Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejski Obszar Funkcjonalny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejski Obszar Funkcjonalny"— Zapis prezentacji:

1 Miejski Obszar Funkcjonalny
Miasta Puławy

2 Obszary współdziałania Miasta Puławy z gminami ościennymi
Współpraca na polu infrastruktury: System transportu zbiorowego; System gospodarowania odpadami; System wodno-kanalizacyjny; Inwestycje w rozwiązania telekomunikacyjne; Rozbudowa systemów transportowych. Współpraca w obszarze infrastrukturalnym jest zwykle obszarowo rozległa.

3 Obszary współdziałania Miasta Puławy z gminami ościennymi (2)
Współpraca na polu zagospodarowania przestrzennego; Współpraca na polu rozwoju funkcji społecznych: Mieszkalnictwo; Wychowanie przedszkole i edukacja podstawowych szczebli; Kultura. Współpraca na polu funkcji społecznych jest silniejsza w obszarach przygranicznych;

4 Cele projektu złożonego do PT
Programowanie działań gmin funkcjonalnie związanych z m. Puławy zmierzające do zbudowania MOF Miasta Puławy określenie zasięgu wpływu m. Puławy analiza i ocena powiązań funkcjonalnych identyfikacja wspólnych celów rozwojowych delimitacja granic miejskiego obszaru funkcjonalnego utworzenie strategii rozwoju całego obszaru uspójnienie planowania przestrzennego JST wzmocnienie współpracy między jednostkami

5 Działania Numer działania Tytuł Opis Działanie 1
Wykonanie diagnozy stanu aktualnego oraz strategii dla obszaru Działanie podzielone jest na trzy zadania: 1) Diagnoza obszaru zawierająca delimitację granic obszaru funkcjonalnego z uwagi na wyodrębnione kryteria indywidualizujące obszar; 2) Określenie założeń i kluczowych pytań dla szczegółowych planów działań objętych działaniem nr 2; 3) Strategia działania dla obszaru – podsumowująca ustalenia studiów branżowych oraz diagnozy. Działanie 2 Wykonanie szczegółowych planów działań Działanie to prowadzić będzie do wykonania następujących opracowań: 1) analiza spójności rozwiązań planistycznych wraz ze wskazaniem możliwych działań zwiększających spójność planistyczną, 2) studium rozwoju transportu oraz infrastruktury komunikacyjnej na obszarze funkcjonalnym, 3) studium rozwoju obszarów inwestycyjnych, 4) studium rozwoju infrastruktury komunalnej wraz z oceną możliwości integracji gospodarki komunalnej, 5) studium racjonalizacji zagospodarowania odpadów, 6) analiza potencjału turystycznego wraz z inwentaryzacją lokalnych atrakcji turystycznych i rekreacyjnych, 7) studium rozwoju infrastruktury kulturalnej i edukacyjnej na obszarze funkcjonalnym Działanie 3 Wykonanie opracowań planistycznych Opracowania te przygotowane zostaną dla obszarów wskazanych w analizie spójności i strategii rozwoju. Stanowić one będą podstawę sporządzenia koncepcji, studiów uwarunkowań oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Działanie 4 Wykonanie dokumentacji projektowej W ramach działania 4 przygotowana zostanie dokumentacja na potrzeby wykonania zadań wynikających ze studium rozwoju transportu oraz infrastruktury komunikacyjnej.

6 Numer działania Tytuł Opis Działanie 5 Wykonanie dokumentacji projektowej W ramach działania 5 przygotowana zostanie dokumentacja na potrzeby inwestycji niedrogowych możliwych do realizacji w perspektywie finansowej Działanie 6 Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Działanie to obejmować będzie przygotowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko strategii działania na obszarze funkcjonalnym Działanie 7 Promocja projektu Promocja projektu obejmować będzie przede wszystkim: organizację spotkań informacyjno-konsultacyjnych na poziomach lokalnych, przygotowanie materiałów informacyjnych, ulotek, artykuły w prasie regionalnej i lokalnej, organizację konferencji na poziomie całego obszaru funkcjonalnego, utworzenie i prowadzenie strony internetowej MOF, na której zamieszczane będą na bieżąco informacje na temat działań podejmowanych w ramach obszaru funkcjonalnego, informacje zamieszczane na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych poszczególnych gmin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

7 Działanie 1 Wykonanie diagnozy stanu aktualnego oraz strategii dla obszaru
Działanie podzielone jest na trzy zadania: Diagnozę obszaru zawierająca delimitacją granic obszaru funkcjonalnego z uwagi na wyodrębnione kryteria indywidualizujące obszar; Określenie założeń i kluczowych pytań dla szczegółowych planów działań objętych działaniem nr 2; Strategię działania dla obszaru – podsumowującą ustalenia studiów branżowych oraz diagnozy – Zadaniem strategii będzie wskazanie konkretnych działań dla kolejnego etapu projektu – najbardziej potrzebnych dokumentów planistycznych oraz dokumentacji technicznych dla przedsięwzięć przeznaczonych do realizacji w latach

8 Działanie 2 Wykonanie szczegółowych planów działań
Działanie 2 prowadzić będzie do wykonania następujących opracowań: analiza spójności rozwiązań planistycznych istniejących i podejmowanych w poszczególnych gminach obszaru funkcjonalnego wraz ze wskazaniem możliwych działań zwiększających spójność planistyczną, studium rozwoju transportu oraz infrastruktury komunikacyjnej na obszarze funkcjonalnym, studium rozwoju obszarów inwestycyjnych na obszarze funkcjonalnym. studium rozwoju infrastruktury komunalnej wraz z oceną możliwości integracji gospodarki komunalnej na obszarze funkcjonalnym oraz w gminach ościennych, studium racjonalizacji zagospodarowania odpadów z terenu obszaru funkcjonalnego oraz gmin ościennych, analiza potencjału turystycznego obszaru w kontekście jego roli w obszarze turystycznym Krainy Lessowych Wąwozów wraz z inwentaryzacją lokalnych atrakcji turystycznych i rekreacyjnych, studium rozwoju infrastruktury kulturalnej i edukacyjnej na obszarze funkcjonalnym

9 Działanie 3 Wykonanie opracowań planistycznych
Opracowania te przygotowane zostaną dla obszarów wskazanych w analizie spójności i strategii rozwoju. Stanowić one będą podstawę sporządzenia koncepcji, studiów uwarunkowań oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

10 Działanie 4 Wykonanie dokumentacji projektowej
W ramach działania 4 przygotowana zostanie dokumentacja na potrzeby wykonania zadań wynikających ze studium rozwoju transportu oraz infrastruktury komunikacyjnej wytypowanych w strategii działania dla obszaru funkcjonalnego i możliwych do zrealizowania w perspektywie finansowej Dokumentacja ta obejmować będzie m.in. projekty drogowe i mostowe.

11 Działanie 5 Wykonanie dokumentacji projektowej
W ramach działania 5 przygotowana zostanie dokumentacja na potrzeby inwestycji niedrogowych możliwych do realizacji w perspektywie finansowej wytypowanych w strategii działania dla obszaru funkcjonalnego

12 Działanie 6 Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
Działanie to obejmować będzie przygotowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko strategii działania na obszarze funkcjonalnym. Procedura ta pozwoli dobrze przygotować działania objęte planem działania do wdrożenia zgodnego z zasadami UE.

13 Działanie 7 Promocja projektu
Promocja projektu obejmować będzie przede wszystkim: organizację spotkań informacyjno-konsultacyjnych na poziomach lokalnych, przygotowanie materiałów informacyjnych, ulotek, artykuły w prasie regionalnej i lokalnej, organizację konferencji na poziomie całego obszaru funkcjonalnego, utworzenie i prowadzenie strony internetowej MOF, na której zamieszczane będą na bieżąco informacje na temat działań podejmowanych w ramach obszaru funkcjonalnego, informacje zamieszczane na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych poszczególnych gmin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

14 Finanse projektu

15 Finanse projektu

16 Finanse projektu

17


Pobierz ppt "Miejski Obszar Funkcjonalny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google