Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej."— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej

2 Cel strategiczny ZIT AJ „Integracja obszaru AJ w spójny organizm wzmacniający swoją konkurencyjność poprzez rozwój dostępności komunikacyjnej i innowacyjnej przedsiębiorczości oraz potencjału turystycznego, przyrodniczego i kulturowego, dla poprawy jakości życia mieszkańców”

3 Cele szczegółowe ZIT AJ I.Stworzenie dogodnych warunków dla inwestycji generujących nowe miejsca pracy w AJ II.Dogodna dostępność komunikacyjna i infrastrukturalna AJ III.Atrakcyjna dla mieszkańców i przedsiębiorstw przestrzeń AJ IV.Aktywni zawodowo i społecznie mieszkańcy AJ

4 Kryteria oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT AJ

5 KRYTERIUM NR 1 Ocena zgodności projektu ze Strategią ZIT

6 Weryfikacja czy projekt wpisuje się w Strategię ZIT AJ Definicja kryterium TAK/NIE Kryterium obligatoryjne (kluczowe) – niespełnienie oznacza odrzucenie wniosku Opis znaczenia kryterium

7 KRYTERIUM NR 2 Poprawność doboru wskaźników

8 W ramach kryterium będzie sprawdzane czy wybrane wskaźniki produktu i rezultatu odzwierciedlają zakres rzeczowy projektu, a założone do osiągnięcia wartości są realne do osiągnięcia (nie zostały sztucznie zawyżone lub zaniżone) Definicja kryterium TAK/NIE/NIE DOTYCZY Kryterium obligatoryjne (kluczowe) – niespełnienie oznacza odrzucenie wniosku Opis znaczenia kryterium

9 Nazwa wskaźnikaTyp wskaźnika liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie Produktu liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Produktu liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu Rezultatu bezpośredniego liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu Rezultatu bezpośredniego liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskania dofinansowania ze środków EFS Rezultatu

10 KRYTERIUM NR 3 Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT AJ

11 Weryfikowany będzie faktyczny wpływ przedsięwzięcia na minimalizację negatywnych zjawisk opisanych w Strategii ZIT AJ oraz faktyczny wpływ projektu na realizację zamierzeń strategicznych ZIT AJ. Sprawdzana będzie zbieżność zapisów dokumentacji aplikacyjnej z zapisami Strategii ZIT AJ. Ocena w tym aspekcie będzie opisowa i będzie zawierała szczegółowe uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów. Definicja kryterium Kryterium punktowe skala punktowa od 0 do 25 Opis znaczenia kryterium

12 Adekwatność celów i działań opisanych w projekcie do celów i działań wskazanych w Strategii ZIT AJ (skala punktowa od 0 do 10 pkt); Wpływ projektu na niwelowanie niekorzystnych zjawisk społecznych wskazanych w Strategii ZIT AJ (skala punktowa od 0 do 15 pkt); Przy ocenie wpływu projektu na realizację Strategii ZIT AJ będą brane pod uwagę następujące elementy:

13 KRYTERIUM NR 4 Wpływ realizacji projektu na realizację wartości docelowej wskaźników monitoringu realizacji celów Strategii ZIT AJ wynikających z Porozumienia

14 Weryfikowany będzie poziom wpływu wskaźników zawartych w projekcie na realizację wartości docelowych wskaźników Strategii ZIT AJ wynikających z Porozumienia (wskaźników Ram Wykonania i pozostałych z RPO). Definicja kryterium Kryterium punktowe skala punktowa od 0 do 20 Opis znaczenia kryterium

15 Wyszczególnie nie liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie - programowy liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – programowy liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu 0 pkt (brak wpływu i wpływ nieznaczący) Wartość wskaźnika poniżej 10 osób (dla gmin miejsko- wiejskich/ wiejskich: poniżej 5 osób) Wartość wskaźnika poniżej 10 miejsc (dla gmin miejsko- wiejskich/ wiejskich: poniżej 5 miejsc) Wartość wskaźnika poniżej 48 % Wartość wskaźnika poniżej 48 %

16 Wyszczególnie nie liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie - programowy liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – programowy liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu 25% maksymalnej oceny – 1,25 pkt (niski wpływ) Wartość wskaźnika 10 -14 osób (dla gmin miejsko- wiejskich/ wiejskich: 5 -6 osób) Wartość wskaźnika 10 - 13 miejsc (dla gmin miejsko- wiejskich/ wiejskich: 5 -6 miejsc) Wartość wskaźnika 48 % - 50 % Wartość wskaźnika 48 % - 50 %

17 Wyszczególnie nie liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie - programowy liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – programowy liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu 50% maksymalnej oceny – 2,5 pkt (średni wpływ ) Wartość wskaźnika: 15 -24 osób (dla gmin miejsko- wiejskich/ wiejskich: 7 -9 osób) Wartość wskaźnika 14 - 20 miejsc (dla gmin miejsko- wiejskich/ wiejskich: 7 -9 miejsc) Wartość wskaźnika powyżej 50 % - 52 % Wartość wskaźnika powyżej 50 % - 52 %

18 Wyszczególnie nie liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie - programowy liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – programowy liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu 100% maksymalnej oceny - 5 pkt (wysoki wpływ) Wartość wskaźnika powyżej 24 osób (dla gmin miejsko- wiejskich/ wiejskich: powyżej 9 osób) 10 osób (dla gmin miejsko-wiejskich/ wiejskich: poniżej 5 osób Wartość wskaźnika powyżej 20 miejsc (dla gmin miejsko- wiejskich/ wiejskich: powyżej 9 miejsc) Wartość wskaźnika powyżej 52 % Wartość wskaźnika powyżej 52 %

19 Wyszczególnie nie liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu Waga danego wskaźnika Waga wskaźnika (wyrażona procentowo) wskazana w regulaminie konkursu 25% Waga wskaźnika (wyrażona procentowo) wskazana w regulaminie konkursu 25% Waga wskaźnika (wyrażona procentowo) wskazana w regulaminie konkursu 25% Waga wskaźnika (wyrażona procentowo) wskazana w regulaminie konkursu 25% Ocena: (max 20 pkt – 100%) 5 pkt

20 KRYTERIUM NR 5 Komplementarny charakter projektu

21 W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy istnieją projekty powiązane ze zgłoszonym projektem, które zostały zrealizowane, bądź są w trakcie realizacji, bądź zostały zgłoszone w ramach tego samego naboru Projekty te mogą polegać na wykorzystywaniu efektów realizacji innego projektu, wzmocnieniu trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją drugiego, bardziej kompleksowym potraktowaniem problemu m.in. poprzez zaadresowanie projektu do tej samej grupy docelowej, tego samego beneficjenta, tego samego terytorium, uzależnienia realizacji jednego projektu od przeprowadzenia innego przedsięwzięcia itd. Definicja kryterium

22 PUNKTACJA 0 pkt Brak komplementarności 1,25 pkt Projekt komplementarny z co najmniej jednym projektem 2,5 pkt Projekt komplementarny z co najmniej trzema projektami, w tym minimum jednym w ramach naboru 5 pkt Projekt komplementarny z co najmniej pięcioma projektami, w tym minimum trzema w ramach naboru Ocena: (max 5 pkt. – 100%)

23 MINIMUM PUNKTOWE Uzyskanie przez projekt minimum punktowego

24 W ramach tego kryterium będzie sprawdzane czy, projekt otrzymał co najmniej 15% możliwych do uzyskania punktów na tym etapie oceny (7,5 pkt) Definicja kryterium TAK/NIE Kryterium obligatoryjne (kluczowe) – niespełnienie oznacza odrzucenia wniosku Opis znaczenia kryterium

25 W przypadku dwóch lub więcej projektów o równej liczbie punktów, miejsce na Liście wniosków zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny ustalane jest na podstawie uzyskanej liczby punktów za grupy kryteriów punktowych w kolejności: - kryterium „Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT AJ” - kryterium „Wpływ realizacji projektu na realizację wartości docelowej wskaźników monitoringu realizacji celów Strategii ZIT AJ wynikających z Porozumienia” - kryterium „Komplementarny charakter projektu” Lista projektów po ocenie zgodności ze Strategią ZIT AJ

26 Za spełnianie kryteriów zgodności ze strategią ZIT AJ Wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 50 punktów Waga oceny w zakresie zgodności ze Strategią ZIT AJ

27 1.Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej www.zitaj.jeleniagora.pl.www.zitaj.jeleniagora.pl 2.Zapytania w zakresie oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT AJ można składać do ZIT AJ: na adres: zitaj@jeleniagora.plzitaj@jeleniagora.pl telefonicznie: 75 75 46 255 oraz 75 75 46 286

28 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google