Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Konsultacyjna Umowy Partnerstwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Konsultacyjna Umowy Partnerstwa"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Konsultacyjna Umowy Partnerstwa 2014-2020
Umowa Partnerstwa a najważniejsze cele rozwojowe Województwa Pomorskiego w perspektywie do 2020 roku Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego Konferencja Konsultacyjna Umowy Partnerstwa Gdańsk, 12 sierpnia 2013 r.

2 Nowa filozofia rozwoju do 2020
Konieczność zbudowania samodzielnej i trwałej zdolności do prowadzenia działań rozwojowych Niezbędne jest większe zaangażowanie krajowych źródeł finansowych – centralnych, regionalnych i lokalnych Potrzeba realizacji nowego typu przedsięwzięć rozwojowych – wielowątkowych, partnerskich, tworzących przewagę konkurencyjną Obostrzenia związane ze środkami UE oraz istotne zmniejszenie strumienia interwencji UE po 2020 Wyzwania: Selektywność tematyczna Współpraca podmiotów na różnych poziomach zarządzania Trwałość efektów

3 Cele strategiczne i operacyjne SRWP 2020
NOWOCZESNA GOSPODARKA AKTYWNI MIESZKAŃCY ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ Wysoka efektywność przedsiębiorstw Wysoki poziom zatrudnienia Sprawny system transportowy Konkurencyjne szkolnictwo wyższe Wysoki poziom kapitału społecznego Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna Efektywny system edukacji Dobry stan środowiska Lepszy dostęp do usług zdrowotnych Miara sukcesu: dynamika wzrostu PKB per capia w latach wyższa od średniej dla Polski i od średniej dla UE Miara sukcesu: wskaźnik zatrudnienia w roku 2020 wyższy niż średnia dla Polski i nie mniejszy niż 90% średniej dla UE Miara sukcesu: dynamika spadku energochłonności gospodarki, w tym energochłonności transportu, w latach szybsza niż średnio w Polsce 3

4 Regionalne programy strategiczne (w zakresie)
Cele SRWP 2020 RPS w zakresie Wysoka efektywność przedsiębiorstw Konkurencyjne szkolnictwo wyższe Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna Wysoki poziom zatrudnienia Efektywny system edukacji Wysoki poziom kapitału społecznego Sprawny system transportowy Lepszy dostęp do usług zdrowotnych Dobry stan środowiska Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna atrakcyjności turystycznej i kulturalnej transportu aktywności zawodowej i społecznej rozwoju gospodarczego energetyki i środowiska ochrony zdrowia 4

5 RPO RPS Rozwój gospodarczy RPS Ochrona zdrowia
RPS Atrakcyjność turystyczna i kulturalna RPS Transport RPS Aktywność zawodowa i społeczna RPS Energetyka i środowisko RPO

6 Priorytety i alokacje zarysu projektu RPO WP 2014-2020
Wkład UE (%) Wkład UE (Mn EUR) EFRR EFS Ogółem 1. Komercjalizacja wiedzy 16 12 185,6 2. Przedsiębiorstwa 8 6 92,8 3. Zatrudnienie 35 9 140,1 4. Edukacja 30 120,1 5. Kształcenie zawodowe 5 4 58,0 6. Integracja 20 80,0 7. Konwersja 139,2 8. Zdrowie 7 81,2 9. Mobilność 24 18 278,3 10. Energia 13 208,7 11. Środowisko 10 116,0 12. Pomoc techniczna 15 60,0 RAZEM 100 1 560,0

7 Umowa Partnerstwa - spostrzeżenia ogólne
Krok w kierunku wzmocnienia decentralizacji zarządzania funduszami UE Potencjał UP i kontraktu terytorialnego w zakresie koordynacji zarządzania środkami publicznymi na różnych szczeblach systemu Spójność i koordynacja podejmowanych działań rozwojowych wynikające z dwufunduszowości RPO Próba wzmocnienia koordynacji i komplementarności pomiędzy funduszami Polityki Spójności a Funduszami – Rolnym i Rybnym Ryzyko pomylenia koordynacji z uniformizacją i ujednolicaniem – przeregulowanie zawartości RPO

8 Umowa Partnerstwa – zagadnienia do dyskusji (1)
Ujednolicanie podejścia – zamknięcie drogi dla różnych potrzeb, usztywnienie systemu Poziom i źródła udział środków budżetu państwa dla zapewnienia wkładu krajowego w części RPO finansowanej z EFS Ujednolicenie podziału alokacji w regionach na cele tematyczne Większe od wymaganych poziomy koncentracji środków na wybranych obszarach tematycznych Przesądzenia o tematycznych obszarach zastosowania zwrotnych form wsparcia

9 Umowa Partnerstwa - zagadnienia do dyskusji (2)
Zasady finansowania rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej Alokacja w zakresie gospodarki wodnej (zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław oraz projekty w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miastach) Przypisanie wsparcia działań miękkich w obszarze szkolnictwa wyższego wyłącznie do poziomu krajowego Ograniczenie możliwości systemowego wsparcia sektora pozarządowego Wykorzystanie możliwości jakie daje Wspólna Polityka Rolna i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Konferencja Konsultacyjna Umowy Partnerstwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google