Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze unijne od podstaw Fundusze Strukturalne na lata 2007 – 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze unijne od podstaw Fundusze Strukturalne na lata 2007 – 2013"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze unijne od podstaw Fundusze Strukturalne na lata 2007 – 2013
dr Marek Szuszman

2 Najważniejsze dokumenty dotyczące funduszy unijnych
Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dokument obejmujący ogólny zakres polityki spójności oraz określający priorytety (ramy dla interwencji funduszy) dla państw członkowskich i regionów korzystających ze wsparcia w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

3 Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia)
To dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności (FS) w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13. Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

4 Narodowa Strategia Spójności cele horyzontalne
1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa 2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej

5 Narodowa Strategia Spójności cele horyzontalne
3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów 4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług

6 Narodowa Strategia Spójności cele horyzontalne
5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej 6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich

7 Programy Operacyjne NSS 2007-2013
PO Innowacyjna Gospodarka PO Kapitał Ludzki PO Infrastruktura i Środowisko 16 Regionalnych Programów Operacyjnych PO Rozwój Polski Wschodniej PO Pomoc Techniczna PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej

8 Programy Operacyjne NSS 2007-2013
Na realizację zadań określonych w NSS zostanie wykorzystane ponad 67,3 mld EUR Jest to blisko 1/5 ogólnej sumy środków przeznaczonych na politykę spójności Unii Europejskiej w latach 2007–2013. Ponadto, na współfinansowanie tych działań przeznaczone zostanie około 11,9 mld EUR z publicznych środków krajowych i 6,4 mld EUR ze środków prywatnych. UE 94% UE 80,6% Polska 6% Polska 19,4% Unia Europejska – 346,5 mld EUR Polska – 67,3 mld EUR Unia Europejska ( ) – 213,0 mld EUR Polska – 12,8 mld EUR

9 Strategia Rozwoju Kraju
- jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lat oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia Rozwoju Kraju jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, stanowiącym punkt odniesienia zarówno dla innych strategii i programów rządowych, jak i  opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

10 Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej Tzw. linia demarkacyjna to zestaw kryteriów wskazujących dla określonych typów projektów miejsce (program operacyjny) ich realizacji, w celu uniemożliwienia wielokrotnego finansowania ze środków różnych funduszy UE. Dokument  stanowi tabelaryczne zestawienie zidentyfikowanych na etapie programowania wspólnych obszarów interwencji funduszy UE. Poprzez zawarte w nim kryteria demarkacyjne, rozdziela interwencje pomiędzy programami operacyjnymi.

11 Rodzaje funduszy europejskich
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) W ramach funduszu współfinansowane są następujące działania: - inwestycje produkcyjne mające na celu tworzenie i ochronę stałych miejsc pracy; - inwestycje w infrastrukturę; - środki pomocy technicznej.

12 Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
EFS zajmuje się promocją zatrudnienia w UE. Pomaga państwom członkowskim, sprawiając że siła robocza i firmy są lepiej przygotowane do stawienia czoła nowym, globalnym wyzwaniom. Innymi słowy: - środki finansowe są dzielone pomiędzy państwa członkowskie i regiony, w szczególności te, gdzie rozwój gospodarczy jest mniej zaawansowany. - fundusz jest kluczowym elementem strategii UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, która ma poprawić jakość życia obywateli UE, zapewniając im lepsze kwalifikacje i większe szanse na rynku pracy. - w okresie 2007 – 2013 około 75 miliardów euro trafi do państw członkowskich i regionów w ramach realizowania ustalonych zamierzeń.

13 Fundusz Spójności (FS)
Fundusz Spójności jest czasowym wsparciem finansowym dla krajów Unii Europejskiej. Nie można go utożsamiać z funduszem strukturalnym. Środki Funduszu Spójności są kierowane do państw członkowskich, w których produkt krajowy brutto (PKB) na jednego mieszkańca jest niższy niż 90% średniej w państwach Unii Europejskiej, oraz w których opracowany został program zmierzający do spełnienia kryteriów konwergencji ustalonych w art. 104 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

14 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Fundusz przyczyni się do poprawy: konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa – udzielenie pomocy w odniesieniu do wszystkich działań mających na celu wzmocnienie potencjału ludzkiego, kapitału fizycznego i jakości produkcji rolnej, m.in. informacje i szkolenia zawodowe, wspieranie młodych rolników, wcześniejsze emerytury dla rolników, korzystanie z usług doradczych dla rolników, modernizacja gospodarstw rolnych, wsparcie grup producentów, ulepszanie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; środowiska naturalnego – wsparcie przyczynia się do propagowania zrównoważonego rozwoju poprzez zachęcanie rolników i posiadaczy lasów do stosowania metod użytkowania gruntów, zgodnych z potrzebą ochrony środowiska naturalnego i krajobrazu; - jakości życia i zarządzania działalnością gospodarczą na obszarach wiejskich, m.in. dywersyfikacja w kierunku działalności pozarolniczej, wsparcie dla tworzenia mikroprzedsiębiorstw, zachowanie dziedzictwa wsi, szkolenia zawodowe, a także podejście LEADER.

15 Europejski Fundusz Rybacki
Jest to fundusz Wspólnoty Europejskiej, ustanowiony w 2006 r., za którego pośrednictwem jest realizowana wspólna polityka rybołówstwa całego terytorium WE. Fundusz wspiera wspólną politykę rybołówstwa w celu zapewnienia eksploatacji żywych zasobów wodnych i wsparcie dla akwakultury w celu zapewnienia trwałości w sensie gospodarczym, środowiskowym i społecznym.

16 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Fundusze unijne od podstaw Fundusze Strukturalne na lata 2007 – 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google