Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 1 Obowiązki Beneficjenta wobec IZ RPO WD wynikające z zawartej umowy o dofinansowanie projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 1 Obowiązki Beneficjenta wobec IZ RPO WD wynikające z zawartej umowy o dofinansowanie projektu."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 1 Obowiązki Beneficjenta wobec IZ RPO WD wynikające z zawartej umowy o dofinansowanie projektu Wrocław, 21 październik 2008 r.Wrocław, 22 stycznia 2009 r.

2 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 2 § 5 ust. 1 Kwartalny harmonogram płatności W terminie do 25 dnia każdego miesiąca § 5 ust. 2 Prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na kolejny rok budżetowy W terminie do 15 lutego Wrocław, 22 stycznia 2009 r.

3 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 3 § 6 ust. 6 Wniosek o płatność (zgodnie z harmonogramem płatności) 1 raz na 3 m- ce od dnia zawarcia umowy § 6 ust. 6 Wniosek o płatność w którym Beneficjent rozliczy otrzymane w poprzednim roku płatności zaliczkowe. do dnia 15 stycznia Wrocław, 22 stycznia 2009 r.

4 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 4 § 8 ust. 13 Wniosek o płatność końcową (gdy inwestycja zakończyła się przed zawarciem umowy do 30 dni od zawarcia umowy) Do 30 dni od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu § 8 ust. 10 Beneficjent ma obowiązek ujawniania dochodów, które powstają w związku z realizacja projektu. Wrocław, 22 stycznia 2009 r.

5 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 5 §10 ust. 1 Beneficjent zobowiązany jest pisemnie poinformować IZ, że w przypadku Projektu nie nastąpiło, nie następuje i nie nastąpi nakładanie się finansowania przyznanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, FS lub innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE ani krajowych środków publicznych. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy Wrocław, 22 stycznia 2009 r.

6 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 6 §10 ust. 3 Beneficjent zobowiązany jest pisemnie poinformować IZ, iż Beneficjent i Partner nie podlega wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz w terminie do 3 dni od daty powzięcia przez Beneficjenta informacji o każdej zmianie w tym zakresie. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy Wrocław, 22 stycznia 2009 r.

7 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 7 § 10 ust. 5 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług w ramach realizowanego Projektu wraz aktualnym zaświadczeniem właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego status Beneficjenta jako podatnika od towarów i usług (od zawarcia umowy do 5 lat od dnia zakończenia finansowego realizacji projektu) Do 31 grudnia każdego roku Wrocław, 22 stycznia 2009 r.

8 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 8 § 11 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy Dotyczy wyłącznie beneficjentów niebędących jednostką sektora finansów publicznych lub fundacji, której jedynym fundatorem nie jest Skarb Państwa bądź BGK Do 30 dni od dnia zawarcia umowy Wrocław, 22 stycznia 2009 r.

9 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 9 § 10 ust. 6 Beneficjent zobowiązany jest do stosowania obowiązujących i aktualnych wzorów dokumentów oraz do stosowania wytycznych MRR i IZ RPO WD Wrocław, 22 stycznia 2009 r.

10 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 10 § 19 ust. 1 pkt. 1 Beneficjent musi rozpocząć realizację Projektu W terminie do 3 m-cy od ustalonego w umowie dnia rozpoczęcia realizacji Projektu Wrocław, 22 stycznia 2009 r.

11 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 11 §12 ust. 7 Gdy aktualna szacunkowa wartość zamówienia publicznego wynosi: co najmniej 10 000 000 PLN dla robót budowlanych, lub co najmniej 5 000 000 PLN dla dostaw bądź usług Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania do IZ RPO: –odpowiednio projektu ogłoszenia o zamówieniu publicznym lub projektu zaproszenia do negocjacji, albo projektu zaproszenia do składania ofert, bądź projektu zapytania o cenę, –projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy); –istotnych postanowień wprowadzonych do treści projektu umowy z wykonawcą oraz projektu wzoru umowy z wykonawcą lub ogólnych warunków umowy określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; Wrocław, 22 stycznia 2009 r.

12 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 12 § 15 ust. 1 W przypadku gdy całkowita wartość projektu wynosi co najmniej 5 000 000 PLN Beneficjent po poniesieniu co najmniej 50 % wydatków całkowitej wartości Projektu, a przed terminem zakończenia rzeczowego realizacji Projektu zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Wrocław, 22 stycznia 2009 r.

13 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 13 § 17 ust. 1 Zgłasza ewentualne zmiany dotyczące realizacji Projektu do IZ RPO Najpóźniej do 35 dni przed planowanym zakończeniem finansowym realizacji Projektu Wrocław, 22 stycznia 2009 r.

14 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 14 Zmiany w Projekcie po podpisaniu Umowy Zmiana wielkości wskaźników produktu oraz przesunięć pomiędzy kategoriami wydatków (pozycjami zakresu rzeczowego) powstałymi z przyczyn innych niż przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zmiana wielkości wskaźników rezultatu Zmiana w projekcie będące wynikiem przeprowadzone go postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zmiana okresu realizacji projektu Wrocław, 22 stycznia 2009 r.

15 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 15 Zmiany w Projekcie po podpisaniu Umowy Zmiany powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagają przygotowania aneksu po zakończeniu każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku braku zgody IZ RPO na dokonanie zmian Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z obowiązująca wersją wniosku o dofinansowanie lub ma możliwość rezygnacji z dalszej realizacji Projektu. Wrocław, 26 marca 2008 r.Wrocław, 21 październik 2008 r.Wrocław, 22 stycznia 2009 r.

16 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 16 § 19 Rozwiązanie Umowy Wrocław, 26 marca 2008 r.Wrocław, 21 październik 2008 r.Wrocław, 22 stycznia 2009 r. § 19 ust. 1 Rozwiązanie umowy na wniosek IZ RPO z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia § 19 ust. 5 Rozwiązanie umowy na wniosek Beneficjenta; § 19 ust. 2 Rozwiązanie Umowy na wniosek IZ RPO bez wypowiedzenia

17 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 17 Dziękuję za uwagę Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 26 marca 2008 r.Wrocław, 21 październik 2008 r.Wrocław, 22 stycznia 2009 r.


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 1 Obowiązki Beneficjenta wobec IZ RPO WD wynikające z zawartej umowy o dofinansowanie projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google