Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryteria wyboru projektów XI oś priorytetowa PO IiŚ Kultura i dziedzictwo kulturowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryteria wyboru projektów XI oś priorytetowa PO IiŚ Kultura i dziedzictwo kulturowe."— Zapis prezentacji:

1 Kryteria wyboru projektów XI oś priorytetowa PO IiŚ Kultura i dziedzictwo kulturowe

2 Kryteria formalne Wniosek złożono w terminie Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu Wniosek wypełniono w języku polskim Zgodność okresu realizacji z okresem programowym Kompletność wniosku Wniosek posiada komplet załączników Zgodność z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz Szczegółowym opisem priorytetów PO IiŚ Strategiczny charakter projektu Skala oddziaływania projektu (ponadregionalna, krajowa) Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie

3 Kryteria merytoryczne I stopnia dla wszystkich działań w ramach osi priorytetowej 1.1 Ocena analizy instytucjonalnej Wnioskodawcy - Ocena zdolności organizacyjnej do wdrożenia projektu (w tym zarządzanie projektem), waga 2, max. punktacja 6 pkt 1.2 Ocena długoterminowej trwałości finansowo-instytucjonalnej projektu, waga 2, max. punktacja 6 pkt dla 11.1 i 11.3, 4 pkt dla 11.2 2. Ocena popytu, waga 2, max. punktacja 4 pkt 3.1 Ocena kalkulacji kosztów – Koszty realizacji inwestycji, waga 2, max. punktacja 4 pkt 3.2 Poziom dofinansowania wkładem własnym beneficjenta, waga 2, max. punktacja 4 pkt 4. Ocena analizy wrażliwości i ryzyka, waga 2, max. punktacja 4 pkt 5. Analiza ekonomiczna (kwantyfikacja i logika wystąpienia efektów społecznych), waga 2, max. punktacja 4 pkt 6. Ocena harmonogramu realizacji projektu, waga 1, max. punktacja 2 pkt

4 Kryteria merytoryczne I stopnia dla wszystkich działań w ramach osi priorytetowej 7. Ocena analizy opcji, waga 2, max. punktacja 2 pkt 8. Realizacja projektu w odniesieniu do kwestii związanych z ochroną środowiska, waga 1, max. punktacja 1 pkt

5 Kryteria merytoryczne I stopnia specyficzne dla działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym 9. Ocena bezpośredniego celu projektu, waga 2, max. punktacja 6 pkt 10. Ważność projektu, waga 2, max. punktacja 4 pkt 11. Kompleksowość w obszarze kultury, waga 1, max. punktacja 3 pkt 12. Wpływ projektu na poprawę dostępności do kultury, waga 1, max. punktacja 3 pkt 13. Wpływ projektu na przywrócenie do świetności obiektów zdegradowanych/jakość projektów dotyczących rozwoju zasobów cyfrowych, waga 2, max. punktacja 4 pkt RAZEM: 57 projekt kwalifikuje się do oceny merytorycznej pod kątem kryteriów merytorycznych II stopnia pod warunkiem otrzymania co najmniej 60% punktów, tj. 34

6 Kryteria merytoryczne I stopnia specyficzne dla działania 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym 9. Ocena bezpośredniego celu projektu, waga 2, max. punktacja 6 pkt 10. Ważność projektu, waga 2, max. punktacja 4 pkt 11. Kompleksowość w obszarze kultury, waga 2, max. punktacja 4 pkt 12. Jakość oferty kulturalnej związanej z przedsięwzięciem, waga 2, max. punktacja 6 pkt 13. Wpływ projektu na poprawę dostępności do kultury, waga 2, max. punktacja 6 pkt RAZEM: 61 projekt kwalifikuje się do oceny merytorycznej pod kątem kryteriów merytorycznych II stopnia pod warunkiem otrzymania co najmniej 60% punktów, tj. 37

7 Kryteria merytoryczne I stopnia specyficzne dla działania 11.3 Rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego 9. Ocena bezpośredniego celu projektu, waga 2, max. punktacja 6 pkt 10. Jakość programu kulturowego związanego z przedsięwzięciem. Jakość zaproponowanej oferty edukacyjnej związanej z przedsięwzięciem, waga 2, max. punktacja 6 pkt 11. Wpływ projektu na poprawę dostępności do edukacji i kultury, waga 2, max. punktacja 6 pkt RAZEM: 55 projekt kwalifikuje się do oceny merytorycznej pod kątem kryteriów merytorycznych II stopnia pod warunkiem otrzymania co najmniej 60% punktów, tj. 33

8 Kryteria merytoryczne II stopnia 1. Kompletność dokumentacji aplikacyjnej: wniosku i załączników (T/N) 1.1 Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej 1.2 Spójność informacji zawartych we wniosku, załącznikach do wniosku 1.3 Poprawność identyfikacji i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności 2. Gotowość techniczna projektu do realizacji na poziomie wymaganym dla priorytetu/działania 3. Gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania umów 4. Trwałość projektu 5. Wykonalność finansowa projektu 6. Efektywności energetyczna proponowanych rozwiązań technicznych lub brak wpływu na efektywność energetyczną 7. Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska

9 Dziękuję za uwagę! Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Strategii Kultury i Funduszy Europejskich ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawawww.mkidn.gov.pl e-mail: poiis@mkidn.gov.pl


Pobierz ppt "Kryteria wyboru projektów XI oś priorytetowa PO IiŚ Kultura i dziedzictwo kulturowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google