Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."— Zapis prezentacji:

1 Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014 -2020 16 października 2015 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

2 Kryteria formalne wyboru projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 ze środków EFRR

3 Autopoprawka do pkt 7 Agendy - IV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 z dnia 16 października br. Przed zmianąZmianaUzasadnienie Systematyka kryteriów - EFRR  kryteria formalne – 0/1 – wspólne dla wszystkich działań (w tym kryteria dotyczące dokumentów środowiskowych);  dodatkowe kryteria formalne dla ZIT WOF,  dodatkowe kryteria formalne dla inwestycji znajdujących się w Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi (RIT),  dodatkowe kryteria formalne dla poszczególnych Działań/Poddziałań (w zakresie dotyczącym ram wykonania).  dodatkowe kryteria dostępu - 0/1 - dla danego typu operacji;  kryteria merytoryczne – ogólne 0/1 – wspólne dla wszystkich działań - możliwe do oceny bez względu na charakterystykę typu operacji ( w ramach ww. kryteriów oceniana jest również wykonalność projektu);  kryteria merytoryczne szczegółowe - punktowe - dedykowane konkretnym działaniom.  dodatkowe kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe dotyczące oceny zgodności ze strategią ZIT WOF. Systematyka kryteriów – EFRR (…)  kryteria merytoryczne – ogólne 0/1 – wspólne dla wszystkich działań - możliwe do oceny bez względu na charakterystykę typu operacji ( w ramach ww. kryteriów oceniana jest również wykonalność projektu)* * Nie dotyczy naborów w ramach których w Regulaminie konkursu ze względu na specyfikę wskazano odstąpienie od oceny kryteriów merytorycznych-ogólnych (…) Zmiana dotyczy dodania przypisu wskazującego na możliwość odstąpienia od weryfikacji projektów w ramach oceny merytorycznej ogólnej. Przedmiotowa zmiana dotyczy naborów, w ramach których ze względu na specyfikę typu operacji nie jest wymagane przedłożenie załącznika studium wykonalności/biznes plan. Brak ww. dokumentu (zawierające m.in. analizy finansowe, potencjał wnioskodawcy) powoduje brak możliwości przeprowadzenia oceny merytorycznej ogólnej w ramach kryteriów: - Wykonalność finansowa; - Wykonalność organizacyjna (kadrowa) techniczna i technologiczna; - Efektywność Projektu.

4 Systematyka kryteriów - EFRR kryteria formalne – 0/1 – wspólne dla wszystkich działań (w tym kryteria dotyczące dokumentów środowiskowych);  dodatkowe kryteria formalne dla ZIT WOF,  dodatkowe kryteria formalne dla inwestycji znajdujących się w Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi (RIT),  dodatkowe kryteria formalne dla poszczególnych Działań/Poddziałań (w zakresie dotyczącym ram wykonania). dodatkowe kryteria dostępu - 0/1 - dla danego typu operacji; kryteria merytoryczne – ogólne 0/1 – wspólne dla wszystkich działań - możliwe do oceny bez względu na charakterystykę typu operacji ( w ramach ww. kryteriów oceniana jest również wykonalność projektu)*; kryteria merytoryczne szczegółowe - punktowe - dedykowane konkretnym działaniom.  dodatkowe kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe dotyczące oceny zgodności ze strategią ZIT WOF. Kryteria formalne L.p.Nazwa kryteriumOpis kryteriumPunktacjaMożliwość uzupełnienia 1. Kompletność złożonego wniosku o dofinansowanie projektu oraz załączników W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy łącznie zostały spełnione następujące elementy: a)wniosek i załączniki podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy; b)spójność wykazu załączników do wniosku i przedłożonych załączników (zgodnie z listą określoną w Regulaminie Konkursu); c)załączniki do wniosku są aktualne i na właściwych formularzach. 0/1 TAK * Nie dotyczy naborów w ramach których w Regulaminie konkursu ze względu na specyfikę wskazano odstąpienie od oceny kryteriów merytorycznych - ogólnych.

5 Zmiana Kryterium nr 1 Kompletność złożonego wniosku o dofinansowanie projektu oraz załączników. Przed zmianąPo zmianieUzasadnienie W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy łącznie zostały spełnione następujące elementy: a)została złożona wymagana liczba egzemplarzy Wniosku oraz załączników; b)zgodność przedłożonego Wniosku i złączników w wersji papierowej z wersją elektroniczną; c)wszystkie wymagane pola Wniosku zostały wypełnione, d)wniosek i załączniki podpisane/parafowane/ potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy; e)wniosek opatrzony pieczęcią Wnioskodawcy; f)spójność wykazu załączników do Wniosku i przedłożonych załączników (zgodnie z listą określoną we Wniosku o dofinansowanie projektu, Regulaminie Konkursu) załączniki do Wniosku są aktualne, na właściwych formularzach. g)wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne Kryterium uzależnione od funkcjonalności LSI. W przypadku obowiązywania tylko i wyłącznie wersji elektronicznej wniosku kryterium zostanie usunięte. W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy łącznie zostały spełnione następujące elementy: a)wniosek i załączniki podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy; b)spójność wykazu załączników do wniosku i przedłożonych załączników (zgodnie z listą określoną w Regulaminie Konkursu); c)załączniki do wniosku są aktualne i na właściwych formularzach. W ramach kryterium „Kompletność złożonego wniosku o dofinansowanie projektu oraz załączników” proponuje się następujące zmiany: Usunięcie podpunktów: „została złożona wymagana liczba egzemplarzy Wniosku oraz załączników” – brak zastosowania ze względu na składanie wniosków tylko w wersji elektronicznej, „zgodność przedłożonego Wniosku i złączników w wersji papierowej z wersją elektroniczną” – brak zastosowania ze względu na składanie wniosków tylko w wersji elektronicznej, „wszystkie wymagane pola Wniosku zostały wypełnione” – sprawdzane poprzez walidację w formularzu wniosku, „wniosek opatrzony pieczęcią wnioskodawcy” - brak zastosowania ze względu na składanie wniosków tylko w wersji elektronicznej, „wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne” – wyliczenia arytmetyczne będą dokonywane wyłącznie przez system informatyczny.

6 Zmiana Kryterium nr 1 Kompletność złożonego wniosku o dofinansowanie projektu oraz załączników c.d. Przed zmianąZmianaUzasadnienie d) „Wniosek i załączniki podpisane/parafowane/potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy” f) „spójność wykazu załączników do Wniosku i przedłożonych załączników (zgodnie z listą określoną we Wniosku o dofinansowanie projektu, Regulaminie Konkursu)” a) „wniosek i załączniki podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy” b) „spójność wykazu załączników do wniosku i przedłożonych załączników (zgodnie z listą określoną w Regulaminie Konkursu)” Powyższe zmiany wprowadza się ze względu na zastosowanie podpisu elektronicznego Usunięcie kryterium formalnego: nr 2: „Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w określonym terminie” oraz nr 3: „Wniosek o dofinansowanie projektu sporządzony na obowiązującym formularzu” wynika z walidacji przeprowadzonej przez system informatyczny, który nie pozwoli wysłać wniosku po terminie i na nie obowiązującym formularzu..

7 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie al. Solidarności 61 03-402 Warszawa dsrr@mazovia.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google