Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia rozwoju Miasta Siedlce do 2025 roku w ramach II spotkanie warsztatowe – Siedlce, 13.07.2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia rozwoju Miasta Siedlce do 2025 roku w ramach II spotkanie warsztatowe – Siedlce, 13.07.2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Strategia rozwoju Miasta Siedlce do 2025 roku w ramach II spotkanie warsztatowe – Siedlce, 13.07.2015 r.

2 www.LiderProjekt.pl Plan prezentacji 1.Wstęp 2.Analiza SWOT – ranking 3.Korelacje ważone SWOT/TOWS 4.Propozycja wizji i celów rozwojowych 5.Dyskusja nad zaprezentowanymi celami

3 www.LiderProjekt.pl 1. Wstęp

4 www.LiderProjekt.pl 1. Wstęp Strategia rozwoju zarysowuje drogę przejścia od stanu istniejącego do stanu docelowego z wyborem określonych priorytetów i własnym, kreatywnym udziałem. Sytuacja aktualna [2015 r.] STRATEGIA Wizja [2025 r.]

5 www.LiderProjekt.pl 1. Wstęp Etapy budowy Strategii 1. Szczegółowa diagnoza stanu istniejącego oraz jej synteza (SWOT) 2. Wyznaczenie celów 3. Stworzenie systemu wdrażania, monitoringu i ewaluacji Jak jest? Jak powinno być lub jak chcemy, by było? Co i jak zrobić, by to osiągnąć?

6 www.LiderProjekt.pl 1. Wstęp Etapy budowy Strategii 1. Szczegółowa diagnoza stanu istniejącego oraz jej synteza (SWOT) 2. Wyznaczenie celów 3. Stworzenie systemu wdrażania, monitoringu i ewaluacji Jak jest? Jak powinno być lub jak chcemy, by było? Co i jak zrobić, by to osiągnąć?

7 www.LiderProjekt.pl 1. Wstęp Etapy budowy Strategii 1. Szczegółowa diagnoza stanu istniejącego oraz jej synteza (SWOT) 2. Wyznaczenie celów 3. Stworzenie systemu wdrażania, monitoringu i ewaluacji Jak jest? Jak powinno być lub jak chcemy, by było? Co i jak zrobić, by to osiągnąć?

8 www.LiderProjekt.pl 1. Wstęp Metoda SWOT jako synteza ustaleń diagnostycznych: metoda zaczerpnięta z zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach, podsumowanie diagnozy poprzez określenie mocnych stron (Strengths), słabych stron (Weaknesses), szans (Opportunities) i zagrożeń (Threats) mogących wpłynąć na sytuację rozwojową obszaru.

9 www.LiderProjekt.pl 1. Wstęp Mocne strony – wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę (sytuacja wewnętrzna miasta); Słabe strony – wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę (sytuacja wewnętrzna miasta); Szanse – wszystko to, co stwarza szansę korzystnej zmiany (okoliczności zewnętrzne); Zagrożenia – wszystko to co stwarza niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej (okoliczności zewnętrzne).

10 www.LiderProjekt.pl 2. Ranking SWOT Analiza SWOT dla miasta Siedlce 2015 r.

11 www.LiderProjekt.pl LPMOCNE STRONYPunkty 1.Dobre położenie miasta w układach sieci drogowej, kolejowej oraz osadniczej 2. Dobrze funkcjonująca polityka wsparcia sektora gospodarczego (m.in. osobna funkcja pełnomocnika ds. obsługi inwestorów, Siedlecka Rada Biznesu) 3.Atrakcyjne tereny inwestycyjne (przede wszystkim Tarnobrzeska SSE) 4.Potencjał funkcjonujących podmiotów gospodarczych 5.Potencjał urządzonych terenów przyrodniczych podnoszący jakość życia i atrakcyjność osiedleńczą miasta 6.Względnie korzystne tendencje demograficzne (dodatni przyrost naturalni i wzrost liczby ludności) 7.Wysokiej jakości obiekty kulturalne i sportowe stwarzające dobre warunki do spędzania czasu wolnego 8.Dobrze rozwinięta infrastruktura komunalna (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa) 9.Ośrodek akademicki – jedno z najmniejszych miast posiadające swój Uniwersytet 10.Dobrze rozwinięte podstawowe i specjalistyczne usługi społeczne (m.in. ochrona zdrowia, edukacja, kultura) 11.Względnie dobre wyniki na lokalnym rynku pracy (liczba miejsc pracy, stopa bezrobocia) 12. 13. 14. 15. SUMA100 2. Ranking SWOT Zadanie: rozdzielić 100 pkt w ramach każdej otrzymanej tabeli wg zasady – im większa liczba punktów tym większe znaczenie danego czynnika

12 www.LiderProjekt.pl 2. Ranking SWOT Mocne strony – wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę (sytuacja wewnętrzna miasta);

13 www.LiderProjekt.pl 2. Ranking SWOT Kluczowe zasoby: 1. Dobre położenie miasta w układach sieci drogowej, kolejowej oraz osadniczej (silny ośrodek subregionalny) (12) 2. Atrakcyjne tereny inwestycyjne (przede wszystkim Tarnobrzeska SSE) (10)

14 www.LiderProjekt.pl 2. Ranking SWOT Pozostałe mocne strony: 3. Dobrze rozwinięte podstawowe i specjalistyczne usługi społeczne (m.in. ochrona zdrowia, edukacja, kultura) (9,5) 4. Wysokiej jakości obiekty oraz bogata oferta kulturalna i sportowa stwarzająca dobre warunki do spędzania czasu wolnego (9,3) 5. Dobrze rozwinięta infrastruktura komunalna (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa) (9) 6. Względnie korzystne tendencje demograficzne (dodatni przyrost naturalni i wzrost liczby ludności) (9)

15 www.LiderProjekt.pl 2. Ranking SWOT Pozostałe mocne strony: 7. Ośrodek akademicki – jedno z najmniejszych miast posiadające swój Uniwersytet i uczelnie prywatne (8,5) 8. Rozwijające się budownictwo mieszkaniowe (komunalne i niekomunalne) (7,9) 9. Potencjał funkcjonujących podmiotów gospodarczych (7) 10. Potencjał urządzonych terenów przyrodniczych podnoszący jakość życia i atrakcyjność osiedleńczą miasta (6) 11. Względnie dobre wyniki na lokalnym rynku pracy (liczba miejsc pracy, stopa bezrobocia) (4)

16 www.LiderProjekt.pl 2. Ranking SWOT Pozostałe mocne strony: 12. Dobrze funkcjonująca polityka wsparcia sektora gospodarczego (m.in. osobna funkcja pełnomocnika ds. obsługi inwestorów, Siedlecka Rada Biznesu) (3,9) 13. Działalność organizacji pozarządowych (3,9)

17 www.LiderProjekt.pl 2. Ranking SWOT Słabe strony – wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę (sytuacja wewnętrzna miasta);

18 www.LiderProjekt.pl 2. Ranking SWOT Kluczowa bariera: 1. Stosunkowo trudna sytuacja finansowa miasta (20)

19 www.LiderProjekt.pl 2. Ranking SWOT Pozostałe słabe strony: 2. Ograniczone możliwości rozwoju przestrzennego miasta (12) 3. Braki w niektórych systemach infrastruktury sieciowej (odcinki infrastruktury kanalizacji sanitarnej i deszczowej, infrastruktura teleinformatyczna, drogi samochodowe i rowerowe) (12) 4. Problemy wewnątrzmiejskiego systemu transportowego wynikające m. in. z istnienia bariery przestrzennej (torów kolejowych) przecinającej miasto na dwie części (12) 5. Niekorzystne tendencje związane ze strukturą wieku populacji (starzenie się społeczeństwa) (11)

20 www.LiderProjekt.pl 2. Ranking SWOT Pozostałe słabe strony: 6. Niezadowalający stan techniczny niektórych nieruchomości, w tym cennych historycznie (10) 7. Duża polaryzacja społeczna w strukturze miasta (koncentracja zjawisk kryzysowych w niektórych obszarach) (10) 8. Relatywnie duży odsetek osób z problemami społecznymi (korzystający z pomocy społecznej oraz bezrobotni bez prawa do zasiłku) (9) 9. Brak wyraźnie widocznego centrum w strukturze przestrzennej miasta (4)

21 www.LiderProjekt.pl 2. Ranking SWOT Szanse – wszystko to, co stwarza szansę korzystnej zmiany (okoliczności zewnętrzne)

22 www.LiderProjekt.pl 2. Ranking SWOT Kluczowe szanse: 1. Dokończenie budowy autostrady A2 w układzie wschód- zachód (20) 2. Możliwość pozyskania znacznej puli środków zewnętrznych, głównie z funduszy UE (20)

23 www.LiderProjekt.pl 2. Ranking SWOT Pozostałe szanse: 3. Regionalne Inwestycje Terytorialne oraz miejski obszar funkcjonalny Siedlec (16) 4. Umieszczenie Siedlec w obszarze strategicznej interwencji nowej strategii rozwoju województwa mazowieckiego (13) 5. Przedłużenie funkcjonowania stref ekonomicznych w Polsce do 2026 r. (12) 6. Brak dużej konkurencji miast subregionalnych położonych w pobliżu Siedlec (10) 7. Powstawanie i rozwój nowych form współpracy samorządowej i międzysektorowej (9)

24 www.LiderProjekt.pl 2. Ranking SWOT Zagrożenia – wszystko to, co stwarza niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej (okoliczności zewnętrzne)

25 www.LiderProjekt.pl 2. Ranking SWOT Kluczowe zagrożenia: 1. Coraz większe obciążenia zadaniowe samorządu lokalnego (edukacja, pomoc społeczna, odpady i in.) bez zagwarantowania środków finansowych na ich realizację (20) 2. Brak rozwiązań prawno-instytucjonalnych dla zarządzania miejskimi obszarami funkcjonalnymi w sferze usług i infrastruktury międzygminnej (20)

26 www.LiderProjekt.pl 2. Ranking SWOT Pozostałe zagrożenia: 3. Trudna ogólnopolska sytuacja finansów publicznych (16) 4. Narastające efekty „wymywania” kapitału ludzkiego ze strony Warszawy (14) 5. Niekorzystny przebieg procesów rozwojowych (spowolnienie gospodarcze) (11,5) 6. Niepewność sytuacji za wschodnią granicą kraju (konsekwencje gospodarcze, społeczne i polityczne) (10,8) 7. Nasilanie się ogólnopolskich, niekorzystnych procesów zmniejszania liczby uczniów i studentów (7,7)

27 www.LiderProjekt.pl 2. Ranking SWOT Zagrożenia Szanse Słabe strony Mocne strony 2+111+8 2+5

28 www.LiderProjekt.pl 3. Analiza SWOT/TOWS Analiza SWOT/TOWS

29 www.LiderProjekt.pl 3. Analiza SWOT/TOWS Istota i cel analizy SWOT/TOWS: określenie siły związku między poszczególnymi czynnikami rozwojowymi (mocnymi i słabymi stronami, szansami i zagrożeniami) identyfikacja silnych powiązań, obszarów problemowych w obrębie których można rozpocząć tworzenie rozwiązań, strategii cząstkowych

30 www.LiderProjekt.pl 3. Analiza SWOT/TOWS SWOT/TOWS dla Siedlec: analizie poddano 616 relacji między parami czynników (8 macierzy relacji czynników wewnętrznych i zewnętrznych) określano siłę związku w skali trzystopniowej: 0 – brak związku, 1 – słaby związek, 2 – silny związek

31 www.LiderProjekt.pl 3. Analiza SWOT/TOWS W jaki sposób zrealizowano SWOT/TOWS dla Siedlec? Pytania o związek poszczególnych czynników: czy dane mocne strony pozwolą wykorzystać szanse? czy dane słabe strony „zablokują” wykorzystanie szans? czy dane mocne strony pozwolą na przezwyciężenie zagrożeń? czy dane słabe strony wzmocnią negatywny skutek zagrożeń?... Warianty odpowiedzi: 0 – brak związku, 1 – słaby związek, 2 – silny związek

32 www.LiderProjekt.pl 3. Analiza SWOT/TOWS Przykład 1: Czy dobre położenie miasta w układach sieci drogowej, kolejowej oraz osadniczej (mocna strona) pozwoli wykorzystać dokończenie budowy autostrady A2 w układzie wschód- zachód? Warianty odpowiedzi: 0 – nie pozwoli, 1 – pozwoli w niewielkim stopniu, 2 – zdecydowanie pozwoli.

33 www.LiderProjekt.pl 3. Analiza SWOT/TOWS Przykład 2: Potencjał urządzonych terenów przyrodniczych podnoszący jakość życia i atrakcyjność osiedleńczą miasta (mocna strona) pozwoli wykorzystać przedłużenie funkcjonowania stref ekonomicznych w Polsce do 2026 r.? Warianty odpowiedzi: 0 – nie pozwoli, 1 – pozwoli w niewielkim stopniu, 2 – zdecydowanie pozwoli.

34 www.LiderProjekt.pl 3. Analiza SWOT/TOWS 1234567 SZANSE 1 MOCNE STRONY 2002220 2 2111210 3 0221011 4 0111000 5 0220011 6 0001000 7 0112000 8 0001000 9 2220200 10 0110000 11 2221200 12 2110200 13 0220012 x 8 Warianty odpowiedzi: 0 – brak związku 1 – słaby związek 2 – silny związek Określanie siły związku – 616 par relacji

35 www.LiderProjekt.pl 3. Analiza SWOT/TOWS Mocna strona Szanse sumawagasuma*waga 1234567 1000120250,21 200001001 … 13212021080,32,4 Określanie siły związku – sumowanie dla każdej macierzy

36 www.LiderProjekt.pl 3. Analiza SWOT/TOWS SzanseZagrożenia Mocne strony15,8 + 10,4 = 26,29,1 + 7,1 = 16,2 Słabe strony8,5 + 2,1 = 10,64 + 4,7 = 8,7 Określanie siły związku – identyfikacja najsilniej powiązanych czynników

37 www.LiderProjekt.pl 3. Analiza SWOT/TOWS SzanseZagrożenia Mocne strony Strategia ofensywna Strategia konserwatywna Słabe strony Strategia konkurencyjna Strategia defensywna Określanie siły związku – identyfikacja najsilniej powiązanych czynników

38 www.LiderProjekt.pl 3. Analiza SWOT/TOWS Korelacje – strategia ofensywna (1) STRATEGIA OFENSYWNA Suma korelacji ważonych: 26,13 1234567 SZANSE 1 MOCNE STRONY 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dobre położenie (mocna strona) i budowa A2 (szansa) 2. Atrakcyjne tereny inwestycyjne oraz pozostałe potencjały gospodarcze (mocne strony) i budowa A2 oraz przedłużenie SSE (szanse) 3. Potencjał gospodarczy oraz społeczny (mocne strony) i środki z UE (szansa)

39 www.LiderProjekt.pl 3. Analiza SWOT/TOWS Korelacje – strategia konserwatywna (2) STRATEGIA KONSERWATYWNA Suma korelacji ważonych: 16,17 1234567 ZAGROŻENIA 1 MOCNE STRONY 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dobre położenie, usługi społeczne, budownictwo mieszkaniowe (mocne strony) i efekty „wymywania” (zagrożenie) 2. Atrakcyjne tereny inwestycyjne (mocna strona) i spowolnienie gospodarcze (zagrożenie)

40 www.LiderProjekt.pl 3. Analiza SWOT/TOWS Korelacje – strategia konkurencyjna (3) STRATEGIA KONKURENCYJNA Suma korelacji ważonych: 10,65 1234567 SZANSE 1 SŁABE STRONY 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Trudna sytuacja finansowa miasta oraz braki infrastrukturalne i niezadowalający stan techniczny części zabudowy (słabe strony) i środki z UE (szansa)

41 www.LiderProjekt.pl 3. Analiza SWOT/TOWS Korelacje – strategia defensywna (4) STRATEGIA DEFENSYWNA Suma korelacji ważonych: 8,77 1234567 ZAGROŻENIA 1 SŁABE STRONY 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Trudna sytuacja finansowa miasta (słaba strona) oraz coraz większe obciążenia zadaniowe, trudna sytuacja finansów publicznych i brak długofalowych rozwiązań dla MOF (zagrożenia) 2. Ograniczone możliwości rozwoju przestrzennego miasta (słaba strona) oraz brak rozwiązań dla MOF (zagrożenie)

42 www.LiderProjekt.pl Wizja rozwoju – cel główny 1 cel strategiczny 1 cel szczegółowy 2 cel szczegółowy 2 cel strategiczny 3 cel szczegółowy 4 cel szczegółowy 3 cel strategiczny 5 cel szczegółowy 6 cel szczegółowy 4 cel strategiczny 7 cel szczegółowy 8 cel szczegółowy 4. Wizja i cele rozwojowe

43 www.LiderProjekt.pl Siedlce ważnym ośrodkiem subregionalnym o stabilnej sytuacji finansowej, miastem silnej i innowacyjnej gospodarki, zapewniającym swoim mieszkańcom dobre warunki oraz jakość życia Siedlce miastem stabilnego rozwoju gospodarczego Siedlce miastem trwałego wzrostu demograficznego Dobre warunki i jakość życia dla Siedlczan Siedlce miastem racjonalnie korzystającym z zasobów środowiska przyrodniczego Siedlczanie wspólnotą mieszkańców 4. Wizja i cele rozwojowe WIZJA CELE STRATEGICZNE CEL PRZEKROJOWY Rozwój podporządkowany możliwościom finansowym miasta

44 www.LiderProjekt.pl Siedlce ważnym ośrodkiem subregionalnym o stabilnej sytuacji finansowej, miastem silnej i innowacyjnej gospodarki, zapewniającym swoim mieszkańcom dobre warunki oraz jakość życia Siedlce miastem stabilnego rozwoju gospodarczego Siedlce miastem trwałego wzrostu demograficznego Dobre warunki i jakość życia dla Siedlczan Siedlce miastem racjonalnie korzystającym z zasobów środowiska przyrodniczego Siedlczanie wspólnotą mieszkańców 4. Wizja i cele rozwojowe WIZJA CELE STRATEGICZNE CEL PRZEKROJOWY Rozwój podporządkowany możliwościom finansowym miasta

45 www.LiderProjekt.pl 4. Wizja i cele rozwojowe Wizja rozwoju Siedlce ważnym ośrodkiem subregionalnym (1) o stabilnej sytuacji finansowej (2), miastem silnej i innowacyjnej gospodarki (3), zapewniającym swoim mieszkańcom dobre warunki oraz jakość życia (4)

46 www.LiderProjekt.pl 4. Wizja i cele rozwojowe 1 Cel strategiczny. Siedlce miastem stabilnego rozwoju gospodarczego:  Dobrze przygotowane i atrakcyjne tereny inwestycyjne  Podniesienie poziomu aktywności gospodarczej  Zwiększanie liczby miejsc pracy i ograniczanie zjawiska bezrobocia  Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej służącej terenom inwestycyjnym  Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu  Integracja szkolnictwa, nauki i biznesu  Aktywna promocja gospodarcza miasta  Rozwój turystyki

47 www.LiderProjekt.pl 4. Wizja i cele rozwojowe 2 Cel strategiczny. Siedlce miastem trwałego wzrostu demograficznego:  Rozwój budownictwa mieszkaniowego  Wsparcie dla aktywnej polityki prorodzinnej  Prowadzenie aktywnej polityki osiedleńczej  Wprowadzenie preferencji dla osób meldujących się w Siedlcach  Wprowadzenie karty Siedlczanina

48 www.LiderProjekt.pl 4. Wizja i cele rozwojowe 3 Cel strategiczny. Dobre warunki i jakość życia dla Siedlczan:  Rozwój szkolnictwa i nauki oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej i wychowania przedszkolnego  Rozbudowa nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej  Modernizacja i rozbudowa infrastruktury transportowej (drogi samochodowe, rowerowe, ciągi piesze)  Modernizacja i podniesienie jakości transportu publicznego w mieście  Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego  Podniesienie poziomu usług ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej  Rewitalizacja obszarów problemowych

49 www.LiderProjekt.pl 4. Wizja i cele rozwojowe 4 Cel strategiczny. Siedlce miastem racjonalnie korzystającym z zasobów środowiska przyrodniczego:  Ochrona i racjonalne zagospodarowanie zasobami terenów zielonych w mieście  Uzupełnienie brakujących elementów i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej  Racjonalny i stabilny system zbiórki, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  Racjonalne zużycie energii i poprawa efektywności energetycznej  Edukacja ekologiczna wśród mieszkańców

50 www.LiderProjekt.pl 4. Wizja i cele rozwojowe 5 Cel strategiczny. Siedlczanie wspólnotą mieszkańców:  Dobrze wyposażona infrastruktura i bogata oferta kulturalna miasta  Wsparcie aktywnych form spędzania wolnego czasu, przedsięwzięć i organizacji sportowych  Tworzenie przestrzeni publicznych sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych  Aktywizacja mieszkańców i wsparcie działalności organizacji pozarządowych  Wsparcie osób potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem społecznym

51 www.LiderProjekt.pl 4. Wizja i cele rozwojowe Cel przekrojowy. Rozwój podporządkowany możliwościom finansowym miasta:  Uzależnienie poziomu inwestycji od możliwości finansowych miasta  Realizacja wyłącznie/przede wszystkim projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych

52 www.LiderProjekt.pl Dziękuję za uwagę Zapraszamy do dyskusji i zgłaszania uwag


Pobierz ppt "Strategia rozwoju Miasta Siedlce do 2025 roku w ramach II spotkanie warsztatowe – Siedlce, 13.07.2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google