Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Toruń, 18 lutego 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Toruń, 18 lutego 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Toruń, 18 lutego 2016 r.

2 Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Rok 2015 OGŁOSZONE NABORY KONKURSOWE I POZAKONKURSOWE

3 Konkursy ogłoszone w 2015r. RPO Do 31.12.2015 ogłoszono łącznie 10 konkursów 5 współfinansowanych z EFS, na kwotę 28,5 mln eur 5 współfinansowanych z EFRR, na kwotę 52 mln eur Do 31.12.2015 ogłoszono 1 nabór pozakonkursowy współfinansowany z EFS, na kwotę ponad 13,8 mln eur EFS NABÓR KONKURSOWY: Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Alokacja: 5.000.000 eur) Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne (Alokacja: 10.000.000 eur) Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych (Alokacja: 10.000.000 eur) Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe (Alokacja: 2.500.000 eur) Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR (Alokacja: 1.000.000 eur) NABÓR POZAKONKURSOWY: Poddziałanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy (Alokacja: 13.851.407 eur) EFRR NABÓR KONKURSOWY: Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych (Alokacja: 16.000.000 eur) Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw (Alokacja:15.000.000 eur) Działanie 4.2 Gospodarka odpadami (Alokacja: 16.500.000 eur) Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury (Alokacja: 1.500.000 eur, 3.000.000 eur – 2 konkursy )

4 Konkursy w ramach RPO 2014-2020  12 ogłoszonych konkursów: 5 konkursów w ramach EFRR, 7 konkursów w ramach EFS.  8 zakończonych naborów: 1 konkurs w ramach EFRR, 7 konkursów w ramach EFS.

5  Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych  Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw  Działanie 4.2 Gospodarka odpadami  Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury  Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy  Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy (2016)  Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne  Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych  Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe  Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju Konkursy w ramach których trwa nabór wniosków

6 Zakończone nabory w ramach ogłoszonych konkursów Działanie/ Poddziałanie Ilość wniosków o dofinansowanie projektu Wnioskowana kwota dofinansowania [zł] Ilość podpisanych umów o dofinansowanie projektu Kwota dofinansowania w podpisanych umowach [zł] % wykorzystania alokacji w konkursie 8.120 53 623 439,2520 54 122 521,9793% 11.17 916 585,326 746 936,6422% 4.41 4 272 598,36 69% 10.2.329 15 227 786,07 147% 8.4.218 18 889 764,25 88% 9.2.135 23 142 101,18 54% 9.3.255 74 151 724,74 164% 8.120 31 786 046,04 85% 185 222 010 045,2126 54 869 458,61

7 Harmonogram konkursów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

8 Harmonogram 2016 – podstawowe założenia RAMY WYKONANIA POTRZEBY ROZWOJOWE WOJEWÓDZTWA PRZEWIDYWANA GOTOWOŚĆ WNIOSKODAWCÓW

9 Harmonogram konkursów na rok 2016 EFS liczba konkursów: 26 kwota UE (EUR): 118.758.488 EFRR liczba konkursów: 31 kwota UE (EUR): 223.347.966 OGÓŁEM liczba konkursów: 57 kwota UE (EUR): 342.106.454

10 Harmonogram konkursów na rok 2017-2018 EFS liczba konkursów: 27 kwota UE (EUR): 304.353.174 EFRR liczba konkursów: 39 kwota UE (EUR): 101.106.374 OGÓŁEM liczba konkursów: 66 Kwota UE (EUR): 405.459.548

11 w odniesieniu do instrumentu ZIT alokacja przeznaczona na niektóre konkursy znana będzie po przyjęciu strategii ZIT w przypadku instrumentu RLKS terminy naborów znane będą po przyjęciu Lokalnych Strategii Rozwoju część Działań realizowana będzie za pomocą projektów pozakonkursowych część Działań realizowana będzie za pomocą instrumentów finansowych WAŻNE

12 Prognozowana certyfikacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

13 EFRR - Zasada N+3 156.526.894 EUR 250.991.429 EUR w tym rok 2016 11.753.825 EUR 204.602.830 EUR w tym 2016 r 71.951.887 EUR RPO tabela 17 Wydatki UE na rok 2014: Planowana certyfikacja środków UE na lata 2016-2017 (wg prognozy IZ RPO): Prognoza certyfikacji środków UE opracowana przez MR na lata 2016-2017:

14 EFS - Zasada N+3 61.263.341 EUR 99.309.743 EUR w tym rok 2016r. 27.196.718 EUR 80.928.302 EUR w tym 2016r. 23.225.236 EUR RPO tabela 17 Wydatki UE na rok 2014: Planowana certyfikacja środków UE na lata 2016-2017 (wg prognozy IZ RPO): Prognoza certyfikacji środków UE opracowana przez MR na lata 2016-2017:

15 Aktualizacja SZOOP dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

16 Aktualizacja SZOOP - uchwała Zarządu Województwa z dnia 16.12.2015 r. GŁÓWNE ZMIANY: Oś 3 wskazano, że w przypadku otrzymania wsparcia posiadacz instalacji, w odniesieniu do mechanizmu cen referencyjnych, zobowiązany jest postępować zgodnie z zasadami określonymi ustawie o odnawialnych źródłach energii Oś 7 wskazano maksymalną wartość grantu w ramach projektu grantowego – 100 tys. PLN Oś 8, 9, 10, 11 wskazano, iż wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może stanowić więcej niż 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu – zamiast finansowania unijnego Oś 11 dodano wskaźnik Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna typ projektu - projekty grantowe Konieczność zapewnienia preferencji dla grantobiorców spoza sektora finansów publicznych maksymalną wartość grantu - 50 tys. zł (w przypadku grantu zakładającego wyłącznie wzrost aktywności społecznej) lub 150 tys. zł (w przypadku grantu zakładającego efektywność zatrudnieniową) Oś 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dodano podstawy prawne dla pomocy publicznej Aktualizacja SZOOP - uchwała Zarządu Województwa z dn. 27.01.2016 r. GŁÓWNE ZMIANY: Oś 2 Cyfrowy region przesunięcie wsparcia: „Tworzenie i rozwijanie referencyjnych rejestrów publicznych, w tym geograficznych systemów informacji przestrzennej” z Działania 2.2 do Działania 2.1 wraz z alokacją 6.740.041 i wskaźnikami (zmiany z tym powiązane m.in.: załącznik nr 2 i 7) Os 9 Solidarne społeczeństwo zmiana wnioskodawcy projektu pozakonkursowego z RCRS na ROPS (zmiany z tym powiązane m.in.: załącznik nr 5)

17 Warunkowość ex-ante dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

18 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z planem działań uwzględniającym opracowanie planu rozwoju IS przyjęty uchwałą Zarządu Województwa 14 stycznia 2015 r. i przekazane do KE 27 listopada 2015 r. KE przekazała uwagi (brak wszystkich niezbędnych informacji) Cel tematyczny 1 Warunek 1.1 Badania naukowe i innowacje: istnienie krajowych lub regionalnych strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji, zgodnie z krajowym programem reform konieczna aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z opracowaniem planu inwestycyjnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi planowany termin to IV kw. 2016 r. zatwierdzenie zaktualizowanego planu uzależnione jest od przyjęcia Krajowego planu gospodarki odpadami, który wyznacza cele i kierunki działań planów wojewódzkich Cel tematyczny 6 Warunek 6.2 Gospodarka odpadami: promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, w szczególności poprzez opracowanie planów gospodarki odpadami zgodnie z Dyrektywą 2008/98/WE oraz z hierarchią sposobów postępowania z odpadami Projekt Kujawsko-Pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej przyjęty uchwałą Zarządu Województwa z dnia 17.09.2015 r. przekazany do konsultacji społecznych (30.09.2015-05.11.2015) luty 2016 r. planowany termin zakończenia oceny oddziaływania na środowisko marzec 2016 r. planowane przyjęcie po konsultacjach, opiniowaniu i uzgodnieniach Cel tematyczny 7 Warunki 7.1 i 7.2 Przygotowanie projektu Kujawsko-Pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej

19 Dziękuję za uwagę Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Toruń, 18 lutego 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google