formalnych i oczywistych omyłek

4 Kryteria oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT AJ– KRYTERIA KLUCZOWE Lp. KRYTERIA KLUCZOWE DEFINICJA KRYTERIUMOPIS ZNACZENIA KRYTERIUM 1.Ocena zgodności projektu ze Strategią ZIT Weryfikacja czy projekt wpisuje się w strategię ZIT TAK/NIE Kryterium obligatoryjne (kluczowe) – niespełnienie oznacza odrzucenie wniosku 2.Poprawność doboru wskaźników W ramach kryterium będzie sprawdzane czy wybrane wskaźniki produktu i rezultatu odzwierciedlają zakres rzeczowy projektu, a założone do osiągnięcia wartości są realne do osiągnięcia (nie zostały sztucznie zawyżone lub zaniżone) TAK/NIE/NIE DOTYCZY Kryterium obligatoryjne (kluczowe) – niespełnienie oznacza odrzucenie wniosku.

5 Kryteria oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT AJ – KRYTERIA PUNKTOWE Lp.KRYTERIA PUNKTOWEDEFINICJA KRYTERIUMKRYTERIUM PUNKTOWE 1.Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT AJ Weryfikowany będzie faktyczny wpływ przedsięwzięcia na minimalizację negatywnych zjawisk opisanych w Strategii ZIT oraz faktyczny wpływ projektu na realizację zamierzeń strategicznych ZIT. Sprawdzana będzie zbieżność zapisów dokumentacji aplikacyjnej z zapisami Strategii ZIT. Ocena w tym aspekcie będzie opisowa i będzie zawierała szczegółowe uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów. Każdorazowo w regulaminie konkursu będzie wykazane jakie elementy będą brane pod uwagę przy ocenie tego kryterium (zakłada się, że będą to różne czynniki adekwatne do danego typu projektów). 0 - 25

6 Kryteria oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT AJ – KRYTERIA PUNKTOWE Lp.KRYTERIA PUNKTOWEDEFINICJA KRYTERIUMKRYTERIUM PUNKTOWE 2.Wpływ realizacji projektu na realizację wartości docelowej wskaźników monitoringu realizacji celów Strategii ZIT AJ wynikających z Porozumienia Weryfikowany będzie poziom wpływu wskaźników zawartych w projekcie na realizacje wartości docelowych wskaźników Strategii ZIT wynikających z Porozumienia. (wskaźników Ram Wykonania i pozostałych z RPO). Każdorazowo w regulaminie konkursu będzie określane, jakie wskaźniki będą brane pod uwagę przy tym kryterium, a także ustalana będzie waga poszczególnych wskaźników oraz progi wartości wskaźnika niezbędne dla przyznania punktów 0 - 20

7 Kryteria oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT AJ – KRYTERIA PUNKTOWE Lp.KRYTERIA PUNKTOWEDEFINICJA KRYTERIUMKRYTERIUM PUNKTOWE 3.Komplementarny charakter projektu W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy istnieją projekty powiązane ze zgłoszonym projektem, które zostały zrealizowane, bądź są w trakcie realizacji, bądź zostały zgłoszone w ramach tego samego naboru. Projekty te mogą polegać na wykorzystywaniu efektów realizacji innego projektu, wzmocnieniu trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją drugiego, bardziej kompleksowym potraktowaniem problemu m.in. poprzez zaadresowanie projektu do tej samej grupy docelowej, tego samego beneficjenta, tego samego terytorium, uzależnienia realizacji jednego projektu od przeprowadzenia innego przedsięwzięcia itd. 0 - 5 W ramach kryterium punktowego będzie sprawdzane, czy projekt otrzymał co najmniej 15% punktów

8 Ocena formalna Dwa etapyDwa etapy - I kryteria formalne kluczowe obejmuje ocenę kryteriów formalnych kluczowych, nie ma na nim możliwości poprawy projektu - I kryteria formalne kluczowe obejmuje ocenę kryteriów formalnych kluczowych, nie ma na nim możliwości poprawy projektu - II kryteria formalne uzupełniające - II kryteria formalne uzupełniające obejmuje ocenę kryteriów formalnych uzupełniających, istnieje możliwość jednokrotnej poprawy projektu obejmuje ocenę kryteriów formalnych uzupełniających, istnieje możliwość jednokrotnej poprawy projektu

9 Ocena merytoryczna Obejmuje:Obejmuje: ocenę finansowo – ekonomiczną projektu, ocenę finansowo – ekonomiczną projektu, ocenę spełnienia kryteriów merytorycznych dziedzinowych, w tym specyficznych dla danej osi priorytetowej ocenę spełnienia kryteriów merytorycznych dziedzinowych, w tym specyficznych dla danej osi priorytetowej

10 Harmonogram naborów w ramach ZIT AJ 2015 -2016

11 Harmonogram naborów 2015 TERMIN OGŁOSZENIA NABORU OŚ PRIORYTETOWA / DZIAŁANIE / PODDZIAŁANIEŹRÓDŁO FINANSOWANIA WRZESIEŃOś priorytetowa 9 Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.3 (9.1.A.) EFS PAŹDZIERNIK Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Poddziałanie 8.4.3(8.4.A.) EFS Oś priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałanie 10.1.3 (10.1.A,B,C) EFS LISTOPAD Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe Poddziałanie 4.3.3 (4.3.A, 4.3.B) EFRR Oś priorytetowa 5 Transport Działanie 5.1 drogowa dostępność transportowa Poddziałanie 5.1.3 (5.1.D) EFRR

12 Harmonogram naborów 2015 TERMIN OGŁOSZENIA NABORU OŚ PRIORYTETOWA / DZIAŁANIE / PODDZIAŁANIEŹRÓDŁO FINANSOWANIA GRUDZIEŃ Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne Poddziałanie 2.1.3 (wszystkie typy projektów wymienione w SZOOP w Działaniu 2.1) EFRR Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną Poddziałanie 7.1.3 (7.1.A,7.1.B) EFRR Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych Poddziałanie 9.2.3 (9.2.A,B,C) EFS

13 Harmonogram naborów 2016 TERMIN OGŁOSZENIA NABORU OŚ PRIORYTETOWA / DZIAŁANIE / PODDZIAŁANIEŹRÓDŁO FINANSOWANIA STYCZEŃ Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym / Poddziałanie 3.3.3 (3.3.A) EFRR Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne Działanie 9.1. Aktywna integracja / Poddziałanie 9.1.3. (9.1.A., 9.1.C.) EFS Oś priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.3 (10.2.A,B,C,D,E,F,G,H) EFS Oś priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy / Poddziałanie 10.4.3 (10.4.A,B,C,D,E,H,I) EFS

14 Harmonogram naborów 2016 TERMIN OGŁOSZENIA NABORU OŚ PRIORYTETOWA / DZIAŁANIE / PODDZIAŁANIEŹRÓDŁO FINANSOWANIA LUTY Oś priorytetowa 7 Infrastrutura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 7.2.3.( 7.2.A,B,C) EFRR Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną Poddziałanie 7.1.3 (7.1.C,7.1.D, 7.1.E) EFRR

15 Harmonogram naborów 2016 TERMIN OGŁOSZENIA NABORU OŚ PRIORYTETOWA / DZIAŁANIE / PODDZIAŁANIEŹRÓDŁO FINANSOWANIA MARZEC Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Poddziałanie 6.1.3 (6.1.C) EFRR Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 7.2.3.(7.2.A,B,C,D,E) EFRR

16 Harmonogram naborów 2016 TERMIN OGŁOSZENIA NABORU OŚ PRIORYTETOWA / DZIAŁANIE / PODDZIAŁANIEŹRÓDŁO FINANSOWANIA KWIECIEŃ Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.4.Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Poddziałanie 3.4.3. (3.4.A. a,b,c,d.) EFRR Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych Poddziałanie 4.4.3 (4.4.A,B,C,D.) EFRR

17 Harmonogram naborów 2016 TERMIN OGŁOSZENIA NABORU OŚ PRIORYTETOWA / DZIAŁANIE / PODDZIAŁANIEŹRÓDŁO FINANSOWANIA MAJ Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby Działanie 4.2 Gospodarka wodno - ściekowa Poddziałanie 4.2.3 (4.2.A.) EFRR CZERWIEC Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Poddziałanie 1.3.3 (1.3.A.,1.3.B.) Poddziałanie 1.3.3 (1.3.C.2) EFRR Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poddziałanie 6.3.3. (6.3.B.) EFRR Oś priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 10.4.3 (10.4.F) EFS

18 Harmonogram naborów 2016 TERMIN OGŁOSZENIA NABORU OŚ PRIORYTETOWA / DZIAŁANIE / PODDZIAŁANIEŹRÓDŁO FINANSOWANIA LIPIEC Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie 3.3.3 (3.3.B.) Poddziałanie 3.3.3 (3.3.C.) EFRR SIERPIEŃ Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.3 (9.1.A, 9.1.C.) EFS

19 Harmonogram naborów 2016 TERMIN OGŁOSZENIA NABORU OŚ PRIORYTETOWA / DZIAŁANIE / PODDZIAŁANIEŹRÓDŁO FINANSOWANIA WRZESIEŃOś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Poddziałanie 6.1.3 ( 6.1.D., 6.1.E.) EFRR Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poddziałanie 6.3.3.(6.3.A., 6.3.C.) EFRR PAŹDZIERNIKOś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych Poddziałanie 4.4.3 (4.4.E,F) EFRR Oś priorytetowa 8 Rynek pracy Działanie 8.4.Godzenie życia zawodowego i prywatnego Poddziałanie 8.4.3 (8.4.A.) EFS

20 Harmonogram naborów 2016 TERMIN OGŁOSZENIA NABORU OŚ PRIORYTETOWA / DZIAŁANIE / PODDZIAŁANIEŹRÓDŁO FINANSOWANIA LISTOPAD Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Poddziałanie 3.4.3 (3.4.B.) EFRR Oś priorytetowa10 Edukacja Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałanie 10.1.3 ( 10.1.A,B,C,) EFS

21 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne AJ Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej Projekt dofinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.


Pobierz ppt "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne AJ Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej Projekt dofinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google