Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tan prac nad Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 Stan prac nad Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 Adam Hamryszczak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tan prac nad Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 Stan prac nad Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 Adam Hamryszczak."— Zapis prezentacji:

1 tan prac nad Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 Stan prac nad Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 Adam Hamryszczak Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Rzeszów, 28 sierpnia 2015 r. 1

2 Plan prezentacji 2 1.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego 2.Konsultacje społeczne Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3. Zaktualizowany harmonogram naboru wniosków

3 SZOOP RPO WP 2014-2020 w zakresie EFS  Zarząd Województwa Podkarpackiego 14 lipca 2015 r. przyjął SZOOP RPO WP 2014-2020 w zakresie działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP oraz Osi priorytetowej X Pomoc Techniczna, który zawiera kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący w dniu 26 czerwca 2015 r.  Dokument ten został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez MIiR w dniu 10 lipca 2015 r.  Projekt SZOOP RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi VII – Regionalny rynek pracy (z wyłączeniem Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP), Osi VIII – Integracja społeczna oraz Osi IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, został przyjęty przez ZWP i przesłany do zaopiniowania przez MIiR w dniu 28 lipca 2015 r.

4 Konsultacje społeczne projektu SZOOP RPO WP 2014-2020 w zakresie EFRR 21.07.2015 - 04.08.2015  Celem prowadzonych konsultacji społecznych było zebranie uwag i opinii na temat przyjętych w dniu 21 lipca 2015 r. propozycji zapisów SZOOP RPO WP 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Wpłynęło 442 uwagi, w tym: 21 uwag ogólnych, 122 uwagi do osi priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, 13 uwag do osi priorytetowej II. Cyfrowe Podkarpackie, 92 uwagi do osi priorytetowej III. Czysta energia, 61 uwag do osi priorytetowej IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, 28 uwag do osi priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna, 105 uwag do osi priorytetowej VI. Spójność przestrzenna i społeczna. 37 uwag wpłynęło po terminie i pozostawia się je bez rozpatrzenia.

5 SZOOP RPO WP 2014-2020 w zakresie EFRR  Zarząd Województwa Podkarpackiego na mocy uchwały Nr 85/1942/15 z dnia 21 sierpnia 2015 r. przyjął projekt SZOOP RPO WP 2014 – 2020, który zawiera propozycję kryteriów wyboru projektów w zakresie działań w ramach, których przewidywane jest ogłoszenie naboru wniosków w trybie konkursowym w 2015 r.  Wersja ta uwzględnia stanowisko ZWP w sprawie uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych projektu SZOOP RPO WP 2014- 2020  Dokument został przesłany do MIiR w celu zaopiniowania pod względem zgodności z UP i wytycznymi horyzontalnymi ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.  Na 25 września 2015 r. planowane jest przekazanie projektu SZOOP RPO WP 2014-2020 w zakresie EFRR do zatwierdzenia przez KM RPO WP 2014-2020 – w części dotyczącej kryteriów wyboru projektów.

6 Harmonogram naborów wniosków 6 Na mocy uchwały nr 84/1925/15 z dnia 18 sierpnia 2015 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020 na 2015 rok.

7 Harmonogram naborów wniosków - EFRR 7 Bonów na innowacje – ogłoszenie naboru w III kwartale 2015 r.; Bioróżnorodności (EFRR) – ogłoszenie naboru w III kwartale 2015 r.; Dotacji na rozwój MŚP (EFRR); Uzbrajania terenów pod inwestycje (EFRR); Efektywności i dostępności e-usług (EFRR); Modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej (EFRR); Infrastruktury drogowej (drogi lokalne) (EFRR); Infrastruktury pomocy społecznej (EFRR); Infrastruktury edukacyjnej (EFRR); Zgodnie z Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2015 rok, na IV kwartał 2015 r. planowane jest przeprowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu:

8 Harmonogram naborów wniosków - EFS 8 Bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (EFS) – ogłoszenie naboru w III kwartale 2015 r.; Rozwoju edukacji przedszkolnej (EFS) – ogłoszenie naboru w III kwartale 2015 r.; Poprawy jakości kształcenia zawodowego (EFS) – ogłoszenie naboru w III kwartale 2015 r.; Poprawy sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy (EFS); Integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (EFS); Wsparcia rozwoju sektora ekonomii społecznej (EFS); Realizacji szkoleń językowych dla osób dorosłych (EFS). 20 lipca 2015 r. ogłoszony już został nabór na projekty pozakonkursowe PUP z terenu województwa podkarpackiego. Nabór trwał do 31 lipca 2015 r., a kwota środków przeznaczona na projekty PUP dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych to ponad 39 mln PLN. W zakresie EFS na IV kwartał 2015 r. planowane jest przeprowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu:

9 Stan prac nad dokumentami niezbędnymi w procesie wdrażania Programu Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął: 1.Opis Funkcji i Procedur obowiązujących w Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej RPO WP 2014-2020 (OFIP). 2.Instrukcję Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020 (IW IZ RPO WP), 3.Uchwałę w sprawie wyrażenia gotowości Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 do poddania się ocenie w zakresie spełnienia kryteriów desygnacji, określonych w załączniku XIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. W okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 25 września 2015 r. prowadzony będzie nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów w ramach osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020.

10 Dziękuję Państwu za uwagę Do prezentacji wykorzystano zdjęcia z archiwum UMWP oraz WUP Rzeszów Autorami zdjęć są : K. Zajączkowski, T. Rusznica, K. Powrózek Wykorzystano zdjęcia i grafiki pochodzące z publikacji wydawanych przez UMWP 10


Pobierz ppt "Tan prac nad Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 Stan prac nad Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 Adam Hamryszczak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google