Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tan prac nad Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 Stan prac nad Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 Adam Hamryszczak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tan prac nad Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 Stan prac nad Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 Adam Hamryszczak."— Zapis prezentacji:

1 tan prac nad Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP Stan prac nad Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP Adam Hamryszczak Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Rzeszów, 28 sierpnia 2015 r. 1

2 Plan prezentacji 2 1.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego 2.Konsultacje społeczne Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3. Zaktualizowany harmonogram naboru wniosków

3 SZOOP RPO WP w zakresie EFS  Zarząd Województwa Podkarpackiego 14 lipca 2015 r. przyjął SZOOP RPO WP w zakresie działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP oraz Osi priorytetowej X Pomoc Techniczna, który zawiera kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący w dniu 26 czerwca 2015 r.  Dokument ten został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez MIiR w dniu 10 lipca 2015 r.  Projekt SZOOP RPO WP w zakresie Osi VII – Regionalny rynek pracy (z wyłączeniem Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP), Osi VIII – Integracja społeczna oraz Osi IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, został przyjęty przez ZWP i przesłany do zaopiniowania przez MIiR w dniu 28 lipca 2015 r.

4 Konsultacje społeczne projektu SZOOP RPO WP w zakresie EFRR  Celem prowadzonych konsultacji społecznych było zebranie uwag i opinii na temat przyjętych w dniu 21 lipca 2015 r. propozycji zapisów SZOOP RPO WP w zakresie osi priorytetowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Wpłynęło 442 uwagi, w tym: 21 uwag ogólnych, 122 uwagi do osi priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, 13 uwag do osi priorytetowej II. Cyfrowe Podkarpackie, 92 uwagi do osi priorytetowej III. Czysta energia, 61 uwag do osi priorytetowej IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, 28 uwag do osi priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna, 105 uwag do osi priorytetowej VI. Spójność przestrzenna i społeczna. 37 uwag wpłynęło po terminie i pozostawia się je bez rozpatrzenia.

5 SZOOP RPO WP w zakresie EFRR  Zarząd Województwa Podkarpackiego na mocy uchwały Nr 85/1942/15 z dnia 21 sierpnia 2015 r. przyjął projekt SZOOP RPO WP 2014 – 2020, który zawiera propozycję kryteriów wyboru projektów w zakresie działań w ramach, których przewidywane jest ogłoszenie naboru wniosków w trybie konkursowym w 2015 r.  Wersja ta uwzględnia stanowisko ZWP w sprawie uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych projektu SZOOP RPO WP  Dokument został przesłany do MIiR w celu zaopiniowania pod względem zgodności z UP i wytycznymi horyzontalnymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.  Na 25 września 2015 r. planowane jest przekazanie projektu SZOOP RPO WP w zakresie EFRR do zatwierdzenia przez KM RPO WP – w części dotyczącej kryteriów wyboru projektów.

6 Harmonogram naborów wniosków 6 Na mocy uchwały nr 84/1925/15 z dnia 18 sierpnia 2015 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata na 2015 rok.

7 Harmonogram naborów wniosków - EFRR 7 Bonów na innowacje – ogłoszenie naboru w III kwartale 2015 r.; Bioróżnorodności (EFRR) – ogłoszenie naboru w III kwartale 2015 r.; Dotacji na rozwój MŚP (EFRR); Uzbrajania terenów pod inwestycje (EFRR); Efektywności i dostępności e-usług (EFRR); Modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej (EFRR); Infrastruktury drogowej (drogi lokalne) (EFRR); Infrastruktury pomocy społecznej (EFRR); Infrastruktury edukacyjnej (EFRR); Zgodnie z Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata na 2015 rok, na IV kwartał 2015 r. planowane jest przeprowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu:

8 Harmonogram naborów wniosków - EFS 8 Bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (EFS) – ogłoszenie naboru w III kwartale 2015 r.; Rozwoju edukacji przedszkolnej (EFS) – ogłoszenie naboru w III kwartale 2015 r.; Poprawy jakości kształcenia zawodowego (EFS) – ogłoszenie naboru w III kwartale 2015 r.; Poprawy sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy (EFS); Integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (EFS); Wsparcia rozwoju sektora ekonomii społecznej (EFS); Realizacji szkoleń językowych dla osób dorosłych (EFS). 20 lipca 2015 r. ogłoszony już został nabór na projekty pozakonkursowe PUP z terenu województwa podkarpackiego. Nabór trwał do 31 lipca 2015 r., a kwota środków przeznaczona na projekty PUP dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych to ponad 39 mln PLN. W zakresie EFS na IV kwartał 2015 r. planowane jest przeprowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu:

9 Stan prac nad dokumentami niezbędnymi w procesie wdrażania Programu Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął: 1.Opis Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej RPO WP (OFIP). 2.Instrukcję Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata (IW IZ RPO WP), 3.Uchwałę w sprawie wyrażenia gotowości Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata do poddania się ocenie w zakresie spełnienia kryteriów desygnacji, określonych w załączniku XIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. W okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 25 września 2015 r. prowadzony będzie nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów w ramach osi priorytetowych I-VI RPO WP

10 Dziękuję Państwu za uwagę Do prezentacji wykorzystano zdjęcia z archiwum UMWP oraz WUP Rzeszów Autorami zdjęć są : K. Zajączkowski, T. Rusznica, K. Powrózek Wykorzystano zdjęcia i grafiki pochodzące z publikacji wydawanych przez UMWP 10


Pobierz ppt "Tan prac nad Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 Stan prac nad Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 Adam Hamryszczak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google