Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan prac nad projektami dokumentów programowych na lata 2007-2013 Konferencja w sprawie ustalenia podziału priorytetów środowiskowych między PO Infrastruktura.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan prac nad projektami dokumentów programowych na lata 2007-2013 Konferencja w sprawie ustalenia podziału priorytetów środowiskowych między PO Infrastruktura."— Zapis prezentacji:

1 Stan prac nad projektami dokumentów programowych na lata 2007-2013 Konferencja w sprawie ustalenia podziału priorytetów środowiskowych między PO Infrastruktura i Środowisko, a ROP, Dębe 2-3 marca 2006r. Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 Zintegrowany Pakiet Wytycznych dla Wzrostu i Zatrudnienia 2005-2008 (ZPW) (Integrated Guidelines on Growth and Jobs 2005-2008), przedstawiony przez KE 12 kwietnia 2005 r. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013 Wspierające Wzrost Gospodarczy i Zatrudnienie (SWW) (Cohesion Policy in support of Growth and Jobs - Community Strategic Guidelines 2007-2013), opublikowane przez KE 5 lipca 2005 r. Projekty rozporządzeń ustanawiających przepisy dot. funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013, przedstawione przez KE 21 grudnia 2005 r. Wyłączenie obecnych instrumentów finansujących rozwój obszarów wiejskich oraz wsparcie dla rybołówstwa poza politykę strukturalną Uwarunkowania zewnętrzne

3 Projekt Narodowego Planu Rozwoju, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 6 września 2005 r. Projekt Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 27 września 2005 r. Program Działania Rządu Solidarne Państwo, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 9 listopada 2005 r. Założenia do zmian Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w stosunku do wstępnego projektu dokumentu, zaakceptowane przez Radę Ministrów w dniu 27 września 2005 r. przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 27 grudnia 2005 r. Doświadczenia zdobyte w trakcie programowania oraz wdrażania funduszy strukturalnych w latach 2004-2006 Uwarunkowania wewnętrzne

4 Spójność pomiędzy politykami wspólnotowymi i dokumentami programowymi UE i Polski wspólna polityka rybołówstwa ZINTEGROWANY PAKIET WYTYCZNYCH (ZPW) polityka spójności N owa Perspektywa Finansowa 2007-2013 Rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskich Grup Współpracy Terytorialnej Rozporządzenie Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego Krajowy Program Reform 2005 - 2008 STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 – 2015 PO Infrastruktura i Środowisko Krajowy Plan Strategiczny dla obszarów wiejskich Program konwergencji Strategia Rozwoju Rybołówstwa NSRO PO Rozwój Obszarów WiejskichPO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Inne 16 RPO PO Kapitał ludzki PO Nowoczesna gospodarka PO Pomoc techniczna PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej STRATEGIE KRAJOWE wspólna polityka rolna Rozporządzenie Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich ODNOWIONA STRATEGIA LIZBOŃSKA (SL) Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich Strategiczne Wytyczne Wspólnotowe Wspierające Wzrost Gospodarczy i Zatrudnienie (SWW) 60% Program rozwoju Polski wschodniej

5 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 Określa główne cele i kierunki rozwoju Polski na najbliższe lata Mechanizm koordynacji działań realizowanych w ramach polityki spójności z działaniami współfinansowanymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej Stanowi bazę dla przygotowywanych NSRO i programów operacyjnych

6 Ramowy harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015

7 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Dokument strategiczny opracowany na podstawie Strategicznych Wytycznych Wspólnoty Realizowany poprzez programy operacyjne finansowane z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Uzgadniany z Komisją Europejską

8 Ramowy harmonogram prac nad Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013

9 System realizacyjny NSRO - programy operacyjne Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej Rozwój obszarów wiejskich PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Infrastruktura i środowisko PO Kapitał ludzki PO Konkurencyjna gospodarka 2161,6 576,0 21275,2 8125,9 7004,9 0,4%216,7PO Pomoc techniczna 11,7%7 004,9PO Konkurencyjna gospodarka 13,7%8 125,9PO Kapitał ludzki 35,7%21 275,2PO Infrastruktura i środowisko 1%576,0PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 3,6%2 161,6PO Rozwoju Polski Wschodniej 26,8%15 985,5Regionalne Programy Operacyjne Procento wa wielkość alokacji Wielkość alokacji (mln EUR ) Program operacyjny Bez uwzględnienia środków na rezerwę krajową (5%), rezerwę na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków (1%) oraz rezerwę wykonania (3%)

10 Ramowy harmonogram prac nad programami operacyjnymi realizowanymi w ramach NSRO 2007-2013

11 Podsumowanie Zatwierdzenie NSRO przez RM i przekazanie KE maj 2006 Zatwierdzenie programów operacyjnych przez RM i przekazanie KE wrzesień 2006 Zatwierdzenie programów operacyjnych i NSRO przez KE 2007 rok


Pobierz ppt "Stan prac nad projektami dokumentów programowych na lata 2007-2013 Konferencja w sprawie ustalenia podziału priorytetów środowiskowych między PO Infrastruktura."

Podobne prezentacje


Reklamy Google