Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA W POLSCE 2007 - 2013 28 lutego 2007 r. Białystok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA W POLSCE 2007 - 2013 28 lutego 2007 r. Białystok."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA W POLSCE 2007 - 2013 28 lutego 2007 r. Białystok

2 Polityka spójności w okresie 2007 - 2013 Cele polityki spójności 1)Konwergencja 2)Konkurencyjność Regionalna i Zatrudnienie 3)Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) -współpraca transgraniczna -współpraca transnarodowa -współpraca międzyregionalna i wymiana doświadczeń Współfinansowanie – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

3 Obszary wsparcia w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) Współpraca transgraniczna – są to obszary UE (poziom NTS III) usytuowane wzdłuż wewnętrznych i niektórych zewnętrznych granic lądowych oraz niektóre obszary UE usytuowane wzdłuż granic morskich, oddalone od siebie, co do zasady, maksymalnie o 150 km. Współpraca transnarodowa – znajdują się na liście obszarów współpracy transnarodowej przyjętej przez Komisję Europejską Współpraca międzyregionalna i wymiana doświadczeń – obszar całego terytorium Unii Europejskiej

4 Współpraca transgraniczna Cel: promocja wspólnych inicjatyw społeczności lokalnych zamieszkujących regiony przygraniczne krajów członkowskich oraz krajów sąsiedzkich Zakres tematyczny: wspólne transgraniczne działania mające na celu wspieranie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, turystyki, transgranicznej wymiany handlowej i promowanie wspólnych działań kulturalnych podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie ochrony i zarządzania środowiskiem oraz poprawy jego stanu wspieranie rozwoju obszarów miejskich i wiejskich oraz wzajemnych powiązań między nimi

5 Współpraca transgraniczna – zakres tematyczny poprawa dostępu do sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych, usprawnienie systemów dostarczania wody i energii oraz gospodarowania odpadami promowanie rozwoju i wspólnego wykorzystania infrastruktury w takich dziedzinach jak ochrona zdrowia, kultura i edukacja wspieranie współpracy administracyjnej oraz integracji społeczności lokalnych poprzez wspólne działania dotyczące rynku pracy, promocji równouprawnienia (w tym równouprawnienia kobiet i mężczyzn), rozwoju zasobów ludzkich, wspierania sektora B&R, itp.

6 Poziom współfinansowania z EFRR Wkład EFRR na poziomie programu operacyjnego w przypadku programów EWT stanowi maksymalnie 85% wydatków Wkład EFRR obliczany jest w stosunku do całkowitych wydatków publicznych Kryteria wyboru projektów – liczba partnerów współpraca transgraniczna w projekcie muszą uczestniczyć beneficjenci z co najmniej 2 krajów, w tym z co najmniej jednego kraju członkowskiego UE. Projekty mogą być realizowane w jednym kraju członkowskim, pod warunkiem, że zostały przedłożone przez partnerów z co najmniej 2 krajów.

7 Transgraniczność - główna cecha Programu !!! partnerstwo w planowaniu, zarządzaniu i realizacji programów; korzyści z realizacji projektu dla mieszkańców z drugiej strony granicy; tworzenie podstaw pod trwała współpracę transgraniczną (infrastrukturalnych, ekonomicznych, socjokulturowych).

8 Kryteria wyboru projektów – formy współpracy -wspólne przygotowanie projektu -wspólna realizacja projektu -wspólna kadra zatrudniona podczas realizacji projektu -wspólne finansowanie projektu współpraca transgraniczna – każdy projekt powinien obejmować co najmniej dwie z powyższych form współpracy

9 Zadania partnera wiodącego Art. 20 Rozporządzenia wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące EFRR wprowadza wymóg powołania partnera wiodącego spośród partnerów uczestniczących w projekcie ustalenie powiązań z pozostałymi uczestnikami projektu w formie porozumienia odpowiedzialność za zapewnienie realizacji całego projektu partner wiodący zapewnia, że wydatki przedstawione przez pozostałych partnerów projektu zostały poniesione na cele związane z realizacją projektu partner wiodący weryfikuje czy wydatki przedstawione przez pozostałych partnerów projektu zostały poświadczone przez odpowiednich kontrolerów przekazywanie środków z EFRR pozostałym partnerom uczestniczącym w projekcie

10 Europejski Instrument Partnerstwa i Sąsiedztwa (ang. European Neighbourhood and Partnership Instrument - ENPI) programy współpracy transgranicznej w ramach ENPI Obszary wsparcia – obszary na poziomie NTS III wzdłuż zewnętrznych granic lądowych UE oraz obszary na poziomie NTS II usytuowane nad morzem łączącym państwa członkowskie i kraje partnerskie

11 Programy operacyjne współpracy transgranicznej z udziałem Polski 2007-2013 PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT): Polska - Saksonia Polska - Meklemburgia/Brandenburgia Polska – Brandenburgia Polska – Republika Czeska Polska – Republika Słowacka Polska – Litwa Polska – Litwa Polska-Dania-Szwecja-Litwa-Meklemburgia (Południowy Bałtyk) PO Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa (ENPI): Polska – Litwa - Rosja Polska – Białoruś- Ukraina

12 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Polsce 2007-2013

13 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Współpracy Terytorialnej Warszawa www.mrr.gov.plwww.interreg.gov.pl


Pobierz ppt "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA W POLSCE 2007 - 2013 28 lutego 2007 r. Białystok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google