Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu"— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno – ściekowa Szkolenie współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 30 lipca r. Toruń

2 Konkurs zamknięty nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013
Nowy typ projektów Wsparcie działań na terenie aglomeracji z przedziału tys. RLM Konkurs zamknięty nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013

3 DOKUMENTY PROGRAMOWE Podstawa ogłoszenia naboru wniosków - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (wersja 4.0) przyjęty przez Radę Ministrów 28 maja 2013 r. Umowy o dofinansowanie w ramach konkursu będą mogły być zawarte po zatwierdzeniu zaktualizowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez KE Zatwierdzony Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko przez KE będzie podstawą zmian zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 5 czerwca 2013 r. będące załącznikiem do Szczegółowego Opisu Priorytetów PO IiŚ zatwierdzonego przez MRR 9 kwietnia 2013 r. (wersja 3.13)

4 POZOSTAŁE DOKUMENTY niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie
Regulamin konkursu zamkniętego nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013, Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ, Wytyczne w zakresie kontroli realizacji POIiŚ, Podręcznik Wdrażania POIiŚ, Zalecenia dla beneficjentów funduszy Unii Europejskiej dotyczące interpretacji przepisów ustawy Pzp, Wzór wniosku o dofinansowanie projektu, Instrukcja wypełniania wniosku, Zakres studium wykonalności projektu dla poszczególnych obszarów, Wzór umowy o dofinansowanie projektu. Zaleca się : zapoznanie się z wzorami List sprawdzających do oceny wniosku o dofinansowanie.

5 DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW
Kwota przeznaczona na dofinansowanie w ramach konkursu – 100 mln euro, (wraz z rezerwą zabezpieczającą w wysokości 20 mln euro). • Regulamin konkursu - pkt. 6) dopuszcza możliwość zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach konkursu w trakcie jego trwania. • Poziom współfinansowania – 85 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu zostanie określony zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (obowiązującymi w dniu ogłoszenia konkursu) • Decyzje o potwierdzeniu dofinansowania dla wartości projektu poniżej 50 mln euro wydaje Ministerstwo Środowiska.

6 RODZAJE PROJEKTÓW Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w celu zapewnienia oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy. budowa lub modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach, w zakres projektu może zostać włączona budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej. Wartość zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę oraz budową kanalizacji deszczowej nie powinna przekraczać 50 % wartości całego przedsięwzięcia Zaleca się: szczegółowe zapoznanie się z pkt 16) Regulaminu konkursu - dotyczy kwalifikowalności budowy kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacyjnej, systemów zaopatrzenia w wodę.

7 TRYBY WYBORU PROJEKTÓW
Indywidualny (projekty ujęte na Liście Projektów Indywidualnych POIiŚ) Przedsięwzięciami priorytetowymi do ujęcia na Liście Projektów Indywidualnych w aglomeracjach tys. RLM będą inwestycje w zakresie dostosowania oczyszczalni ścieków do wymogów art. 5.2 dyrektywy 91/271/EWG komplementarne do projektów, które uzyskały wsparcie w ramach regionalnych programów operacyjnych. Konkursowy (projekty wybierane w ramach konkursu) Wymogi dotyczące konkursu zostały zamieszczone w ogłoszeniu o naborze (na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, stronie WFOŚiGW w Toruniu oraz w prasie o zasięgu krajowym i wojewódzkim).

8 PROCEDURA WYBORU PROJEKTÓW
I. Ogłoszenie konkursu – 14 czerwca 2013 r. (regulamin konkursu określa IP) II. Nabór wniosków – od 15 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r., w godzinach 9.00 – WFOŚiGW w Toruniu (projekty o koszcie całkowitym do 25 mln euro)/NFOŚiGW (projekty o koszcie całkowitym powyżej 25 mln euro) III. Ocena wniosków (formalna i merytoryczna I stopnia równolegle na poziomie WFOŚiGW w Toruniu)

9 ETAPY PRZEPROWADZANIA KONKURSU
IV. Utworzenie listy rankingowej – 31 października 2013 r. V. Ocena wniosków wg kryteriów merytorycznych II stopnia – przez grupę roboczą VI. Wydanie potwierdzenia przyznania dofinansowania /Wydanie decyzji o dofinansowaniu (Instytucja Pośrednicząca dla projektów o wartości poniżej 50 mln euro/Komisja Europejska dla projektów powyżej 50 mln euro) VII. Ogłoszenie wyników konkursu VIII. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów - sukcesywnie

10 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria formalne (ocena 0/1) 1. Wniosek złożony w terminie. 2. Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu. 3. Wniosek wypełniony jest w języku polskim. 4. Zgodność okresu realizacji z okresem programowym. 5. Kompletność wniosku. 6. Wniosek posiada komplet załączników. 7. Zgodność z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz ,,Szczegółowym opisem priorytetów POIiŚ”. 8. Strategiczny charakter projektu. 9. Skala oddziaływania projektu (ponadregionalna i krajowa). 10. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.

11 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
II. Dodatkowe kryteria formalne dla projektów planowanych do realizacji w aglomeracjach tys. RLM (0/1) 11. Wielkość aglomeracji – RLM 12. Wskaźnik koncentracji 13. Zgodność z KPOŚK 14. Gotowość techniczna projektu do realizacji 15. Koncentracja projektu na gospodarce ściekowej 16. Jeden Beneficjent 17. Zapewnienie zgodności z art. 5(2) oraz 5 (3) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych

12 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
III. Kryteria merytoryczne I stopnia dla projektów planowanych do realizacji w aglomeracjach tys. RLM Maksymalna ilość punktów - 45 Projekt zostaje skierowany do oceny merytorycznej II stopnia gdy spełnia kryteria formalne oraz w ramach oceny merytorycznej I stopnia uzyskał minimum 60 % tj: 27 punktów

13 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Nr Kryteria Opis Kryterium Zasady oceny kryterium Waga 1 Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy 91/271/EWG w zakresie wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji Zakres rzeczowy projektu powinien maksymalnie przyczynić się do wypełnienia przez aglomerację wymogów dyrektywy 91/271/EWG poprzez zapewnienie wzrostu wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacji sanitarnej Jeżeli współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji w wyniku realizacji projektu osiągnie wartość: 3 p. – powyżej 90%, 2 p. – 80-90% 1 p. – poniżej 80% 2 Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy 91/271/EWG w zakresie jakości oczyszczonych ścieków Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków powinna zapewnić zgodność z wymogami dyrektywy 91/271/EWG8 6 p. – budowa oczyszczalni ścieków lub modernizacja mająca na celu zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy (dotyczy oczyszczalni niespełniających przed rozpoczęciem realizacji projektu wymogów dotyczących jakości odprowadzanych ścieków) 3

14 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Nr Kryteria Opis Kryterium Zasady oceny kryterium Waga 5 p. – modernizacja wynikająca z konieczności zwiększenia przepustowości oczyszczalni 1 p. – modernizacja mająca na celu jedynie obniżenie kosztów eksploatacyjnych oczyszczania ścieków/przeróbki osadów ściekowych

15 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Nr Kryteria Opis Kryterium Zasady oceny kryterium Waga 3. Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji (własność gruntów, stan prawny beneficjenta i przygotowanie instytucjonalne do wdrażania - wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań, wartość kontraktów posiadających dokumentacje przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu) a) własność gruntów b) stan prawny beneficjenta c) wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań wymagających pozwoleń na budowę planowanych do realizacji wg warunków kontraktowych „Czerwonej Książki FIDIC” (lub równoważnej)* *w przypadku kiedy w ramach projektu realizowane są zadania w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC (lub równoważną), które posiadają pozwolenia na budowę w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie, ich wartość może zostać ujęta przy wyliczaniu punktów w ramach przedmiotowego kryterium d) wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości kontraktów 1 p. – uregulowana 100% (dla projektów punktowych) 1 p. – uregulowana 50% (dla projektów liniowych) b) stan prawny 1 p. - uregulowany (istniejący beneficjent spełniający wymogi podpisania umowy o dofinansowanie) W zaokrągleniu do pełnego procenta: c) 4 p. – 86 – 100%, 3 p. – 71– 85%, 2 p. – 56 – 70%, 1 p. – 40 – 55%. d) 3 p. – 71 – 85%, 2 3

16 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria merytoryczne II stopnia Kompletność dokumentacji aplikacyjnej: wniosku i załączników. Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej Spójność informacji zawartych we wniosku, załącznikach do wniosku. Poprawność identyfikacji i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności Gotowość techniczna projektu do realizacji na poziomie wymaganym dla danego priorytetu / działania PO IiŚ

17 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria merytoryczne II stopnia (c. d.) Gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania umów. Trwałość projektu Wykonalność finansowa projektu Efektywność energetyczna proponowanych rozwiązań technicznych lub brak wpływu na efektywność energetyczną Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska

18 NIEZBĘDNE INFORMACJE Wszystkie niezbędne informacje pomocne na etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:

19 Dział Funduszy Europejskich tel. 56 62 12 331 - 337
WFOŚiGW w Toruniu - Instytucja Wdrażająca dla osi priorytetowej I i II PO IiŚ (projekty o wartości do 25 mln euro) DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Aleksandra Biegun Dział Funduszy Europejskich tel


Pobierz ppt "Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google