Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Warsztaty dla początkujących…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Warsztaty dla początkujących…"— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna „Warsztaty dla początkujących… czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?” dr Justyna Szybska - Lewandowska Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące Funduszy Europejskich

2 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna „Omówienie podstawowych zagadnień dotyczących Funduszy Europejskich”

3 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Unia Europejska  organizacja międzynarodowa  dysponuje własnym budżetem ze środków państw członkowskich  wielkość i sposób rozdzielania budżetu należy do Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego  za wykorzystanie budżetu odpowiada Komisja Europejska i państwa członkowskie UE, do których znaczna część wraca w postaci dotacji, czyli Funduszy Europejskich

4 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Życie w UE, czyli kilka ciekawostek… Każdy kraj UE jest jedyny w swoim rodzaju. Oznacza to, że różne kraje mają na przykład różny poziom produktu krajowego brutto albo że ich liczba ludności rośnie w różnym tempie. Każdy kraj realizuje też swoją własną politykę w najważniejszych dziedzinach, jak na przykład edukacja. Powierzchnia i ludność Powierzchnia Unii Europejskiej wynosi ponad 4 mln km², a liczba jej mieszkańców – 503 mln. UE zajmuje trzecie miejsce na świecie pod względem liczby ludności (po Chinach i Indiach). Pod względem powierzchni największym krajem w UE jest Francja, najmniejszym – Malta.

5 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Liczba ludności w Europie rośnie wskutek połączenia dwóch czynników: przyrostu naturalnego (co roku rodzi się więcej ludzi, niż umiera) oraz salda migracji netto (więcej ludzi osiedla się w UE, niż ją opuszcza). Równocześnie społeczeństwo europejskie starzeje się, ponieważ wzrasta średnia długość życia i rodzi się mniej dzieci. KrajLudność ogółemLudność w % Malta (MT) % Luksemburg (LU) % Cypr (CY) % Estonia (EE) % Łotwa (LV) % Słowenia (SI) % Litwa (LT) % Chorwacja (HR) % Irlandia (IE) % Słowacja (SK) % Finlandia (FI) % Dania (DK) % Bułgaria (BG) % Austria (AT) % Szwecja (SE) % Węgry (HU) % Portugalia (PT) % Czechy (CZ) % Grecja (EL) % Belgia (BE) % Holandia (NL) % Rumunia (RO) % Polska (PL) % Hiszpania (ES) % Włochy (IT) % Wielka Brytania (UK) % Francja (FR) % Niemcy (DE) % Ludność ogółem %

6 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Jakość życia Poziom życia w różnych krajach można określić na podstawie pomiaru cen wielu towarów i usług w każdym kraju w stosunku do średnich dochodów, przy zastosowaniu wspólnej, umownej waluty, zwanej „standardem siły nabywczej” (SSN). PKB na jednego mieszkańca wyrażony w SSN pozwala określić poziom jakości życia w różnych krajach UE.

7 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Czym są Fundusze Europejskie? Środki finansowe Unii Europejskiej gromadzone są przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego budżetu. Według prawa środki te stanowią zasoby własne Unii Europejskiej. Fundusze Europejskie kierowane są przede wszystkim do tych państw i regionów, które bez pomocy finansowej nie byłyby w stanie dorównać pozostałym państwom – bogatszym i lepiej rozwiniętym.

8 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

9 Jaki jest cel Funduszy Europejskich? … różnorodne działania, ale… Wspólnym celem jest wzmocnienie UE w wymiarze:  gospodarczym  społecznym  obywatelskim Aktywna polityka rozwoju regionalnego (polityka spójności lub strukturalna) prowadzi do: niwelowania różnic w rozwoju krajów i regionów a przez to prowadzi do wzrostu konkurencyjności całej UE na globalnym rynku

10 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Ogólne korzyści z wdrażania Funduszy Europejskich: - intensyfikacja wymiany handlowej między Polską a państwami UE, - modernizacja polskiej gospodarki, - korzystny wpływ dużych projektów infrastrukturalnych, - istotność projektów wspomagania przedsiębiorstw, - „miękkie” efekty wdrażania projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

11 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) NR 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 „Określają kwoty rocznych pułapów środków na zobowiązania z podziałem na kategorie wydatków oraz rocznego pułapu środków na płatności. Kategorie wydatków, w liczbie ograniczonej, odpowiadają głównym sektorom działalności Unii.” (art. 312 TFUE ust.3) plan wydatkowania określany nie rzadziej, niż na 5 lat w praktyce ustalany co 7 lat  ściśle powiązany z ze strategią rozwoju UE – Europa 2020

12 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Skąd pochodzą pieniądze? środki finansowe UE podlegają zasadom budżetowym budżet unijny różni się od krajowego – ma charakter inwestycyjny budżet nie może wykazywać deficytu ani nadwyżki budżet roczny ustalany przez długoterminowe plany finansowe (perspektywa finansowa UE) budżet tworzą dochody pochodzące z państw członkowskich (poziom 1% dochodu narodowego brutto UE) perspektywa finansowa – plan wydatków określający minimalne i maksymalne kwoty (tzw. pułapy), które UE może wydatkować w poszczególnych obszarach w przeciągu 7 lat budżet jest instrumentem planowania i gwarancją ponoszenia wydatków w sposób przewidywalny

13 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Struktura i zasady działania Funduszy Europejskich Realizacja budżetu za pomocą funduszy, programów i instrumentów finansowych Rozporządzenie UE tzw. „Ogólne” - wspólne przepisy dotyczące: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Fundusze Strukturalne Polityka Spójności Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne (EFSI) Rozporządzenia UE „szczegółowe” dotyczące każdego z powyższych funduszy Akty delegowane i wykonawcze Komisji Europejskiej Rozporządzenie „Ogólne” oraz rozporządzenia „szczegółowe” zostały przyjęte przez Parlament Europejski i Radę UE 17 grudnia 2013 r. (wyjątek: rozporządzenie EFMiR przyjęte 15 maja 2014 r.)

14 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Środki w parspektywie finansowej do 2020 roku UE planuje przekazać ponad połowę swojego budżetu (ponad 453 mld euro) o 352 mld euro – EFRR, EFS i FS o 101 mld euro – EFRROW i EFMR pozostałą część wydatków UE kierowana jest do realizacji wspólnych celów przez dodatkowe fundusze inwestycyjne o Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) o Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA)

15 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Cztery instrumenty finansowe JASPERS i JASMINE JEREMIE JESSICA Sposób funkcjonowania FE określa jeden wspólny zestaw przepisów, który ma na celu: o zapewnienie wykorzystania środków zgodnie ze strategią „Europa 2020” o lepszą koordynację i spójną realizację przedsięwzięć o jak najprostszy dostęp do Funduszy dla potencjalnych beneficjentów

16 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Zasady polityki regionalnej UE 1.Zasada partnerstwa – na etapie programowania oraz realizacji powinni uczestniczyć wszyscy zainteresowani partnerzy. 2.Zasada dodatkowości – (współfinansowania lub uzupełniania) Fundusze Europejskie z UE powinny jedynie uzupełniać środki finansowe państw członkowskich a nie je zastępować. 3.Zasada subsydiarności – władza wyższego szczebla podejmuje działania, jedynie wówczas, gdy cele zamierzonego działania nie mogą być zrealizowane w sposób wystarczający przez władze niższego szczebla. 4.Zasada decentralizacji – wynika z zasady subsydiarności i ma na celu umocnienie roli samorządów regionalnych i lokalnych w realizacji polityki regionalnej.

17 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Zasada koncentracji – polega na wspieraniu ze środków unijnych działań, które mają podstawowe znaczenie dla zwiększenia spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej UE. 6. Zasada programowania – pomoc przyznawana jest na program trwałego rozwiązania problemów danej gałęzi gospodarki lub danego regionu, co oznacza konieczność formułowania wieloletnich planów rozwoju gospodarczego i wykorzystania środków publicznych. 7. Wymiar terytorialny polityki regionalnej – wspieranie rozwoju terytoriów powiązanych ze sobą funkcjonalnie.

18 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Zasady podziału środków finansowych na poziomie UE zasady podziału środków finansowych oprócz polityki regionalnej, uwzględniają także cele UE określone w tzw. politykach horyzontalnych oraz wynikają z przyjętych celów strategicznych UE i priorytetów rozwojowych określonych w strategii „Europa 2020”, na których bazuje perspektywa finansowa Polityki horyzontalne – wyznaczają kierunek rozwoju społecznego i gospodarczego UE. Trzy podstawowe polityki: zrównoważony rozwój równość szans społeczeństwo informacyjne

19 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zrównoważony rozwój – dbanie o środowisko naturalne; równość szans – równe traktowanie kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminowanie ze względu na wiek, poglądy, pochodzenie, religię czy niepełnosprawność; społeczeństwo informacyjne – upowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych w życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej; * Polityka rozwoju przestrzennego – zapewnienie różnorodności i zachowania odrębności kulturowej regionów.

20 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna W okresie finansowania Unia Europejska planuje zainwestować prawie 960 mld euro. 1.Inteligentny rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (ponad 450 mld euro, tj. 47%) 1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (ponad 125 mld euro, tj. 13%) 1b. Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna (ponad 325 mld euro, tj.34%) 2.Zrównoważony wzrost i zasoby naturalne (ponad 373 mld euro, tj. 39%) 3.Bezpieczeństwo i obywatelstwo (ponad 15,7 mld euro, tj. 1,6%) 4.Globalny wymiar Europy (około 59 mld euro, tj. 6%) 5.Administracja (około 62 mld euro, tj. 6,4%) 6.Wyrównania – tymczasowy mechanizm dla Chorwacji

21 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Dodatkowe środki na nowe programy dające dodatkowe wsparcie w różnych obszarach: Program „Horyzont 2020” (80 mld euro) Program COSME (2,3 mld euro) Program „Łącząc Europę” (33 mld euro) Program Erasmus + (15 mld euro) Program „Kreatywna Europa” (1,5 mld euro)

22 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Podział środków finansowych UE na kraje członkowskie 1.Główne kryterium podziału środków finansowych UE na poszczególne państwa członkowskie – poziom dochodu narodowego brutto (DNM) na mieszkańca. 2.Regiony gdzie poziom DNM jest w graniach 75-90% - regiony w okresie przejściowym. 3.Region gdzie DNM przekracza ponad 90% - region rozwinięty. Regiony mniej rozwinięte (mniej niż 75% DNM): Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę bez województwa mazowieckiego, Czechy bez Pragi, Słowację, Węgry bez rejonu Kozep, Rumunię bez Bukaresztu, Bułgarię, znaczną część Grecji, południowe Włochy z Sycylią, Maltę, Portugalię bez Lizbony i Algavre, Hiszpanię bez Extremadui oraz zachodnią część Wielkiej Brytanii.

23 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

24 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Podział funduszy unijnych na kraje członkowskie Łączna kwota przeznaczona na politykę regionalną przekroczy 351 mld euro

25 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna W poszczególnych funduszach obowiązują następujące zasady podziału środków: 1.Fundusz Spójności – pomoc kierowana do państwa, w których DNM jest poniżej 90% średniego PKB w UE. 2.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – podział środków uzależniony jest od specyficznych cech terytorialnych oraz kategorii regionu. Możliwość realizacji projektów odpowiadających wybranym w strategii UE „Europa 2020” priorytetowym obszarom koncentracji inwestycji (tzw. koncentracja tematyczna). W perspektywie finansowej obszarami tymi są: innowacje i badania agenda cyfrowa wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw gospodarka niskoemisyjna

26 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Europejski Fundusz Społeczny – projekty są realizowane we wszystkich regionach UE. W latach inwestycje z EFS będą się koncentrować na czterech spośród celów tematycznych polityki spójności: promowanie zatrudnienia i wspieranie mobilności siły roboczej; promowanie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa inwestowanie w edukację, poszerzanie umiejętności i ustawiczne kształcenie zwiększanie możliwości instytucjonalnych oraz efektywności administracji publicznej Poza obiektywnym kryterium podziału funduszy, jakim jest poziom PKB na mieszkańca, wielkość przyznanych danemu państwu środków zależy od wielu innych czynników i zawsze jest przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską.

27 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Podział środków UE w Polsce Polska największym beneficjentem pomocy unijnej (podobnie jak w poprzedniej perspektywie) nasz poziom PKB na mieszkańca osiąga niecałe 70% średniego poziomu UE województwo mazowieckie przekroczyło granicę 75% i znalazło się w grupie regionów lepiej rozwiniętych na lata Komisja Europejska przyznała ponad 82,5 mld euro zasady podziału funduszy zostały określone w Umowie Partnerstwa

28 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Podział środków UE w Polsce w większym stopniu będą przyznawane pożyczki i kredyty (tj. instrumenty zwrotne) dla przedsiębiorców i samorządów podatek VAT w projektach FE będzie kosztem kwalifikowanym (poziom dofinansowania 85% - wyjątek Mazowsze 80%) perspektywa w Polsce będzie wdrażana poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie

29 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna RAMY PRAWNE NA POZIOMIE KRAJOWYM Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa „pomostowa”) – weszła w życie 8 kwietnia 2014 r. → określa tryb przygotowania dokumentów niezbędnych do zaprogramowania nowej perspektywy finansowej (przede wszystkim: Umowa Partnerstwa oraz programy służące jej realizacji, Kontrakt Terytorialny) Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (tzw. ustawa „wdrożeniowa”) – weszła w życie 13 września 2014 r. → uzupełnia i uszczegółowia Rozporządzenia UE

30 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna DOKUMENTY PROGRAMOWE NEGOCJOWANE Z UE Umowa Partnerstwa - umowa określająca uwarunkowania, cele i kierunki wykorzystania środków pochodzących z budżetu UE, przygotowywana przez państwo członkowskie i zatwierdzana w drodze decyzji przez Komisję Europejską. Zatwierdzona przez Komisję Europejską 23 maja 2014 r. Programy Operacyjne - programy służące realizacji Umowy Partnerstwa, opracowywane przez:  Ministra Infrastruktury i Rozwoju (programy krajowe w ramach Polityki Spójności),  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (programy krajowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa),  Zarządy Województw (programy regionalne w ramach Polityki Spójności - EFRR i EFS).

31 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna DODATKOWY DOKUMENT KRAJOWY Kontrakt Terytorialny - umowa wynegocjowana pomiędzy Rządem a Zarządem Województwa określająca:  wysokość, sposób i warunki dofinansowania Programu Regionalnego opracowanego przez Zarząd Województwa,  cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie zarówno dla rozwoju kraju, jak i województwa oraz sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji na obszarze województwa. Zatwierdzony przez Radę Ministrów 24 listopada 2014 r. i podpisany ze stroną samorządową 19 grudnia 2014 r.

32 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP 2020) – strategia wskazująca trzy główne cele rozwoju województwa pomorskiego do roku 2020:  Nowoczesna gospodarka,  Aktywni mieszkańcy,  Atrakcyjna przestrzeń. Uchwalona przez Sejmik Województwa Pomorskiego 24 września 2012 r. Regionalne Programy Strategiczne (RPS): 1.rozwój gospodarczy – Pomorski Port Kreatywności, 2.aktywność zawodowa i społeczna – Aktywni Pomorzanie, 3.transport – Mobilne Pomorze, 4.energetyka i środowisko – Ekoefektywne Pomorze, 5.aktywność kulturalna i turystyczna – Pomorska Podróż, 6.ochrona zdrowia – Zdrowie dla Pomorzan.

33 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Alokacja finansowa

34 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna PROGRAMY OPERACYJNE Inteligentny Rozwój Wpłynie na innowacyjność kraju, podniesie jakość badań naukowych, rozwój nowych technologii oraz poprawi współpracę nauki z gospodarką. Zatwierdzony przez Komisję Europejską 13 lutego 2015 r. Infrastruktura i Środowisko Sfinansuje infrastrukturę transportową (np. drogi i koleje). Będzie wspierał takie inwestycje, które przyczynią się do efektywnego wykorzystywania energii i ochrony środowiska, a w ograniczonym stopniu na ochronę zdrowia i zachowania dziedzictwa kulturowego. Zatwierdzony przez Komisję Europejską 16 grudnia 2014 r. Wiedza Edukacja Rozwój Oznacza szansę na poprawę sytuacji na rynku pracy dzięki m.in. inwestycjom w edukację i szkolnictwo wyższe. Skierowany będzie również na walkę z ubóstwem oraz poprawę efektywności administracji publicznej. Zatwierdzony przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 r.

35 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Polska Cyfrowa Stworzy warunki do powszechnego wykorzystywania technologii cyfrowych, dzięki niemu Internet wysokiej jakości będzie łatwiej dostępny. Wspierane będą także inwestycje zwiększające zastosowanie e-usług (np. e-administracja, e-kultura, e-zdrowie). Zatwierdzony przez Komisję Europejską 5 grudnia 2014 r. Pomoc Techniczna Będzie gwarantowała środki finansowe na obsługę procesu wdrażania polityki spójności. Pomoże administracji sprawnie zarządzać Funduszami Europejskimi i informować o nich. Zatwierdzony przez Komisję Europejską 10 grudnia 2014 r. Programy Regionalne – 16 programów w 16 województwach W latach samorządy województw będą zarządzać około 40% funduszy polityki spójności. Regiony będą mogły przeznaczyć środki na cele, które wskazały w swoich strategiach rozwoju, m.in. na przedsiębiorczość, edukację, technologie informacyjno-komunikacyjne, infrastrukturę ochrony środowiska, energetyki i transportu. Zatwierdzony przez Komisję Europejską 13 lutego 2015 r.

36 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Najważniejsze zasady w Funduszach Europejskich Koncentracja tematyczna - ograniczenie interwencji do 11 celów tematycznych oraz tzw. „ring fencingi”, czyli minimalne limity środków z Funduszy Europejskich, które państwo członkowskie musi skierować na określone obszary, np. dotyczące badań i innowacyjności, technologii informacyjno-komunikacyjnych, gospodarki niskoemisyjnej, włączenia społecznego. Komplementarność - wzajemne uzupełnianie się podejmowanych działań prowadzące do realizacji określonego celu (efektywniejsze rozwiązanie problemu i bardziej racjonalne wydatkowanie środków). Ukierunkowanie na rezultaty - ocena postępów w rzeczowym i finansowym wdrażaniu Programów w 2019 r., ocena osiągnięcia zakładanych celów w 2022 r. Wyniki oceny w 2019 r. będą stanowiły podstawę do podziału tzw. rezerwy wykonania.

37 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna WYMIAR TERYTORIALNY Decentralizacja - wzrost udziału środków funduszy strukturalnych (EFRR i EFS) zarządzanych na poziomie regionalnym. Obszary strategicznej interwencji Państwa (OSI) - pięć obszarów cechujących się specyficznymi uwarunkowaniami społecznymi, gospodarczymi lub środowiskowymi:  Polska Wschodnia,  Miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne,  Miasta i dzielnice wymagające rewitalizacji,  Obszary wiejskie, w szczególności o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe,  Obszary przygraniczne.

38 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Instrumenty wspierające rozwój terytorialny Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) - działania służące zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich. Instrument ZIT jest realizowany: - obligatoryjnie na terenie miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, - fakultatywnie w miastach o charakterze regionalnym i subregionalnym oraz na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie (Zintegrowane Porozumienia Terytorialne). Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) - zwiększenie udziału społeczności lokalnych w programowaniu i zarządzaniu rozwojem danego obszaru, poprzez powołanie Lokalnej Grupy Działania (LGD) oraz opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Stosowanie instrumentu RLKS jest: - obligatoryjne dla Wspólnej Polityki Rolnej (LEADER), - fakultatywne dla Polityki Spójności i Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

39 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

40 Ułatwienia w korzystaniu z Funduszy Europejskich  zapewnienie łatwego dostępu do kompleksowej informacji nt. funduszy europejskich za pośrednictwem jednej sieci punktów informacyjnych  przybliżenie funduszy potencjalnym beneficjentom poprzez większą decentralizację systemu wdrażania  elastyczne formy finansowania projektów z rozbudowanym systemem zaliczkowym  publikowanie do 30 listopada każdego roku harmonogramów konkursów planowanych w kolejnym roku oraz na bieżąco ewentualnych zmian w harmonogramach  ewentualne zmiany dokumentacji konkursowej nie mogą pogarszać sytuacji wnioskodawców  standardowy format wniosku o płatność oraz zmniejszenie obciążeń raportowych  kontynuowanie stosowania oświadczeń w miejsce zaświadczeń w ramach dokumentacji aplikacyjnej  precyzyjne określenie zasad procedury odwoławczej od wyników oceny wniosków o dofinansowanie

41 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Jak korzystać z Funduszy Europejskich? 5 kroków beneficjenta: KROK 1: Określ na czym polega projekt  określ temat problemu, potrzebne wsparcie i znajdź odpowiednie działania w ramach danego programu operacyjnego; Narzędzie pomocnicze może stanowić wyszukiwarka dotacji na stronie internetowej: KROK 2: Znajdź konkurs  sprawdź harmonogram naborów, znajdują się w nim informacje o terminie ogłoszenia konkursu oraz przewidywanym czasie przyjmowania wniosków, KROK 3: Zapoznaj się z warunkami  przeczytaj uważnie informacje zawarte w ogłoszeniu konkursu, zapoznaj się z dokumentacją, w tym. m.in. Wnioskiem o dofinansowanie i wzorem umowy,

42 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Jak korzystać z Funduszy Europejskich? 5 kroków beneficjenta, cd.: KROK 4: Wypełnij wniosek  przygotuj aplikację zgodnie z instrukcją wypełniania, pamiętaj o zawarciu wszystkich wymaganych, obowiązkowych informacji, do wniosku załącz wymagane dokumenty, KROK 5: Weź udział w konkursie  złóż wniosek o dofinansowanie w formie wskazanej w ogłoszeniu o naborze; pamiętaj o złożeniu aplikacji w terminie.

43 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie Gdzie szukać przydatnych, rzetelnych i sprawdzonych informacji?

44 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

45 W związku z utworzeniem nowej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie pomorskim, 2 stycznia br. rozpoczęły swoją działalność Lokalne Punkty Informacyjne, których zadaniem jest świadczenie usług informacyjnych o Funduszach Europejskich w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata Lokalny Punkt Informacyjny w Gdańsku ul. Arkońska 6 / budynek A3, Gdańsk tel , Lokalny Punkt Informacyjny w Wejherowie ul. 3 Maja 4, Wejherowo tel , ,

46 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Lokalny Punkt Informacyjny w Słupsku ul. Portowa 13B, Słupsk tel , Lokalny Punkt Informacyjny w Chojnicach ul. Wysoka 3/16, Chojnice tel Lokalny Punkt Informacyjny w Malborku ul. Żeromskiego 11, Malbork tel ,

47 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Za koordynację Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich odpowiada Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Uwagi dotyczące pracy Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich można kierować na adres:

48 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Przydatne strony internetowe:

49 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

50 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk tel , ,


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Warsztaty dla początkujących…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google