Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO 8 grudnia 2015 Warszawa Paweł Szaciłło.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO 8 grudnia 2015 Warszawa Paweł Szaciłło."— Zapis prezentacji:

1 FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO 8 grudnia 2015 Warszawa Paweł Szaciłło

2 Programy Operacyjne Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Ryby na lata 2014-2020 W latach 2014- 2020 będzie realizowanych w Polsce będzie realizowanych: 6 programów na poziomie krajowym 16 programów na poziomie regionalnym PROGRAMY SŁUŻĄCE REALIZACJI UMOWY PARTNERSTWA

3 3 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

4 Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Cel główny POIŚ wynika z jednego z trzech priorytetów Strategii Europa 2020, którym jest wzrost zrównoważony rozumiany jako wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, w której cele środowiskowe są dopełnione działaniami na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Priorytetami tego programu są: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwo energetyczne. 4 CEL GŁÓWNY PROGRAMU

5 5 PROCENTOWY UDZIAŁ POSCZEGÓLNYCH SEKTORÓW W OGÓLNEJ PULI ŚRODKÓW POIiS 2014-2020

6 ALOKACJA ŚRODKÓW UE (w Euro) PRZEZNACZONA NA III, IV, V, VI OŚ PRIORYTETOWĄ POIiS 2014-2020

7 PROCENTOWA ALOKACJA ŚRODKÓW UE (w Euro) W PODZIALE NA DZIAŁANIA TRANSPORTU W RAMACH POIiS 2014-2020

8 Celem osi priorytetowej będzie nadrobienie zaległości w rozbudowie infrastruktury drogowej bezpiecznej dla użytkownika oraz połączenie najważniejszych ośrodków miejskich z siecią transportu europejskiego (TEN-T), poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa ruchu lotniczego w sieci bazowej poprzez zwiększenie przepustowości przestrzeni powietrznej i przepustowości nawigacyjnej portów lotniczych oraz rozwój i integracja poszczególnych gałęzi multimodalnego systemu transportowego (transport morski, wodny śródlądowy i intermodalny). W ramach osi priorytetowej przewidziano: tryb konkursowy (dla projektów intemodalnych) Tryb pozakonkursowy (dla projektów morskich i śródlądowych). OŚ PRIORYTETOWA III ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ TEN-T I TRANSPORTU MULTIMODALNEGO

9 - Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T. - Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (na rozwój transportu intermodalnego zostanie przeznaczone nie mniej środków niż w perspektywie 2007-2013) ALOKACJA ŚRODKÓW UE (W Euro) PRZEZNACZONYCH NA DZIAŁANIA III OSI PRIORYTETOWEJ POIiS 2014-2020

10 KONKURSOWY 1. Ogłoszenie o naborze wniosków 2. Nabór wniosków o dofinansowanie 3. Ocena projektów: Preselekcja projektów - Ocena w oparciu o kryteria formalne - Ocena w oparciu o kryteria merytoryczne I stopnia oraz w uzasadnionych przypadkach wybrane kryteria merytoryczne II stopnia Ostateczna ocena projektów weryfikacja II stopnia (gdy na etapie ocena II stopnia okaże się, że projekt nie spełnia kryterium formalnego lub ocena kryterium merytorycznego I stopnia została przeprowadzona nieprawidłowo dokonuje się ponownej oceny projektu w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne I stopnia) 4. Rozstrzygnięcie konkursu. UWAGA: MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA DWÓCH ETAPÓW KONKURSU 1. Ogłoszenie o naborze wniosków 2. Nabór wniosków o dofinansowanie 3. Ocena projektów: Preselekcja projektów - Ocena w oparciu o kryteria formalne - Ocena w oparciu o kryteria merytoryczne I stopnia oraz w uzasadnionych przypadkach wybrane kryteria merytoryczne II stopnia Ostateczna ocena projektów weryfikacja II stopnia (gdy na etapie ocena II stopnia okaże się, że projekt nie spełnia kryterium formalnego lub ocena kryterium merytorycznego I stopnia została przeprowadzona nieprawidłowo dokonuje się ponownej oceny projektu w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne I stopnia) 4. Rozstrzygnięcie konkursu. UWAGA: MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA DWÓCH ETAPÓW KONKURSU OŚ SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW INTERMODALNYCH DO DOFINANSOWANIA

11 11 a)zarządy portów morskich; b)przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy wykonują lub zamierzają wykonywać na terytorium RP działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego, w tym operatorzy terminali intermodalnych; c)podmioty zajmujące się wynajmowaniem/leasingiem taboru kolejowego; d) podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową zapewniającą bezpośredni dostęp do terminali intermodalnych. BENEFICJENCI DZIAŁANIA 3.2. PO IiS (część intermodalna)

12 12 a)Projekty budowy, modernizacji, przebudowy terminali intermodalnych w szczególności zlokalizowanych w sieci TEN-T wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym infrastrukturą dostępową) b) Zakup niezbędnych sprzętów c) Zakup specjalistycznego taboru kolejowego dostosowanego do przewozów ładunków w intermodalnych jednostkach ładunkowych, naczepach lub przewozu ciężarówek w całości. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2

13 13 Poziom dofinansowania nie może być większy niż niezbędny do uczynienia projektu wystarczająco rentownym, aby przedsiębiorca był zainteresowany jego realizacją. W projekcie rozporządzenia pomocowego zapisano, że dofinansowanie UE nie może przekroczyć 50% kk. Konieczne jest wystąpienie tzw. efektu zachęty. Efekt zachęty zachodzi wówczas, gdy pod wpływem pomocy następuje zmiana zachowania beneficjenta wsparcia – realizuje on inwestycję, której bez wsparcia nie zrealizowałby w ogóle lub zrealizowałby w innym (mniejszym) zakresie. Jednym z warunków spełnienia efektu zachęty jest uznanie za kwalifikowalne jedynie wydatków poniesionych przez beneficjenta po dacie, w której można uznać, że występowało po jego stronie uzasadnione oczekiwanie uzyskania wsparcia. WYBRANE WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DLA PROJEKTÓW INTERMODALNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 (1/2)

14 14 Pomoc nie może być udzielana lub wypłacana przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Przedsiębiorca, może otrzymać pomoc na podstawie programu pomocowego, jeśli zapewni dostęp do terminali intermodalnych, których dotyczył projekt, wszystkim zainteresowanym użytkownikom końcowym na równych i niedyskryminacyjnych zasadach, także wówczas, gdy operatorem terminali będą inni przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, który zamierza wybudować terminal intermodalny, którego operatorem będzie inny przedsiębiorca może otrzymać pomoc na podstawie rozporządzenia pomocowego pod warunkiem, że zobowiąże się, iż operator terminala intermodalnego będzie ponosił opłatę za korzystanie z tego terminala ustaloną w wysokości rynkowej (preferowany przetarg). Zakończenie realizacji rzeczowej i finansowej – do końca 2023 roku. WYBRANE WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DLA PROJEKTÓW INTERMODALNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 (2/2)

15 15 prawo do dysponowania gruntem, posiadanie projektu budowlanego, posiadanie PnB oraz dokumentacji przetargowej; (w perspektywie 2007 – 2013 oceniane na podstawie złożonych decyzji administracyjnych i stosownych oświadczeń) komplementarność (z innymi projektami z zakresu infrastruktury transportowej – już zrealizowanymi jak również planowanymi do realizacji); ERR i praca przewozowa (w perspektywie 2007 – 2013 oceniane na podstawie AKK); lokalizacja projektu (w sieci TEN-T, AGTC) – kryterium wyłącznie dla projektów o charakterze infrastrukturalnym; (w perspektywie 2007 – 2013 oceniane na podstawie załączonych do WoD map i opisów). kompleksowość (tj. łączenie elementów infrastrukturalnych z zakupowymi, w tym w szczególności zakupy i montaże systemów telematycznych i satelitarnych związanych ze śledzeniem ładunku) – kryterium wyłącznie dla projektów o charakterze infrastrukturalnym. KRYTERIA WYBORU PROJEKTU INTERMODALNEGO (WYBRANE INFORMACJE 1/2)

16 16 dofinansowanie może uzyskać projekt, który nie został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie dofinansowanie może uzyskać Beneficjent, który wykaże gotowość organizacyjno-instytucjonalną projektu w obszarze zawierania umów sytuacja finansowa potencjalnego beneficjenta/operatora (wnioskodawcy) nie może zagrażać realizacji i utrzymaniu rezultatów projektu (potwierdzone, wiarygodne źródła współfinansowania projektu co najmniej w okresie trwałości projektu) projekt musi być realizowany w zgodzie polskim i unijnym prawem ochrony środowiska KRYTERIA WYBORU PROJEKTU INTERMODALNEGO (WYBRANE INFORMACJE 2/2)

17 Ogłoszenie o konkursie wraz z podaniem wielkości środków UE Regulamin konkursu wraz z załącznikami Program pomocowy regulujący warunki przyznania pomocy publicznej wraz z maksymalnym poziomem dofinansowania Kryteria wyboru projektów intermodalnych Szczegółowy Opis Priorytetów PO IiŚPO IiŚ Dokumenty przyjęte (dostępne na stronie internetowej PO IiŚ) STAN PRZYGOTOWAŃ DOKUMENTACJI Dokumenty w przygotowaniu

18 Dziękuję za uwagę 18


Pobierz ppt "FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO 8 grudnia 2015 Warszawa Paweł Szaciłło."

Podobne prezentacje


Reklamy Google