Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – realizacja w 2015 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – realizacja w 2015 roku"— Zapis prezentacji:

1 „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – realizacja w 2015 roku
,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata ” – nabór wniosków na 2016 rok.

2 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych edycja 2015

3 kwota przyznanych środków – ,00 zł kwota powstałych oszczędności – ,10 zł ilość zatwierdzonych List zmieniających – 7

4 NPPDL edycja 2015

5 ,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

6 Program został zatwierdzony września 2015 roku uchwałą Rady Ministrów, zacznie obowiązywać od 2016 roku, dofinansowanie w ramach Programu będzie wynosić łącznie 4 mld zł w latach (odpowiednio 800 mln zł, 1 mld zł, 1,1, mld zł i 1,1 mld zł)

7 Cel Programu – poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym

8 Wydatki budżetu państwa na realizację Programu wyniosą ,00 zł, w tym dla województwa małopolskiego: r. – ,00 zł 2017 r. – ,00 zł 2018 r. – ,00 zł 2019 r. – ,00 zł

9 W każdym roku, gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem do 50% przy kwocie maksymalnego dofinansowania mln zł. Powiat ziemski może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem do 50% przy niezmienionej kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł.

10 Harmonogram naboru wniosków na 2016 r. od 01 do 30 października 2015 r
Harmonogram naboru wniosków na 2016 r.   od 01 do 30 października 2015 r.  – ogłoszenie i nabór wniosków przez wojewodów, do 02 do 30 listopada 2015 r. - rozpatrzenie i ocena wniosków przez Komisje; ogłoszenie przez wojewodów wstępnych list rankingowych wniosków, do 15 grudnia 2015 r. - zgłoszenie przez wnioskodawców zastrzeżeń do wstępnych list rankingowych wniosków, do 30 grudnia 2015 r.  - rozpatrzenie zastrzeżeń przez Komisje; przekazanie przez wojewodów ostatecznych list rankingowych projektów do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu, do 20 stycznia 2016 r.  - zatwierdzenie przez ministra właściwego do spraw transportu ostatecznej listy rankingowej wniosków, do 31 stycznia 2016 r.  - zatwierdzenie i ogłoszenie przez wojewodę listy zakwalifikowanych do dofinansowania projektów.

11 Harmonogram naboru wniosków od 2016 r
Harmonogram naboru wniosków od 2016 r.   od 01 do 15 września – ogłoszenie i nabór wniosków przez wojewodów, do 16 do 30 września – rozpatrzenie i ocena wniosków przez Komisje; ogłoszenie przez wojewodów wstępnych list rankingowych wniosków, do 15 listopada – zgłoszenie przez wnioskodawców zastrzeżeń do wstępnych list rankingowych wniosków, do 30 listopada – rozpatrzenie zastrzeżeń przez Komisje; przekazanie przez wojewodów ostatecznych list rankingowych projektów do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu, do 20 grudnia – zatwierdzenie przez ministra właściwego do spraw transportu ostatecznej listy rankingowej wniosków, do 31 grudnia – zatwierdzenie i ogłoszenie przez wojewodę listy zakwalifikowanych do dofinansowania projektów.

12 Procedura zatwierdzania i wskazywania projektów, które uzyskają dofinansowanie Listę rankingową wniosków ustala komisja, która przedstawia zaakceptowane wnioski Wojewodzie, następnie lista będzie przesyłana do zatwierdzenia Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju. Dopiero na podstawie tej zaakceptowanej przez Ministra listy wniosków Wojewoda może zatwierdzić listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach dostępnego limitu środków przyznanych województwu. Uaktualnianie listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania będzie w gestii Wojewody, a nie jak dotychczas Ministra.

13 Kryteria według których oceniane będą wnioski o dofinansowanie: 1) kryterium ,,techniczne” - znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie właściwych parametrów technicznych: 0-20 pkt; 2) kryterium ,,sieciowe” - znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa – w szczególności pod uwagę będzie brana funkcja danej drogi w układzie komunikacyjnym (np. ,,ponadlokalność”, zgodność z kryteriami zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych i gminnych): 0-5 pkt;

14 3) kryterium ,,dostępności komunikacyjnej” - wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich, lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych oraz istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, transportu zbiorowego: 0-7 pkt; 4) kryterium ,,finansowe” - współpraca w zakresie dofinansowania realizacji zadania przez J.S.T. lub inne podmioty: 0-5 pkt; 5) kryterium ,,kontynuacji ciągu” – uwzględnia czy planowane do dofinansowania zadanie stanowi kolejny odcinek w ciągu danej drogi, która została w ciągu ostatnich 3 lat oddana do użytkowania (bez względu na źródło finansowania): 0-5 pkt.

15 Wybrane dodatkowe informacje z Programu: Dofinansowaniu z budżetu państwa będą podlegać zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg z wyłączeniem robót, które powinny być wykonywane w ramach utrzymania. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont obejmuje jednocześnie odcinki drogi gminnej i drogi powiatowej, wnioski powinni złożyć dwaj ustawowi zarządcy drogi i każdy wniosek zostanie oceniony w ramach puli dostępnej dla danej kategorii drogi.

16 Wojewoda ogłaszając nabór, w ogłoszeniu może wskazać dodatkowo dokumenty inne niż wymienione we wzorze wniosku przyjętym przez ministra właściwego do spraw transportu. Wnioskodawca przy sporządzaniu wniosku może opierać się jedynie na dokumentach umożliwiających rozpoczęcie inwestycji w planowanym terminie wskazanym we wniosku o dofinansowanie.

17 Rozpoczęcie procedury przetargowej dla projektów z pierwszej listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań musi nastąpić do 31 marca. W przypadku nierozpoczęcia tej procedury w wyznaczonym terminie, w uzasadnionych przypadkach Wojewoda może odmówić podpisania umowy o dofinansowanie (nie dotyczy zadań znajdujących się na liście rezerwowej).

18 W przypadku wycofania się z umowy partnera, Wojewoda dokonuje ponownej oceny danego wniosku, przeliczenia punktów oraz ewentualnej odpowiedniej weryfikacji listy wniosków, które uzyskają dofinansowanie. W przypadku uzyskania liczby punktów niewystarczających na uzyskanie dofinansowania Wojewoda odmawia przyznania dofinansowania na dane zadanie (w przypadku gdy umowa jest już podpisana – rozwiązuje zawartą umowę na dofinansowanie) z uwagi na zmianę okoliczności/warunków, które miały wpływ na ponowną ocenę merytoryczną złożonego wniosku.

19 Informacje dla jednostek samorządu terytorialnego
znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Proszę o przeglądanie zamieszczonych informacji

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – realizacja w 2015 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google