Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problemy turystyki w województwie podkarpackim Brak markowych produktów turystycznych Przeciętna oferta turystyczna, znacznie poniżej możliwości regionu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problemy turystyki w województwie podkarpackim Brak markowych produktów turystycznych Przeciętna oferta turystyczna, znacznie poniżej możliwości regionu."— Zapis prezentacji:

1 Problemy turystyki w województwie podkarpackim Brak markowych produktów turystycznych Przeciętna oferta turystyczna, znacznie poniżej możliwości regionu Stosunkowo wysokie ceny przy stosunkowo niskim standardzie usług Braki w infrastrukturze komunikacyjnej i turystycznej Niedostatek wysokostandardowych ośrodków turystycznych Brak rzetelnych informacji o rzeczywistym ruchu turystycznym i zjawiskach zachodzących w tej dziedzinie w regionie Niedostatki w systemie informacji i promocji turystycznej, brak współpracy samorządów lokalnych i sektora turystycznego, oraz w ramach samego sektora

2 CEL: Budowa konkurencyjnej, atrakcyjnej oferty rynkowej opartej na znacznym potencjale turystycznym regionu 1.3.1. Rozwój atrakcji turystycznych oraz infrastruktury turystycznej Zakładane efekty realizowanych działań: poprawa dostępności i ekspozycji turystycznej terenów, miejsc, obiektów oraz zbiorów mających charakter ogólnopolskich oraz ponadregionalnych atrakcji turystycznych lub reprezentujących unikatowe dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu (w tym poprzez wykorzystanie ICT), rozwój nowych atrakcji turystycznych, służących wiodącym formom turystyki przyjazdowej do województwa, rozwój i poprawa stanu infrastruktury dla turystyki wypoczynkowej, uzdrowiskowej (w tym leczniczej), krajoznawczej, aktywnej, przygranicznej i biznesowej, w tym zwłaszcza dla turystów zmotoryzowanych, ze szczególnym uwzględnieniem wartości przyrodniczych i krajobrazowych, budowa i rozwój wielofunkcyjnych, wysoko standardowych kompleksów rekreacyjno-wypoczynkowych i leczniczych, przy uwzględnieniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych,

3 1.3.2. Podniesienie konkurencyjności produktów turystycznych w wiodących formach turystyki przyjazdowej do województwa Zakładane efekty realizowanych działań: wyższa konkurencyjność produktów turystycznych regionu, jako efekt rozwoju doradztwa prowadzonego przez instytucje otoczenia biznesu turystycznego oraz dostępności instrumentów wsparcia finansowego, wprowadzone na rynek nowe, innowacyjne produkty turystyczne oparte na wynikach badaniach ruchu turystycznego w województwie i trendach rozwoju turystyki międzynarodowej, poprawa jakości obsługi ruchu turystycznego poprzez dokształcanie i szkolenie kadr sektora turystycznego (zwłaszcza tzw. pierwszego kontaktu) oraz transfer dobrych praktyk z krajów i regionów o rozwiniętym rynku turystycznym. 1.3.3. Rozwój promocji turystycznej oraz partnerstwa służącego turystyce przyjazdowej do województwa Zakładane efekty realizowanych działań: rozwój krajowej i zagranicznej promocji turystycznej województwa opartej na wynikach badań ruchu turystycznego oraz przyjętej strategii promocji turystycznej regionu, wzmocnienie roli Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w promocji turystycznej województwa, rozwój istniejących i tworzenie nowych klastrów oraz innych form organizacyjnych w ramach współpracy i współdziałania podmiotów sektora turystycznego i około turystycznego, rozwój współpracy z touroperatorami spoza województwa podkarpackiego oraz innymi podmiotami oddziałującymi na turystykę przyjazdową do regionu, zintensyfikowanie współpracy z województwami sąsiednimi oraz przygranicznymi regionami Słowacji i Ukrainy na rzecz wzrostu ruchu turystycznego.

4 WSKAŻNIKI DLA PRIORYTETU TEMATYCZNEGO 1.3. TURYSTYKA Liczba zbudowanych wielofunkcyjnych, wysoko standardowych kompleksów rekreacyjno-wypoczynkowych i leczniczych z bazą noclegową o standardzie 3. gwiazdek i wyżej Roczna liczba noclegów ogółem, udzielonych w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 miejsc i więcej Roczna liczba noclegów ogółem, udzielonych turystom zagranicznym w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania Roczna łączna frekwencja odwiedzających w 10 wybranych dużych atrakcjach turystycznych regionu Ilość miejsc noclegowych w województwie Liczba podmiotów zrzeszonych w klastrach turystycznych, Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnych Organizacjach Turystycznych.

5 Czynniki decydujące o atrakcyjności oferty turystycznej regionu Atrakcyjność naturalna Atrakcyjność kulturowa Dostępność komunikacyjna Czystość i higiena Cena Bezpieczeństwo Infrastruktura turystyczna Sprofilowana oferta Standard / obsługa klienta Infrastruktura towarzysząca Dostępność informacji, system rezerwacji i sprzedaży


Pobierz ppt "Problemy turystyki w województwie podkarpackim Brak markowych produktów turystycznych Przeciętna oferta turystyczna, znacznie poniżej możliwości regionu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google